«психология» кафедрасыжүктеу 1.04 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата09.04.2017
өлшемі1.04 Mb.
#6444
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

  «

ТҰЛҒАНЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ПСИХОЛОГИЯСЫ» 

 

пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Мамандығы: 5В050300 - «Психология» 

Авторы (оқытушы): Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Кредит саны: 3 кредит  

Курс: 2 

Семестр: 4 

Оқыту технологиясы: кредиттік, қашықтықтан 

Оқу формасы: күндізгі /сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

Алматы, 2013 

 

«

Тұлғаның  дифференциалды  психологиясы»  пәні  бойынша  ПОӘК  050300  - 

«

Психология» мамандығының (бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде дайындалды.   

 

 ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  

«____»___________ 2013 

жыл.  №____хаттама 

 

  

«

Психология» кафедрасының менгерушісі,  психол.ғ.к., доцент  ____________ Ли Е.П. 

 

  

 

2013-2014 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Оқыту түрі: 

Күндізгі 

(4 ж.о. ) 

Сырттай   

(3,2 ж.о.) 

Сырттай   

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

  

Семестр 


 

 Барлығы, кредиттер 

3  


Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 135 

135 


135 

Дәріс, сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, семинар 

сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 15 

32 


32 

СӨЖ, сағ. 

75 

76 


76 

Аралық бақылау саны 

Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


емтихан 

емтихан 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

№ 

МАЗМҰНЫ 

бет 

 

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса)  

1.

  

ПОӘК тіркеу мәліметтері 

 

2.

  

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 

 

3.

  

Силлабус 

 

4.

  

Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

5.

  

Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 

таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

6. 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары  

7.

  

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  

 

8.

  

Студенттің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй 

тапсырмалары  мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру 

материалдары, берілген жұмыс бойынша тапсырманы орындау, еңбек 

сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа 

да үй тапсырмаларын орындау) 

 

9.

  

Студенттердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары 

(жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік 

дайындыққа сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 

 

10.


 

 

Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің мазмұнына байланысты) 

 

11. 

 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар  

12.


 

 

Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«

Тұлғаның дифференциалды психологиясы» 

пәні бойынша 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

5В050300 – «Психология»  (бакалавриат) мамандығы үшін  

Авторлар (оқытушы): 

Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Оқу түрі:  

күндізгі / сырттай 

Кредит саны:  

2 /2   

Курс:  


Семестр:  

Еңбек сыйымдылығы 135 

сағат /135 сағат 

Дәріс 

30 


сағат  / 18 сағат 

Семинар сабағы  

1

5 сағат  / 9 сағат СОӨЖ 

15 сағат  / 32 сағат 

СӨЖ 

7

5 сағат  / 76 сағат Аралық бақылау саны 

2 / 2 


Қорытынды бақылау түрі 

емтихан / емтихан  

 

  

 

  

Алматы, 2013 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

Оқу жұмыс бағдарламасын дайындаған авторлар: 

 

Кудебаева Г.С. психология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 


 

 

«

Тұлғаның  дифференциалды  психологиясы»  пәні  бойынша  ПОӘК  5B050300  - «

Психология» мамандығының (бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__хаттама 

 

 

 «

Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент  ____________  Ли Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ) 

 

«

Тұлғаның дифференциалды психологиясы» курсы дифференциалды психологияның қазіргі  өмірдегі  орнын,  оның  таңдалған  кәсіп  шеңберінде  кәсіби  қалыптастырылудағы 

рөлін  және  мәнін  түсіну,  дифференицалдф  психологияны  өз  бетінше,  терең  зерттеуге 

деген қызығушылықты және өзін өзі тануға деген талпынысты дамыту болып табылады. 

«

Тұлғаның  дифференциалды  психологиясы»  оқу-әдістемелік  кешені  «Психология» мамандығының  студенттеріне  арнайы  курс  ретінде  дайындалған  өйткені  ол  психолог 

студенттің  неғұрлым  жоғарғы  теориялық,  ғылыми  және  практикалық  дайындығының 

деңгейін қамтамасыз етеді.  

Курстың мақсаттық аудиториясы  – «Психология» мамандығының студенттері 

Бірінші кезекте курс көрсетілген пәнді оқытушының жетекшілігімен оқуға (күндізгі 

оқу)  сонымен  қатар,  қосымша  оқу,  оқу-әдістемелік  және  осы  пәнді  өзбетінше  оқу 

барысында өзін тексеру материалы ретінде тағайындалған.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   

1 Кесте   

 

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

«

Тұлғаның  дифференциалды  психологиясы»  курсы  адамның  даралығы  ұғымын, 

оның өалыптасу заңдылықтарын және осы құбылыстың адам өмірі үшін маңыздылығын 

ашып көрсету болып табылады.  

 

 Пәнді оқыту мақсаты: 

О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 (с

ағ

ат

та

 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

 (с

ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)  

 

                            

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

 ӨЖса

ға

тта

р 

са

ны

 

С

ОӨЖ

 ағ

ат

 с

ан

ыБақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 

2 А

Б

 

И

Ф

К (

қо

рытынды

10 

11 

12 

күндізгі  4 

135 


30 

 

15 75 

15 


 1 

АБ  2 АБ  емтиха

н 

сыртта


й 

 135 

18 


 

76 32 

 1 


АБ  2 АБ  емтиха

н 

Барлығы: 

135 


30/1

 15/9 

75/76 


15/32 

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  Тұлғаның  дифференциалды  психологиясы  курсында  алынған  білімдерді  және 

зерттеу    дағдылары  негізінде  студенттерде  психологиялық  ойлауды  дамыту,  кәсіби 

көзқарасының  ғылыми  методологиялық  принциптерін  және  индивидуалды  психика 

жағдайын жүйелі талдауға ептілік пен дағдыларды қалыптастыру. 

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

 

 Студенттерді  дифференциалды  психологияның  негізгі  ұғымдарымен  таныстыру 

және ұғымдарды меңгеруді қамтамасыз ету; 

 

ғылымдар  жүйесіндегі  индивидуалды  айырмашылықтар                психологиясының алатын орнын анықтау; 

 «дифференциалды  психология»  пәні  бойынша  алған  білімді  практикалық 

қолданбалы және ғылыми зерттеу жұмыстарында өз бетінше пайдалана алу. 

 

болашақ  психолог педагогтардың кәсіби  шеберлік қабілеттерін дамыту;  

студенттерді өзіндік іс-әрекеттің тәсілдеріне үйрету.  

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі білімдерді,  

іскерліктерді, дағдыларды игереді: 

 

-

 Адамның  жеке-психологиялық  ерекшеліктері  туралы  білімдерді  күнделікті  өмірде 

қолдана алу; 

-

 

Темперамент, мінез және қабілеттермен байланысты жүріс-тұрыс айырмашылықтарын талдай алу; 

-

 Өз бетінше және сыншыл сипатта ойлай алу; 

-

 Өздерінің  интеллекттерін  дамыту,  шығармашылық  іс-әрекетіне  қабілеттер  мен 

қызығушылықты дамыту.  

Пәннің пререквизиттері: 

 

- 

Жоғарғы жүйке әрекетінің физиологиясы; 

-

 

Жалпы психология; -

 

Жас ерекшелік психологиясы. -

 

Тұлға психологиясы; -

 

Психофизиология.  

Пәннің постреквизиттері:  

 

- 

Психологиялық кеңес беру; 

-

 

Топтық және жеке психотерапия;  -

 

Медицина психологиясы; -

 

Психодиагностика негіздері; -

 

Клиникалық психология.      

Студент    тұлғаның  дифференциалды  психологиясы  курсынан  алған  білімдерді 

практикада,  білім  беру  салаларында,  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеуде,  ата-аналармен 

және оқушылармен жұмыс істеуде пайдалана алады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  Р/н 

Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛС  СТС  СӨЖ  СОӨЖ 

1. 


 

Дифференциалды психология ғылым 

ретінде 

Индивидуалды айырмашылық 

психологиясы 

Дифференциалды психология түсінігі  

Дифференциалды психологияның даму 

кезеңдері 

 2. Психологиядағы  индивидуалдылықты 

интегралды  зерттеу мәселесі 

Адам индивидуалдылығы 

психологиядағы ғылыми зерттеу 

объектісі ретінде 

Индивидуалдылық 

теориясы 

адам 


индивидуалдылығын  зерттеудің  жүйелі 

моделі 

 3.  

Индивидуалды айырмашылық 

фактолары 

Орта мен тұқымқуалаушылықтың 

байланысы 

Тұқымқуалаушылық  пен  ортаның  қазіргі 

кездегі түсінігі 

 

4. 

Индивид, тұлға, даралық 

Индивид, тұлға, даралық түсініктері   

Дифференциалды психофизиология 

индивидуалды айырмашылықтар 

психологиясының ғылыми базасы ретінде 

Индивидуалдылықтың арнайы теориясы 

 

5. 

Темперамент  

Темперамент теориялары 

Темпераменттің физиологиялық 

негіздері. 

Темперамент түрлері және олардың 

психологиялық сипаттамалары. 

 

6. 

Мінез психологиясы 

Индивидуалды құрылымдағы мінездің 

орны жайлы сипаттама 

А.Ф. Лазурский еңбегіндегі мінез 

психологиясы 

Мінез акцентуациясының шетелдік 

психологтерінің еңбектерінде 

талқылануы 

 

Қабілет 


Қабілет анықтамасы.  

Қабілет теориялары.  

Қабілет және тұлға даралығы 

 

 

Индивидуалдылықтың стильдік ерекшеліктері 

Психологиядағы өмірлік стиль түсінігі 

Кеңестік  психологиядағы индивидуалды 

стиль түсінігі 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

«Мен»  концепциясы  өмірлік стильдің 

негізі ретінде 

Адам және басқа адамдар Тұлғаның бағдарлары мен қарым-

қатынас стратегиялары 

Индивидуалдылық құрылымындағы 

қарым-қатынас стилі 

Лидерліктің стильдері 

Педагогикалық қарым-қатынастың 

стильдері 

Ата-ана тәрбиесінің стильдері 

 

БАРЛЫҒЫ: 15 

 

15 

45 

15 

 

 

 

СЕМИНАРЛЫҚ (ТӘЖІРИБЕЛІК) САБАҚТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

СТС № 1.   Дифференциалды психология шеңберңндегі даралық ұғымы  

(1 сағ) 


 

Жеке дара айырмашылықтардың пайда болуының және 

даралықтың қалыптасуының негізгі факторлары: адам 

психикасындағы биологиялылық және әлеуметтілік.  СТС № 2.  Дифференциалды психофизиология (4 сағ) 

 

Адам мен жануарлардығы жүйке жүйсінің ортақ қасиеттері.   

Жүйке жүйесінің қасиеттерін анықтау әдістері.  

Павловтың типологиялық концепциясының адамға қатысты дамуы.  

Жүйке жүйенің жаңа қасиеттерін ашу (динамикалылық, 

лабильділік). 

СТС № 3.  Темперамент (1 сағ) 

 

Темперамент теориялары.  СТС № 4.  Мінез (1 сағ) 

 

Тұлға бағыттылығы, нанымдар жүйесі, моральды-еріктік қасиеттер.  

Б.М.Теплов бойынша темперамент пен мінездің арақатынасы. СТС № 5.  Қабілеттер. Анықтамалары (2 сағ) 

 

Отандық психология мен психофизиологияның қабілеттер мен 

дарындылық теориясына қосқан үлесі 

СТС № 6.  Адам конституциясы туралы түсінік (3 сағ)  

 

Дене бітімінің белгілері мен типтерін анықтау. Дене бітімдерінің 

түрлерін анықтау. 

 

Адам конституциясы туралы қазіргі кездегі түсініктер.   

В.М.Русаловтың зерттеулері.   СТС № 7.  Жыныстық диморфизм (3 сағ) 

 

Жыныстық дифференциация приницптері.  

Жыныстар  арасындағы  психологиялық  айырмашылықтар  мен 

олардың физиологиялық негіздері.   

 

В.А. Геодакян теориясы.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

(

СОӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

 

1. 


Дифференциалды психология шеңберңндегі даралық ұғымы 

Жеке дара ерекшеліктердің пайда болуының негізгі факторлары: тұқым 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  қуалаушылық пен орта, туа бітушілік пен жүре пайда болушылық. 

2. 


Дифференциалды психофизиология 

Дифференциалды психофизиология ұғымы. 

Бас мидің симметриясы-асимметриясын зерттеу. 

Б.М.Теплов — отандық дифференциалды психофизиология мектебінің негізін 

салушы. 

В.Д. Небылицын бойынша жүйке жүйесінің 12-өлшемдік жіктелуі. 

3. жүктеу 1.04 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет