«психология» кафедрасы


БІЛІМДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата29.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

  

БІЛІМДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ 

Студент  қорытынды  бағаны  алуы  үшін,  екі  межелік  бақылауды,  практикалық 

тапсырмаларды және емтиханды тапсыруы қажет.  

Межелік бақылау 

Межелік бақылауды бағалау келесі формула арқылы жүзеге асырылады: R = 0,5* Pr

ор

 + 0,5* Т – 0,25* p

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

18 


где

 L

ор

,  


– 

практикалық жұмыстар үшін алған баллдар (0-ден 100-ге дейін); p 

– 

жіберілген аудиториялық сағаттар; Т 

– 

межелік бақылау кезіндегі алынған балл (0-ден 100-ге дейін). 

Межелік бақылауға дәріс бойынша сұрақтар да, СӨЖ бойынша сұрақтар да енеді.  

БІЛІМГЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИІ (жалпыланған) 

 

95-

100 балға (A) оқу материалын жан-жақты, жүйелі және терең меңгерген, тапсырманың 

барлық  қарастырылған  бағдарламасын  өз  бетінше  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған 

негізгі  және  қосымша  әдебиеттерді  терең  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда  белсенділік 

танытқан,  оқу  пәні  бойынша  негізгі  ғылыми  концепцияларды  ажырата  білетін,  оқу 

материалын түсіну мен баяндауда ғылыми бағыт пен шығармашылық қабілет көрсететін 

студент лайықты.  90-

94 балға (A-) оқу материалын жан-жақты, жүйелі және терең меңгерген, тапсырманың 

барлық  қарастырылған  бағдарламасын  өз  бетінше  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған 

негізгі  әдебиеттерді  терең  игерген,  қосымша  әдебиеттермен  таныс  болған,  тәжірибелік 

жұмыстарда белсенділік танытқан, пән бойынша жүйелі мінез көрсеткен студент лайықты.  85-

89  балға  (B+)  оқу  бағдарлама  материалдарынан  толық  білім  алған,  бағдарламада 

қарастырылған барлық тапсырмаларды өз бетінше орындайтын, бағдарламада ұсынылған 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  тәжірибелік  сабақтарда  белсенділік  танытқан,  пән 

бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсеткен, сонымен қатар оны өз бетінше толықтыруға 

қабілетті студент лайықты.  

80-

84  балға  (B)  оқу  бағдарлама  материалдарынан  жеткілікті  толық  білім  алған, 

бағдарламада  қарастырылған  барлық  тапсырмаларды  өз  бетінше  орындайтын, 

бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  тәжірибелік  сабақтарда 

белсенділік танытқан, пән бойынша білімнің жүйелі сипатын көрсеткен студент лайықты.  75-

79  балға  (B-)  оқу  бағдарлама  материалдарынан  жеткілікті  толық  білім  алған, 

бағдарламада  қарастырылған  негізгі  тапсырмаларды  өз  бетінше  орындайтын, 

бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  тәжірибелік  сабақтарда 

жеткілікті  белсенділігімен  ерекшеленген,  пән  бойынша  білімнің  жүйелі  сипатын 

көрсеткен студент лайықты.  

60-

74 балға (C) ары қарайғы білім алуына және мамандығы бойынша жұмысына қажетті 

оқу  бағдарлама  материалдарының  негізгі  білімдерін  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  тапсырмаларды  өз 

бетінше  орындаған,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  әдебиеттерді  игерген, 

тапсырманы  орындау  мен  емтихан  жауаптарында  кейбір  қателіктер  жіберген,  бірақ  ол 

олқылықтарды өз бетінше жоюға қажетті білімдерді игерген студент лайықты.  60-

64 балға (C-) ары қарайғы білім алуына және мамандығы бойынша жұмысына қажетті 

оқу  бағдарлама  материалдарының  негізгі  білімдерін  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  тапсырмаларды  өз 

бетінше  орындаған,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  әдебиеттерді  игерген, 

тапсырманы  орындау  мен  емтихан  жауаптарында  кейбір  қателіктер  жіберген,  бірақ  ол 

олқылықтарды оқытушылардың жетекшілігімен жоюға қажетті білімдерді игерген студент 

лайықты. 

50-

59 балға (D) ары қарайғы білім алуына және мамандығы бойынша жұмысына қажетті 

оқу  бағдарлама  материалдарының  негізгі  білімдерін  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  тапсырмаларды  өз 

бетінше  орындаған,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі  әдебиеттерді  игерген, 

тапсырманы  орындау  мен  емтихан  жауаптарында  қателіктер  жіберген,  бірақ  ол 

олқылықтарды оқытушылардың жетекшілігімен жоюға қажетті білімдерді игерген студент 

лайықты. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

19 


0-

49  балл  (F)  білім  алу  мен  негізгі  оқу  бағдарлама  материалдарының  кейбір  бөлімдері 

бойынша  білімнің  болмауы  байқалған,  бағдарламада  қарастырылған  негізгі 

тапсырмаларды  өз  бетінше  орындай  алмаған,  бағдарламада  қарастырылған 

тапсырмаларды  орындауда  принциптік  қателер  жіберген,  негізгі,  тәжірибелік,  семинар, 

лабораториялық  сабақтарды  қайта  тапсырмаған,  пәнге  сәйкес  оқуды  жалғастыра 

алмайтын  немесе  қосымша  білімсіз  кәсіби  іс-әрекетке  кірісе  алмайтын  студентке 

қойылады.    

 

ІБЖ бойынша қорытынды бағаны анықтау             

Оқу пәнінің ІБЖ бойынша қорытынды бағасы келесі бақылау түрін қамтуы керек:            

 

№  Бақылау түрі 

               

Баллдар  

Сабаққа қатысуы 15 

дейін 

Аудиторияда жұмыс   (дәріс және семинарда белсенділік  тақырыпқа шолу 

-  

қысқаша эссе  глоссарии жазу (ағылшын тіліне аударып, орыс немесе 

қазақ тілінде) 

 - 


кез-келген тақырыпқа баяндама жазу  

іскерлік ойындарға қатысу (Business Game) нақты оқу жағдайын шешу  (Case Study) 

индивидуалды жобаны қорғау және т.б. 30 

дейін 

СӨЖ орындалуы: үй жұмысы;  

эссе; 


тестер; 


қиын тапсырмалар 25 дейін 

СӨЖ тапсырмаларын 

уақытылы тапсырмаған 

жағдайда, әрбір сабаққа 

«минус»  1 балл қойылады 

Аралық бақылау 30 

дейін  

 

Семестр барысында оқу ережесін бұзған студенттен оқытушы 10 балға дейін алып тастауға құқылы, яғни: 

балағаттау;  оқытушы мен басқа да студенттерге тіл тигізу; 

оқытушының оқу процесіне қатысты талаптарын ашық түрде ескермеу; 

сабақ уақытында ұялы телефонмен сөйлесу; қабылданған тәртіпті орындамау  

 

ІБЖ бойынша максималды балл   

Қорытынды емтиханға минималды өту балы 

    

100 балл 

     50 

балл 

      

 

Ескерту: сабаққа қатысуды бағалау критерийі 15% тең болса, сабаққа қатысуды бағалау аптасына 1% пайызға тең.  

 

Қорытынды баға 

Қорытынды  бағаны  қояр  кезде  екі  межелік  бақылау  мен  емтихан  бағалары 

ескеріледі.  

Екі межелік бақылау баллдарының орташа арифметикалық мәні 0,6-ға тең салмақ 

коэффициентіне көбейтіліп, ал емтихан кезінде алынған балл – 0,4-ке көбейтіледі. 

Қорытынды баға келесі формула арқылы есептелінеді  

U = 0.6*[(R

1

 + R2

)/2] + 0.4*E

мұндағы 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

20 


R

1

 

– бірінші межелік бақылау үшін алға баға; 

R

2

 

– екінші межелік бақылау үшін алға баға; 

Е  

– 

емтиханда алынған баға (0≤ Е ≤ 100). 

Әріптік  баға  мен  оның  сандық  эквиваленті  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

дұрыс жауаптардың пайыздық мазмұнымен анықталынады: 

 

Баға Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны  Дәстүрлі форма бойынша 

бағалау 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттандырарлықсыз 

 

Курсты түсінудің негізгі талаптары 

 

-

курс  келесілерді  кіргізеді:  дәрістік  сабақтарды,  семинарлық  сабақтарды, оқытушылармен  бірге  студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  (ОБСӨЖ);  студенттердің 

өзіндік жұмыстарын (СӨЖ) жазу; 

-

аудиториялық сабақтарға қатысу-міндетті турде; -

сабақтарға  кешігіп  келуге  болмайды-екі  кешігу  бір  келмегендікке    теңестіріледі. 

Кешігушілерді сабаққа қатыстырудың құқығын оқытушы өзі шешеді, өйткені олар, басқа 

студентерді және оқытушының назарын бөліп, оқу үрдісіне бөгет жасайды; 

-

семинарлық  сабақтар,  оқытудың  әр  турлі  активті  әдістерін  қолданумен  ауысша нысанында жүргізіледі; 

-

өзіндік  түрде  орындау  үшін  оқытылып  жатқан  тақырыптар  бойынша  оқытушы тәжірбелік тапсырмаларды береді, оларды міндетті түрде жасау керек; 

әр  студент  семестр  арасында  берілген  тақырып  бойынша  (рефераттардың тақырыптары қосылған) бір рефератты дайындауы және топта баяндама жасауы қажет; 

-

тапсырмаларды студенттер күрделі турде белгіленген уақытта жасауы тиіс.  

Аудиториялық сабақтарда өзін-өзі ұстау ережелері 

Келесі іс-қылықтарға тыйым салынады: 

 

мобильді телефонды қолдану;  

бір бірімен сабаққа қатыссыз тақырыптарға әңгімелесу; 

 

музыканы тыңдау;  

сағызды шайнау; 

 

сабаққа қатыссыз әдебиетті оқу;  

ойнау. 

Тиым салынады: 

-

 кабель мен сымдарға тисуге; 

-

 рұқсатсыз компьютерге диск қосуға; 

-

 өзбетінше бағдарлама орнатуға; 

-

 сабаққа тамақ пен сусындар алып кіруге; 

-

 оқытушының рұқсатынсыз компьютерді қосуға, өшіруге.  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

21 


Өзін-өзі ұстау ережелерін бұзу жағдайында студент сабақтан шығарылады 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

22 


«Тұран» университеті мекемесі  

«

Психология»  кафедрасының мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН 

№  Хаттама «____»________ 2013 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

__________________Ли Е.П. 

 

 

ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ  

Студенттің  оқытушымен  өзіндік  жұмысы  ретінде  берілген  тақырыптар  бойынша 

жекеленген тапсырмаларды орындау түрлері: эссе, баяндама, презентация, слайд, реферат 

және т.б. 

  

1. СОӨЖ  ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛІМІ 

 

№ 

  

Тақырыптың атауы

 

апта

 

Жұмыс 

түрі

 

Еңбек көлемі

 

Қорғау түрі

 

Тапсыру мерзімі

 

1. Әлеуметтік-психологиялық 

зерттеулер бағдарламасы  

Ойын әдістері мен оның 

модификациясы. 

 

1, 


2,3 

Баяндам


а 

сағат  пікір-талас 

1-3 


апта 

2. 


Отбасылық жүйелі психотерапияның 

әдістері 

Э.Эриксон концепциясындағы 

бірегейлік түсінігі мен тұлғаның даму 

үлгісі 

 

4,5,6 Баяндам

а сағат  Презент

ация 


4-6 

апта 


 

3. 


Есейген шақтағы әлеуметтену 

процесі 


Үрей деңгейін зерттеу 

 

7,8,9 Реферат  3 сағат  Презент

ация 


7-9 

Апта 


4. 

Жасөспірімдік дағдарыс мәселесі 

Шиеленіс жағдайындағы мінез-құлық 

стратегиясын зерттеу 

 

10, 


11 

12 


Реферат  3 сағат  пікір-

талас 


10-12 

Апта 


5. 

Кемел жастағы адамдардың 

зейнеткерлік дәрежесіне әлеуметтік-

психологиялық бейімделуі   

 

13,1


4,15 

Реферат  3 сағат  пікір-

талас 

13-


15 апта 

 

 

Студент мәтінді «көре» білу қажет. Ол үшін тек ұқыпты оқу ғана емес, материалға 

қысқаша талдау жасауы қажет. Оқылған мәтін негізінде өз мәтініңді жаза білген жөн. 

Ондай біліктілік рефераттарды, баяндамаларды, эсселерді жазғанда жүзеге асады. Негізі 

оқулықтардан басқа, студенттерге қосымша әдебиеттерді пайдалануға ұсыныс жасалады, 

ол студенттерге әрі қарай талдаған, оқыған материалдарын білімді жеткізіп айтуға, 

дәлелді қарсы пікір білдіруге, келісім жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

23 


2. СӨЖ ТАПСЫРУ ГРАФИГІ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ 

 

Студенттің  өзіндік  жұмысы  оқу  кестесінен  тыс  уақытта  өтеді  және  дәрістерді 

бекітуге  және  ұсынылған  әдебиеттермен  танысуға  бағытталған.  Әр  аптаның  соңында 

СӨЖ бақылауы жүргізіледі. Студент өз дайындаған жұмысын қорғайды.   

КУРС БОЙЫНША СӨЖ ТІЗБЕГІ  

 

№ 

 

Тақырыптың атауы Апта

 

Жұмыс түрі

 

Еңбек көлемі

 

Қорғау түрі

 

Тапсыру мен 

кеңес 

беру 

уақы 

ты  

 

«Практикалық психология» ғылымының отандық және 

шетелдік психологиядағы негізгі 

даму кезеңдері  

 

1,2,3 Реферат  15 сағат  Презент

ация 


1-3 

апта 


 

кафед


-

раның 


кесте-

сіне 


сәкес 

 

 Практикалық психологияның 

гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі орны  

 

4,5,6 Ауызша  15 сағат   

4-6 


 

Т. Лири әдістемесін 

психологиялық кеңес беруде 

қолдану мүмкіншілігі  

 

7,8,9 


Реферат  15 сағат   

7-9 


 

Әлеуметтік психологиядағы 

3.Фрейдтің позициясы және 

заманауи психоаналитикалық 

концепциялар  

 

10,11,12 Глоссар

ий 


15 

сағат   


10-12 

 

Ойын  терапиясы.  Эмоциялық және  мінез-құлықтық  бұзылысы 

бар 


балалармен 

психокоррекциялық жұмыс  

Баланың 

психикалық 

дамуы 

мәселесіне байланысты 

ата-


аналарға кеңес беру  

Дағдарыстық  және  стресстік 

күйлерге 

психологиялық 

коррекция  

 

13,14,15 Слайд 

15 


сағат   

13-15 


 

 

Кафедра оқытушысы  __________________Умирзакова Л.Б. ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

24  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

25 


 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесі  

«

Психология» кафедрасының мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН 

№  Хаттама «____»________ 2013 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

__________________Ли Е.П. 

 

  

 

ДӘРІСТІК КЕШЕН-КОНТЕНТ  

(ДӘРІСТЕР ТЕЗИСІ, ИЛЛЮСТРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҮЛЕСТІРМЕ МАТЕРИАЛДАР, 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ) 

«Практикалық психология» 

 

 

 

 

 

Мамандығы: 5В050300 Психология 

«Практкалық психологиясы» пәні бойынша 

Автор: «Туран» университеті мекемесі, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы 

Умирзакова Л.Б. Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқу формасы: күндізгі 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы, 2013 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

26 


Глоссарий 

 

Инсайт – болжам, шешім шығару. Адамның ұзақ уақыт бойы нәтижесіз еңбек еткен 

және ойлаған қандай да мәселенің кенеттен өзі күтпеген жәйтта шешімін табуы  Қорғаныс  механизмдері  -  өмір  қиыншылықтарымен  күресуге  қажетті  уақытша 

рухани тепе-теңдікті ұйымдастыру тәсілдері. Қорғаныс механизмдерін қолдану арқылы 

біз өзіміздің психикамызды қорғауға тырысамыз.  

Регрессия – біз өзімізге төніп тұрған қауіпті сезінгенде өзімізді қорғау үшін баланың 

қылықтарын  танытамыз,  кешіріңіз,  мен  білмей  қалдым,  байқамай  қалдым.  Т.б.  немесе 

өзімізді солай қорғамыз. Мен әлі жаспын, т.б.    

Изоляция  —  қоғамнан,  өзге  адамдардан  кету,  өзіне  ену,  иногда  приводит  к 

трагическому финалу. Проекция  —  өзінің  эмоциялық  күйін  өзге  адамдарға  аудару.  Өзінің  жағымсыз 

қырларын өзге адамдарға аудару, өзін қорғау үшін.  Сублимация  —  дөрекі  немесе  тән  құмарлықтарын  шығармашылық  қызығушылық 

пен  сезімдерге  аудару.  Сублимация  Фрейд  бойынша  артық  энергияны  шығармашылық 

процестерге құю.  

Рационализация  —  адам  инстинктивті  құштарлықарының  әсерінен  жасаған 

қылықтарына  рационалды  түсініктемелер  беруге  тырысады.  Егер  бастық  көңіл  күйі 

болмай  бағынушыларға  айқайласа,  ол  оны  жұмысшылардың  міндеттерін  дұрыс 

атқармағандығымен түсіндіреді.  Анаболизм  –  индивидтің  өзінің  ішкі  күйін  өзгертуге  бағытталған  реакциясы. 

Катаболизм – қоршаған ортаны өзгерту мақсатында сыртқа бағытталған реакция.  

Феминизация  –  ер  балаға  арналған  костюм,  онда  көбіне  әйел  адамының  киімінің 

бөліктері қайталанады.  Архаизация – дәл осы уақыттағы бала киімі үлкендердің киімінен сән үлгісі қалуда, 

және көбіне өткен ғасырдағы  Идентификация  –  жеке  индивидтің  адамзаттық  жан-жақты  негіздерін  иелену 

механизмі (лат. – ұқсату, теңестіру).  Жасөспірім шақ – бұл адам өмірінің балалық шақтан жастық шаққа дейінгі дәстүрлі 

жіктелу кезеңі (11-12 жастан 14-15 жасқа дейін). 

      

Есейген шақ – бұл жасөспірімнің құрдастарымен өзара қатынасын бағалай бастаған 

кезеңі. 


Жастық шақ – жасөспірім шақтан кейінгі ересек жаққа дейінгі (жас аралығы шартты 

түрде 15-16дан 21-25 жасқа дейін) өмір кезеңі. Автономды тіл  - ересектер тілін меңгеруге өтудегі бала тілінің дамуының ерте 

кезеңдерінің бірі. (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия т.б.).   Аккомодация (Ж. Пиаженің интеллект концепциясында) –бейімделу процесінің бір 

жағы, қасиеті. Пиаже бойынша аккомодация мазмұны – бұл мінез-құлықтың ағзадын 

белсенділік формасын талап ететін жағдайларға бейімделуі.  

Анальды кезең - З. Фрейдтің психоаналитикалық теориясы бойынша психосексуалды 

дамудың екінші кезеңі (2-3 ж аралығы).   Балалық анимизм  - балалардың өлі объектілерді тірі заттай бағалау қабілеті. (мыс, 

қуыршақ).  Жетекші іс-әрекет – адамның тұлғалық дамуындағы негізгі психологиялық пайда 

болулардың қалыптасуын анықтайтын іс-әрекет. Жетекші іс-әрекет ішінде өзге іс-әрекет 

түрлерінің пайда болуына деген дайындық жүреді.   

Жас – индивидтің онтогенезде даму кезеңі және объективті, мәдени-тарихи өзгермелі, 

хронологиялық сипат.   Жас ерекшелік физиологиясы – психикалық іс-әрекеттің жүйелік физиологиялық 

механизмдерінің онтогенезде дамуын зерттейтін психология саласы.   

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

27 


1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет