«психология» кафедрасыжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата29.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«Практикалық психология» пәні бойынша 

 

СИЛЛАБУС 

(SYLLABUS) 

5В050300 Психология мамандығы 

 

 Оқу бағдарламаның авторы (оқытушы): аға оқытушы: Умирзакова Л.Б. 

Оқу формасы: күндізгі/сырттай 

Барлығы 3 кредит  

Курс     3 

Семестр 6 

Дәріс 30 сағат 

Тәжірибе 15 сағат 

АБ саны  2 

СОӨЖ 15 сағат 

СӨЖ 75 сағат 

Емтихан  5 семестр  

Еңбек сыйымдылығы 135 сағат  

 

 

 

 

Алматы 2013 

 

  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

10 


Пән бойынша силлабусты дайындаған автор: Умирзакова Л.Б. 

 

«Практикалық психология» пәні бойынша силлабус мамандығықтың типтік оқу 

жоспары негізінде жасалды.  

 

 

Силлабус «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 201

3 жыл.  №__Хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент                                                                 Ли Е.П. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

11 


ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Студенттердің  психологиялық  білімдерді  терең  меңгеруі  өзбетінше  психологиялық 

әдебиеттерді  оқып  және  психологиялық  бақылаулар  мен  эксперименттерді  жүргізу 

дағдыларын  игермеуінше  мүмкін  болмайды.  «Практикалық  психология»  арнайы  курсы 

психология  бөлімінің  бакалавр  студенттеріне  арналған.  Ол  студенттердің  жалпы 

психологиялық  дайындығын  жалғастырады,  студенттер  ары  қарай  мамандықтарын 

жетілдіруді жүзеге асырады.  

«Практикалық психология» - психологиялық ғылымдардың маңызды бөлімі, оның өз 

пәні мен зерттеу әдістері, ұзақ тарихы бар.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

1 Кесте  

 

 

 Пәннің қысқаша мазмұны 

 

«Практикалық 

психология» 

курсы 

психологтардың кәсіби 

дайындығын  жетілдіруге  қажетті,  ол  түрлі  жас  категориясындағы, 

этностық  қауымдастықтар  мен  әлеуметтік  топтардағы  адамдармен  жұмыс 

істеу ептілігі мен дағдыларын ұсынады.  

 

«Практикалық психология» курсының мазмұнын  игеру студенттердің өз білімдерін,  өмірлік  іс-әрекеттің,  жеке,  отбасылық,  кәсіби-іскерлік,  қоғамдық  өмірдің 

түрлі салаларында қолдану дағдылары мен ептіліктерін пайдалану мүмкіндігін береді.  Пәнді оқыту мақсаттары: 

-

 студенттердің теориялық білімдерін практикада қолдану дағдыларын; 

-

  

тұлғаның психикалық ерекшеліктерін сипаттайтын психологиялық фактілерді 

талдау, жіктеу, жалпылау сияқты кәсіби ойлау сапаларын қалыптастыру және 

дамыту;  О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р

 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 ағ

атта

р 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

  ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)                              

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

(ма

гис

тра

нтта

рдың)

 (С

Ө

ЖС

О

Ө

Ж

, с

ағ

ат

та с

ан

ы

)

 

С

О

ӨЖ

 

(са

ға

т 

са

ныБақылау түрі мен 

формасы

 

1

 АБ

 АБ

 

ИФ

К

 (қ

оры

ты

нд

ы

10 

11 

12 

күндізгі  3 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 15/32 

75/7


АБ 2  

АБ 


Емти 

Барлығы: 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 15/32 

75/7


 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

12 


-

 

дұрыс шешім шығару ептіліктерін қалыптастыру;  -

 

студенттердің мәдени-ғылыми зерттеулерін дамытуға қабілеттендіріп, психологиялық мәдениетін қалыптастыру.  

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

отандық және шетелдік практикалық психологияның негізгі мәселелерінің теориялық зерттеулері мен практикалық нәтижелерімен таныстыру;  

психологиялық зерттеу бағдарламасын құраудағы ептіліктер мен дағдыларды дамыту;  рефлексивті мүмкіндіктерді дамыту арқылы кәсіби-маңызды қасиеттерді жетілдіру; 

зерттеу жұмыстарын жүргізудің ептіліктері мен дағдыларын дамыту;- үлкен және кіші топтардың қалыптасу және даму заңдылықтары туралы білімдерді 

қалыптастыру; 

психологиялық қорытынды жасаудағы ептіліктер мен дағдыларды дамыту; кәсіби іс-әрекеттегі психологиялық біліктілікті, психологиялық мәдениетті 

қалыптастыру.  

 

Студенттер білуге тиісті мәліметтер: психологиялық білімдердің негізгі  категориялары, міндеттері мен пәні; 

тұлғаның психикалық қалыптасу және даму заңдылықтары;  тұлғаның психологиялық құрылымының негізгі компоненттері; 

танымдық, қажеттілік-мотивациялық, эмоциялық-еріктік сферасының мәне мен орны;  адам іс-әрекетінің негізгі заңдылықтары мен түрлері; 

адамдардың өзара қатынасы мен қарым-қатынасының заңдылықтары.    

Пәннің пререквизиттері: 

«Жалпы психология», «Әлеуметтік психология»,  «Жасерекшелік психологиясы», 

«Психологиялық кеңес беру негіздері». 

 

Пәннің постреквизиттері: 

«Педагогикалық психология», «Мамандану практикумы»  

 

Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1. 


Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. 

2. 


Тутушкина Ю. Практическая психология.-М.-МГУ.- 1996.- 160 с. 

3. 


Гиссен Л. Д. Время стрессов. М., 1990. 

4. 


Берн Э. Игры, в которые играют люди. Л., 1982. 

5. 


Бойко В. В. Молодежная семья. Л., 1980. 

6. 


Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. 

7. 


Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984. 

8. 


Джампольски  Д.  Как  обрести  внутреннее  равновесие  и  оздоровить  свои  отношения  с 

окружающими. М., 1990. 

9. 

Зощенко М. Повесть о разуме. М., 1976. 10. 

Щербатых Ю. Психология стресса. М.- ЭКСМО.-2008.-304 с. 

11. 

Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1992. 12. 

Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992. 

13. 

Фромм Э. Искусство любви. М., 1986.  

Қосымша әдебиеттер: 

1. 


Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие. — М., 1990г. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

13 


2. 

Введение в практическую социальная психологию/ Под ред. ЮМ Жукова и др. - М, 

1996г. 

3.

 Донцов А.И. Психология коллектива - М, 1984г. 

4.

 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы 

и защита - М., 1997г. 

 

ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОҚЫЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛІМІ  

 

                                                                                                                                       2 

Кесте. 

№  

Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛБ  СТС  СӨЖ  СОӨЖ Кіріспе.   

Практикалық  психологияның  адам  мен 

қоғам  туралы  ғылымдар  жүйесіндегі 

орны.   

  10 Даралық психологиясы.  

Адамның психикалық әлемі.  

Даралықтың психологиялық портреті   

Психологиялық білімдер қайнар көзі   

Даралық дамуындағы шығармашылық   

  10 

Топтағы  өзара  түсіну  мен  өзара 

қатынас психологиясы  

Топтың әлеуметтік-психологиялық 

құрылымы. Қарым-қатынас пен тұлға 

аралық қатынастар. Қарым-қатынастың 

коммуникативті жағы: вербалды 

коммуникация. 

Вербалды емес коммуникация.  

  10 Конфликт және оны шешу жолдары.  

Тұлға аралық қарым-қатынас және оны 

шешу жолдары  

Шиеленіс жағдайларының алдын алу  

Конфликтілі тұлға   

 10 

Кәсіби іс-әрекет психологиясы  

Адам және оның кәсіби ортасы   

Инженерлік шығармашылық   

Еңбек қауіпсіздігінің психологиясы   

Өндіріс психологиясы   

Менеджмент психологиясы  

Жарнама психологиясы  

  10 Жеке және тұрмыстық өмір психологиясы   

Тұрмыстық өмір психологиясы   

Жеке өмір психологиясы   

Психологиялық дағдарыстар   

Тұлғаның психикалық денсаулығы  

  13 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

14 
Психологиялық көмек   

Дағдарыстағы тұлғамен жұмыс істеу  

Отбасылық кеңес беру   

Жасөспірімдердің девиантты мінез-

құлқының алдын алу  

  12 

 

БАРЛЫҒЫ: 30/18 

 

15/9 15/32 

75/76 


  

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ  

 

ТС.№1 Кіріспе  

Практикалық психологиясының пәні, объектісі, мақсаттары мен әдістері  

  

ТС.№2 Даралық психологиясы   

Психологиялық мәдениет түсінігі   

Практикалық психологтың этикасы 

 

ТС.№3  Топтағы өзара түсіну мен өзара қатынас психологиясы 

Қарым-қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсіну   

Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлға аралық өзара әрекет  

 

ТС.№4 Конфликт және оны шешу жолдары. 

Психологиялық тренинг: түсінігі, мақсаты, түрлері, принциптері.  

Конфликтіні басқару тренингтері  

Әлеуметтік – психологиялық конфликт және оны шешу тәсілдері 

Тұлға мен топтың өзара қатынасы   

Кішітоп әлеуметтік- психологиялық феномен ретінде  

Топ біріккен іс-әрекет субъектісі ретінде   

 

ТС.№5 Кәсіби іс-әрекет психологиясы 

Заманауи диагностикалық тәсілдер   

Көшбасшылық - әлеуметтік — психологиялық феномен ретінде  

Топтық  шешімдердің  тиімділігін  жоғарлату  әдістері.  Топ  аралық  қатынастар 

психологиясы   

ТС.№6  Жеке және тұрмыстық өмір психологиясы   

Отбасы мәселесі   

Ата-анасы мен баланың өзара қатынасы   

Отбасылық конфликт.  

Психологиялық жас   

Есею мәселесі   

Өмірдегі бейсаналы аспектілер  

  

ТС.№7  Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары  

Эксперименталды практикалық психологияның ерекшеліктері  

Топтағы тұлға диагностикасы мен коррекция әдістері    

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

15 


ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАПСЫРМАЛАРЫ: 

Студенттің  өзіндік  жұмыс  ретінде  қарастырылуға  берілетін  тапсырмасы:  эссе, 

рефераттар, презентациялар, және т.б. 

 

 

СОӨЖ  ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ  

 

№ 

  

Тақырыптың атауы

 

апта

 

Жұмыс 

түрі

 

Еңбек көлемі

 

Қорғау түрі

 

Тапсыру мерзімі

 

1. Әлеуметтік-психологиялық 

зерттеулер бағдарламасы  

Ойын әдістері мен оның 

модификациясы. 

 

1, 


2,3 

Баяндам


а 

сағат  пікір-талас 

1-3 


апта 

2. 


Отбасылық жүйелі психотерапияның 

әдістері 

Э.Эриксон концепциясындағы 

бірегейлік түсінігі мен тұлғаның даму 

үлгісі 

 

4,5,6 Баяндам

а сағат  презент

ация 


4-6 

апта 


 

3. 


Есейген шақтағы әлеуметтену 

процесі 


Үрей деңгейін зерттеу 

 

7,8,9 Реферат  3 сағат  презент

ация 


7-9 

Апта 


4. 

Жасөспірімдік дағдарыс мәселесі 

Шиеленіс жағдайындағы мінез-құлық 

стратегиясын зерттеу 

 

10, 


11 

12 


Реферат  3 сағат  пікір-

талас 


10-12 

Апта 


5. 

Кемел жастағы адамдардың 

зейнеткерлік дәрежесіне әлеуметтік-

психологиялық бейімделуі   

 

13,1


4,15 

Реферат  3 сағат  пікір-

талас 

13-


15 апта 

 

Студент мәтінді «көре» білу қажет. Ол үшін тек ұқыпты оқу ғана емес, материалға 

қысқаша талдау жасауы қажет. Оқылған мәтін негізінде өз мәтініңді жаза білген жөн. 

Ондай біліктілік рефераттарды, баяндамаларды, эсселерді жазғанда жүзеге асады. Негізі 

оқулықтардан басқа, студенттерге қосымша әдебиеттерді пайдалануға ұсыныс жасалады, 

ол студенттерге әрі қарай талдаған, оқыған материалдарын білімді жеткізіп айтуға

дәлелді қарсы пікір білдіруге, келісім жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

СӨЖ ТАПСЫРУ ГРАФИГІ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ

 

 

№ 

 

Тақырыптың атауы апта

 

Жұмыс түрі

 

Еңбек көлемі

 

Қорғау түрі

 

Тапсыру мен 

кеңес 

беру 

уақы 

ты  

«Практикалық психология» ғылымының отандық және 

шетелдік психологиядағы негізгі 

даму кезеңдері  

1,2,3 


Реферат  15 сағат  презент

ация 


1-3 

апта 


 

кафед


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

16  

-

раның кесте-

сіне 


сәкес 

 Практикалық психологияның 

гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі орны  

 

4,5,6 Ауызша  15 сағат   

4-6 


Т. Лири әдістемесін 

психологиялық кеңес беруде 

қолдану мүмкіншілігі  

 

7,8,9 


Реферат  15 сағат 

 

7-9 Әлеуметтік психологиядағы 

3.Фрейдтің позициясы және 

заманауи психоаналитикалық 

концепциялар  

 

10,11,12 Глоссар

ий 


15 

сағат   


10-12 

Ойын  терапиясы.  Эмоциялық және  мінез-құлықтық  бұзылысы 

бар 


балалармен 

психокоррекциялық жұмыс  

Баланың 

психикалық 

дамуы 

мәселесіне байланысты 

ата-


аналарға кеңес беру  

Дағдарыстық  және  стресстік 

күйлерге 

психологиялық 

коррекция  

 

13,14,15 Слайд 

15 


сағат   

13-15 


 

      


Студенттер мәтінмен жұмыс істеген кезде таңбаламалы белгілерді қолдануына 

болады. «Қанатты белгімен» мәтінде бұрыннан белгілі ақпарат белгіленеді, қосу 

белгісімен жаңа   ілім-ақпараттар белгіленеді. Белгі мәтінмен танысқаннан кейін, студент  

онымен бірінші танысып отырған жағдайда ғана койылады. 

 

 

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ  

Кесте 3 


Р/н 

Жұмыс 

бағдарламасы 

бойынша 

оқыту 

семестрлері 

(циклдері) 

Бақылау түрі АБ 

 2 

АБ 

ИФК (қорытынды) 

Бақылау жүргізуге арналған сұрақтар тізімі 

Семестр 1. 

Практикалық 

психология пәні, 

оның қоғам мен 

адамдар туралы 

ғылым жүйесіндегі 

орны  

1. 


Қарым-қатынастың 

перцептивті жағы: 

тұлғаралық қабылдау 

мен өзара түсіністік 

2.Қарым-қатынастың 

интерактивті жағы: 

Тест 

түріндегі емтихан  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

17 


2.  

Психологиялық 

зерттеу 

бағдарламасы.  

3. 

Заманауи практикалық 

психологияның 

негізгі теориялық 

бағдарлары.  

4. Психологиялық 

зерттеулердің әдістері 

мен әдіснамасы 

5. Практикалық 

психологиядағы 

эксперименттердің 

спецификасы мен 

негізгі түрлері. 

6.Тұлға 

психологиялың 

зерттеу пәні ретінде  

8    Әлеуметтенудің 

психологиялық 

аспектілері.   9.  

Тұлғаның 

әлеуметтік мінез-

құлқын реттеудің 

психологиялық  

механизмдері  

10. Тұлғаның 

әлеуметтенуі:  

институттар, 

механизмдер, 

кезеңдер. 

12.Құндылықтар, 

нормалар, әлеуметтік 

бағдарлар тұлғаның 

әлеуметтік мінез-

құлқының реттегіші 

ретінде 

13. Қарым-қатынас 

әлеуметтік-

психологиялық 

фомен ретінде. 

 

 тұлғааралық өзара 

әрекет  


3.Тұлға аралық 

шиеленіс және оны 

шешу жолдары.  

4.Психологиялық 

шиеленіс және оны 

шешу жолдары  

5.

Тұлға мен топтығ өзара қатынасы  

6.

Кіші топтар әлеуметтік-

психологиялық 

феномен ретінде.  

7.

Топ біріккен іс-әрекет субъектісі 

ретінде  

8.

.Фрейдтің көзқарастыры  

10.


Кіші топтарды 

зерттеудің әдіснемелік 

мәселелері    11.Тұлға 

және топ  

12.

Топаралық қатынастар 

психологиясы 

 

 

  

 жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет