«психология» кафедрасыжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата29.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А.Арупов   

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

 

«Практикалық психология» пәні бойынша 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

 

Мамандығы: 5В050300 - «Психология». 

Оқу бағдарламаның авторы (оқытушы): аға оқытушы: Умирзакова Л.Б.  

Кредит саны: 3/3 кредит  

Курс: 3  

Семестр 6 

Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқу формасы: күндізгі/сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

  

 

 

                                                      

 

Алматы 2013 

 


 

«Практикалық психология» пәні бойынша ПОӘК мамандықтың оқу бағдарламасының 

негізінде дайындалды.  

 

ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 201

3 жыл.  №__Хаттама 

 

 

«Психология» кафедрасының менгерушісі,  психол.ғ.к., доцент                                                          Ли Е.П. 

 

  

2013-2014 

оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту түрі: 

Күндізгі 

(4 ж.о. ) 

Сырттай   

(3,2 ж.о.) 

Сырттай   

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

  

Семестр 


 

 Барлығы, кредиттер 

3  


Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 135 

135 


135 

Дәріс, сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, семинар 

сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 15 

32 


32 

СӨЖ, сағ. 

75 

76 


76 

Аралық бақылау саны 

Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


Емтихан  емтихан 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

 

МАЗМҰНЫ 

 

Бет  

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер міндетті компонент болса) 

 

 ПОӘК тіркеу мәліметтері 

 Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 Силлабус 

 

10 


Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

22 


Дәрістер жиынтығы 

 

25 


Тәжірибе сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

40 


Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқау 

 

41 


Студенттердің оқытушылармен өзіндік жұмысын орындау бойынша 

әдістемелік нұсқау 

 

42 Студенттердің өзіндік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

48 


10 

Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары ( тест сұрақтары) 

 

49 


11 

Программалық және мультимедиялық оқу құралы  

 

56 


12 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 

 

57 


13 

Пәннің оқу-әдістемелік картамен қамтылуы 

 

58 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А.Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«Практикалық психология» пәні бойынша 

Жұмыс бағдарламасы 

5В050300 Психология мамандығы 

 

Автор (оқытушы): аға оқытушы: Умирзакова Л.Б.  Оқу түрі: күндізгі/сырттай 

Кредит саны: 3 

Семестр 

Еңбек сыйымдылығы: 135 

Дәріс: 30 

Тәжірибе: 15 

СОӨЖ: 15 

СӨЖ: 75 

Аралық бақылау: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

 

Оқу бағдарламасын дайындаған автор: Умирзакова Л.Б. 

 

 «Практикалық психология» пәні бойынша  ПОӘК мамандықтың оқу бағдарламасының 

негізінде жасалды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 201

3 жыл.  №__Хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент                                                                 Ли Е.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Студенттердің  психологиялық  білімдерді  терең  меңгеруі  өзбетінше  психологиялық 

әдебиеттерді  оқып  және  психологиялық  бақылаулар  мен  эксперименттерді  жүргізу 

дағдыларын  игермеуінше  мүмкін  болмайды.  «Практикалық  психология»  арнайы  курсы 

психология  бөлімінің  бакалавр  студенттеріне  арналған.  Ол  студенттердің  жалпы 

психологиялық  дайындығын  жалғастырады,  студенттер  ары  қарай  мамандықтарын 

жетілдіруді жүзеге асырады.  

«Практикалық психология» - психологиялық ғылымдардың маңызды бөлімі, оның өз 

пәні мен зерттеу әдістері, ұзақ тарихы бар.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

1 Кесте  

 

 

 Пәннің қысқаша мазмұны 

 

«Практикалық 

психология» 

курсы 

психологтардың кәсіби 

дайындығын  жетілдіруге  қажетті,  ол  түрлі  жас  категориясындағы, 

этностық  қауымдастықтар  мен  әлеуметтік  топтардағы  адамдармен  жұмыс 

істеу ептілігі мен дағдыларын ұсынады.  

«Практикалық  психология»  курсының  мазмұнын    игеру  студенттердің  өз  білімдерін, 

өмірлік  іс-әрекеттің,  жеке,  отбасылық,  кәсіби-іскерлік,  қоғамдық  өмірдің  түрлі 

салаларында қолдану дағдылары мен ептіліктерін пайдалану мүмкіндігін береді.  

Пәнді оқыту мақсаттары: 

-

 студенттердің теориялық білімдерін практикада қолдану дағдыларын; 

-

  

тұлғаның психикалық ерекшеліктерін сипаттайтын психологиялық фактілерді 

талдау, жіктеу, жалпылау сияқты кәсіби ойлау сапаларын қалыптастыру және 

дамыту;  -

 

дұрыс шешім шығару ептіліктерін қалыптастыру;  О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р

 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 ағ

атта

р 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

  ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)                              

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

(ма

гис

тра

нтта

рдың)

 (С

Ө

ЖС

О

Ө

Ж

, с

ағ

ат

та с

ан

ы

)

 

С

О

ӨЖ

 

(са

ға

т 

са

ныБақылау түрі мен 

формасы

 

1

 АБ

 АБ

 

ИФ

К

 (қ

оры

ты

нд

ы

10 

11 

12 

күндізгі  3 

135/13


30/18 


 

15/9 


15/32 

75/76 


АБ 


2  

АБ 


Емти 

Барлығы: 

3/3  135/13

30/18  

15/9 


15/32 

75/76 


 

 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 -

 

студенттердің мәдени-ғылыми зерттеулерін дамытуға қабілеттендіріп, психологиялық мәдениетін қалыптастыру.  

 

Пәнді оқыту міндеттері: 

отандық және шетелдік практикалық психологияның негізгі мәселелерінің теориялық зерттеулері мен практикалық нәтижелерімен таныстыру;  

психологиялық зерттеу бағдарламасын құраудағы ептіліктер мен дағдыларды дамыту;  рефлексивті мүмкіндіктерді дамыту арқылы кәсіби-маңызды қасиеттерді жетілдіру; 

зерттеу жұмыстарын жүргізудің ептіліктері мен дағдыларын дамыту;- үлкен және кіші топтардың қалыптасу және даму заңдылықтары туралы білімдерді 

қалыптастыру; 

психологиялық қорытынды жасаудағы ептіліктер мен дағдыларды дамыту; кәсіби іс-әрекеттегі психологиялық біліктілікті, психологиялық мәдениетті 

қалыптастыру.  

 

Студенттер білуге тиісті мәліметтер: психологиялық білімдердің негізгі  категориялары, міндеттері мен пәні; 

тұлғаның психикалық қалыптасу және даму заңдылықтары;  тұлғаның психологиялық құрылымының негізгі компоненттері; 

танымдық, қажеттілік-мотивациялық, эмоциялық-еріктік сферасының мәне мен орны;  адам іс-әрекетінің негізгі заңдылықтары мен түрлері; 

адамдардың өзара қатынасы мен қарым-қатынасының заңдылықтары.    

Пәннің пререквизиттері: 

«

Жалпы психология», «Әлеуметтік психология»,  «Жасерекшелік психологиясы», «

Психологиялық кеңес беру негіздері».  

Пәннің постреквизиттері: 

«Педагогикалық психология», «Мамандану практикумы»  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

1.

Кіріспе.   

Практикалық психологияның адам мен қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны.   2.

Даралық психологиясы.  

Адамның психикалық әлемі.  

Даралықтың психологиялық портреті   

Психологиялық білімдер қайнар көзі   

Даралық дамуындағы шығармашылық   

3 

Топтағы өзара түсіну мен өзара қатынас психологиясы  

Топтың әлеуметтік-психологиялық құрылымы. Қарым-қатынас пен тұлға аралық 

қатынастар. Қарым-қатынастың коммуникативті жағы: вербалды коммуникация. 

Вербалды емес коммуникация.   4. 

Конфликт және оны шешу жолдары.  

Тұлға аралық қарым-қатынас және оны шешу жолдары  

Шиеленіс жағдайларының алдын алу  

Конфликтілі тұлға  5.

Кәсіби іс-әрекет психологиясы  

Адам және оның кәсіби ортасы   

Инженерлік шығармашылық   

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 Еңбек қауіпсіздігінің психологиясы   

Өндіріс психологиясы   

Менеджмент психологиясы  

Жарнама психологиясы  6.

Жеке және тұрмыстық өмір психологиясы   

Тұрмыстық өмір психологиясы   

Жеке өмір психологиясы   

Психологиялық дағдарыстар   

Тұлғаның психикалық денсаулығы  

7.Психологиялық көмек   

Дағдарыстағы тұлғамен жұмыс істеу  

Отбасылық кеңес беру   

Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының алдын алу   

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ  

ТС.№1 Кіріспе  

Практикалық психологиясының пәні, объектісі, мақсаттары мен әдістері  

  

ТС.№2 Даралық психологиясы   

Психологиялық мәдениет түсінігі   

Практикалық психологтың этикасы 

 

ТС.№3  Топтағы өзара түсіну мен өзара қатынас психологиясы 

Қарым-қатынастың перцептивті жағы: тұлға аралық қабылдау және өзара түсіну   

Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлға аралық өзара әрекет  

 

ТС.№4 Конфликт және оны шешу жолдары. 

Психологиялық тренинг: түсінігі, мақсаты, түрлері, принциптері.  

Конфликтіні басқару тренингтері  

Әлеуметтік – психологиялық конфликт және оны шешу тәсілдері 

Тұлға мен топтың өзара қатынасы   

Кішітоп әлеуметтік- психологиялық феномен ретінде  

Топ біріккен іс-әрекет субъектісі ретінде   

 

ТС.№5 Кәсіби іс-әрекет психологиясы 

Заманауи диагностикалық тәсілдер   

Көшбасшылық - әлеуметтік — психологиялық феномен ретінде  

Топтық  шешімдердің  тиімділігін  жоғарлату  әдістері.  Топ  аралық  қатынастар 

психологиясы   

ТС.№6  Жеке және тұрмыстық өмір психологиясы   

Отбасы мәселесі   

Ата-анасы мен баланың өзара қатынасы   

Отбасылық конфликт.  

Психологиялық жас   

Есею мәселесі   

Өмірдегі бейсаналы аспектілер  

  

ТС.№7  Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары  

Эксперименталды практикалық психологияның ерекшеліктері  

Топтағы тұлға диагностикасы мен коррекция әдістері    

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

СОӨЖ ЖІКТЕЛІМІ 

1.Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер бағдарламасы  

2.Ойын әдістері мен оның модификациясы. 

3.

Отбасылық жүйелі психотерапияның әдістері 4. Э.Эриксон концепциясындағы бірегейлік түсінігі мен тұлғаның даму үлгісі 

5. Есейген шақтағы әлеуметтену процесі 

6. Үрей деңгейін зерттеу 

7. Жасөспірімдік дағдарыс мәселесі 

8. Шиеленіс жағдайындағы мінез-құлық стратегиясын зерттеу 

9. Кемел жастағы адамдардың зейнеткерлік дәрежесіне әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуі   

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ  

 

СӨЖ ЖІКТЕЛІМІ 

  

1. «Практикалық психология» ғылымының отандық және шетелдік психологиядағы 

негізгі даму кезеңдері  

2. 


Практикалық психологияның гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны  

3. 

Т. Лири әдістемесін психологиялық кеңес беруде қолдану мүмкіншілігі  4.

Әлеуметтік психологиядағы 3.Фрейдтің позициясы және заманауи психоаналитикалық 

концепциялар  

5. 

Ойын  терапиясы.  Эмоциялық  және  мінез-құлықтық  бұзылысы  бар  балалармен 

психокоррекциялық жұмыс  

6.

Баланың психикалық дамуы мәселесіне байланысты ата-аналарға кеңес беру  7. 

Дағдарыстық және стресстік күйлерге психологиялық коррекция  

 

Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.

 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. 

2.

 Тутушкина Ю. Практическая психология.-М.-МГУ.- 1996.- 160 с. 

3.

 Гиссен Л. Д. Время стрессов. М., 1990. 

4.

 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Л., 1982. 

5.

 Бойко В. В. Молодежная семья. Л., 1980. 

6.

 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991. 

7.

 Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984. 

8.

 Джампольски Д. Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения 

с окружающими. М., 1990. 

9.

 

Зощенко М. Повесть о разуме. М., 1976. 10.

 

Щербатых Ю. Психология стресса. М.- ЭКСМО.-2008.-304 с. 11.

 

Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1992. 12.

 

Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992. 13.

 

Фромм Э. Искусство любви. М., 1986.  

Қосымша әдебиеттер: 

1. 


Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие. — М., 1990г. 

Введение в практическую социальная психологию/ Под ред. ЮМ Жукова и др. - М, 1996г. 

3.

 Донцов А.И. Психология коллектива - М, 1984г. 

4.

 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы 

и защита - М., 1997г. 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А.Арупов 
жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет