«психология» кафедрасы «менеджмент психологиясы»жүктеу 1.17 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата10.04.2017
өлшемі1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің ОӘК 

отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«

МЕНЕДЖМЕНТ ПСИХОЛОГИЯСЫ» 

 

пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Мамандығы: 5В050300 - «Психология» 

Авторы (оқытушы): Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Кредит саны: 3 кредит  

Курс: 3  

Семестр: 5 

Оқыту технологиясы: кредиттік, қашықтықтан 

Оқу формасы: күндізгі /сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

Алматы, 2013 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  «Менеджмент  психологиясы»  пәні  бойынша  ПОӘК  5B050300  -  «Психология» 

мамандығының (бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде дайындалды.  

 

 

 ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  

«____»___________ 2013 

жыл.  №____хаттама 

 

  

«

Психология» кафедрасының менгерушісі,  психол.ғ.к., доцент  ____________ Ли Е.П. 

 

  

 

2013-2014 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту түрі: 

Күндізгі 

(4 ж.о. ) 

Сырттай   

(3,2 ж.о.) 

Сырттай   

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

  

Семестр 


 

 Барлығы, кредиттер 

3 / 3 


Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 135 

135 


135 

Дәріс, сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, семинар 

сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 15 

32 


32 

СӨЖ, сағ. 

75 

76 


76 

Аралық бақылау саны 

Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


емтихан 

емтихан 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  № 

МАЗМҰНЫ 

бет 

 

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса)  

1.

  

ПОӘК тіркеу мәліметтері 

 

2.

  

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 

 

3.

  

Силлабус 

 

4.

  

Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

5.

  

Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 

таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

6. 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары  

7.

  

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  

 

8.

  

Студенттің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй 

тапсырмалары  мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру 

материалдары, берілген жұмыс бойынша тапсырманы орындау, еңбек 

сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа 

да үй тапсырмаларын орындау) 

 

9.

  

Студенттердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары 

(жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік 

дайындыққа сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 

 

10.


 

 

Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің мазмұнына байланысты) 

 

11. 

 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар  

12.


 

 

Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің ОӘК 

мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А. Арупов  

 

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«Менеджмент психологиясы» пәні бойынша 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

5В050300 – «Психология»  (бакалавриат) мамандығы үшін  

Авторлар (оқытушы): 

Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Оқу түрі:  

күндізгі / сырттай 

Кредит саны:  

3   /   3 

Курс:  


3   

Семестр:  

5   

Еңбек сыйымдылығы 135 

сағат 


Дәріс 

30 


сағат  /  18 сағат 

Семинар сабағы  

15 

сағат  /  9 сағат СОӨЖ 

15 


сағат  /  32 сағат 

СӨЖ 


75 

сағат  /  76 сағат 

Аралық бақылау саны 

2 / 2 


Қорытынды бақылау түрі 

экзамен 


 

 

  

 

  

 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

Алматы, 2013 

 

Оқу жұмыс бағдарламасын дайындаған авторлар: 

 

Кудебаева Г.С. психология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 


 

 

«Менеджмент  психологиясы»  пәні  бойынша  ПОӘК  5B050300  -  «Психология» 

мамандығының (бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__хаттама 

 

 

 «

Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент  ____________  Ли Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ) 

 

«Менеджмент  психологиясы»  курсы  –  жеке  адамның  даралық-психологиялық 

ерекшеліктерін  анықтайтын  және  өлшейтін  психология  ғылымының  саласы. 

Психодиагностика  үшін  математикалық-статистикалық  амалдар  өте  маңызды.  Теория  мен 

практика арасындағы және сол сияқты тұлға туралы академиялық концепциялар мен оны іс 

жүзінде  зерттеу  арасындағы  үзілісті  жеңіп  шығу  бұл  психодиагностиканың  негізгі 

міндеттерінің бірі.  

«Психодиагностика  негіздері»  оқу-әдістемелік  кешені  «Психология»  мамандығының 

студенттеріне  арнайы  курс  ретінде  дайындалған  өйткені  ол  тесттердің  психологиялық 

мәнісін түсіндіруге және олардың математика тұрғысынан өңдеу әдістеріне бағытталған.  

Курстың мақсаттық аудиториясы  – «Психология» мамандығының студенттері 

Бірінші  кезекте  курс  көрсетілген  пәнді  оқытушының  жетекшілігімен  оқуға  (күндізгі 

оқу) сонымен қатар, қосымша оқу, оқу-әдістемелік және осы пәнді өзбетінше оқу барысында 

өзін тексеру материалы ретінде тағайындалған.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   

1 Кесте   

  

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

«

Менеджмент  психологиясы»  курсы

 

басқару  психологиясы  тәжірбиесіне 

студенттерді кәсіби дайындау.

 

 

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері: О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 (с

ағ

ат

та

 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

 (с

ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)  

 

                            

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

 ӨЖса

ға

тта

р 

са

ны

 

С

ОӨЖ

 ағ

ат

 с

ан

ыБақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 

2 А

Б

 

И

Ф

К (

қо

рытынды

10 

11 

12 

күндізгі  5 

135 


30 

 

15 75 

15 


тест  тест  емтиха

н 

сырттай 

 135 

18 


 

76 32 

тест  тест  емтиха

н 

Барлығы: 135/ 

135 

30/ 

18 

 

15/9 

75/76 

15/32 

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

Студенттерге  басқару  психологиясының  тәжірбиесін  және  адамның  кәсіби  бағдарын 

анықтау әдістердің психологиялық механизмдерін түсінуге болатын шеңберде беру.  

Басқару психологиясының негізін қалыптастыру. 

Менеджмент психологиясы аймағындағы негізгі бағыттармен студенттерді таныстыру. 

Ұжымды  басқарушы  және  психолог-кеңесшіні  негізгі  кәсіби  нышан  және  біліктіліке 

үйрету 

Басқару психологиясы жеке бағыттарындағы арнайы әдіс тәсілдеріне үйрету.  

 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі білімдерді,  

іскерліктерді, дағдыларды игереді: 

 

-

 Адамның  жеке-психологиялық  ерекшеліктері  туралы  білімдерді  күнделікті  өмірде 

қолдана алу; 

-

 

Темперамент,  мінез  және  қабілеттермен  байланысты  жүріс-тұрыс  айырмашылықтарын талдай алу; 

-

 Өз бетінше және сыншыл сипатта ойлай алу; 

-

 Өздерінің  интеллекттерін  дамыту,  шығармашылық  іс-әрекетіне  қабілеттер  мен 

қызығушылықты дамыту.  

Пәннің пререквизиттері: 

 

Жалпы психология, Жасерекшелік психология, Тұлға психологиясы, Дифференциалды 

психология, Психогенетика, Психологиялық кеңес беру, Психологиялық диагностика. 

 

Пәннің постреквизиттері: 

Мамандану  практикумы,  Еңбек  психологиясы,  Адам  ресурстарын  басқару 

психологиясы, Агрессия психологиясы.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

Р/н 

Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛС  СТС  СӨЖ  СОӨЖ 

1. 


 

Тарихы және жалпы түсінік  

Менеджмент психологиясының  тарихы, 

теориялық және әдістемелік негіздері, 

негізгі түсініктері және қазіргі кездегі 

жағдайы.  

 2.  

Басқару әлеуметтік феномен ретінде  

Ұйым туралы түсінік. Басқару объектісі 

және субъектісі.  

 3. Басшылық және лидерлік әлеуметтік 

феномен ретінде 

Басқару іс-әрекетінің негізгі функциялары. 

Лидерліктің негізгі теориялары. Басшының 

кәсіби маңызды сапаларын анықтау 

жолдары.  

 15 

4.  Басшының іс-әрекетіндегі басшылық 

қарым-қатынас 

Қарым-қатынас әлеуметтік феномен 

ретінде. Басшылық қарым-қатынас 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

ерекшеліктері.  

5. 


 

Басқарудың  негізгі функциялары  

Мақсат қою, болжау, жоспарлау, 

ұйымдастыру, шешім қабылдау,  

ынталандыру, қарым-қатынас, бақылау 

және түзету функциялары.  

 10 

6.  

Ұжымды басқару психологиясы 

Ұжым іс-әрекетін басқару үрдісі, 

қызметкерлердің психологиялық және 

кәсіби деңгейін дамыту, топтағы қарама-

қайшылықтардың шешімін тауып және 

оның алдын алу.   

 

7. 

Менеджерлерді кәсіби даярлау және 

психологиялық таңдау 

Менеджердің кәсіби функциясы және 

тұлғасына қойылатын талаптар. 

Менеждерлерді кәсіби даярлау және 

арнайы тренингтер. Менеджердің 

денсаулығы және жұмыста кездесетін 

қиындықтар мен кикілжіңдер.  

 10 


8. 


Менеджменттегі  гендерлік  саясат 

Нарықтағы және бизнестегі әйелдердің 

орны. Менеджменттегі гендерлік 

айырмашылықтар және әйелдердің бизнес 

әлемінде кездесетін қиындықтары.  

 

9. 

Басқару ерекшеліктері 

Ұжымға бейімделу және мәнсапты 

жоспарлау. Мамандардың кәсіби 

біліктілігін арттыру. 

 

10. 

Шиеленістер және оны шешу жолдары 

Менеджердің іс-әрекетінде кездесетін 

шиеленістер: мәселені қою және оны 

шешу жолдары. Шиеленістерде 

менеджердің өзін ұстау мәнері. Келісім-

шарт жүргізу. 

 10 
БАРЛЫҒЫ: 

30 

 

15 

75 

15 

 

 

 

СЕМИНАРЛЫҚ (ТӘЖІРИБЕЛІК) САБАҚТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

СТС № 1.   Тарихы және жалпы түсінік (1 сағ) 

 

Менеджмент психологиясының  тарихы, теориялық және әдістемелік негіздері. 

Менеджмент психологиясының  қазіргі кездегі жағдайы. 

СТС № 2. 

Басқару  іс-әрекетінің  маңызы (1 сағ) 

 

Басқару іс-әрекетінің негізгі түрлері.  Ұйымдастыру мәні. Ұйымдастыру теориясының негізгі ұғымдары.  

СТС № 3. 

Басшылық және лидерлік әлеуметтік феномен ретінде (3 сағ) 

Басқарудың индивидуалды стилінің психологиясы. Басшының 

іскерлік карьерасы: жоспарлау және жүзеге асыру. 

СТС № 4. 

Басшының іс-әрекетіндегі басшылық қарым-қатынас (1 сағ) 

Басшылық  қарым-қатынастағы тұлға аралық қабылдау мәселеллері. 

Басшы қарым-қатынасы қол астындағылармен ақпарат алмасу 

ретінде. Қарым-қатынастағы негізгі коммуникативті барьерлер. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  СТС № 5. 

Басқарудың  негізгі функциялары (2 сағ) 

 

Мақсат қою, болжау, жоспарлау, ұйымдастыру функциялары. Шешім қабылдау,  ынталандыру, қарым-қатынас, бақылау және 

түзету функциялары. 

СТС № 6. 

Ұжымды басқару психологиясы (1 сағ)  

 

Ұжым іс-әрекетін басқару үрдісі. Қызметкерлердің психологиялық және кәсіби деңгейін дамыту. 

Топтағы қарама-қайшылықтардың шешімін тауып және оның алдын 

алу.    

СТС № 7. 

Менеджерлерді кәсіби даярлау және психологиялық таңдау 

 

(2 сағ)  

Менеджердің кәсіби функциясы және тұлғасына қойылатын 

талаптар.  

Менеждерлерді кәсіби даярлау және арнайы тренингтер.  

Менеджердің денсаулығы және жұмыста кездесетін қиындықтар мен 

кикілжіңдер.  

СТС № 8. 

Менеджменттегі  гендерлік  саясат (1 сағ) 

 

Нарықтағы және бизнестегі әйелдердің орны.  Менеджменттегі гендерлік айырмашылықтар және әйелдердің бизнес 

әлемінде кездесетін қиындықтары.  

СТС № 9. 

Басқару ерекшеліктері (1 сағ) 

 

Ұжымға бейімделу және мәнсапты жоспарлау.  Мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру.  

СТС № 10.  Шиеленістер және оны шешу жолдары (2 сағ) 

Менеджердің іс-әрекетінде кездесетңн текетірестер: мәселені қою 

және оны шешу жолдары.  

Шиеленістерде менеджердің өзін ұстау мәнері. Келісім-шарт жүргізу.  

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

(

СОӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

 

1. 


Психологиялық менеджменттің маңызы және өзекті мәселелері 

2. 


Басқару түрлері.  

Ұйымдастырудың мәні мен негізгі ұғымдары.  

3. 

Басқару функциялары. 4. 

Лидерлік теориялар және басқару түрлері. Басқару дағдылары. Менеджер 

мінездемесі. Ұйымдастыру қабілеті. 

5. 


Іскерлік тілдесудің вербалсыз түрлері. 

Іскерлік әңгімелесу, іскерлік кеңесулер. 

Телефонмен тілдесу, келушілерді қарсы алып, олармен тілдесу.    

6. 


Ұжымды басқару. 

Қызметкерлердің психологиялық және кәсіби деңгейін дамыту. 

Қарама-қайшылықтардың   алдын алу.    

7. 


Менеджердің кәсіби функциясы және тұлғасына қойылатын талаптар.  

Менеждерлерді кәсіби даярлау және арнайы тренингтер.  

Менеджердің денсаулығы және жұмыста кездесетін қиындықтар мен 

кикілжіңдер. 

8. 

Нарықтағы және бизнестегі әйелдердің орны.  Менеджменттегі гендерлік айырмашылықтар және әйелдердің бизнес әлемінде 

кездесетін қиындықтары. 

9. 

Ұжымға бейімделу және мәнсапты жоспарлау.  Мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  10. 

Менеджердің іс-әрекетінде кездесетңн текетірестер: мәселені қою және оны 

шешу жолдары.  

Текетірестерде менеджердің өзін ұстау мәнері. Келісім-шарт жүргізу. 
жүктеу 1.17 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет