«психология» кафедрасы «агрессия психологиясы»жүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата25.04.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің ОӘК 

отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А. Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«

АГРЕССИЯ ПСИХОЛОГИЯСЫ» 

 

пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Мамандығы: 5В050300 - «Психология» 

Авторы (оқытушы): Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Кредит саны: 3 кредит  

Курс: 3  

Семестр: 6 

Оқыту технологиясы: кредиттік, қашықтықтан 

Оқу формасы: күндізгі /сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

 

Алматы, 2013 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  «

Агрессия психологиясы» пәні бойынша ПОӘК 5B050300 - «Психология» мамандығының 

(

бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде дайындалды.   

 

 ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  

«____»___________ 2013 

жыл.  №____хаттама 

 

  

«

Психология» кафедрасының менгерушісі,  психол.ғ.к., доцент  ____________ Ли Е.П. 

 

  

 

2013-2014 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту түрі: 

Күндізгі 

(4 ж.о. ) 

Сырттай   

(3,2 ж.о.) 

Сырттай   

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

  

Семестр 


 

 Барлығы, кредиттер 

3  


Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 135 

135 


135 

Дәріс, сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, семинар 

сабақтары, сағ. 

15 


СОӨЖ , сағ. 15 

32 


32 

СӨЖ, сағ. 

75 

76 


76 

Аралық бақылау саны 

Қортынды бақылау түрі  

емтихан 


емтихан 

емтихан 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  № 

МАЗМҰНЫ 

бет 

 

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компонент болса)  

1.

  

ПОӘК тіркеу мәліметтері 

 

2.

  

Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасы 

 

3.

  

Силлабус 

 

4.

  

Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

5.

  

Дәрістің кешенді –контенті (дәріс тезисі,  иллюстративті және 

таратылатын материал, ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

6. 

 

Тәжірибелік сабақ жоспары  

7.

  

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық  

 

8.

  

Студенттің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар  (үй 

тапсырмалары  мәтінін  теру,  әр  тақырып  бойынша  өзін  тексеру 

материалдары, берілген жұмыс бойынша тапсырманы орындау, еңбек 

сыйымдылығы мен әдебиеттерді ұсына отырып рефераттар мен басқа 

да үй тапсырмаларын орындау) 

 

9.

  

Студенттердің  оқу  жетістігін  бағалау  мен  бақылау  материалдары 

(жазбаша  бақылау  тапсырмалары,  тест  тапсырмалары,  өзіндік 

дайындыққа сұрақтар тізімі, емтихан билеттері және т.б.) 

 

10.


 

 

Сабақты  бағдарламалық  және  мультимедиялық  қолдау  (пәннің мазмұнына байланысты) 

 

11. 

 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар  

12.


 

 

Пәннің оқу және оқу –әдістемелікпен қамтамасыз етілу картасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің ОӘК 

мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А. Арупов  

 

«ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

«

Агрессия психологиясы» пәні бойынша 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

5В050300 – «Психология»  (бакалавриат) мамандығы үшін  

Авторлар (оқытушы): 

Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Оқу түрі:  

күндізгі / сырттай 

Кредит саны:  

3   /   3 

Курс:  


3   

Семестр:  

6  

Еңбек сыйымдылығы 135 

сағат /135 сағат 

Дәріс 

30 


сағат  /  18 сағат 

Семинар сабағы  

15 

сағат  /  9 сағат СОӨЖ 

15 


сағат  /  32 сағат 

СӨЖ 


75 

сағат  /  76 сағат 

Аралық бақылау саны 

2 / 2 


Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан  / емтихан  

 

  

 

 Алматы, 2013 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

Оқу жұмыс бағдарламасын дайындаған авторлар: 

 

Кудебаева Г.С. психология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 


 

 

«

Агрессия психологиясы» пәні бойынша ПОӘК 5B050300 - «Психология» мамандығының 

(бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__хаттама 

 

 

 «

Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент  ____________  Ли Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ) 

 

«

Агрессия психологиясы» өзінің даму тарихы және практикалық маңызы бар психология пәнінің  бір  бөлшегі.  Әлемдегі  ақпараттық  ағымның  өсуі  кезінде  агрессивті  мінез-құлықты 

адамдардың саны күрт өскені байқалады. Агрессивті мінез-құлық қоғамда кең таралғандықтан, 

болашақ психолог-мамандарға осы пән бойынша білім алу қажет. 

Курстың мақсаттық аудиториясы  – «Психология» мамандығының студенттері 

Бірінші  кезекте  курс  көрсетілген  пәнді  оқытушының  жетекшілігімен  оқуға  (күндізгі 

оқу) сонымен қатар, қосымша оқу, оқу-әдістемелік және осы пәнді өзбетінше оқу барысында 

өзін тексеру материалы ретінде тағайындалған.  

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   

1 Кесте   

  

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

Агрессивті мінез-құлықтың табиғатын танып, осы мәселе шеңберінде психологиялық 

кеңес беру тәжірибесіне студенттерді кәсіби дайындау. 

 

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері:  

 Тәлімгерлерді агрессия психологиясының қазіргі кездегі мәселелерімен, негізгі теориялар 

мен тұжырымдамаларымен таныстыру.  

 

Агрессия және агрессивті мінез-құлықты анықтаудың негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

 Агрессия және агрессивті мінез-құлықты аймағындағы негізгі бағыттармен студенттерді 

таныстырып, белсенділіктерін арттыру.  

О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 (с

ағ

ат

та

 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

 (с

ағ

ат

та

р 

са

ны)

   

                            

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

 ӨЖса

ға

тта

р 

са

ны

 

С

ОӨЖ

 ағ

ат

 с

ан

ыБақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 

2 А

Б

 

И

Ф

К (

қо

рытынды

10 

11 

12 

күндізгі  5 

135 


30 

 

15 75 

15 


тест  тест  емтиха

н 

сырттай 

 135 

18 


 

76 32 

тест  тест  емтиха

н 

Барлығы: 135/ 

135 

30/ 

18 

 

15/9 

75/76 

15/32 

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі білімдерді,  

іскерліктерді, дағдыларды игереді: 

 

-

 Адамның  жеке-психологиялық  ерекшеліктері  туралы  білімдерді  күнделікті  өмірде 

қолдана алу; 

-

 

Темперамент,  мінез  және  қабілеттермен  байланысты  жүріс-тұрыс  айырмашылықтарын талдай алу; 

-

 Өз бетінше және сыншыл сипатта ойлай алу; 

-

 Өздерінің  интеллекттерін  дамыту,  шығармашылық  іс-әрекетіне  қабілеттер  мен 

қызығушылықты дамыту.  

Пәннің пререквизиттері: 

 

"Жалпы  психология",  "Жасерекшелік  психология",  "Тұлға  психологиясы", 

"Дифференциалды  психология",  "Психогенетика",  "ЖЖЖ  іс-әрекеті",  «Медициналық 

психология», «Психолгиялық кеңес беру», «Психологиялық диагностика». 

 

Пәннің постреквизиттері: 

 

Мамандану практикумы, ӘПТ негіздері, Психологиядағы математикалық әдістер.  

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

Р/н 

Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛС  СТС  СӨЖ  СОӨЖ 

1. 


Агрессия және тұлғаның өзін-өзі 

психикалық қорғауы 

 

Агрессия туралы түсінік. Агрессия және агрессивті мінез-құлықтың 

табиғаты. Агрессияның биологиялық 

және әлеуметтік пайда болу 

алғышарттары. 

 2. Фрустрация, агрессия және 

психикалық қорғаныс 

Фрустрация дегенніміз не? Негізгі 

фрустраторлар және агрессия күші. 

  3. 


Агрессия түрлері және басқа 

қорғану механизмдер 

Агрессиялық іс-әрекетің негізгі 

функциялары. Кешенді агрессияның 

құрылымы. 

 4. Агрессияның түрленуі және 

зорлық-зомбылық көрсету 

психологиясы. 

Агрессияның әлеуметтенуі. 

Агрессияның күшею және азаю 

жолдары. Жанұялық қарым-

қатынастағы агрессия. Тұрмыстық 

зорлық-зомбылық. 

 10 

5. Агрессияның әлеуметтік және 

этникалық психологиясы 

Әлеуметтену, ортаның агрессияны 

 10 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

күшейтетін факторлары. Агрессияның 

күші және агрессивті қиял. 

6. 

Жазалау психологиясы және 

топтық агрессия 

Алдын алу, бақылау және жазалау. 

Әлеуметтік топтардың мінездемесі. 

Және топтық агрессия.  

 10 

7. Этникалық агрессия 

Этникалық агрессияның жалпы 

сипаты. Текетірес (кофликт) тарихы. 

Өркениетті елдердің ұлттық 

ерекшеліктері. Ланкестіктің 

(терроризм) психологиялық негізі.  

 8. Агрессивті адамдар 

Тұлға дамуында агрессияның 

үрдістері. Балаларда агрессия түрлері, 

себептері және шарттары. Жанұядағы 

текетірестер және ажырасу кезіндегі 

фрустраторлар. 

Балаларға қатігездік көрсету.  

 10 


9. 


Агрессивтік және мінез 

ерекшеліктері 

Жанұядағы көшбасшы және 

балалардың агрессиясы. Тұлғаның 

өзін-өзі тануы, кінә және ұят. 

 10. Агрессия құрбаны және өштесу.  

Билік, тұлғалық, агрессия 

Өш алудың табиғаты, жаза қолдану, 

қызғаныш, салыстыру және әділеттік. 

Билік және агрессия.   

 11. Агрессивті адамдар топтары. 

Зорлықшылардың негізгі түрлері. 

Садизм, мазохизм, вандализм.  

 

БАРЛЫҒЫ: 

30 

 

15 

75 

15 

 

 

 

СЕМИНАРЛЫҚ (ТӘЖІРИБЕЛІК) САБАҚТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

1. 


Агрессия және тұлғаның өзін-өзі психикалық қорғауы. (1 сағ.) 

Агрессия туралы түсінік.  

Агрессия және агрессивті мінез-құлықтың табиғаты.  

Агрессияның биологиялық және әлеуметтік пайда болу алғышарттары. 

2. 

 

Фрустрация, агрессия және психикалық қорғаныс. (1 сағ.) Фрустрация дегенніміз не?  

Негізгі фрустраторлар және агрессия күші. 

3. 

Агрессия түрлері және басқа қорғану механизмдер. (1 сағ.) 

Агрессиялық іс-әрекетің негізгі функциялары.  

Кешенді агрессияның құрылымы.  

4. 


Агрессияның түрленуі және зорлық-зомбылық көрсету психологиясы.  

(2 сағ.) 

Агрессияның әлеуметтенуі.  

Агрессияның күшею және азаю жолдары.  

Жанұялық қарым-қатынастағы агрессия.  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

Тұрмыстық зорлық-зомбылық.  

5. 

Агрессияның әлеуметтік және этникалық психологиясы. (2 сағ.) 

Әлеуметтену, ортаның агрессияны күшейтетін факторлары.  

Агрессияның күші және агрессивті қиял.   

6. 


Жазалау психологиясы және топтық агрессия. (2 сағ.) 

Алдын алу, бақылау және жазалау.  

Әлеуметтік топтардың мінездемесі және топтық агрессия.   

7. 


Этникалық агрессия. (1 сағ.) 

Этникалық агрессияның жалпы сипаты.  

Текетірес (кофликт) тарихы.  

Өркениетті елдердің ұлттық ерекшеліктері.  

Ланкестіктің (терроризм) психологиялық негізі. 

8. 


Агрессивті адамдар. (2 сағ.) 

Тұлға дамуында агрессияның үрдістері.  

Балаларда агрессия түрлері, себептері және шарттары. 

 

Жанұядағы текетірестер және ажырасу кезіндегі фрустраторлар. Балаларға қатігездік көрсету. 

9. 


Агрессивтік және мінез ерекшеліктері. (1 сағ.) 

Жанұядағы көшбасшы және балалардың агрессиясы.  

Тұлғаның өзін-өзі тануы, кінә және ұят. 

10. 


Агрессия құрбаны және өштесу.  Билік, тұлғалық, агрессия. (1 сағ.) 

Өш алудың табиғаты, жаза қолдану, қызғаныш, салыстыру және әділеттік.  

Билік және агрессия.   

11. 


Агрессивті адамдар топтары. (1 сағ.) 

Зорлықшылардың негізгі түрлері.  

Садизм, мазохизм, вандализм. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

(

СОӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

 

1. 


Агрессия және тұлғаның өзін-өзі психикалық қорғауы 

 

Агрессия туралы түсінік. Агрессия және агрессивті мінез-құлықтың табиғаты. Агрессияның биологиялық және әлеуметтік пайда болу алғышарттары. 

2. 


Фрустрация, агрессия және психикалық қорғаныс 

Фрустрация дегенніміз не? Негізгі фрустраторлар және агрессия күші. 

3. 

Агрессия түрлері және басқа қорғану механизмдер 

Агрессиялық іс-әрекетің негізгі функциялары. Кешенді агрессияның құрылымы. 

4. 

Агрессияның түрленуі және зорлық-зомбылық көрсету психологиясы. 

Агрессияның әлеуметтенуі. Агрессияның күшею және азаю жолдары. Жанұялық 

қарым-қатынастағы агрессия. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. 

5. 


Агрессияның әлеуметтік және этникалық психологиясы 

Әлеуметтену, ортаның агрессияны күшейтетін факторлары. Агрессияның күші 

және агрессивті қиял. 

6. жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет