Программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мəліметтер типтерін жəне Java тілініңжүктеу 81.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі81.31 Kb.
түріПрограмма

JAVA тілінде бағдарламалау

Курстың негізгі мақсаты 

программалаудың автоматтық

негіздерін, программалау тілінің

классификациясын, мəліметтер

типтерін жəне Java тілінің

операторларының оқыту, ішкі

программаларды қолдану программа, 

стандартты модульдер, деректердің динамикалық құрлымын, 

программалық қамтамасыз етуді

жобалау тəсілдерін, программалау

стилін, программалаудың сапа

көрсеткішін, программаны сынау мен

қалыптастыру тəсілін, объектілі

бағытталған программалаудың

негіздерін қолданып программа құру

болып табылады. 


Пəнді оқу мазмұны

Бұл курсты меңгеру нəтижесінде студентің:Түсінігі болу керек:

- Java тілінде қолданылатын мəліметтер

тілдерін;

- операторларды, ішкі операторларды, 

тұрғызылған функцияларды;

- программалық қамтамасыз етуді жобалау

тəсілдері;

- программалау стилін;

- программаны сынау мен қалыптастыру

тəсілдері;Дəрістер тақырыбы

Java тілі программалау тіліне кіріспе. 

Бағдарлама құрылымы.

Тілдің алфавиті. 

Тілдің объектілерінің жазылуының

ережелері

Деректер түрлері. Қарапайым түрлер

жəне операциялар. Ерекше белгілер. 

Арифметикалық жəне логикалық

өрнектер.

Шартты операция.


Тармақталу операторлары

Таңдау жəне қайталану операторлары

Массивтер. Массивтермен жұмыс істеу

түрлері.


Объектіге бағытталған бағдарлама

Пакеттер жəне интерфейстер

Java бағдарламасының құрылымы

Жолдармен жұмыс істеуІшкі жолды іздеу.

Əріп регистрін өзгерту

Енгізу/шығару ағындары. 

Файлдық енгізу/шығару. 

Буферленген енгізу/шығару

Қарапайым графикалық мүмкіндіктер

Графикадағы мəтіндер


Тəжірибелік сабақтар

тақырыбы

Eclipse программалау ортасы

Java программалау тіліне кіріспе

Əртүрлі түрлерден, айнымалылардан, 

тұрақтылардан құралған өрнектерді

жəне Java тіліндегі əртүрлі операциялар

мен стандартты функцияларды

программалау.

Басқарушы құрылымдарды қолдану

арқылы программаны құру.Есептерді шешу үшін қайталану нұсқауларын

қолдану


Бір өлшемді, екі өлшемді массивтерді

қолданып программалар құру

Объектілі-бағытталған программалау

Java- тіліндегі бірнеше функцияларды

қолданып есептерді программалау

Белгілік жолдар жəне жолдарға

қолданылатын функциялар

Файлдық айнымалыларды қолдану арқылы

программалар құру

Java-тілінің графикалық мүмкіндіктеріҰсынылған əдебиеттер тізімі

Кей Хорстман, Гари Корнелл. Java 2. 

Библиотека профессионала. Том 1. Основы.

8 –е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. 

Вильямс», 2008. – 816 c.

Н. Я. Вязовик. Программирование на Java. 

Курс лекций. /Рекомендовано УМО в области

прикладной информатики для студентов

высших учебных заведений/ – М.: 

ИНТУИТ.РУ «Интернет – университет

Информационных технологий», 2003. -592 с.

Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как

программировать на Java. Книга 1. Основа

программирования. — М.: Бином, 2003. —

848 с.


Дунаев Сергей. Java для Internet в Windows и Linux. 

– M.: ДИАЛОГ – МИФИ, 2004. – 496 c.

X. M. Дейтел, П. Дж. Дейтел Как программировать

на Java. Книга 2. Файлы. Сети. Базы Данных. Пер. с

англ. – М.: Бином – Пресс, 2005 г. – 672 с.

Халил А. Мугал, Рольф В. Расмуссен. Java. 

Руководство по подготовке к сдаче

сертификационного экзамена СХ – 310 – 035, 2-е

изд. Пер. с англ. – M.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2006. – 688 

с. /Учебно – справочное издание/

Хорстманн К. С., Корнелл Г. Java 2. Библиотека

профессионала, том 2. Тонкости

программирования, 7-е изд. — М.: Издательский

дом "Вильямс", 2006. — 1168 стр.

Шилдт Г., Холмс Д. Искусство программирования

на Java. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. 

— 336 стр.


Желілік деректер қоры

Курстың қысқаша сипаттамасы

Қазыргі уақытта деректер қорын басқару

жүйесін қолдану негізінен желі арқылы

жүзеге асырылады. Желі арқылы

деректер қорын қолдану жолдары. 

Кəзіргі уақытта кең тараған, барлық

деректер қоры желілік болып

есептелінеді. Сонымен қоса желілік

деректер қорын басқару жүйесіндегі

қазіргі заманғы жоғарғы деңгейдегі

ақпараттық жүйелерде қолданылатын

мүмкіндіктері: триггерлер, іште

сақталатын процедуралар мен

функциялар, көріністер қарастырыладыКурстың негізгі мақсаты – Желілік

деректер қорын басқару жүйесінің

негізгі түсініктері мен сұрақтарын

оқыту. Деректер қорын құру жəне

ұйымдастыру жолдарын меңгеру. 

Қолданушылардың құқықтарын мен

мүмкіндіктерін белгілеу. Деректер

қорын өңдеуде сұраныстарды

қолдану. Желілік деректер қорының

ішкі программалық тілін,  

транзакцияларды қолдану

мүмкіндіктерін жəне программалық

желіаралық экрандарды қолдану

мен реттеуді меңгеру.Дəрістер тақырыбы

Желілік деректер қоры. Деректер

қорының архитектурасы. 

Деректерді ұсынудың модельдері

Ақпараттық жүйелер жəне оның

негізгі ұғымдары

Деректердің желілік моделі

Деректер түрлері.

Домендер.


Ақпараттық жүйенің түрлері

Деректер қорын басқару жүйелері

(ДҚБЖ).

Деректердің қатынастық үлгісіҚатынастармен орындалатын

амалдар


Реляциялық алгебра. Негізгі

анықтамалар.Қатынастық алгебраға арналған

операциялар

"Мəн-байланыс" (ER- əдісі) əдісімен

жобалау.


Функционалдық тəуелділік

концепциясы.Зертханалық сабақтар

тақырыбы

Кесте құрылымын құру.

Кесте режимінде берілгендерді

енгізу жəне редакторлау.

Біркестелі пайдаланушы

формаларын жасау.

Форма жəне кестелерді баспаға

шығару,


Мəліметтерді шығару үшін есеп

жасауды үйрену

Іздеу, сүзгілеу (іріктеу) жəне

сұрыптау командалары

Сұраныстарды құру.

Информациялық-логикалық

моделдерді құру жəне көп кестелі

берілгендер қорын жасау.Кестелер арасындағы байланысты

орнату.


Берілгендерді енгізуде көп кестелі

пайдаланушы формаларын құру

Берілгендерді шығаруда көпкестелі

есеп


формаларын құру.

СӨЖ тапсырмалары

Желілік деректер қорын басқару

жүйесінің негізі. Өңделетін мəлімет

түрлері.


Баған деректерінің түрлері.Сандық, 

символдық жəне т.б. түрлер

Деректер қорының объектілерін

құру операторлары. Create table 

командасы


Сұраныстар тілінің командалары,   

артықшылығы мен операторлары.

Желілік деректер қорының жұмыс

ортасы.Кестемен жұмыс істеу. 

Деректерді енгізу, шығару, іздеу

жəне өшіру

Жиынға кіру. Кесте атын беру жəне

шарттарды қолдану.

Сұраныстармен жұмыс істеу. 

Аралық жиынға кіруін жəне үлгіге

сəйкес келуін тексеру. Кестені

жаңарту. Ішкі сұраныс түсінігі. Салыстыру

операциялары. 

Салыстыруға арналған қызметші

сөздерді қолдану. Есептеу

шамаларын құру. Нəтижелік

функцияларды қолдану.

Желілік деректер қорында ұлттық

тілдерді қолдану

Сақталатын процедура. 


Captcha – Тюринг тесті.

Транзакция ұғымы. Транзакцияны

қолдану жолдары. Тригерлер

Желіаралық экрандар. 

Программалық желіаралық

экрандарды қолдану.Əдебиеттер тізімі:

Энсор Д., Стивенсон Й. MySQL. 

Проектирование баз данных. Киев. BHV, 

1999.


Эбби М., Кори М., Абрамсон Й. MySQL. 

Первое знакомство. М.:, Лори, 2003.

Смирнов С.Н., Задворьев И.С. Работаем с

MySQL. М.:, Гелиос APV, 2002.

Хотка Д. MySQL. СПб.: ДиаСофтЮП, 2002.

Луни К., Терьо М.  MySQL. Настольная книга

администратора. М.: Лори, 2004

Байдалина А.Р., MySQL деректер қорын

басқару жүйесі, С.Сейфуллин атындағы

КазАТУ, Астана 2013ж. 106б.Бағдарламалау

технологиясы

Курстың негізгі мақсаты – есептердің

алгоритмдеу негізін, программалаудың

автоматтық негіздерін, программалау

тілінің классификациясын, мəліметтер

типтерін жəне C++ тілінің

операторларын оқыту, ішкі

программаларды қолдану программасы, 

стандартты модульдер, деректердің

динамикалық құрлымын, 


программалық қамтамасыз етуді жобалау

тəсілдерін, программалау стилін, 

программалаудың сапа көрсеткішін, 

программаны сынау мен қалыптастыру

тəсілін, объектіге бағытталған

программалаудың негіздерін қолданып

программа құру болып табылады. 


Деректер тақырыбы

Си программалау тіліне кіріспе.

Бағдарлама құрылымы. 

Препроцессордың директивалары. 

Мəліметтер типтері.

С++ тілінің операциялары.

Басқарушы құрлымдар. Варианттарды

таңдау. If, If-Else құрылымдық таңдау

логикалық операциялар, шартты

операциялар, көпшілік таңдау.Басқарушы құрылымдар. 

While, do-While, For қайталау

құрлымдары. Break, continue басқарушы

операторлары.

Массивтер. Бір өлшемді жəне екі

өлшемді массивтерді қолдану арқылы

программаны өңдеу.

Си-дегі функциялар. Функцияны құру

жəне қолдану.


Жадылар кластары жəне программаны өңдеу

Си тіліндегі көрсеткіштер.

Бір өлшемді жəне екі өлшемді массивтерді

өңдеу барысында көрсеткіштерді қолдану.

Символдық жолдар жəне жолдарға

қолданылатын функциялар.

Жолдарға қолданылатын операциялардың

функциялары.

Си тіліндегі мəліметтер құрлымы.

Мəліметтердің динамикалық құрлымы.

Си тіліндегі файлдармен жұмыс істеу.


Зертханалық сабақтар

тақырыбы

Түрлі типті өрнектерді программалау, 

айнымалылар, тұрақтылар. 

Си тіліндегі түрлі амалдар жəне

функциялар. Басқарушы құырлымдарды

пайдалана отырып программалау

С++ тілінің операциялары.

Тармақталу операторларын қолдана

отырып есептерді шығару.

Қайталану операторларын қолдана

отырып есептерді шығару. 


Бір жəне екі өлшемді массивтерді қолданып

есептер шығару.

Функциялар. Функцияларды пайдаланып

есептер шығару.

Көрсеткіштер. Көрсеткіштерді қолдана

отырып бір жəне екі өлшемді массивтерді

өңдеу. 

Динамикалық массивтер.Символдық жолдар жəне оларды өңдеу. 

Символдық жолдарға қолданылатын

функцияларды пайдаланып есептер шығару.

Файлдармен жұмыс жасау.Ұсынылған əдебиеттер тізімі

Дейтел Х,  Дейтел П. Как программировать на

С: Третье издание. Пер. с англ. - М.: Бином-

Пресс, 2002 г. - 1168 б.

М. Уэйт, С.Прата, Д. Мартин Язык Си: Пер. с

англ. - М.: Мир, 2001. - 511б.

Керниган Б., Ритчи Д.и др. Язык

программирования Си. Пер. с англ. - М. 

Финансы и статистика, 2001. - 279 б.

Бадд Т. Объектно-ориентированное

программирование в действии: Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2002. 464 с,

Тузовский А.Ф. Высокоуровневые методы

информатики и программирования. – Томск: 

Изд-во ТПУ, 2009. – 200с.


– Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2001. - 288 б.

– Уинер Р.Язык Турбо Си: Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. 

- 384 б.


– Муртазина А.У., Тусупова Б.Б. Основы

программирования на языках Паскаль и Си. 

Методические указания к лабораторным работам по

курсу «Языки и технология программирования». 

Часть 2. - Алматы: КазНТУ, 2000.


– Муртазина А.У., Тусупова Б.Б. Основы

программирования на языках Паскаль и Си. 

Методические указания к лабораторным

работам по курсу «Языки и технология

программирования». Часть 3. - Алматы: 

КазНТУ, 2000.

– Пол Ирэ Объектно-ориентированное

программирование с использованием С++: 

Пер. с англ. -К.: НИПФ «ДиаСофт Лтд.», 2002. -

480 б.


– Байдалина А.Р., С++ тілінде бағдарламалау, 

С.Сейфуллин атындағы КазАТУ, Астана 2011Операциялық жүйелердің

ортасы жəне олардың

қабықшалары

Курстың қысқаша сипаттамасы

Пəнді оқу кезінде операциялық жүйелермен

жұмыс істей білуге үйрету. Онда

функциялармен жұмыс істеудің, 

классификациялары, процессорлар жəне

процестерді басқарудың негізгі принциптері, 

үзу, жадыны басқаруға арналған операциялық

жүйенің есептері, қатты дискіні бірнеше

бөліктерге бөлу жолдары, файлдық жүйені

логикалық жəне физикалық ұйымдастыру

қаралған. Операциялық жүйенің құрылымы

туралы мəліметтерді білу, қолданушының

есептеу жүйесінің барлық мүмкіндіктерін

тиімді түрде пайдаланып нақты практикалық

түрде меңгеруіне мүмкіндік береді.


Курстың негізгі мақсаты 

Пəнінің оқытылу мақсаты желілік

операциялық жүйелермен жұмыс істей

білуге үйрету. Онда функциялармен

жұмыс істеудің, классификациялар, 

процессорлар жəне процестерді

басқарудың негізгі принциптері, үзу, 

жадыны басқаруға арналған

операциялық жүйенің есептері, қатты

дискіні бірнеше бөліктерге бөлу

жолдары, файлдық жүйені логикалық

жəне физикалық ұйымдастыру қаралған. Дəрістер тақырыбы

Кіріспе. Операциялық жүйелердің анықтамасы.

Операциялық жүйе эволюциясы.

Операциялық жүйе дамуының қазіргі кезеңдегі

ерекшеліктері.

Операциялық жүйе классификациясы

Операциялық жүйе ресурстарды басқару

жүйесі


Жадыны басқару

UNIX жүйесі. Linux жүйесінің командалары. 

vi редакторымен жұмыс істеу

Файлдық жүйелер. 

Енгізу-шығару құрылғыларын басқаратын ішкі

жүйе.

Деректерді қорғау жəне əкімшілік ету. Таймерлер. 

Қолданушы интерфейсі

Операциялық жүйенің архитектурасы

Ядро жəне ОЖ қосымша модульдері

Көппроцессорлы жүйелер

Жіптер. 


Мультипрограммалау.

Ішкі жадыны басқаруТəжірибелік сабақтар

тақырыбы

ОЖ орнатумен практикалық

танысу.

ОЖ негізгі командалары.Негізгі қалыпты өрнектер жəне

grep


командасы.

Unix жүйесінің утилиттерімен

жұмыс істеу.

awk тілі жəне утилитасы (кішкентай

көмекші программалар).


ОЖ Linux-те командалық

скриптермен жұмыс істеу.

shell  программалау тілі.

vi қолданып құжат құру.

ОЖ Linux-тегі сценарий

қабықшалары.

ОЖ Linux автоматтандырылған

көрсетулер.Ұсынылған əдебиеттер тізімі

Олифер В.Г., Олифер Н.А. 

Сетевые операционные системы. 

– СПб: Питер, 2001.

Гордеев А.В., Молчанов Ю.А. 

Системное программное

обеспечение. – СПб., 2001.

Дейтел Г. Введение в

операционные системы. – М.: 

Мир, 1985.Курячий Г. В. Операционная система

UNIX: Курс лекций. Учебное пособие М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2004 

Дж. Валлади «100% Самоучитель

Linux», Москва, 2006

В.Беллунцов. «Самоучитель

пользователя Linux», Москва, 2003

Байдалина А.Р., Операциялық жүйелер, 

əдістемелік құрал – Алматы: «Қазақ

университеті», 2007ж.Каталог: ked
ked -> Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016
ked -> Султангазина Г. Ж. б.ғ. к
ked -> Кəсіптік білім беру жүйесінде заманауи оқыту технологиялары
ked -> Сыртқы экономикалық басқару 5В050700 «менеджмент»
ked -> Сабақтарды өткізетін: Техника ғылымдарының кандидаты, доцент оразалиев берикбай тлеукабылович
ked -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
ked -> Экология кафедрасы
ked -> Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»
ked -> Курстың (пəннің) мақсаты

жүктеу 81.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет