Программа по производственной практикежүктеу 65.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.02.2017
өлшемі65.26 Kb.
#3582

            Программа по

производственной практике

Форма

      Ф СО ПГУ 7.18..2/04Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

          С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын

өндіру» мамандығының

   ӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Лист утверждения

программы по

производственной практике

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/04БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры

_________ Пфейфер Н. Э.

«__» ___________200_ ж.

Құрастырушы:       т.ғ.к. доцент ____________Станевич В.Т.

     т.ғ.к. доцент____________ Мұқышева Р. К. 

     т.ғ.к. доцент____________Корниенко П.В.

«Инженерлік жүйелер және геотехникалық құрылымдар» кафедрасыӨНДІРІСТІК ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША БАҒДАРЛАМА

050730  «Құрылыс   материалдарын,   бұйымдарын   және   конструкцияларын   өндіру»

мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама    мамандықтың   ҚР   ҒБМ  №   779  23.12.2005ж.   бұйрығы   Мемлекеттік   жалпыға

міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 33.08.358 - 2006 негізінде әзірленген

Кафедра мәжілісінде ұсынылды «__»___________ 200_ж.

Хаттама №__

Кафедраның меңгерушісі______________ В. Т. Станевич

Сәулет-кұрылыс факультетінің әдістемелік кеңесімен макұлданды

 «__ »  ________2006 ж., хаттама №__

ӘК төрағасы __________ В. А. КозионовКЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _______М.Қ. Күдерин «__»__________200_ ж.МАҚҰЛДАНДЫ ЖжӘҚЕБ

ЖжӘҚЕБ бастығы___________ Л.Т.Головерина «__»_________200_ ж.Кіріспе

050730   -

 мамандануымен   Құрылыс   материалдарын,   бұйымдарын   және

конструкцияларын өндіру сәйкестігі, кұрьілыс материалдардың облыс өндірісіндегі жобалы

және зерттеу қызметі, ұйымдық - басқарушы, өндіріс –технологиялық дайындығы болу үшін

бакалаврды маман дейді.

Сонымен  қатар  жалпы   инженерлік   зерттеуімен,   арнайы   тәртіптердің   арнайы   оқу

барысында студенттердің тәжірибесі кәсіпшілік дайындау маңыздысы бөлімімен келеді.

Өндірістік тәжірибе біліктілігі жоғары мамандардың дайындауда маңызды кезең келеді

және тәжірибенің  оқытушысы  мен бас  оқытушының  тұрақты  контактіде болмаған  ортада

өткізіледі.


1

Тәжірибенің мақсаты

Тәжірибенің мақсаты - кіріскен іске өндіріс - шаруашылық қызметін зерттеу, бекіту және

облыста   студенттердің   теориялық   білімдердің   кеңейту,   кұрылыс   материалдардың   даярлау

технологиялары   және   бұйымдардың   технологиялық   және   бұйымдардың,   технологиялық

операциялардың   орындалуында   тәжірибелік   дағдылардың   тауып   алуы,   өз   мамандықтың

негізгі жұмысшы мамандық және жұмысшы орындардың ұйымында оқып білу.

Тәжірибенің ету барысы 6 семестрде 4 аптаның аралығында болады.

Тәжірибенің мақсатына жету үшін керек:

- кәсіпорынның тарихымен және даму кезенімен, функциясымен, құрылысымен танысу;

- шығарылатын өнімнің номенклатурасымен танысу;

- өндірістің нақтылы объектінің дара тапсырмасын орындау;

- тәжірибе   бағдарламасымен   қарастырылған   жұмыстарды   орындау;   Тәжірибе

уақытында    студенттер    өздерінің    білімін    қолдануымен

тереңдетеді:

- теориялық тапсырмалар (дәрістер, семинарлар);

- өндірістік экскурсия;

- тәжірибе   орнында   нормативті  -  техникалы   құжаттама,   инструкциялар,   мәліметті

информациялар (карталар, технологиялык сұлбалар және т.б.) өздік жұмыстарында болады

- бастық тәжірибесінің кеңестері.

2

Тәжірибенің ұйымдастыруы

Барлық   процестің   механизациясы   және   алдыңғы   технологияның   бұйымы   мен

конструкциясы,   кұрылыс   материалдарының   өндірісіндегі   кәсіпорында  студенттер  екінші

өндірісітік тәжірибені өтеді.

Пластикалық массадан жасалған құрылыс материалдар мен бұйымдар, гипсті бұйымдар,

жасанды кеуекті толтырғыштар, қабырғалы қыш, жылуоқшаулағыш материалдар, автоклавті

қаттылықтың   силикатты   бұйымдары,   темірбетон   және   бетонды   бұйымдар   зауыттарында

тәжірибе өткізіледі.

Тәжірибе   мамандардың   тәжірибелік   дайындауын   ерекше   түрімен  бекіледі,

студенттерден зор мамандандырылған және оқу барысы кезінде мақсатка ұмтылу үшін талап

етеді.

Осы  мақсатпен   студенттердің   міндеттерін   және  құқығын   анықтау,   тәжірибенің   өтуінжәне жиының жеткізу.

Тәжірибенің алдында студент білу қажет:

¥йымдастыру мәжілісінде қатысу, тәжірибе оқытушысын білу, тәжірибе өтетін орынды және

уақытты білу, дара тапсырмамен таныс болу. Тәжірибе өткізу уақытында:

- тәжірибеге  келген кезде техникалық  оқу бөліміне келу,  егер ол бөлім болмаса  кадр

бөліміне бару;

- өртке   қарсы   және   қауіпсіздік   техникасының   инструктажын   ету,   кіргізуге   арналған

қағазды алу;

- жұмыс орнымен  танысу,  жабдықтың пайдалану ережесі, тәжірибенің өткізген кезінде

жоспарды анықтау;

- тәжірибе бағдарламасына қатысты жұмысқа кірісу;

- кәсіпорыннан   тәжірибе   оқытушысына   келу,  дара  тапсырмасымен  танысу  және

күнделікті көрсету;

- оқытушыдан тәжірибе тапсырмасын алу, теориялық тапсырманың кестесімен  танысу,

өндірістік экскурсия;

- тәжірибе бағдарламасымен көрсетілген тапсырмалар толығымен орындалу

керек;

- күнделікті үнемі жүргізу;- берілген уақытта реферат, бақылау жұмыстар, күнделік толығымен дайын болу кажет.

Студент өндірістік коллективіндегі төраға ретінде білу қажет:

- кәсіпорындағы қазіргі ішкі ережесін қатаң түрде орындау;

- эксплуатация  жабдықтауының   ережесін  қатаң   және   оқып   біліп  орындау,   техника

қауіпсіздігі мен еңбек қорғау;

- өткізілген жұмысқа жауаптылықты тарту.

- Студент  келешекте   оқытушы   ретінде   жұмыстың   ұйымына,   еңбекке   адал   ету,

материалдық  құндылыққа және өндірістің құралдарына, қоғамдық өмірге белсенді  қатысу

қажет.

- Тәжірибе  аяғында міндетті түрде: өткізу  қағазын тапсыру техникалық  әдебиет,  әдейікиім және кәсіпорыннан алынған басқа саймандар, берілген кезде тәжірибені аяқтап ЖОО-на

кафедрамен   қойылған   уақытта   келу   қажет.   Тәжірибе  және   дара  тапсырмамен   көрсетілген

басқа материалдарды есеппен тапсыру.


3Тәжірибенің мазмұны

Тәжірибе   уақытында   студенттер   зауытта   бұйымды   өндіру   технологиясымен   таныс

болуы  қажет,  сонымен зауыт  цехінің технологиялық  процесін  оқып білу,  жарты  фабрикат

және   шикізат   міңездемесімен,   негізгі   өндірістік   процестер   және   шикізат   өңдеуінің   әдісі

(уақытша,   ұңтақтау,   крснаны   даярлау,   қалыптасу,   жылы   өңдеу   және   т.б.)   бөлек

қондырығының   мінездемесі,   олардың   жұмысыңың  тәртібі,   бұйымның   номенклатурасы,

шығарылатын   өнімнің   бақылау   сапасыныың   әдісі,   өндірістің   бақылауы,   және   оларға

механизация мен автоматизацияның жаңа құралдарын қолдану үшін ерекше назар көңіл бөлу.

Студенттер бригада және жұмыс орнында еңбек шарттармен ұйымдастыру сұрақтарын,

сонымен қатар еңбек қорғау сұрақтары, қоршаған ортаны қорғау, корғаудың шарасын және

мамандандырылған   гигиенаны   оқып   біледі.  Студенттер  алғашкы   еңбек   есебімен   және

материалдардың, ішкі тәртіп ережелерімен, еңбек ақы төлеу ұйымымен және оның бригадада

дайындаумен,   сол   сияқты   басқа   сұрақтарымен   танысады.   Тәжірибе   өту   уақытында

студенттер  барлық   цехтарымен   және   зауыт   қолбағысшы   қызметімен   таныс   болуы  қажет

(мансаптық  шаруашылық,   шикізат  қоймалары,   қазандық   жөндеу  -  механикалық

шеберханалар және т.б.)

Өндірістік оқып, студенттер өзінің жаңадан келген технологияларын енгізу қажет.

4Студенттің жұмыс орны

Студенттер  жұмыс   орнында   тәжірибені   өтеді.   Олар   бетоншы   міндетімен,   бұйымның

қалыптаушысына, арматуршының және де белгілі орнында істей алады тәжірибе уақытында

студент 2-3 жұмыс орнында істей алады.

Әрбір   студенттің  дара  тапсымасының   есебімен   тәжірибе   оқытушысымен   жұмыс

орнының нақты аталуы берілсін.

Студент  негізі   кұрулардан   біреудің   қызмет   етуінің   байлауларының   өндірістік

операцияның орындалуына кәсіпшілік дағдылар тиісті ие болу керек.5Теориялық тапсырма

Цехтердің   және   кәсіпорыннның   оқытушысы   әңгіме   өткізу   және   дәрісті   оқу   үшін

өндірістік   процестердің   спецификасы,   белгілі   кәсіпорынмен   студенттерді   жақсырақ

таныстыру үшін тәжірибенің оқытушысы жүйелі әңгімелесуге ұйымдастыру тиісті.

Студенттер тәжірибе өту барысында оның технологиясын және прогрестің техникалық

алға  басу  болашағын, өндірістің  түрін жақсы игеру үшін техникалық, оқу және нормативті

әдебиеттерді тәжірибе оқытушысымен оқып білу қажет.

6Дара тапсырма

Студент  тәжірибенің   алдында   оқытушының  дара  тапсырманы   алады,   технологиялық

процестің бөлек операциясын немесе технологиялық сызықты оқып білуін  детальді түрде

қарастырылады.  Дара  тапсырмада тәжірибе профиліне қарағанда, ғылыми зерттеуін қосып,

бағытталғандары:

- кәсіпорындағы өнімнің сапасын көтерілуі;

- еңбек шарттарын жақсарту;

- технологиялық процестерді толық жетілдіру;

- қымбат тұратын компоненттерін экономиясы;

- жанармай - энергия қорларының экономиясы.7Тәжірибені ҒЗЖ уақытында

Тәжірибе кезінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары көрсетеді:

- жаңа материалдарымен жасау және жұмыстың жабдықтау сенімділігінің байлауынан,

мақсаттардың шешіміне кәсіпорындағы нақтылы объектің өңдеу хабарын және дағдыларын

табу;

- ғылыми зерттеулерді өткізу және бар нәрсені алуын көрсетеді.- Тәжірибені  өткізетін   мүғалімнен  3-4  аптаның   алдынан   ҒЗЖ-ға  тапсырма   алады.

Топтың кейбір студенттеріне ҒЗЖ беріледі. (2-ден 6 адамға дейін).

Тәжірибенің басына қарай студент көреді:

- тапсырманың мазмұнын;

- берілген әдебиеттің зерттеу әдістемесін.

Кәсіпорыннан   тәжірибе   оқытушысымен   студенттерге   арналған  ғылыми  тапсырма

қарастырылады.   Объектінің   зерттеуін   анықтайды,  өндірістік   жағдайда   экспериментальды

зерттеуі   өткізу   үшін   толтырылады,  эксперимент  өтетін   орынның   жағдайы   және   орын

анықталады,   барлық   кезендердің   өткізуі   мен   көлемі   анықталады.   (аппаратураны   икемдеу,

материалды дайындау және т.б.)

ҒЗЖ-ны орындау үшін құралдары:


- технологиялық жабдықтау жұмысын қабылдамауының информациясы;

- жұмыс жабдығының критерия арқылы бағасы;

- өлшеуіш аппаратураның керектісі, эксперимент көрсетілімі;

- белгілі әдістермен алынған бағалар.

Зерттеуді өткізген кезде студенттерге келесі бөліктерден тұратын тапсырмалар кіреді:

- сұрақтың анализ көрсеткіші;

- зерттеудің мақсаты;

- зерттеудің өткізу әдістемесі;

- эксперименталды бар әдістемесін жөндеу;

- ҒЗЖ-ны орындау үшін формалы бақылау. Зерттеу барысының

әдістемесіне кіреді:

- дайындалатын жұмыстарды өткізу үшін тізімі;

-

эксперимент  процесінде   тексерілген,   параметрі   мен   тәуелділігі,   зерттеу   объектініңмінездемесі;

-

прибордың жұмыс әдістер, оның мінездемесі, керекті өлшеуіш аппаратураның тізімі;- алынған   нәтиженің   бағасы,   зерттеуді   өткізген   нақтылы   әдістері.  Эксперименталды

берілген жұмыс әдістеріне кіреді:

- эксперименталды  жөнделген жұмысында берілген белгілі  әдісі;  әдістің  өңдеуінің бін

немесе бірнешесін таңдау және негіздеу.

ҒЗЖ өткізу үшін есептік формасын көрсету:

- объектіні зерттейтін қысқаша мәлімдеме;

- зерттеудің құралы мен әдістемесі;

- әдістеме мен құрал, қарастыру жұмыстары үшін колдану;

- алынған   нәтижелер   -  диаграммалар,  таблица,  графиктер,   формулалар   (бағалы

көрсеткіштер   анықталған),  қорытынды,  зерттеу  нәтижесін   алынған   бағаның   мазмұны

шешілетін проблеманың әдісі мен бағыты, көтеру сенімділігі мен өнімділікке бағыт беру.

8 Өндірістік экскурсия

Тәжірибе   өтетін   орында   қалада   құрылыс   материалдар   және   бұйымдарының   зауыты

болса,  экскурсия  ретінде  бару  қажет.  Сонымен,  экскурсияны   құрылыс   объектісінде,

кәсіпорын өнімі.9 Тәжірибені бақылау

Кафедра бойынша тәжірибенің оқытушысына күнделікті бақылау, ұйымдық сұрақтарды

шешу,  дара  тапсырмамен   құжаттаманы   дайындауымен   жалпы   тәжірибенің   басшылығы

жүктеледі.

Ортасыз   басшылық   цехтерде   студенттердің   тәжірибесімен,   бөлімдерде,

лабораторияларда   жүктеледі   көрсетілген  құрылысты   бөлімшелердің   біліктілігі  жоғары

мамандарының, міндетінде қайсылары кіреді:

- тәжірибешілердің өндірістік жұмыстарға тұрақты бақылау;

- өндірістік жұмыстардың тәрбиешілерге әрдайым бақылау;

- дара   тапсырмамен

 өндірістік   сұрақтарының   консультациясына,   барлық

тапсырмалардың шығарылуына бақылау;

- есепке материалды алу үшін көмек;

-

студенттердің   тапсырмасын  қатысты,   барлық  студенттерге  техникалық  оқу  бөліміоларға материалдарды ұсынады;

-

өндірістік экскусияға және теориялық сабақтарға студенттердің барлығын келуін қажететеді;

- орындау   уақытын,   кемшіліктерін   көрсетеді,   есептің  дайындығын   және  дара

тапсырманың шығарылуын бақылайды;

- студентттерді   сенбілікте,   коғамдық   шараның   мүшелерінде,   жиналыста   және   т.б.

жұмыстарына алдандырады;

- студенттің жұмысқа  қатынасы, мамандық бойынша дағдылармен меңгеру,  өндірістік

мүшелерінің қарым-қатынасы, қоғамдық шараның қатынасы, еңбекті пәннің барысы  және

тағы басқаларының өндірістік мінездемесін кұрайды.10 Тәжірибенің қорытындысын жеткізу

Тәжірибенің   аяғына   дейін  студент  есепті   істеу   қажет.   Тәжірибенің   аяғынан   кейін

студентке  есеп құжатын дайындау үшін  2-3  күн беріледі.  Дара  тапсырманың  құжаттамасы


және конспект,  реферат,  кәсіпорыннан күнделікте оқушының бағасы  мен қолы  қойылады.

Тәжірибені қорғауға барлық құжаттама ретімен толық жинақталған болса ғана қабылданады.

Тәжірибе қорғауы кафедрада аға оқытушы мен универститеттен тәжірибе оқытушыдан

тұратын комиссия берілген уақытында қабылдайды.

Студенттің  қорғаған   нәтижесінен   кейін   жалпы   дифференциялды   баға   қойылады.

Тәжірибе бағдарламасын өтпеген студенттен  жұмыс орнынан кері мағлұмат алатын болса

немесе   қанағаттанарлықсыз   бағамен   қойылса,  бұл  студент  қайтадан   демалыс   кезінде

тәжірибені  өту   қажет.   Маңызды   тәртіпсіздігі  бар  кезінде   (дәлелді   себепсіз   катыспаған

уақыттар, қоғамдық тәртіпті бұзу) сұралымдар ЖОО-да қарастырылады. Кафедраға сақтау

үшін   тәжірибенің   есеп   беру  және   күнделік   тапсырылады.   Курстық  және   дипломдық

жобаларда қолданған, ғылыми  -  зерттеу мінез  -  құлық жұмыстарында орындалуы жанында

оқу   кезеңінде  болу,  тәжірибе   уақытында   орындалған,   өздік   жұмыстар   студенттерімен

жалғасу мүмкін.

Әдебиет


Негізгі

1. Горчаков Г.И. Строительные материалы. - М, Высшая школа, 1981.-

415с.

2. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М Строительные материалы М, Стройиздат, 1986.-556С.3. Домокеев А.Г. Строительные материалы М., Высшая школа, 1989.-495с.

4. Рыбьев И,А. Общий курс строительных материалов-М,: Высшая школа, 1987.-309С.

5. Горчаков Г.И., Мурадов Э.Г. Основы стандартизации и контроля качества продукции

М., Высшая школа, 1977.

6. Справочник по технологии сборного железобетона. Под общей редакцией Стефанова

Б.В. -Киев, «Вища школа», 1978.- 256с.

7. Лях А.А.,Долгий Э.М. Совершенствование технологии пропаривания железобетона.-

Киев, «Будівельник», 1976.-125с.

8. Королев К.М. Интенсификация приготовления бетонной смеси. М.: Стройиздат, 1976.-

145с.


9. Баженов Ю.М. Технология бетона. Учебное пособие для вузов. М, Высшая школа,

1987. -415с.

10.

Производствосборныхжелезобетонных

изделий.


Справочник. Под редакцией К.В. Михайлова, К.М. Королева М: Стройиздат, 1987.-445с.

Қосымша


12.

Воробьев   ВА.   Лабораторный   практикум   по   общему   курсу   строительных

материалов. - М., Высшая школа, 1978 г.

13.


Горчаков Г.И. и др. Строительные материалы М.Ж: Высшая школа, 1982г.

14.


Воробьев В.А. Строительные материалы - М., Высшая школа, 1983 г.

15.


Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. -

М., Высшая школа, 1984 г.

16.

Попов Л.Н. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий - М.,Стройиздат, 1986 г.

17.


Комар А.Г. Строительные материалы и изделий, - М. откола, 1983 г.

18.


Горлоь Ю.П. Технология теплоизоляционных материалов М.,

19.


Стройиздат, 1980 г.

20.


Воробьев В.А. Основы технологий строительных материалов из пластических

масс М., Высшая школа, 1975 г.Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 65.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет