Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07жүктеу 164.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі164.55 Kb.
#13166

 

                 Программа дисциплин                                                                                           Форма

                       для студентов                                                                                           ФСО ПГУ 7.18.2/07

                                                          Қазақстан Республикасының ғылым және білім 

миністірлігі

 С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Психология және педагогика кафедрасы

«Психокоррекция және реабилитация негіздері»

пәнінен

050503 – психология бакалаврмамандығы бойынша 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Павлодар


         

Лист утверждения    

                                                           Форма

      к  программе дисциплины 

                     Ф СО ПГУ 7.18.2/11

            для студентов 

      

     


     

                                                                                                                                                                                             БЕКІТЕМІН

 

Филология, журналистика және

өнер факультетінің деканы   

                                                                                           ________________ Ж.Т. Сарбалаев 

                                                                                            «___»_____________2008 ж.

Құрастырушы:    аға оқытушы Жунусова А.Р.

Психология және педагогика кафедрасы 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

       «

Психокоррекция және реабилитация негіздері

»  пәні бойынша

       050503 –  психология бакалавр    мамандығының  студеттеріне арналған 

Студенттерге арналған бағдарлама  ұмыс бағдарламасы 

мамандықтың ж±мыс оқу жоспары мен пәндердің элективті 

каталогы  негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы 

ПМУ ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді.  

 «_____»__________ 2008   №____  хаттама

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________200 ж. 

Хаттама №  

Кафедра меңгерушісі         _____________  Бурдина Е.И.

Филология , журналистика жєне өнер факультетінің   оқу әдістемелік кеңесінде 

мақұлданды 

“____ ” ____________200 ж.   Хаттама № _____  

ӘК Төрайымы          ____________        Жуманкулова Е.Н.КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі         _____________  Бурдина Е.И.

 

«_____»__________ 200 ж            

Ұстаз туралы мәлімет

Жунусова   Айгуль   Райымбековна   –   психология   және   педагогика

кафедрасының аға оқытушысы 

Ауд. 149


СҰӨЖ қабылдау күндері – сенбі күні, 149 ауд.   

  


           

Тән туралы мәлімет 

Пәннің мазмұны тарауында ғылым мен тәжірибиенің 

дамуын есепке ала отырып оқу материалы ашылады. Пәннің 

барлық мазмұны логикалық аяқталған материалды қамтитын

тақырыптарға бөлінген. 

Психологияның қазіргі тенденцияларын, өзара әрекеттің

әлеуметтік   түрлерін,   өмірмен   байланысын   ескере   отырып

құрылады.  Пәннің   мазмұны  кең   әлеуметтік   мәдени   фонда

қарастырылады. 

Пәнді оқу мақсаты:

-

адамның   психикалық   күйін   зерттеу   үшін   студенттердіңбойында толық бағдарлаушы негізді жасау; 

-

психологтың   іс-әрекетінің   құрылымында   психологиялықбілімдерді қолданудың спецификасын түсіну; 

-

психиатриялық   экспертизаның   негізінде   жатқанпсихологиялық   себептерді   талдау   дағдыларының

қалыптасуы            Міндеттері:

1.Психологиялық түзетудің негізгі принциптерімен таныстыру. 

2.Психологиялық түзетудің әртүрлі бағыттарын қарастыру. 

3.Түзетудің әсер ету әдістерін және психотерапиялық процедураны зерттеу.

4.Әртүрлі   генездегі   психикалық   дамудың   жалпы   және   айрықша

ерекшеліктерді қарастыруПререквизиттер: 

- жалпы психология; 

- психодиагностика негіздері;  

- әлеуметтік психология;

- жас ерекшелік психология.

- ҚР административтік құқығына негізделеді.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс   аяқталған   соң,   меңгерілген   білім   бойынша

студенттер емтихан тапсырады.  


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 

1. Шипицына   Л.М.   Психолого-педагогическое     консультирование   и

сопровождение развития ребенка, М., 2003 г.

2. Казакова   Е.И.   Сопровождение   развития   –   новая   образовательная

технология, СПб.,

3. Белопольская   Н.Л.   Психологическая   диагностика   личности   детей   с

задержкой психического развития, М., 1999 г.

4. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии, М.,

1973 г.

5. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики (учебное пособие длястуд. высш. пед. учеб. завед.) М., 1999 г.

6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога, М.,1993 г.

7. Глезерман Т.Б. Мозговые дисфункции у детей, М., 1983 г.

8. Мамайчук И.И. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в

развитии, СПб., 1997 г.

Қосымша әдебиет:

9. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания, Л., 1968 г.

10.

Егорова   Т.В.   Особенности   памяти   и   мышления   младшихшкольников, отстающих в развитии, М., 1973 г.

11.


Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка

(учебное пособие), М., 1997 г.

12.

Рогов   Е.И.   Настольная   книга   практического   психолога   вобразовании, М., 1995 г. 

13.


Сборник   нормативно-правовых   материалов,   регламентирующих

деятельность практических психологов РФ, Е., 1997 г.

14.

Топическая  диагностика   заболеваний   и   травм   нервной  системы,под ред. Акимова Г.А. Л., 1989 г.

15.


Ушаков   Г.К.   Пограничные   нервно-психические   расстройства,   М.,

1987 г.


              Тематический план                                                                                                  Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО ПГУ 7.18.2/06Пәннің тематикалық жоспары 

№ 

Тақырыптардың атауы 

Сағат саны

Теор

семин

ар

лаб

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Психокоррекцияның 

пәні,


міндеттері және даму тарихы

3

22

5

2Зерттеу әдістері

1

15

3

Психикалық 

дамуда


ауытқулары   бар   балаларға

психологиялық

 

көмек


көрсетудің негізгі бағыттары

3

22

5

4Денсаулық

 

мүмкіндіктерішектеулі

 

балалардыпсихологиялық қолдау.  

3

11

5

5Программа работы психолога в

ПМПК по психокоррекции

1

1

46

Балаларға

 

психологиялықкөмек   көрсетудің   жүйесіндегі

психологиялық     реабилитация

мен коррекция

3

11

4

7Экстремалды

 

жағдайлардапсихологиялық көмек көрсету

3

11

5

8Психикалық

 

дамудыңтежелуінің

 

клиникалықсипаттамалары

1

14

9

Психикалық

 

дамулары


тежелген

 

кіші 

мектеп


оқушыларының

 

танымдықпроцестерін

 

психологиялықтүзету

3

11

4

10 Зейіннің   көлемін   ұлғайтуғабағытталған коррекция 

3

22

5

11 ПДТ 

балалардың

 

есте


сақтауларын   психологиялық

түзету


3

2

25

12 Есте   сақтаудың   логикалық

тәсілдерінің дамуы

3

11

5

13 ПДТ 

балалардың

 

ойлау


операцияларын  психологиялық

коррекциялау

2

2

514 Психикалық дамулары тежелген

балалардың       эмоционалдық

ауытқулары

3

22

5

15 Деонтологиялық кодекс.2,5

2,5


5,3

        БАРЛЫҒЫ :       146,3

30

22,5

22,5

71,3

Теоретикалық курстың мазмұны 

1   тақырып.  Психокоррекцияның   пәні,   міндеттері

және даму тарихы

Психокоррекцияның психологиялық ғылымдар жүйесінде алатын орны.

Психологиялық   қолдаудың   негізгі   ұғымдары   мен   ұстанымдары.   Баланы

жалпы білім беретін мекемелерге жетелеу.1,2 жұма3  тақырып.   Психикалық   дамуда   ауытқулары   бар

балаларға   психологиялық   көмек   көрсетудің   негізгі

бағыттары

Психикалық   дамуда   ауытқулары   бар   балаларға

психологиялық   көмек   көрсетудің   міндеттері,   құрылымы,

түрлері және негізгі бағыттары.4 жұма 4   тақырып.   Денсаулық   мүмкіндіктері   шектеулі

балаларды психологиялық қолдау

Әлеуметтік және педагогикалық интеграция. Қолдаудың

құрылымы. Коррекциалық бөлім

6   тақырып.  Психологиялық   коррекция   балаларға

психологиялық көмек көрсету жүйесінде

Дені   сау   балалармен   жұмыс   жасағанда   психологиялық

коррекцияны   қолдану   себептері.   Психикалық   дамудың

ауытқу   себептерін   түсіндірудің   модельдері.   Психикалықдамулары

 

тежелген 

балалардың

 

психологиялықкоррекциасының негізгі ұстанымдары.

7

 

тақырып. 

Экстремалды

 

жағдайларда

психологиялық көмек көрсету

Психологиялық   көмектің   негізгі   бағыттары   және   оны

жүзеге   асыру.   Ата-аналардың   семинары   психологиялық

көмектің   спецификалық   тәсілі   ретінде.   Психикалық   дамуда

ауытқулары бар балалармен және олардың ата-аналарымен

жұмыс істейтін психологтың сапасы. 9   тақырып.   Психикалық   дамулары   тежелген   кіші

мектеп   оқушыларының   танымдық   процестерін

психологиялық түзету

  ПДТ   балалардың   психологиялық   коррекциясының

бағыттары   мен   міндеттері.   ПДТ   балаларда   есте   сақтаудың

логикалық

 

тәсілдерінің 

дамуы,зейінді,

 

есті,ойлауоперацияларын коррекциялау.

10   тақырып.   Зейіннің   көлемін   ұлғайтуға

бағытталған коррекция

Зейіннің   көлемі.   Сандық   материалда   зейіннің   көлемін

қалыптастыруға   арналған   жаттығулар.   Слайдтардың

көмегімен   зейіннің   көлемін   қалыптастыруға   арналған

тапсырмалар.

11   тақырып.   ПДТ   балалардың   есте   сақтауларын

психологиялық түзету

Мнемикалық бұзылулар (психофизикалық инфантилизм,

соматогендік   генез,   церебралды-органикалық   генез).  Ойша

бейнелерді   жасауға   балалардың   қабілеттерінің   дамуы.

Бейнелі-моторлық және бейнелік естің дамуы. 

12   тақырып.   Есте   сақтаудың   логикалық

тәсілдерінің дамуы

Мағыналық   қатынастар   классификациясы,   мағыналық

тіректерді   анықтау.   Естің   «біріктіру»,   «мағынасы   бойынша

біріктіру»,   «ассоциация   бойынша   топтау»   мнемикалық

тәсілдердің негізінде дамуы.

14   тақырып.   Психикалық   дамулары   тежелген

балалардың   эмоционалдық ауытқулары

Балалардың

 

эмоционалдық 

ауытқуларының

психокоррекциясының   бағыттары.  Аффективті   реттелудің

жүйесі   және   оның   құрылымы.   Балаларда   болатын

келіспеушіліктердің бағыттылығының түрлері. 

15 тақырып.Деонтологиялық кодекс

Психотерапевттің   негізгі   міндеттері.   Психотерапевттің

клиентке қатысты міндеттері. Дансаулық пен оқу мекемелері

саласындағы   психотерапевтің   өзінің   әріптестеріне,   басқапрофессионалдарға   деген   ақпараты.   Деонтологиялық

кодексті қолдану.Семинар сабақтарының мазмұны

1

 тақырып. Психокоррекция

 

мен

психореабилитацияның   пәні,   міндеттері   және   даму

тарихы

1. Психокоррекция мен психологиялық кеңестің 

психологиялық ғылымдар жүйесінде алатын орны.

2. Қолдаудың  негізгі ұғымдары мен ұстанымдары.   

3. Баланы жалпы білім беретін мекемелерге жетелеу.

2 тақырып. Зерттеу әдістері

1. Коррекциялық экспериментті ұйымдастырудың ережелері. 

2. Әңгіме. Тесттер. Сұрақнамалар.

3. Тематикалық апперцептивтің тесті (ТАТ).

4. Розенцвейг тесті. 

5. Роршах тесті.

6. Люшердің түстерді таңдау тесті.

3   тақырып.   Психикалық   дамуда   ауытқулары   бар

балаларға   психологиялық   көмек   көрсетудің   негізгі

бағыттары

1. Психикалық дамуда ауытқулары бар балаларға 

психологиялық көмек көрсетудің міндеттері.

2. Психикалық дамуда ауытқулары бар балаларға 

психологиялық көмек көрсетудің құрылымы. 

3. Психикалық дамуда ауытқулары бар балаларға психологиялық көмек 

көрсетудің түрлері мен негізгі бағыттары.

4  тақырып.   Денсаулық   мүмкіндіктері   шектеулі

балаларды психологиялық қолдау

1. Әлеуметтік және педагогикалық интеграция.

2. Жетелеудің құрылымы.

3. Коррекциалық бөлім.5  тақырып.  Психокоррекция   бойынша   ПМПК-дағы

психологтың жұмыс бағдарламасы 

1. Психокоррекцияның кезеңдері, процедуралары, әдістері 

және техникалары.

2. Психологтың отбасымен жұмысы. 

3. Психологиялық тексерудің нәтижелері бойынша 

психологтың бекіту сұлбасы.6  тақырып.  Психологиялық   коррекция   балаларға

психологиялық көмек көрсету жүйесінде

1. Дені   сау   балалармен   жұмыс   жасағанда   психологиялық

коррекцияны қолдану себептері.


2. Психикалық дамудың ауытқуының себептерін түсіндірудің

модельдері.

3.  

Психикалық   дамулары   тежелген   балалардыңпсихологиялық коррекциасының негізгі ұстанымдары.

тақырып. Экстремалды жағдайларда психологиялық көмек көрсету

1. Психологиялық   көмектің   негізгі   бағыттары   және   оны

жүзеге асыру.

2.   Ата-аналардың   семинары   психологиялық   көмектің

спецификалық тәсілі ретінде.

3. Психикалық     дамуда   ауытқулары   бар   балалармен   және

олардың   ата-аналарымен   жұмыс   істейтін   психологтың

сапасы. 


8   тақырып.   Психикалық   дамудың   тежелуінің

клиникалық сипаттамасы

1. ПДТ пайда болу себептерінің түрлері.

2.  Интеллектуалды кемшілікпен шекаралас түрлерінің 

классификациясы. 

3. ПДТ пайда болу тәуекелінің  факторлары.

9   тақырып.   Психикалық   дамулары   тежелген   кіші

мектеп   оқушыларының   танымдық   процестерін

психологиялық түзету

1. ПДТ   балаларда   есте   сақтаудың   логикалық   тәсілдерінің

дамуы,зейінді, есті,ойлау операцияларын коррекциялау.

10   тақырып.   Зейіннің   көлемін   ұлғайтуға

бағытталған коррекция

1. Зейіннің көлемі.

2. Сандық материалда зейіннің көлемін қалыптастыруға 

арналған жаттығулар.

3.  Слайдтардың көмегімен зейіннің көлемін қалыптастыруға 

арналған тапсырмалар.11   тақырып.   Есте   сақтаудың   логикалық

тәсілдерінің дамуы

1. Мағыналық   қатынастар   классификациясы,   мағыналық

тіректерді анықтау. 

2. Естің   «біріктіру»,   «мағынасы   бойынша   біріктіру»,

«ассоциация   бойынша   топтау»   мнемикалық   тәсілдердің

негізінде дамуы.12

 тақырып.

  ПДТ   балалардың

  ойлау

операцияларының психологиялық коррекциясы

1. Балалардың негізгі топтары.

2. Ойлаудың даму деңгейлері.


3. Логикалық   ойлау:   «Әңгімені   қайта   құр»,   «сөйлем

құрастыр»,   «артығын   алып   тастау»,   «аналогтарды   іздеу»,

«заттарды қолдану тәсілдері».

13   тақырып.   Психикалық   дамулары   тежелген

балалардың эмоциаларының бұзылуы

1. Балалардың

 

эмоционалдық 

ауытқуларының

психокоррекциясының бағыттары. 

2. Балаларда   болатын   келіспеушіліктердің   бағыттылығының

түрлері.

3. Аффективті реттелудің жүйесі және оның құрылымы. 

4. Баланың ойын іс-әрекетінің қалаптасу кезеңдері.

14 тақырып.Деонтологиялық кодекс

1. Психотерапевттің негізгі міндеттері.

2. Денсаулық   пен   оқу   мекемелері   саласындағы

психотерапевтің

 

өзінің


 

әріптестеріне,

 

басқа


профессионалдарға деген ақпараты. 

3. Деонтологиялық кодексті қолдану

.

Күндізгі оқу бөліміне арналған СӨЖ  мазмұны

СӨЖ  түрі Есеп беру

түрі


Бақылау түрі 

Көлемі


сағатта

1

Әдебиет көздерін конспектілеуКонспект

Сабаққа қатысу

6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын 

орындау


Жұмыс

дәптері


Сабаққа қатысу

15

3Аудиториялық сабақтардың 

мазмұнына кірмеген 

материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы

қорғау


38,3

4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект,

кестелер

т.б.


Коллоквиум

немесе сынақ

4

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат


Рефератты

қорғау


4

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Аралық және

қорытынды

бақылау


(тестілеу,

емтихан)


4

      Барлығы:

71,3

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1

 

тақырып. 

Психологиялық   кеңес   беру   мен

психологиялық   коррекцияның   пәні,   міндеттері,

әдіснамалық негіздері


1.Пәні мен міндеттері.

2.Психокоррекция   мен   психологиялық   кеңес   берудің

психологиялық ғылымдар жүйесінде алатын орны.

3.Баланы жалпы білім беретін мекемелерге жетелеу.

Ұсынылатын   әдебиеттер   тізімі:   [1]   25-36   бет,   [3]   22-34

бет, ќосымша әдебиеттер [5] 8-25 бет.

тақырып.  Клиникалық зерттеудің әдістері

1. Психологиялық зерттеуді құрудың ұстанымдары.

2.Баланың психикасын зерттеудегі мәселелік келіс.

3. Психодиагностикалық келіс. 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 121 –143 бет, [3] 55-75

бет, қосымша әдебиет [5] 144-161 бет.3 тақырып. Коррекциалық эксперимент.Әңгіме

1. Коррекциалық экспериментті ұйымдастырудың ережесі. 

2.Әңгіме. Тесттер. 

3.Сұрақнамалар.

тақырып. Жобалы  (проективті) әдістер

1. Тематикалық апперцептивтің тесті (ТАТ).

2. Розенцвейг тесті, Роршах тесті.

3. Люшердің түстерді таңдау тесті.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 230 бет, [2] 99-

110  бет, қосымша әдебиет [3] 89-112 бет.Бақылау шараларының календарлық кестесі

1 рейтинг (7 семестр)

Апталардың реті

1

2

34

5

67

8

БарлығыАпталық барынша жоғары

балл

8

8

8

26

8

8

26

8

100

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

16

Бақылау 

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл2

2

22

2

22

2

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 

материалды 

зерделеу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

48

Бақылау 

формасы


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

6Пән тақырыптары 

бойынша ағымдық 

бақылау

Тақырып №1-4

4-7


36

Бақылау 


формасы

АБ

1АБ

2

Макс.балл18

18

Пән тақырыптары бойынша межелік 

бақылау


Тақырып №

1-8


Бақылау 

формасы


МБ1

Макс.балл100

2 рейтинг (7 семестр)

Апталардың реті

9

10

1112

13

1415

Барлығы


Апталық барынша жоғары

балл

9

9

24

13

9

12

24

100

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

14

Бақылау 


формасы

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

2

2

22

2

22

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 


материалды 

зерделеу


42

Бақылау 


формасы

Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

Пән тақырыптары бойынша ағымдық 

бақылау


Тақырып №

9-

1011-

14

44

Бақылау 

формасы


АБ

АБ

2Макс.балл

22

22Пән тақырыптары 

бойынша межелік 

бақылау

Тақырып №9-15

Бақылау 


формасы

МБ2


Макс.балл

100

ҮТ – үй тапсырмасын орындау, Қ – сабаққа қатысу, К – конспект жазу, Е – есеп беру, АБ

– ағымдық бақылау, МБ – межелік бақылау.

Курс саясаты

Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты

университеттің   ішкі   тәртібінің   ережелеріне   сәйкес   болуы   тиіс.   Оқу   үдерісіне

белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу материалы бойынша сұрақтар қою, тиянақты

жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды. Оқытушы мен

курстастарды   сыйлау   керек.   Оқытушы   сөйлегенде,   дауыстап   әңгімелесуге

болмайды,  екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады. Сабақтарды

орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы

қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында

толықтырылуы тиіс. 10 минуттан артық кешіккен студент сабаққа жіберілмейді.

Сабаққа   кешігудің   немесе   келмеудің   себептерін   алдын-ала   ескерген   жөн.   Үй

тапсырмасын және басқа жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау

жұмысын, тестті емтиханды тапсыруда көшіруге жол берілмейді. Оқытушының

консультациясына   қатысуы   міндетті.   Сабақ   барысында   ұялы   телефондар

сөндірілген   қалыпта   болуы   талап   етіледі.   Сағыс   шайнауға,   дөрекілік   пен

мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады. 

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,   пікірталаста   және   топ

жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс

орындаса   –   ең   жоғарғы   100   балл   қойылады.   Курсты   меңгеру   барысында

төмендегідей баллдары қойылады: 

- дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болуы – 1 балл

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 1 балл, тәжірибелік жұмысты орындау – 5

балл (оның ішінде үй тапсырмасын орындау – 3 балл, сұраққа жауап беру, жаттығу

жұмыстарын орындау, тақырып бойынша талдау жасау – 2 балл)

Ағымдық   бақылау  студенттердің   өзіндік   жұмыстары   қорғауы   барысында

іске асырылады. Бағалау кезінде көрсеткіштер ескеріледі:-

Материалды толық меңгеру -10 (екінші рейтинг кезінде – 13) балл.

-

Сұрақтарға жауап бере алу – 4 (5) балл.-         Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын

айта білу – 3 балл.

- Грамматикалық және стилистикалық сауаттылық – 1 балл.

Айып балы білімді бағалаудың жүйесіне орай белгіленеді

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің

шала конспектіленгені үшін жарты балл кемітіледі (-0,5); тәжірибелік сабақтарда

белсенділік   танытпай,   немқұрайды   қатынасу   ең   кем   дегенде   жарты   баллды

шегеруімен (-0,5) жазаланады.Межелік   бақылау  пәннің   тиесілі   кезеңде   өтілген   тақырыптары   бойынша

сынақ немесе коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда келесі

критерийлер ескеріледі:

Р1(2)=ТУ1(2)*0,7+РК1(2)*0,3

Егер пәннің оқу бағдарламасы бойынша курстық жұмыс (жоба) және

емтихан   болса,   курстық   жұмыстың   (жобаның)   қорғаған   бағасы   келесі

формула бойынша анықталады: РД=(Р1+Р2)*0,7/2+КР*0,3

Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Р

1

, Р2

, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары; РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың

шегерілуі   жауаптың   мәнін   және   дұрыстығын   бұзбайтын   кемшіліктердің

кездесуімен байланысты;

89-75  балл   - материалды  толық  игергендігі,   мәселе   бойынша  әдебиеттерді

білетіндігі көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа

қойылады;

74-50   балл   –   студент   тек   негізгі   материалды   біледі,     мәселе   бойынша

әдебиеттерді шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар

қайырады;

49-0  балл   –  студент   толық  және  дұрыс  жауап  беруге   қауқарсыз,  қосымша

сұрақтар оған көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.

Қорытынды бақылау.  Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан

тапсыруымен   аяқталады.   Бақылау   үстінде   көшіріп   жазуға   тыйым   салынады.

Емтиханда студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір

дұрыс   жауап   2   балмен   бағаланады.   Емтиханның   жалпы   бағасы   дұрыс

жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады.

Курстың ақтық бағасы бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру

арқылы қойылады.

Егер   студент   емтиханда   Ғ   деген   баға   алса,   оның   қорытынды   рейтингі

анықталмайды. Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.Табыс тілейміз!

Бақылау шараларының календарлық кестесі

«Психокоррекция және реабилитация негіздері»   пәнінен

050503 – психология бакалавр

мамандығы бойынша 1 рейтинг (7 семестр)

Апталардың реті

1

2

34

5

67

8

БарлығыАпталық барынша жоғары

балл

8

8

8

26

8

8

26

8

100

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

16

Бақылау 

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл2

2

22

2

22

2

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 

материалды 

зерделеу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

48

Бақылау 

формасы


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

6Пән тақырыптары 

бойынша ағымдық 

бақылау

Тақырып №1-4

4-7


36

Бақылау 


формасы

АБ

1АБ

2

Макс.балл18

18

Пән тақырыптары бойынша межелік 

бақылау


Тақырып №

1-8


Бақылау 

формасы


МБ1

Макс.балл100

2 рейтинг (7 семестр)

Апталардың реті

9

10

1112

13

1415

Барлығы


Апталық барынша жоғары

балл

9

9

24

13

9

12

24

100

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу14

Бақылау 


формасы

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

2

2

22

2

22

Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 

материалды 

зерделеу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

42

Бақылау 


формасы

Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

Пән тақырыптары бойынша ағымдық 

бақылау


Тақырып №

9-

1011-

14

44

Бақылау 

формасы


АБ

АБ

2Макс.балл

22

22Пән тақырыптары 

бойынша межелік 

бақылау

Тақырып №9-15

Бақылау 


формасы

МБ2


Макс.балл

100

ҮТ – үй тапсырмасын орындау, Қ – сабаққа қатысу, К – конспект жазу, Е – есеп беру, АБ

– ағымдық бақылау, МБ – межелік бақылау.

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________200 ж. 

Хаттама №  

Кафедра меңгерушісі         _____________  Бурдина Е.И.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  • БЕКІТЕМІН
   • Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы
    • Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И.
    • КЕЛІСІЛДІ
    • Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И.
    • «_____»__________ 200 ж
  • Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
 • Психокоррекцияның пәні, міндеттері және даму тарихы
 • Зерттеу әдістері
 • Психикалық дамуда ауытқулары бар балаларға психологиялық көмек көрсетудің негізгі бағыттары
 • Программа работы психолога в ПМПК по психокоррекции
 • Балаларға психологиялық көмек көрсетудің жүйесіндегі психологиялық реабилитация мен коррекция
 • Психикалық дамудың тежелуінің клиникалық сипаттамалары
 • Психикалық дамулары тежелген кіші мектеп оқушыларының танымдық процестерін психологиялық түзету
 • Зейіннің көлемін ұлғайтуға бағытталған коррекция
  • Есте сақтаудың логикалық тәсілдерінің дамуы
 • Деонтологиялық кодекс.
  • Конспект
  • Сабаққа қатысу
  • Сабаққа қатысу
  • Баяндама
  • Конспект, кестелер т.б.
  • Реферат
 • Барлығы
  • Қ
  • ҮТ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • МБ1
 • Барлығы
  • Қ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • АБ1
 • Барлығы
  • Қ
  • ҮТ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • МБ1
 • Барлығы
  • Қ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • АБ1
   • Кафедра меңгерушісі _____________ Бурдина Е.И.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 164.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет