Профессиональное образованиежүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/53
Дата18.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
МАЗМҰНЫ. СОДЕРЖАНИЕ
Жоғары білім. Высшее образование.................................................................................................................3
Кәсіптік білім. Профессиональное образование.......................................................................................16
Қазақ тілі және әдебиеті. Казахский язык и литература................................................................................16
Орыс тілі. Русский язык..........................................................................................................................................26
Шет тілі мен әдебиеті. Иностранный язык........................................................................................................28
Аударма ісі. Переводческое дело..........................................................................................................................34
Педагогика және оқыту әдістемесі. Педагогика и методика преподавания..............................................35
Психология. Философия .......................................................................................................................................51
Тарих. Саясаттану. История. Политология........................................................................................................54
Іс жүргізу және іскерлік әдебі. Делопроизводство и деловой этикет.........................................................56
Құқық. Право............................................................................................................................................................61
Кәсіпкерлік.  Предпринимательство...................................................................................................................67
Қаржы және экономика. Финансы и экономика..............................................................................................69
 Банк ісі және аудит. Банковское дело и аудит..................................................................................................81
Бюджет және бухгалтерлік есеп. Бюджет и бухгалтерский учет.................................................................85
Салық және салық салу. Налоги и налогообложение.....................................................................................93
Маркетинг және менеджмент. Маркетинг и менеджмент.............................................................................96
Стандарттау. Статистика. Стандартизация. Статистика..............................................................................100
Математика, физика және химия. Математика, физика и химия.............................................................104
Информатика..........................................................................................................................................................109
Қонақ үй ісі, туризм. Гостиничное дело, туризм............................................................................................128
Мәдениет және өнер. Культура и искусство....................................................................................................131
Тігін өнеркәсібі. Швейное производство..........................................................................................................142
Тағам өнеркәсібі. Пищевая промышленность.................................................................................................160
Медицина.................................................................................................................................................................179
Экология, еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы. 
Экология, охрана труда и техника безопасности............................................................................................185
Ауыл және орман шаруашылығы. Сельское и лесное хозяйство...............................................................193 
Геодезия және тау-кен ісі. Геодезия и горное дело........................................................................................210
Мұнай-газ өндірісі. Нефтегазовое производство............................................................................................219
Энергетика және байланыс. Энергетика и сзязь............................................................................................230
Технологиялық машиналар және жабдықтар.
Технологические машины и оборудование.....................................................................................................240
Көлік. Транспорт....................................................................................................................................................241
Құрылыс және сәулет. Строительство и архитектура...................................................................................255
Токарьлық іс және металл өңдеу. Токарное дело и металлообработка....................................................262

2
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература

3
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЕРДЕМБЕКОВ  Б.А.,  филология  ғылымдарының  докторы, 
профессор
 
Еңбекте  Абайдың  әдеби  айналасы,  ақынмен  тікелей 
қарым-қатынаста  болған  әдеби  орта  өкілдері,  олармен 
арадағы рухани байланыс көздері зерттеу нысанына алы-
нып,  ақын  айналасының  абайтану  ғылымындағы  орны, 
Абайға әсер еткен әдеби ортаның ықпалы айқындалды. 
Бұл тұрғыда Абай әулетінің, атап айтатын болсақ, Зере 
әже,  Шаншар  атадан  Ұлжан  анаға  дейін  үзілмей  жет-
кен  шешендік,  Құнанбай  тәрбиесінің  ақынға  әсері,  сол 
замандағы  би-шешендер  ортасындағы  жас  ақынның 
орны,  Абай  мен  аға  буын  ақындар  арасындағы  рухани 
жақындық көздері жан-жақты сөз болды.
Оқу  құралы  әдебиетші  ғылыми  қызметкерлерге, 
жоғары  оқу  орындары  филология  факультеттерінің 
студенттеріне,  аспиранттарға,  магистранттарға,  мектеп 
мұғалімдеріне арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– қазақ әдебиетіндегі абайтану мәселесі;
– қазақтың бас ақынына ықпал еткен негізгі ортасы;
– Абай шәкірттері;
– Абай және аударма. 
МАЗМҰНЫ: Кіріспе. Абайдың әдеби  айналасы: Абай-
тану  ғылымындағы  әдеби  орта  мәселесі.  Абайтану 
ғылымы  және  әдеби  орта.  «Абайдың  әдеби  ортасы» 
тақырыбындағы көкейкесті мәселелер. «Абайдың әдеби 
ортасы» тақырыбының зерттелуі. Әулеттің ақынға әсері. 
Ақынның  аналары.  Құнанбай  мен  Абай.  Абай  мен  Ха-
лиолла.  Құнанбай  айналасындағы  би-шешендер  жә не 
Абай.  Абайға  ықпал  еткен  ақындық  орта.  Жанақ  ақын 
мен Абай. Шөже мен Абай. Шортанбай мен Абай. Ду-
лат  пен  Абай.  Сабырбай  ақын,  Абай  және  Қуандық 
қыз.  Байкөкше  ақын  мен  Абай.  Абай  және  ел  ішінің 
күлдіргілері. Абайдың алды және Абайдан кейінгі әде-
биет.  Абайдың  ақындық  мектебі:  Абай  және  ақындық 
орта.  Абайдың ақындық мектебі. Поэзиядағы Абай бей-
несі.  Ұстаз  бен  шәкірт:  поэзиядағы  байланыс  көздері. 
Ақын  шәкірттер  поэзиясындағы  Абай  бейнесі.  Абай 
және  ақын  шәкірттер:  көркемдік  сабақтастық.  Абай 
айна ласындағы айтыс өнерінің дамуы. Тарихи тақырып 
және  нәзирагөйлік  үлгілер.  Абай  және  аудар ма.  Абай 
және  көркем  аударма  дәстүрі.  Өнер  ортасы.   Абай  қа-
лыптастырған  өнер  ортасы.  Студенттердің  шығар ма-
шылығын дамытуға арналған тапсырмалар жиын тығы. 
Соңғы басылым 2012 / 432 б. / 70 х 90
 1
/
16
ISBN 978-601-292-356-8
Абайтану. 
Оқу құралы
АҚТАНОВА  А.С.,  Семей  мемлекеттік  педагогикалық 
институтының қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының кандидаты
Қазақ балалар әдебиетінің зерттеу нысанынан кенжелеу 
қалған  саласы  балалар  драматургиясына  арналған  оқу 
құралында автор қазақ балалар драматургиясының туу, 
даму  жолын  өзіндік  ерекшеліктерін  саралап  көрсетеді. 
Бүгінгі  қазақ  балалар  драматургиясының  эстетикалық 
даму деңгейі мен ұлттық ерекшеліктері де арнайы зерт-
телген.
Оқу құралында арнайы жинақтарға шыққан драмалық 
туындылар мен мерзімді баспасөз беттерінен орын алған 
шығармалар талданған.
Кітап  жалпы  әдебиет  сүйер  қауымға  және  филология 
мамандығында оқитын студенттер мен магистранттарға 
арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  оқу құралында типтік оқу бағдарламасында бар және 
автордың жеке зерттеулері негізінде қарастырылған ба-
лалар  жазушы-драматургтерінің  балаларға  арналған 
шығармалары жан-жақты талданған;   
–  ертегілік  тақырыпта  және  тарихи-әлеуметтік 
тақырыпта  жазылған  драматургиялық  шығармаларға 
шолу жасалған;
–  оқу  құралының  соңында  тәжірибелік  сабақтар  мен 
студенттердің   орындайтын өздік жұмыстары берілген.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Глоссарий.  Кіріспе.  Қазақ 
бала лар  драмасының  туу,  даму  жолдары.  Қазақ  бала-
лар  драмасының  шағын  түрлері.  Балаларға  арнал-
ған  драмалық  шығармалардың  тақырыптық  жік телуі. 
Ертегілік тақырыпта жазылған драмалық шығар малар. 
Ересек  балаларға  арналған  драмалық  шығар малар. 
Тарихи-әлеуметтік  тақырыпта  жазылған  драматургия-
лық  шығармалар.  Қорытынды.  Тәжірибелік  сабақтар.  
Студенттің  оқытушының  басшылығымен  орындайтын 
өздік  жұмыстары.  Студенттің  өз  бетімен  орындайтын 
тапсырмалары. Тест тапсырмалары.
Соңғы басылым 2011/200 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-332-2
Балалар әдебиеті: 
Қазақ балалар 
драматургиясы
мәселелері. 
Оқу құралы

4
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИДРИСОВА С.Б.,
Данная  монография  посвящена  методу  регулирования 
социально-трудовых отношений. В условиях рынка рас-
ширяется  сфера  договорного  регулирования,  что  при-
водит  к  повышению  регулятивной  функции  договоров 
о  труде,  их  классификация  по  различным  критериям, 
обосновывается «широкая» сфера трудового права. По-
требность  в  воздействии  нормативных  правовых  актов 
зависит  от  важности  общественного  отношения  и  от 
того,  насколько  объективно  необходимо  в  конкретных 
условиях направлять, регулировать эти отношения. 
Заслуживает внимания сравнительный анализ с трудо-
вым  законодательством  зарубежных  стран,  проблемы 
трансформации международных норм в национальное 
законодательство о труде.
Издание предназначено для студентов юридических ву-
зов,  преподавателей,  работников  правоохранительных 
органов.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  изучение  вопроса  интеграции  и  международного 
рынка труда, инплементации в национальное  трудовое 
право международных конвенций является актуальным 
для РК;
–  рассмотрение  методов  правового  регулирования 
социально-трудовых  отношений,  связанных  с  коренны-
ми изменениями характера и содержания отношений в 
сфере труда;
– выявление характера взаимосвязи личности и государ-
ства на современном этапе.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Метод правового регулиро-
вания социально-трудовых отношений: общее юридиче-
ское положение. Возникновение, изменение и прекраще-
ние трудовых правоотношений. Установление трудовых 
прав  и  обязанностей  субъектов.  Способы  защиты  прав 
и  средства  обеспечения  исполнения  обязанностей  по 
трудовому  праву.  Договоры  о  труде:  система.  Индиви-
дуальный трудовой договор. О социальном партнерстве. 
Международные договоры о труде. Ответственность по 
договорам  о  труде:  понятие.  Институт  ответственно-
сти  по  трудовому  праву.  Ответственность  работников 
и  работодателей.  Соотношение  трудовой,  гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственно-
сти за правонарушения. Заключение.
Последнее издание 2003/ 224 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-612-98-6
Договор как ме-
тод регулирова-
ния социально-
трудовых 
отношений. 
Монография
Даму психологиясы 
(Теориялық және 
практикалық курс). 
Оқу құралы
САТИЕВА  Ш.С.,  психология  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент
Оқу  құралында  даму  психологиясының  маңызды  про-
блемалары  мен  тараулары  қарастырылған.  Бала  пси-
хикасы  дамуының  қозғаушы  күштері,  методологиялық 
негіздері,  шетел,  Ресей  психологтарының  негізгі  бағыт-
тары  көрсетілген.  Практикалық  сабақтардың  жүргізілу 
формалары әр түрлі, қызғылықты етіп түрленген. 
Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқитын студент-
терге,  магистранттарға,  бала  дамуы  қызықтыратын 
оқырмандарға арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– даму психологиясының тарихы мен зерттеу әдіс тері;
– жеке тұлға дамуының қайнар күші;
– бала дамуындағы негізгі мәселелер;
– Белгілі ғалымдардың тұжырымдамалары;
– тұлғаның қалыптасуындағы жас кезеңдері.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Даму  психологиясының  тари-
хы.  Балалық  шақтың  тарихи  талдауы.  Балалық  шақ 
ғылыми  пән  ретінде.  Баланың  психикалық  дамуының  
ерекшеліктері.  Бала  психикасының  дамуын  стра тегия-
лық зерттеу. Даму психологиясын зерттеу әдіс-тәсілдері. 
Зерттеу стратегиясы: Констатация және қа лып тастыру. 
Эмпирикалық  зерттеуді  ұйымдастыру.  Жеке  тұлға  да-
муының  психологиялық  проблемасы.  Даму  үрдісінің 
ерекшеліктері.  Жеке  тұлға  дамуының  қайнар  көзі, 
қоз  ғаушы  күші  және  шарты.  Жеке  тұлғаның  даму  ме-
ханизмдері.  Тұлғаның  өзіндік  сана-сезімі.  Өзіндік  сана-
сезімнің  құрылымдық  бөлшектері.  Олардың  генезисі. 
Психиканың даму теориясы. Психиканың даму теория-
лары  туралы  түсінік.  Биогенетикалық  даму:  Рекапи-
туляция  туралы  түсінік.  Психоаналитикалық  даму. 
Социо  генетикалық теория. Когнитивті теория. Ж. Пиа-
же  тұжырымдамасы.  Бала  дамуының  негізгі  теорияла-
ры.  Этологиялық  теория  туралы  түсінік.  Бихевиоризм 
және әлеуметтік даму теориясы. Онтогенездегі даму ке-
зеңдері.  Жас  кезеңдердің  даму  тарихы.  Л.С.  Выготский 
еңбектеріндегі бала дамуы мен «психологиялық жас» ка-
тегориясы туралы түсінік.  Д.Б. Эльконин даму кезеңдері 
мен жас кезеңдер динамикасы туралы түсінік. Л.С. Вы-
готскийдің  психикалық  дамуды  түсіндірудегі  мәдени-
тарихи  көзқарастары.  Нәрестелік  кезең  (туғаннан  екі 
жас  аралық).  Ерте  балалық  кезең  (бір  жастан  үш  жас 
аралық).  Ерте  балалық  кезеңдегі  психикалық  да му. 
П.Я.  Галь  периннің  ақыл-ойды  қалыптастырудың  бес 
негізгі  кезеңдері.  Мектеп  жасына  дейінгі  кезең.  Бала-
лардың  мектепке дайындығы.  Кіші мектеп жасы. Жас-
өспірімдік кезең. Бозбала шақ. Кемелдену кезеңі. Прак-
тикалық сабақтар.
 
Соңғы басылым 2012 / 232 б. / 70 х 90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-384-1

5
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ӨТЕСІНОВ  Ж,  Қорқыт  ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университетінің профессоры
ОРАЗАЛИЕВ  Б.А,  Қорқыт  ата  атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университетінің оқытушысы.
Бұл  құралды  оқу  барысында  студенттер  ауыл 
шаруашылығы малдары үшін салынатын объектілердің 
құрылысы  мен  олардың  ішіндегі  температураның, 
ауа  ылғалдылығы  мен  тазалығының  зоогигиеналық 
талаптарға сай болуын қадағалап, малдың түрлі індеттер 
мен  аурулардан  аман  болуына  септігін  тигізетін  шара-
ларды қарастырады.
Еңбекте студенттерге кредиттік жүйеге сәйкес білім бе-
ру ге  қолайлы  теориялық,  зертханалық  дәрістер  мен  қа -
тар  тестік  сұрақтар  және  тағы  басқа  материалдар  бе-
ріліп,  «Зоогигиена  және  санитарлық  талаптар»  пәніне 
арналған  стандарт  пен  типтік  бағдарламаға  сәйкес 
дайындалған. 
Оқу  құралы  зоотехния  бакалавры  мамандығы  бойын-
ша  білім  алатын  студенттер  мен  мал  шаруашылығы 
саласының  мамандарына  малдарды  күтіп-бағу  мәселе-
лерін толық меңгеруге көмектеседі.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  малды  құнарлы,  сапалы  азықпен  қамтамасыз  етуде, 
малды  бағып-күтуде  олардың  орналасу  тығыздығын 
ескеретін, кәріз жүйесін, кешенді қора-жайлар салудың 
және пайдаланудың ең тиімді жүйелерін қарастырған;
–  қора-жайларда  гигиеналық-санитарлық  режим  және 
оны  автоматты  қондырғылармен  реттеп  отыру  мәселе-
лері қарастырылған;
–  кредиттік  технологияға  сәйкес  оқытуда  студенттерді 
өз бетінше жұмыс істеуге деңгейлі бағыт-бағдар береді. 
Осыған  орай  стандарттық  тұрғыдан  теориялық  және 
зерттеу-танымдық материалдары берілген.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Теориялық  мәселелер.  Ауыл-
шаруа шылық  өнімдерінің  сапалық  және  сандық  жа-
ғынан  зоогигиена  талаптары.  Қорадағы  гигиеналық 
мәселелер.  Атмосфералық  ауаның  жабық  қорадағы 
жан уарлар ағзасына ықпалы, зоогигиеналық қажеттілік. 
Ауа  қозғалысы  жылдамдығының  жануарлар  ағзасына 
әсері. Сумен қамтамасыз ету гигиенасы және суару тех-
нологиясы.  Ауылшаруашылық  жануарларының  азы-
ғы  мен  азықтандырылуының  санитарлық-гигиеналық 
ерек шеліктері.  Құнды  азықтармен  қамтамасыз  етудің 
гигиеналық  әсерлері.  Жайылым  және  қорада  ұстаудың 
жалпы  зоогигиеналық  талаптары.  Күтіп-бағу  гигие-
насы.  Ірі  қара  мал  гигиенасы.  Қой  мен  шошқа  шаруа-
шылықтарына  қойылатын  гигиеналық  талаптар.  Асыл 
тұқымды  шошқаларды  бағып-күтудің  зооги гиеналық 
мәселелері.  Жылқы  мен  түйелерді  күтіп-бағудың 
гигиеналық  шаралары.  Құстарды  өсірудің,  бағудың  ги-
гиенасы. Қояндарды өсірудің зоогигиеналық талаптары. 
Жабық қорада ұстау гигиенасы. Зертханалық жұмыстар.
Соңғы басылым 2011/152 б/ 84х108 
1
/
16
ISBN  978-601-292-348-3 
 
 
БАШИМОВ  М.С.,  кандидат  наук,  специалист  в  области 
международных отношений, международного и европейского 
права,  старший  научный  сотрудник  Института  европей-
ского права и прав человека.
Монография представляет собой первое в отечественной 
юридической  литературе  комплексное  сравнительно-
правовое исследование истории становления и развития 
института омбудсмена (уполномоченного по правам че-
ловека). На основе анализа действующего законодатель-
ства и практики различных стран мира рассматриваются 
основные проблемы защиты прав граждан институтом 
омбудсмена, сущность, общие черты института в различ-
ных  правовых  системах.  Автор  сосредоточил  свое  вни-
мание на контрольных функциях омбудсмена. Впервые 
анализируется  деятельность  омбудсменов  стран  СНГ  и 
Балтии, а также проект закона «Об Уполномоченном по 
правам человека» Республики Казахстан.
Книга может быть использована теоретиками и практи-
ками,  а  также  рассчитана  на  широкий  круг  читателей, 
интересующихся правовыми проблемами.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– предложение по созданию новых механизмов на базе 
современного  законодательства  РК,  позволяющих  че-
ловеку незамедлительно  и  эффективно защищать  свои 
права;
–  внесение  конкретных  предложений  теоретического  и 
практического характера, в ходе сравнительного анализа 
различных  теоретических  взглядов  в  науке  и  практике 
по функционированию института омбудсмена в разных 
странах с различными модификациями.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Права  человека  и  институт 
омбудсмена:  эволюция  развития  прав  человека  и  их 
конституционное  закрепление.  Общая  характеристика 
способы защиты прав граждан в Республике Казахстан. 
Институт омбудсмена как инструмент защиты. Париж-
ские принципы – институт омбудсмена. Аппараты ом-
будсмена.  Распространение  института  омбудсмена  в 
мире: история возникновения и распространение в стра-
нах  Северной  Европы.  Институт  омбудсмена  в  англо-
саксонской правовой системе. Уполномоченный Бунде-
стага ФРГ по делам военнослужащих. Государственный 
контролер  Израиля.  Медиатор  (посредник)  Франции. 
Защитник  народа  Испании.  Представитель  по  правам 
граждан  Польши.  Уполномоченный  Государственного 
собрания Венгрии по защите личных данных и права на 
информацию. Комиссар по правам человека Совета Ев-
ропы. Омбудсмен Европейского союза. Становление ин-
ститута Уполномоченного по правам человека в станах 
СНГ  и  Балтии:  Украины,  России,  Грузии,  Узбекистана, 
Молдовы,  Литвы,  Азербайджана.  Перспективы  станов-
ления  института  Омбудсмена  в  Республике  Казахстан. 
Заключение. Приложения: Закон Республики Казахстан 
«Об уполномоченном по правам человека». Хронологи-
ческая таблица (дополненная автором), взятая из моно-
графии В.В. Бойцовой «Службы защиты прав человека 
и гражданина».
Последнее издание 2003/212 с./60х90 
1
/
16
ISBN 9965-612-02-1 
Зоогигиена 
және  
санитарлық 
талаптар.
 
Оқу құралы
Институт 
омбудсмена 
(уполномоченного 
по правам человека). 
Монография

6
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУТАНОВ Г.М., доктор технических наук, профессор, ака-
демик  более  десяти  международных  академий,  Президент 
Казахстанского национального мониторингового комитета 
Международного общества инженерной педагогики IGIP, член 
Международного  мониторингового  комитета  IGIP,  Пре-
зидент Казахстанского общества инженерного образования, 
член  Совета  управляющих  института  информационных 
технологий в образовании  ЮНЕСКО (Париж).
КУЛИКОВ В.П., 
КУЛИКОВА В.П.
Учебное  пособие  содержит  вариант  информационной 
технологии учета неопределенности внутренных и внеш-
них  факторов,  влияющих  на  процесс  инвестирования, 
на основе классической теории вероятностей и аппарата 
интервальной математики. На доступном уровне демон-
стрируется  работа  основного  инструментария,  необхо-
димого  для  разработки  комплекса  методов  и  моделей, 
позволяющих  оценить  риск  инвестиционного  проекта, 
уменишить риск принятия неэффективного инвестици-
онного  решения,  повысить  эффективность  управления 
инвестиционной деятельностью.
Предназначено  для  студентов  экономических  ву-
зов  любых  специальностей.  Изучающих  экономику, 
экономико-математические  модели,  модели  и  методы 
прогнозирования;  аспирантов  и  стажеров  исследовате-
лей, а также для научных и практических работников.
Последнее издание 2005/ 456 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-612-50-1 
 
Информационная 
поддержка 
принятия 
инвестиционного 
решения 
в условиях 
риска. 
Учебное пособие
КАДЫСОВА Р., доктор исторических наук, профессор
Целью учебного пособия является анализ исторической 
литературы советского и постсоветского периода по до-
военной модернизации советского общества. В пособии 
обобщен и систематизирован историографический ма-
териал по социальной и культурной жизни с 1917-го по 
1940-ой годы. Даны список рекомендуемой литературы, 
тематика рефератов, вопросы для самостоятельной ра-
боты и тестовые задания по темам.
Содержание данного пособия соответствует программе 
дисциплин «Историография истории Казахстана», «Ис-
точниковедение»,  «Источники  по  истории  Казахстана» 
и программам по другим дисциплинам данной специ-
альности.
Для студентов и магистрантов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «История» (520330, 
050203,6N0203),  а  также  может  быть  использовано  уча-
щимися колледжей, гимназий и школ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– изучение вопросов трансформации социального обли-
ка классов в историографии;
–  систематизация  историографического  материала  по 
социальной структуре и культурной жизни с 1917-го по 
1940-ой годы;
– выводы и стереотипы советской и постсоветской исто-
риографии социокультурной модернизации.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Проблемы  модернизации 
социальной  структуры.  Крестьянство:  трансформация 
социального облика класса в историографии. Историо-
графия рабочего класса как субъекта социальной струк-
туры.  Интеллигенция:  проблема  социальной  иденти-
фикации в историографии. Проблемы социокультурной 
модернизации как объект историографического позна-
ния.  Выводы  и  стереотипы  советской  и  постсоветской 
историографии  социокультурной  модернизации.  Те-
стовые  вопросы  по  спецдисциплине  «Историография 
социокультурной  модернизации».  Вопросы  для  СРС. 
Темы рефератов. (Примерная тематика курсовых и ди-
пломных проектов). Литература. 
Последнее издание 2012/ 160 с./ 70х90 
1
/
16
ISBN 9965-612-98-6
Историография 
социокультурной 
модернизации. 
Учебное пособие

7
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЕРМЕКОВА Т.Н., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика­
лық  университетінің  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  мең­
герушісі,  қазақ  тілі  кафедрасының  оқытушысы,  профессор, 
филология  ғылымдарының  кандидаты,  Ресей  Жаратылы-
стану Академиясының корреспондент­мүшесі. 
Оқу  құралы  студенттерге  (бакалаврларға)  құрмалас 
сөйлем  синтаксисінен  жүйелі  білім  беру,  аталған 
синтаксистік  бірліктің  грамматикалық,  семантикалық 
сипаты  мен  оны  топтастыру  ұстанымдарын  танысты-
рып, құрмалас сөйлемнің түрлерін, компоненттерін бай-
ланыстыратын, тұтастыратын тілдік тәсілдерді үйретуді 
мақсат  етеді.  Курс  жай  сөйлем  негізінде  қалыптасатын 
құрмалас  сөйлем  жүйесінің  қалыптасу,  даму  жолда-
рын,  сөйлемнің  грамматикалық-семантикалық  белгі-
лерін  ажырата  білуге  үйретеді.  Оқу  құралы  Мемле-
кеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандарты  мен  типтік 
бағдарламаға  негізделіп  жазылған.  Кітап  универси-
теттер  мен  институттардың  филология  факультетінің 
студенттеріне арналған.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
– табиғаты күрделі құрмалас сөйлемдерді топтастыруда 
басшылыққа алынуы тиіс ұстанымдар жан-жақты қарас-
тырылған.;
– құрмалас сөйлем синтаксисінен практикалық тапсыр-
малар орындауға арналған жаттығулар берілген;
– құрмалас сөйлемді талдау үлгілері көрсетілген.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  Құрмалас    сөйлемдердің  си-
паты.  Құрмалас  сөйлемдердің  қалыптасу  тарихы  мен 
даму  жолдары.  Құрмалас  сөйлемнің  түрлері.  Сала-
лас  құрмалас  сөйлемдер.  Жалғаулықты  салалас  құр-
маластар.  Қарсылықты  салалас  құрмалас  сөйлемдер. 
Жалғаулықты  себептік,    шарттық  және  салыстырмалы 
салалас  құрмалас    сөйлемдер.  Жалғаулықты  талғаулы, 
кезектес  салалас  құрмалас    сөйлемдер.  Іргелес  салалас 
құрмалас  сөйлемдер.  Сабақтас  құрмалас  сөйлемдер. 
Есімше  формаларының  қатысуымен  жасалатын  сабақ-
тас  құрмалас  сөйлемдер.  Шартты  рай  және  басқа 
есім,  етістік  формаларының  қатысуымен  жасалатын 
сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көсемше формаларының 
қатысуымен жасалатын құрмалас сөйлемдер. Құрмалас 
сөйлем  компоненттері  арасындағы  функционалдық 
қатынастар.  Көп  компонентті  құрмалас  сөйлемдер. 
Құрмалас  сөйлемдердің  коммуникативтік  талапқа  сай 
ұйымдасу  ерекшеліктері.  Құрмалас  сөйлем  компо-
ненттерінің  кірігуі,  инверсия  және  ортақтасу  құбы-
лыстары.  Қазақ  тілі  құрмалас  сөйлем  синтаксисінің 
зерттелуі. Құрмалас сөйлем синтаксисінен практикалық 
тапсырмалар  орындауға  арналған  жаттығулар.  Тест 
сұрақтары.    Бақылау  сұрақтары.  Глоссарий.  Құрмалас 
сөйлемді  талдау  үлгілері.  Курстық,  дипломдық  жұмыс 
тақырыптары.  
Соңғы басылым 2011/  224 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-335-3
Қазіргі қазақ 
тілінің құрмалас 
сөйлемі
Оқу құралы
ОМАРАЛИЕВ Т.О.доктор технических наук, профессор 
Казахстанского университета Дружбы народов.
Учебное  пособие  рассматривает  теорию  катализа,  ме-
ханизм, химизм и основные параметры каталитических 
процессов технологии переработки нефти и газа. Книга 
написана  в  соответствии  с  требованиями  государствен-
ного стандарта профессионального образования типово-
го  учебного  плана  по  специальности  «Химическая  тех-
нология органических веществ».
Данное  издание  предназначено  для  студентов  коллед-
жей и вузов, преподавателям, аспирантам и инженерно-
техническим работникам отраслевого производства.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
– изучение механизм активирующего и избирательного 
действия катализаторов;
– влияние на факторы активирующего и избирательного 
действия электронного состояния катализаторов, прояв-
ляющегося в изменении соотношения и взаимного влия-
ния поверхностных и объемных свойств катализаторов;
– необходимость рассмотрения реагирующих веществ и 
катализатора как единую квантово-механическую систе-
му.
СОДЕРЖАНИЕ:  Введение.  Термодинамика  –  катализ. 
Влияние температуры на скорость химической реакции. 
Адсорбция – катализ. Механизм активации в катализе. 
Мультиплетная  теория  катализа  А.А.  Баландина.  Тео-
рия активных ансамблей Н.И. Кобозева. Теория С.З. Ро-
гинского. Основы технического катализа: катализаторы 
и каталитические реакции и их классификация. Кинети-
ка реакций на твердых и жидких катализаторах. Кислот-
ный катализ. Катализ в Алкилировании изопарафинов 
олефинами.  Катализ  в  полимеризации  олефинов.  Ка-
тализ в каталитическом крекинге. Катализ в изомериза-
ции нормальных парафиновых углеводородов. Катализ 
в каталитическом риформинге. Катализ в гидроочистке. 
Катализ в процессе гидрокрекинга. Каталитическое де-
алкилирование ароматических углеводородов.
Последнее издание 2005/ 212 с./ 84х108
 1
/
16
ISBN 9965-477-47-7 
Катализ в перера-
ботке нефти и газа.  
2-е издание.
Учебное пособие

8
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЕРМАҒАНБЕТОВ  Қ.Т.,  Е.  Букетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік  университетінің  радиофизика  және  элек-
троника  кафедрасының  профессоры,  физика­математика 
ғылымдарының кандидаты.
Ұсынылып  отырған  оқу  құралында  кванттық  электро-
ника  аспаптарының  жұмыс  істеу  ұстанымы  негізінде 
жатқан,  дискретті  кванттық  энергия  деңгейлері  бар, 
кванттық  бөлшектер  жүйесінде  жүретін  физикалық 
құбылыстар, электрмагнит толқындардың орта арқылы 
өткенде  күшеюі,  кванттық  күшейткіштердің  кванттық 
өндіргіштерге айналуы үшін қажетті шарттар, кванттық 
күшейткіштердің,  өндіргіштердің  негізгі  қасиеттері 
талданған. 
Оқу  құралы  физика,  физика-техника  мамандықтары 
бойынша  оқитын  студенттерге  және  техникалық  уни-
верситеттердің  сәйкесті  ұқсас  мамандықтарында  оқи-
тын  студенттеріне  арналған.  Жалпы  білім  жетілдіру 
институттарының тыңдаушыларына да көмегі бар.
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  сезгіш  тетіктердің  жұмыс  істеу  негіздерінде  жататын 
физикалық  құбылыстардың  ерекшеліктерін,  сандық 
электроника  және  микропроцессорлар  туралы  жан-
жақты білім береді;
– қазақ тілінде жазылып, студенттерге кванттық электро-
ника пәнінің негізін жете түсініп, оның тұжырымдарын 
өмірде еркін пайдалануларына мүмкіндік туғызатын оқу 
құралы.
МАЗМҰНЫ:  Кіріспе.  Электрмагнит  сәулелердің 
материялық  ортамен  әсерлесуі.  Кванттық  көшулер. 
Кванттық  жүйелердің  қозған  күйден  төменгі  қозбаған 
күйге  өз  бетімен  және  еріксіз  көшулері  арқылы  сәуле 
шығаруы. Эйнштейн коэффициенттері. Дипольдардың 
электр  өрісі  әсерінен  жүзеге  асырылатын  көшулер 
және  іріктеу  ережелері.  Жарық  сәулесінің  шашыра-
уы. Спектр сызығының жалпаюы және оның себептері. 
Кванттық  күшейткіштердің  жұмыс  істеу  ұстанымы. 
Әсерлі  ортаның  қоныстану  сандарын  кері  айналды-
ру.  Оптикалық  резонаторлар.  Жазық  резонатор  және 
оның  қасиеттері.  Резонаторлардың  түрлері.  Кванттық 
өндіргіштер. Тербеліс модаларын үйлестіру. Өндіргіштің 
импульс  өндіретін  жұмыс  күйі.  Күшейткіштердің 
өз  бетімен  қозуларына  қажетті  шарттар.  Күшейтуге 
қанығу  құбылысының  әсері.  Өндіру  құбылысының 
орнықсыздығы.  Резонатор  сапалылығын  өзгерту  және 
модаларды  үйлестіру.  Лазер  сәулелерінің  қасиеттері. 
Монохроматтық.  Когеренттік.  Бірбағыттылық.  Жар ық-
тылық.  
Соңғы басылым 2011/184 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-108-3 
 
Кванттық 
электроникаға 
кіріспе
Оқу құралы
НАУМОВ А.В., (автор)РФ­ның Бас прокураторасы Ака-
демиясы  Заң  институтының  профессоры,    РФ  Жоғарғы 
Соты жанындағы Ғылыми­консультациялық кеңестің мү­
шесі;
ДУЛАТБЕКОВ  Н.О.,  (аударған),  «Болашақ»  Қарағанды 
университетінің  ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы, 
профессор,  қылмыстық  құқық  және  криминология  сала­
сындағы қазақстандық ғалым.
Курсты белгілі Ресей криминалисі, Ресей Ғылым акаде-
миясы Мемлекет және құқық институтының бас ғылыми 
қызметкері А.В. Наумов РФ жаңа қылмыстық кодексіне 
негіздей отырып дайындаған. 
Кітапта  елде  болып  жатқан  демократиялық  реф ор-
малардың  жаңаша  үрдісіне  сәйкес  келетін  Ресей  қы л-
мыстық  құқығының  негізгі  идеялары  мен  қағидалары 
көрініс тапқан. 
Оқулық  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне, 
аспиранттарға,  құқық  қорғау  органдары  мен  сот 
қызметкерлеріне арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
–  қылмыстық  құқықтың  пайда  болуы,  қалыптасуы, 
дамуының  ескі  замандардан  бастап  бүгінгі  жай-күйіне 
дейінгі тарихы; 
–  қылмыстық  құқықтың  әр  елдегі,  түрлі  қоғамдағы 
қоғамдық-саяси  ортаға  сай  орын  алған  өзіндік 
ерекшеліктері мен сипаты; 
–  қылмыстық  құқықтың  жанрлық  ерекшеліктері, 
құқықтың 
басқа 
салаларымен 
салыстырғандағы 
айырмашылықтары,  ұқсастығына  байланысты  зерттеу-
лер; 
– тәржіма үрдісіне сай мәтіні бұрмаланбаған, дәлме-дәл, 
жолма-жол аударма.
МАЗМҰНЫ:  Алғы  сөз.  2-басылымға  алғы  сөз. 
Қысқартулар  көрсеткіші.  Автордан.  Қылмыстық  құқық 
ұғымы,  жүйесі  және  міндеттері.  Қылмыстық  құқық 
ғылымы. Қылмыстық құқықтың қағидалары. Қылмыстық 
заң.  Қылмыс  ұғымы.  Қылмыс  құрамы.  Қылмыстың 
объектісі  мен  субъектісі.  Қылмыстың  объективтік  және 
субъективтік жағы. Қылмыстық жауаптылық және оның 
негіздері.  Қылмыс  істеудің  сатылары.  Қылмысқа  қаты-
су. Қылмыстардың  көптігі. Әрекеттің қылмыстылығын 
жоқ қа  шығаратын  мән-жайлар.  Жаза  және  оның 
мақсаттары. Жаза жүйесі мен түрлері. Жаза тағайындау. 
Шартты  түрде  соттау.  Қылмыстық  жауаптылықтан 
босату.  Жазадан  босату.  Рақымшылық,  кешірім  жа-
сау,  соттылық.  Кәмелетке  толмағандардың  қылмыстық 
жауаптылығы.  Медициналық  сипаттағы  мәжбүрлеу 
шаралары.  Шетелдік  мемлекеттер  қылмыстық  құқығы 
жалпы  бөлімінің  негізгі  ережелері.  Қылмыстық  құқық 
ғылымындағы негізгі бағыттар (мектептер): тарих және 
қазіргі кезең.       
Соңғы басылым 2001/664 б./60х90 
1
/
16
.
ISBN 9965-528-21-7
 
Қылмыстық құқығы. 
Жалпы бөлiм.
Лекциялар 
курсы. – Қайта 
өңделген және 
толықтырылған 
2-басылымынан 
аударылды

9
ЖОҒАРЫ БІЛІМ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУЛАТБЕКОВ    Н.О.,  «Болашақ»  Қарағанды  униве рсите­
т інің  ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор, 
қылмыстық құқық және криминология саласындағы қазақ­
стандық ғалым.
Бұл  еңбекте    қылмыстық    құқықтың    қордалы  сала-
ларының бірі – жаза тағайындау институтының аспект-
ілері  жан-жақты  сөз  болады.  Автор  жаза  тағайындау 
институтының  тұмса  тарихынан  бастап,  күні  бүгінге 
дейін сонар тартып, бір ізбен баяндап шығады. 
Оқулық заң, құқық саласына бейімделуші студенттерге, 
аспиранттарға, барша қауымға арналған. 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
–  жаза  тағайындау  мәселесі  бойынша  қазақ  тілінде 
тұңғыш рет шыққан көлемді кітап;
– еңбекте жаза тағайындау мәселесіне байланысты заң-
гер ғалымдардың пікірлері мен тұжырымды толғамдары 
бар;
–  Қазақстан  Республикасы  Жоғарғы  Сотының,  бірнеше 
облыстық  соттардың  және  аудандық  соттардың  осы 
мәселе жөніндегі сот тәжірибелері. 
МАЗМҰНЫ: Алғы сөз. Жаза тағайындау институтының 
қа лыптасуы  мен  дамуының  тарихи  кезеңдері.  Әдет- 
ғұ рып  заңдарындағы  жаза  тағайындау  туралы.  Отар-
шылдық  кезеңіндегі  қылмыстық  заңдардағы  жаза 
тағайындау  институты.  Егемен  Қазақстанның  жаза 
тағайындау  институтындағы  жаңа  белестер.  Қылмыс-
тық  жаза  тағайындау  қағидалары.  Қағида:  оның  фило-
софиялық, құқықтық, әдістемелік мәні. Жаза тағайындау 
қағидалары.  Жазаны  жеке  даралау  мәсе лелері.  Жа-
заны  жеке  даралау  кезінде  сотталушының  жеке  ба-
сын  есепке  алу.  Қылмыстық  жауаптылық  пен  жазаны 
жеңілдететін  мән-жайлар.  Қылмыстық  жауаптылық 
пен  жазаны  ауырлататын  мән-жайлар.  Ерекше 
жағдайларда  және  қылмыстардың  көптігі  жағдайында 
жаза тағайындау. Жақын және алыс шет мемлекеттердің 
қылмыстық  заңнамаларындағы  жаза  тағайындау  ин-
ституттары.  «Қылмыстық  жаза  тағайындау  институ-
тына  сотталушылардың  көзқарасы»  атты  қолданбалы 
әлеуметтік  зерттеулердің  нәтижелері.  «Қарағанды 
облысы  судьяларының  қазіргі  заманғы  жағдайларда 
жаза  тағайындаудың  оңтайлылығы  және  тиімділігі 
проблемалары  жөніндегі  әлеуметтік-құқықтық  бағыт-
бағдарлары»  атты  теориялық-қолданбалы  әлеуметтік 
зерттеулердің нәтижелері.   
Соңғы басылым 2002/446 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-528-56-х 
Қылмыстық жаза 
тағайындау (тео-
рия және практика 
мәселелері).
Оқулық
САРСЕНБАЕВ Т.Е.доктор юридических наук, профессор, 
руководитель  Аппарата  Сената  Парламена  Республики 
Казах стан.
В  предлагаемой  читателю  работе  детально  рассматри-
ваются  права  и  обязанности  участников  процесса,  как 
защищающих  представляемые  или  свои  права  и  инте-
ресы, так и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства,  а  также  институт  отвода  участников 
уголовного процесса.
Комментарий  подготовлен  с  учетом  изменений  и  до-
полнений в Уголовно-процессуальным законодательстве 
Рес публики Казахстан по состоянию на апрель 2001 года.
Настоящая книга предназначена для студентов, препо-
давателей юридических вузов, практикующих юристов.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
–  в  комментарии  дается  доктринальное  толкова-
ние  норм,  содержащихся  в  главах  9,  10,  11  Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан;
– приложения.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение. Глава 9. Участники процесса, 
защищающие  свои  или  представляемые  права  и  инте-
ресы.  Подозреваемый.  Обвиняемый.  Защитник.  Обяза-
тельное  участие  защитника.  Отказ  от  защитника.  По-
терпевший. Гражданский истец. Гражданский ответчик. 


жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет