Проблемы языкознанияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/43
Дата07.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


 
 
 
 
 


 
 
 


 
МАЗМҰНЫ                     СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ТІЛ БІЛІМІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
 
Абдукаримова  А.А.,  Абрамова  Г.И.  Концепт  как  базовая  единица  когнитивной 
лингвистики  и лингвокультурологии …………………………………………………………. 
Адилова А.С. Көркем мәтіндердегі «дала», «қала» бейнесі  ………………………………... 
Алдашева
 
К.С., Набидуллин
 
А.С. Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа сөздер  – ұлттық-мәдени 
болмыстың көрінісі ....................................................................................................................... 
Амренова Р.С. Фольклор мәтіндерінің лингвоментальді кеңістігі ......................................... 
Аубакирова Б.К., Қадыров Ж.Т. Телехабарлар жүйесіндегі тіл мәдениеті ......................... 
Бекимова А.Б., Шалабай Б. Функционалды синтаксистің негізгі бірлігі – сөйленім ......... 
Дальбергенова  Л.Е.,  Туребекова  А.С.,  Тасбулатова  Ж.C.  Когнитивное  осмысление 
каузальных ситуаций …………………………………………………………………………… 
Иманбердиева С.Қ., Ыбырайым
 
Ә.О.  Латын қарпі негізінде қазақ онимдерінің дұрыс 
берілу мәселесі .............................................................................................................................. 
Исмағұлова
 
Б.Х., Қанабекова М.Қ.  Қазақ тілінің тәуелсіздік кезеңіндегі  неологизмдер 
сөздігі: әлеуметтік қажеттілігі және құрастыру ұстанымдары ................................................. 
Касенов  С.Н.,  Мукашева  А.О.  О  роли  выделительных  слов  в  тексте  устной 
лекторской речи ……………………………………………………………………………… 
Кенжеканова  К.К.,  Жанабекова  М.А.  Қайталамалар  саяси  дискурстағы  ықпал  етуші 
прагматикалық амал ретінде ........................................................................................................ 
Крамаренко Б.В. К вопросу о понятии «конструкт» в языкознании ..................................... 
Қанабекова М.Қ. Қазіргі сөз мәдениетінің  даму бағыттары және тіл динамикасы ............ 
Оналбаева А.Т., Уристенбаева Ж.Н. Невербальный аспект концепта қамшы…………….. 
Оспанова Б.Р. Қоғамдық-саяси лексика және маңызы ............................................................ 
Рысбаева  Г.Қ.  Түркі  тілдес  халықтардың  «жаратушы  күштер»  концептісінің  тілдік 
көрінісі ........................................................................................................................................... 
Сарманова  Ж.С.,  Бейсембаева  Ж.А.  Интерпретация  и  фактор  субъективности  в 
синхронном переводе …………………………………………………………………………... 
Сейдалиева Г.О. Мерзімді баспасөздің типологиялық сипаты .............................................. 
Ташимханова Д.С. Трехъязычие в образовательном пространстве Казахстана ………….. 
 
 
 
 

11 
 
18 
24 
30 
35 
 
41 
 
46 
 
52 
 
57 
 
62 
67 
78 
82 
88 
 
94 
 
101 
108 
113 
 
 
 
САЛЫСТЫРМАЛЫ ТІЛ БІЛІМІ 
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
Ахметова  Г.С.,  Қайрат  Г.  Көркем  мәтіндердегі  субъективті  және  объективті 
модальділіктің берілу ерекшеліктері .......................................................................................... 
Ашкеева  М.М.,  Шарипова  А.С.  Тілдік  әдептілік  ұлттық-ерекше  коммуникативтік 
категория ретінде .......................................................................................................................... 
Байманова  Л.С.,  Жумабекова  Ш.Д.  Функционирование  тюркизмов  в  лексической 
системе английского языка …………………………………………………………………….. 
Исакова  С.С.,  Кожина  С.А.  Когнитивная  структура  термина  воровство  в  казахском  и 
английском языках ........................................................................................................................ 
Исмагулова  К.Г.,  Капанова  Д.Е.  Сопоставительное  изучение  концепта  «любовь»  в 
немецкой и английской языковых картинах мира ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
120 
 
125 
 
130 
 
135 
 
140 


 
Кемелбек Б.М. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі жарнама мәтіндері және аударма .......... 
Құрманова  Н.Е.  Қазақ  және  ағылшын  тілдеріндегі  ұлттық  мәдени-нышанды 
фразеологизмдердің пайда болу негіздері .................................................................................. 
Сарсенбаева
 
А.С.,  Кулахметова
 
М.С.  Изучение  проблемы  заимствования  в  русском 
языке в русле антропоцентрической парадигмы ……………………………………………...
 
Tajibayeva  A.A.  Semantic  features  of  the  concept  “Love”  in  English,  Kazakh  and  Russian 
paremiology ……………………………………………………………………………………… 
Шайбакова  Д.Д.  Выявление  потенциальной  интерференции  в  билингвальной 
коммуникации …………………………………………………………………………………... 
 
 
 
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ФОЛЬКЛОРТАНУ 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
Абикенов 
М.Т., 
Жумабекова 
Б.Қ., 
Карипжанова 
Г.Т.
 
Мәшһүр 
Жүсіп 
шығармаларының тілдік ерекшеліктері....................................................................................... 
Амренов А.Д. Абай поэзиясындағы тәуелсіз ел идеясы .......................................................... 
Амренов А.Д., Қабышев Т.Б. Тайыр Жомартбаевтың арнау өлеңдері ................................. 
Асан А.К. Магический реализм прозы А. Кима и О. Бокеева ………………………………. 
Аймұхамбет Ж.Ә. Азаттық идеясының кеңестік кезең поэзиясындағы көрінісі .................. 
Байтанасова Қ.М. Мәтін және баяндау теориясы ................................................................... 
Молдахметова
 
С.С.,  Байгозинова
 
Д.Е.  Роль  деталей  как  средство  передачи 
информации в художественном произведении ………………………………………….. 
Өтегенова А. Бауыржан Момышұлы күнделігінің тәрбиелік мәні …………………………. 
Рахманова Н.М. Поэтикалық әлемдегі мән мен мағына ......................................................... 
Санникова А.В. Автоперевод: оригинал и интерпретация Иосифа Бродского …………… 
Темирова  Ж.Г.  Вещь  как  идейно-тематическая  и  сюжетообразующая  художественная 
деталь в повестях Н.В. Гоголя …………………………………………………………………. 
Тілеуова А.З. Жоқтау өлеңдердегі тарихи кезең шындығы .................................................... 
Шакирова Қ.М. Драматургиядағы диалогтың қызметі ........................................................... 
Шарипова А.С. , Ашкеева М.М. , Жуманова Г.Ж.  Фольклерлік мәтін ............................. 
Шортанбаев Ш.А. Жамбыл мұрасы – Мәңгілік елдің мирасы ............................................... 
 
 
 
ТIЛДIҢ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТIҢ ОҚЫТУ ӘДIСТЕМЕСI 
 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Алибекова  К.Е.,  Баяндина  С.Ж.  Современные  подходы  к  обучению  будущих 
переводчиков специальной лексике русского языка …………………………………………. 
Альжанова  А.Б.,  Смагулова  С.С.  О  роли  тестирования  при  обучении  иностранному 
языку ……………………………………………………………………………………………... 
Бейсенова  Ж.С.,  Утегенова  Д.И.  Технология  развития  критического  мышления:  одно 
из условий формирования функциональной грамотности студентов ……………………….. 
Ерғожина Ш.Л. Өздік жұмыс түрлері және оны сабақта пайдалану тиімділігі .................... 
Ерғожина Ш.Л. Кейс-стади әдісін қолдануда қалыптастырылатын дағдылар .................. 
Камиева  Г.К.  Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмысына  кәсіби  қызығушылығын 
қалыптастыру .............................................................................................................................. 
Қадашева  Қ.,  Омарова  С.К.  Түркі  тілінде  сөйлейтіндерге  арналған  электрондық 
146 
 
151 
 
156 
 
162 
 
170 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 
182 
188 
194 
200 
209 
 
214 
217 
222 
227 
 
232 
237 
242 
247 
253 
 
 
 
 
 
 
 
 
259 
 
265 
 
269 
277 
282 
 
287 
 


 
оқулықтың құрылымдық ерекшеліктері ..................................................................................... 
Қадашева
 
Қ.,  Омарова
 
С.К.,  Асанова
 
У.О.  Компьютер  –  қазақ  тілін  туыс  тіл  ретінде 
оқытудың құралы .......................................................................................................................... 
Rusol  I.G.,  Shulembayeva  K.M.,  Plokhenko  V.B.  Application  of  information  technology  in 
teaching foreign languages ……………………………………………………………………….. 
Сапина  С.М.,  Динаева  Б.Б.  «Кәсіби  қазақ  тілі»  пәнін  оқыту  барысында  студенттердің 
жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру тәжірибесі ........................................................... 
Смагулова  С.С.,  Альжанова  А.Б.  Обучение  письму  в  сфере  профессионального 
общения .......................................................................................................................................... 
Stukalenko N.M., Ustazhanova N.A., Lavrick R.A. Modern requirements for training foreign 
language teachers ………………………………………………………………………………… 
Тленшина  Г.М.,  Ахриева  Л.А.  Современные  креативные  методы  в  образовательном 
процессе ……………………………………………………………………………………….… 
Халенова  А.Р.,  Махажанова  Л.М.  Жоғарғы  оқу  орындарындағы  ағылшын  тілі 
сабағында өзіндік жұмыс арқылы студенттердің білімдік құзыреттілігін қалыптастыру .... 
Цупкина  Ю.А.,  Хасеинова  Г.С.  Теоретические  предпосылки  создания  комплекса 
заданий и упражнений для компьютерной программы ……………………………………… 
 
 
 
ШОЛУЛАР, СЫН ЖӘНЕ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
ОБЗОРЫ, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 
 
АВТОРЛАР ЖАЙЛЫ МАҒЛҰМАТТАР 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 
292 
 
297 
 
302 
 
307 
 
311 
 
316 
 
320 
 
327 
 
332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ТІЛ БІЛІМІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УДК 801 
А.А. Абдукаримова, Г.И. Абрамова  
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт 
Шымкент, Казахстан 
aika77.0777@mail.ru 
 
КОНЦЕПТ КАК БАЗОВАЯ ЕДИНИЦА КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 
Статья  посвящена  раскрытию  понятия  «концепт»  с  точки  зрения  положений 
когнитивной  лингвистики  и  лингвокультурологии.  Концепт  с  лингвокогнитивной  точки 
зрения  представляет  собой  ментальную  единицу  сознания  и  той  информационной 
структуры,  которая  отражает  знания  и  опыт  человека.  Лингвокультурный  подход  к 
пониманию концепта, состоит в том, что концепт признается базовой единицей культуры 
и    изучается  с  точки  зрения  их  ценностного  компонента.  Лингвокогнитивный  концепт  – 
это  направление  от  личного  сознания  к  культуре,  а  лингвокультурный  концепт  –  это 
направление  от  культуры  к  личному  сознанию.  В  работе  концепт  представлен  к  качестве 
базовой  единицы  двух  дисциплин,  отражающей  содержание  опыта  и  имеющей  структуру 
поля: ядро концепта, периферия концепта, ближайшая периферия, дальнейшая периферия и 
т.д.   
 
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, предметно-
образная,  понятийная  и  ценностная  составляющие,  универсально-предметный  код  (УПК),  
ядро и периферия концепта. 
 
Антропоцентрический/антропологический  подход  к  изучению  сущности  человека 
является  одним  из  важнейших  направлений  развития  современной  филологической  науки.  
Современная отечественная и зарубежная наука о языке опирается на антропоцентрическую 
парадигму,  согласно  которой  при  анализе  любых  языковых  средств  определяющим 
становится 
человеческий 
фактор. 
В 
рамках 
антропоцентрической 
парадигмы 
филологической  науки,  как  правило,  выделяются  такие  ее  важнейшие  перспективные 
направления,  как  когнитология  (лингвогносеология),  лингвосоциология,  лингвопсихология, 
лингвоэтнология, лингвопалеонтология и лингвокультурология. 
Когнитивная  лингвистика  или  когнитология  –  это  направление,  в  центре  внимания 
которого находится язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент  - 
система  знаков,  играющих  роль  в  репрезентации  (кодировании)  и  в  трансформировании 
информации. В качестве центральной задачи когнитивной лингвистики отмечают описание и 
объяснение языковой способности и знаний языка как внутренней когнитивной структуры и 
динамики 
говорящего-слушающего, 
рассматриваемого 
как 
система 
переработки 
информации,  состоящая  из  конечного  числа  самостоятельных  модулей  и  соотносящая 
языковую информацию на различных уровнях.  
Возникновение  когнитивной  лингвистики  привело  к  широкому  использованию  в 
лингвистических  исследованиях  термина  «концепт».  Исходя  из  того,  что  человек  мыслит 
концептами,  комбинируя  их  и  осуществляя  в  рамках  концептов  и  их  сочетаний  глубинные 
предикации,  формируя  новые  концепты  в  ходе  мышления,  мышление  есть  оперирование 
концептами как глобальными единицами структурированного знания. 


 
Концепт  с  лингвокогнитивной  точки  зрения  –  это  единица  «ментальных  или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает 
знания  и  опыт  человека;  оперативная  содержательная  единица  памяти,  ментального 
лексикона,  концептуальной  системы  и  языка  мозга  (linguamentalis),  всей  картины  мира, 
отраженной  в  человеческой  психике»[1,  18].  Будучи  трехмерным  (как  минимум) 
образованием,  концепт  включает  предметно-образную,  понятийную  и  ценностную 
составляющие.  
Интересным  представляется  описание  концепта  у  В.В.  Красных:  1) концепт  включает 
языковые  знания  (например,  сочетаемость  слова);  2)  концепт  –  это  понятие  более 
абстрактного  уровня,  позволяющее  выводить  архетипы;  3)  концепт  является  феноменом 
парадигматического  плана,  т.е.  он  соотносим  с  системой  ментальных  образований;  4) 
концепт хранится в форме гештальтов и пропозиций [2, 42]. 
З.Д.  Попова  и  И.А.  Стернин  развивают  когнитивный  подход  к  пониманию  концепта, 
определяя концепт как «глобальную мыслительную единицу, представляющую собой квант 
структурированного  знания»  [3,  11].  По  их  мнению,  концепты  формируются  из 
непосредственного  чувственного  опыта,  из  предметной  деятельности  человека,  из 
мыслительных  операций  человека  с  другими  концептами,  из  языкового  общения  и  т.д. 
Ученые справедливо отмечают, что язык – лишь одно из средств формирования концептов в 
сознании человека. Вслед за Поповой  З.Д., и Стерниным И.А.,  мы рассматриваем концепт 
как глобальную  мыслительную  единицу, представляющую собой квант структурированного 
знания. Концепты –  это идеальные  сущности, которые формируются в сознании человека: 
-из  его  непосредственного  чувственного  опыта  –  восприятия  действительности 
органами чувств; 
-  из  непосредственных  операций  человека  с  предметами,  из  его  предметной 
деятельности; 
- из мыслительных операций человека с другими, уже существующими в  его сознании 
концептами – такие операции могут привести к возникновению  новых концептов
- из языкового общения (концепт может быть сообщен, разъяснен человеку в языковой 
форме, например, в процессе обучения, в образовательном процессе); 
-    из  самостоятельного  познания  значений  языковых  единиц,  усваиваемых  человеком 
(ребенок  спрашивает,  что  такое  демократия;  взрослый  человек  смотрит  значение 
неизвестного  для    него  слова  в  словаре  и  через  него  знакомится  с  соответствующим 
концептом) [4, 56].
 
Язык,  таким  образом,  является    лишь  одним  из  способов  формирования  концептов  в 
сознании  человека.  Для  эффективного  формирования    концепта,    для  полноты    его  
формирования одного языка мало –  необходимо  привлечение чувственного  опыта (лучше 
один    раз    увидеть,  чем  сто  раз  услышать),  необходима  наглядность  (что  отчетливо  
проявляется  в  процессе  обучения), необходима предметная деятельность с тем или иным  
предметом  или  явлением. Только  в  этом  сочетании  разных видов восприятия  в  сознании  
человека формируется полноценный концепт. 
Концепты идеальны и  кодируются в сознании единицами универсального предметного 
кода  (УПК)  [5,  39].  Единицы  УПК  имеют  предметно-образный,  то  есть  чувственный 
характер,  а  универсальность  предметного  кода  связана  с  тем,  что  он  есть  у  всех,  без 
исключения,  носителей  языка,  хотя  он  различен  у  каждого  индивида,  поскольку  отражает  
субъективный чувственный опыт человека, лично им полученный в жизни через его органы 
чувств.  Единицы  УПК  –  индивидуальные  чувственные  образы,  формирующиеся  на  базе 
личного, чувственного опыта  человека. Они  всегда  конкретны.  
В рамках нашей статьи представляется необходимым рассмотреть концепт как базовую 
единицу лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, и это можно проиллюстрировать 
на  появлении    лингвистической  концептологии  (лингвоконцептологии),  в  задачи  которой 
входит, прежде всего, определение своего объекта и разработка методологической базы его 
исследования. 


 
Лингвокультурология, 
обязанная 
своим 
происхождением 
антропологически 
ориентированной  лингвистике,  интенсивно  развивающаяся  со  второй  половины  90-х  годов 
XX 
века 
в 
самостоятельную 
лингвогуманитарную 
парадигму, 
имеет 
своим 
исследовательским  объектом  две  знаковых  системы  –  язык  и  культуру,  представляющие 
собой  неразрывно  связанные  друг  с  другом  социальные  феномены.  Ее  основной 
исследовательской целью является анализ культурно-языковой компетенции членов того или 
иного  этноса,  изучение  их  менталитета  как  носителей  конкретного  лингвокультурного 
коллектива. 
Лингвокультурология  представляет  собой  «целостное  теоретико-описательное 
исследование объектов как функционирующей системы культурных ценностей, отражённых 
в языке, контрастивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков (народов) на 
основании теории лингвистической относительности» [6, 40]. В ее задачи входит изучение и 
описание  взаимоотношений  языка  и  культуры,  языка  и  народного  менталитета, 
лингвокультура  это  линза,  через  которую  исследователь  может  увидеть  материальную  и 
духовную  самобытность  народа.  Лингвокультурология  составляет  понятия  языковой 
личности и концепта. Изучение лингвокультурологических объектов предлагается проводить 
с  помощью  системного  метода,  заключающегося  в  единстве  семантики,  синтактики  и 
прагматики  и  позволяющего  получить  «целостное  представление  о  них  как  единицах,  в 
которых диалектически связаны собственно языковое и внеязыковое содержание» [7, 7].  
Лингвокультурный  подход  к  пониманию  концепта  (культурного  концепта),  состоит  в 
том, что  концепт признается базовой единицей культуры,  ее концентратом. Ю.С. Степанов 
пишет,  что  «в  структуру  концепта  входит  все  то,  что  и  делает  его  фактором  культуры,  – 
исходная  форма  (этимология);  сжатая  до  основных  признаков  содержания  история; 
современные  ассоциации;  оценки  и  т.д.»  [8,  41].  Другие  исследователи  особо  выделяют 
значимость  культурных  факторов  в  формировании  концептов,  т.е.  рассматривают  концепт 
как  «многомерное  культурно  значимое  социопсихическое  образование  в  коллективном 
сознании, опредмеченное в той или иной языковой форме» [9, 6].  
Лингвокультурный подход представляет собой изучение культурных концептов с точки 
зрения  их  ценностного  компонента.  «Ценностные,  высшие  ориентиры,  определяют 
поведение  людей  и  составляют  наиболее  важную  часть  языковой  картины  мира.  Ценности 
существуют  не  изолированно,  а  взаимосвязанно  и  составляют  ценностную  картину  мира 
(часть языковой картины мира) [10, 135]. 
«Лингвокогнитивный  и  лингвокультурный  подходы  к  пониманию  концепта  не 
являются взаимоисключающими: концепт как ментальное образование в сознании индивида 
есть  выход  на  концептосферу  социума,  т.е.  в  конечном  счете  на  культуру,  а  концепт  как 
единица  культуры  есть  фиксация  коллективного  опыта,  который  становится  достоянием 
индивида»  [11,  9].  Другими  словами,  лингвокогнитивный  концепт  –  это  направление  от 
личного сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это направление от культуры к 
личному сознанию. 
«Лингвокультурный  подход  представляет  собой  конкретизацию  изучения  культурных 
концептов  с  точки  зрения  их  ценностного  компонента.  Имеется  в  виду  сопоставление 
отношения  к  тем  или  иным  предметам,  явлениям,  идеям,  которые  представляют  ценность 
для  носителей  культуры.  Ценности,  высшие  ориентиры,  определяющие  поведение  людей, 
составляют наиболее важную часть языковой картины мира» [12, 48] 
Как  представляется,  оптимальным  для  полноты  семантического  описания 
лингвокультурного  концепта  будет  выделение  в  его  составе  трех  составляющих: 
понятийной,  отражающей  его  признаковую  и  дефиниционную  структуру,  образной, 
фиксирующей  когнитивные  метафоры,  поддерживающие  концепт  в  языковом  сознании,  и 
значимой, определяемой местом, которое занимает имя концепта в лексико-грамматической 
системе  конкретного  языка.  В  семантический  состав  концепта  входит  также  вся 
прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной функцией, что 
вполне  согласуется  с  «переживаемостью»  и  «интенсивностью»  духовных  ценностей,  к 


 
которым  он  отправляет.  Еще  одним  высоковероятным  компонентом  семантики  языкового 
концепта  является  когнитивная  память  слова:  смысловые  характеристики  языкового  знака, 
связанные  с  его  исконным  предназначением  и  системой  духовных  ценностей  носителей 
языка.  Однако  концептологически  наиболее  существенным  здесь  оказывается  так 
называемый культурно-этнический компонент, определяющий специфику семантики единиц 
естественного  языка  и  отражающий  'языковую  картину  мира'  его  носителей,  
этимологические и ассоциативные характеристики. Таким образом, концепт, являясь базовой 
единицей  когнитивной  семантики  и  лингвокультурологии,  представляет  собой  ментальное 
образование,  отмеченное  лингвокультурной  спецификой.  Дальнейшее  исследование 
концептов  -  это  закономерный  шаг  в  становлении  когнитивной  и  культурологической 
(антропоцентрической) парадигмы лингвистических исследований. 
Можно,  как  представляется,  говорить  о  трёх  структурных  типах  концептов  - 
одноуровневые, многоуровневые и сегментные концепты. Одноуровневый концепт включает 
только  чувственное  ядро,  фактически  один  базовый  слой.  Например,  такие  концепты  как 
жёлтый, зелёный, солёный, бытовые концепты типа ложка, чашка, тарелка. Такую структуру 
имеют многие концепты в сознании ребёнка, а также концепты в сознании интеллектуально 
неразвитой личности. В сознании большинства людей концепты сложнее. 
Концепт  может  быть  многоуровневым  -  включать  несколько  когнитивных  слоев, 
различающихся  по  уровню  абстракции,  отражаемому  ими  и  последовательно 
наслаивающихся на базовый слой. Наконец, концепт может быть сегментным, представлять 
собой базовый чувственный слой, окружённый несколькими сегментами, равноправными по 
степени абстракции.  
Кроме  ядра  концепт  имеет  объёмную  интерпретационную  часть,  совокупность  слабо 
структурированных  предикаций,  отражающих  интерпретацию  отдельных  концептуальных 
признаков  и их  сочетаний  в  виде  утверждений,  установок  сознания,  вытекающих  в  данной 
культуре  из  содержания  концепта.  Ядро  концепта  -  это  его  базовый  слой  и  совокупность 
когнитивных  слоев  и  когнитивных  сегментов  в  совокупности  образующих  их  когнитивные 
признаки. 
Интерпретационное поле концепта составляет его периферию. Исследованию подлежит 
как  ядро,  так  и  периферия,  однако  важно  дифференцировать  их  в  процессе  описания, 
поскольку их статус и роль в структуре сознания и в процессах мышления различны [13, 8]. 
В  современных  концептологических  исследованиях  при  описании  содержательной 
структуры того или иного концепта используются, как правило, сразу несколько источников 
материала.  В  большинстве  работ  на  начальном  этапе  изучения  концептов      используются   
данные  лексикографии.  Часто  целью  анализа  дефиниций  лексикографических  источников 
является определение признаков ядра концепта. На последующих этапах может происходить 
привлечение  ассоциативного  и  дискурсивного  материала,  целью  которого  может  быть,  в 
частности,  описание  периферийных  слоев  концепта.  Но  использования  только  лишь 
словарных  данных,  которые  в  принципе  не  призваны  отражать  индивидуальные,  частные 
элементы  знания,  недостаточно  для  описания  структуры  концепта.  «Ограниченность» 
лексикографического  описания  по  отношению  к  реально  существующим  в  сознании 
носителей языка знаниям и представлениям не раз подчёркивалась исследователями, причём 
не только в рамках лингвокогнитивного направления.  
Ядро концепта, выявляемое с помощью анализа лексикографических источников, будет 
представлять  собой  как  раз  минимальную  и  наиболее  общую  часть  концептуального 
содержания,  отражая  в  основном  необразные  компоненты  содержания  концепта.  Этот путь 
может  казаться  предпочтительным,  а  результаты  исследования  такого  типа  -  более 
значимыми,  если  считать,  что  ассоциации  отражают  только  индивидуальные  элементы 
содержания концепта. 
Однако  современные  исследования  ассоциативного  материала  опровергают  такую 
точку зрения. Так, по мнению В.Е. Гольдина, ассоциативный материал раскрывает не только 
индивидуальные, но и нормативные образные компоненты концептуального содержания [14, 

10 
 
90].  Именно  поэтому  ассоциативные  значения  могут  составить  психологически  реальное 
ядро  национального  концепта,  его  базовый  слой.  При  анализе  ядра  концепта  в  рамках 
когнитивной лингвистики последовательность шагов может быть следующей. 
Определяем  интересующий  нас  концепт.  Выявляем  ключевые  слова  -  репрезентанты 
данного  концепта  в  языке.  Это  основные  средства,  которыми  чаще  всего  манифестируется 
концепт в речи. Возможные термины: 
-ключевые слова-репрезентанты; 
-базовые лексемы репрезентанты; 
-единицы, осуществляющие базовую вербализацию концепта; 
-базовые языковые репрезентации концепта. 
Ядро  концепта  лучше  всего  отражает  семантика  ключевого  слова,  (лексемы), 
именующего  концепт  (например  свобода,  тоска,  общение,  душа,  вера,  счастье 
и.т.п.).пополняет  содержание концепта анализ синонимов, симиляров, антонимов ключевой 
лексемы.  Анализируется  самым  детальным  образом  семантика  этих  единиц,  выявляются:1) 
Основные  семемы;  2)  Основные  и  периферийные  семантические  компоненты  каждой 
семемы,  в  том  числе  и  экспериментальными  методами:  выявляя    семемы    разных 
номинативных реализаций - лексемах, синонимах, фразеологических единицах, выявляются 
новые концептуальные признаки. 
Анализ  сочетаемости  лексем,  объективирующих  концепт  в  языке,  также  даёт 
возможность  выявить некоторые  составляющие  концепта.  Из  сочетаемости  можно  выявить 
способы категоризации концептуализируемого явления. Выявленные способы категоризации 
(когнитивные метафоры) должны быть сформулированы как определённые содержательные 
признаки,  входящие  в  структуру  концепта.  Выявленные  семы  отождествляются  с 
концептуальными признаками, семемы - с концептуальными слоями, способы категоризации 
(когнитивные метафоры) интерпретируются как когнитивные признаки. Затем выстраивается 
структура концепта по данным лингвистики. 
На  периферии  содержания  концепта  находятся  разнообразные  определения, 
толкования, отражённые в паремиях, афоризмах, крылатых выражениях, притчах, а иногда и 
значительных  по  объёму  публицистических,  художественных  и  научных  текстах.  Из  этого 
арсенала  в  основном  и  выявляется  интерпретационное  поле  концепта,  в  котором  можно 
обнаружить весьма разнообразные смысловые признаки, скрытые от прямого наблюдения. 
Таким  образом,  резюмируя  все  вышесказанное,  следует  отметить,  что  сознание 
формируется не изолированно, а под влиянием среды и прежде всего национального языка и 
национальной  культуры.  Концепт,  как  базовая  единица  двух  дисциплин  может  быть 
представлена качестве единицы знания, отражающей содержание опыта, имеющей структуру 
поля  (полевая  структура  концепта):  ядро  концепта,  периферия  концепта,  ближайшая 
периферия, дальнейшая периферия и т.д.  


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет