Пробация қызметінің ауқымы кеңейеді Лебіз Бүгінгінің бас тақырыбы аңжүктеу 0.53 Mb.

бет5/6
Дата08.03.2017
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6

Астана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 3 рет –  

сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 

жарық көреді.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10253 дана

Апталық таралым 30759 дана

Тапсырыс №269  Индекс 65921Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

ӘРТҮРЛІ


ТАРАТУ

ЖАРНАМА


3. Қостанай облысы МАЭ сотының 

17.11.2016  жылғы  ұйғарымымен 

«ЭКО-ПЭТ» ЖШС-не қатысты оңалту 

туралы ісі бойынша өндіріс қозғалды. 

Мына  мекенжайға  хабарласуға 

болады:  Қостанай  қ.,  Байтұрсынов  

к., 70. 

5.  Қостанай  облысы  МАЭС-ның 

2016  жылғы  18  қарашадағы  ұйға-

рымымен  «Строй пром групп- 2030» 

ЖШС-не қатысты оңалту туралы ісі 

бойынша  өндіріс  қозғалды.  Мына 

мекенжайға  хабарласуға  болады: 

Қостанай  қ.,  Байтұрсынов  к.,  70. 

Талаптар хабар ландыру жария лан-

ған  күннен  бастап  7  (жеті)  күнтіз-

белік  күн  ішінде  мына  мекенжай 

бойынша қабылданады: 111500, ҚР, 

Қостанай  облысы,  Рудный  қаласы, 

Транспортная  к.,  39,  телефондар: 

8 (71431) 9-52-62, 9-07-70, 9-16-65, 

e-mail: spg_2030@mail.ru.

2. «Екпін аудандық газеті редак циясы» Мемлекеттік аудандық комму налдық қазыналық кәсіпорны өзінің 

таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 

мына мекенжай бойынша қабыл данады: ҚР, БҚО, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, Абай к., 23, 3-қабат, 

305-бөлме. 

4. Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық сотына 28.10.1965 жылы туған 

Юсупова Патимат Алимурзаевнаны хабарсыз кетті деп тану туралы арыз түсті.  

Арызданушы Юсупов Гариб Хаирдинович, ЖСН 640831399057, №024092245 

санды ҚР ӘМ 30.11.2009 ж берілген жеке куәлігі, тұрғылықты жері Түпқараған 

ауданы, Форт-Шевченко қаласы, Жанакетик көшесі, 86 учаске.

28.10.1965 жылы ДАССР, Бабаюрт ауданы Бабаюрт ауылында туған Юсупова 

Патимат Алимурзаевна,  еш жерде жұмыс жасамаған, хабар-ошарсыз кеткен.

Осы азаматшаның жүрген жері туралы мәлімет немесе хабары бар адамдарға 

белгілі болған жағдайда жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде бұл 

туралы сотқа хабарлауды ұсынамыз. Мына мекенжай бойынша: 130500, Маңғыстау 

облысы, Түпқараған ауданы, Әбдіхалықов көшесі, Түпқараған аудандық сотының 

ғимараты, 

8 (72938) 22-2-77 сымтетік және электрондық пошта 

120209@sud.kz

 

 

«100  нақты  қадам»  Ұлт жоспарының  32-ші  қадамын 

орындау мақсатында  еліміздің 

Бас прокуратурасына қарасты 

Құқықтық статистика және ар-

найы есепке алу жөніндегі ко-

митетіне қылмыстық құқық бұзу 

картасын дайындау тапсырылған 

ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕРГЕ 

СЫНДАРЛЫ ЖАУАП

болатын. Бүгінде ұлттық ақпа-

раттық жүйе негізінде Қылмыс-

тық  құқық  бұзу  картасының 

интернет порталын құру жобасы 

жүзеге асырылды. Бұл картада 

республикамыз дағы барлық қыл-

мыстық құқық бұзушылықтар 

тіркеледі. Мұның артықшылығы 

көп. Ең алдымен бұл қоғамға 

құқық органдары жұмысының 

тиімділігін бақылауға мүмкіндік 

береді.  

Аталған жоба қолданыста-

ғы  «Қылмыстылық  картасы» 

ақпараттық сервисінің негізін-

де  жүзеге  асырылады.  Сотқа 

дейінгі тергеп-тексерудің бір-

ыңғай  тізілімінде  (СДТБТ) 

тіркелген  қылмыстық  құқық 

бұзушылықтар туралы мәлімет-

тер порталдың негізгі ақпарат-

тық көзі болып табылады және 

мұнда мемлекеттегі әрбір аза-

маттың ақпаратқа қолжетімділігі 

қамтамасыз етілген. 

Қазіргі  уақытта  комитет 

«Қылмыстылық картасы» сер-

висін облыс орталықтары мен 

қалаларда ұсынып отыр. Жоба-

ның толыққанды жүзеге асуы 

бойынша нәтижесі бүгінгі күні 

комитеттің www.service.pravstat.

kz сайтында көрініс тапқан, яғни, 

кез келген азамат не болмаса мем-

лекеттік орган қызметкері www.

service.pravstat.kz сайтында  гео-

№40 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІҚазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған мерейтойлық банкнотты айналысқа 

шығару туралы

2016 жылғы 30 қараша    Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 1 желтоқсан-

нан  бастап  Қазақстан  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  арналған, 

номиналдық құны 10 000 теңгелік мерейтойлық банкнотты айналысқа 

шығарады.

Қазақстан  Тәуелсіздігі  күні  –  жыл  сайын  16  желтоқсанда  атап 

өтілетін  мемлекеттік  мереке.  Дәл  осы  күні  1991  жылы  Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды.

Банкноттың  дизайны  айналыстағы  ақша  белгілерімен  бірыңғай 

стильде орындалған: бет жағында бейнелер басым түрде тігінен, сырт 

жағында көлденеңінен орналасқан. Банкноттың өлшемі –149х79 мм.

Банкноттың басым түсі көкшіл күлгін.

Банкноттың бет жағы

Банкноттың бет жағындағы 

негізгі бейнелер: «Қазақ елі» 

монументі,  Есік  қорғанынан 

табылған  «Алтын  адамның» 

бас киімінің бір бөлігі – «Өмір 

а ғ а ш ы » .   Г о л о г р а ф и я л ы қ 

металл  жолақта  Астананың 

көрінісі,  Қазақстан  Респуб-

ликасы  Тұңғыш  Президенті-

нің  факсимилесі  және  күннің 

стильдендірілген  бейнесі 

орналасқан. Қазақстан карта-

сының  бейнесі  көлбеу  бұры-

шын  өзгерткен  кезде  түсін 

өзгертетін қорғаныш элементін 

білдіреді.  Картаның  бетінде 

«МӘҢГІЛІК  ЕЛ»  деген  жазба 

бар. Сонымен қатар, Іле Ала-

тауындағы  тау  тізбегі  бейне-

ленген.

Сол  жағында  ортасында номиналдың цифрлық бейне-

ленуі  басылған.  Жоғарғы  оң 

жақ  бұрышында  шығарушы 

банк – «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ 

БАНКІ»,  сондай-ақ,  қолдан 

жасағаны үшін жауапкершілік 

туралы  ескертетін  «Банкнот-

тарды  қолдан  жасау  заңмен 

қудаланады» деген жазба бар.

Банкноттың сырт жағы

Банкноттың  сырт  жағында  негізгі  бейне  Қазақстан  Республика-

сының  Тұңғыш  Президенті,  Ұлт  көшбасшысы  –  Нұрсұлтан  Әбішұлы 

Назарбаевтың портреті болып табылады. Портрет қағаздың бетінде 

бедерлікті қамтамасыз ететін және ұстаған кезде сезілетін интаглио 

(терең  басу)  әдісімен  орындалған.  Әлемдік  практикада  бұл  әдіс 

банкноттардағы  портреттерді  орындаған  кезде  дәстүрлі  әдіс  болып 

табылады.

Артқы көріністе Қазақстан картасы бейнесінің аясында «Бәйтерек» 

монументін  қоса  алғанда,  Астана  қаласындағы  бірнеше  ғимарат 

бейнеленген.

Қызғылт сары қорғаныш үзік-үзік жіп банкноттың көлбеу бұрышына 

орай түсін өзгертеді. «Подделка банкнот преследуется по закону» деген 

жазба банкноттың сол жақтағы төмен бұрышында орналасқан.

Басқа ақша белгілерімен қатар, бұл банкнот айналысқа шығарылған 

сәттен бастап заңды төлем құралы болып табылады, сондай-ақ, барлық 

төлемдер мен ақша аударымдарында қабылдануға міндетті. Таралымы 

– 100 000 дана.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады:

+7 (727) 270 45 85

e-mail: press@nationalbank.kz www.nationalbank.kz

9. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС келесі тауарларды сатып алу бойынша ашық тендер өткізетінін жариялайды: Лот 

№1 – Автоматикалық жоғарывольтті қондырғы, саны - 2 жнт; Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  2-4  тоқсаны. Лот 

№2 - Ысырма Ду 100 Ру 16 ст, саны 70 дана; Лот №3 - Ысырма Ду 150 Ру 16 ст, саны 38 дана; Лот №4 - Ысырма Ду 600 Ру 25 ст, 

саны 1 дана; Лот №5 - Ысырма Ду 80 Ру 16 ст, саны 70 дана; Лот №6 - Оқшаулау ППУ Ду 820 (скорлупа), саны 330м; Лот №7 

- Маттар URSA, саны 1200м³; Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  1-3  тоқсаныю Лот №8 – Ысыраптарды өтеу үшін 

жылу энергия, мөлшері 540 мың Гкал; Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  1-4  тоқсаны. Лот №9 - Құбыр 108*4, саны 

36,1тн;. Лот №10 - Құбыр 159*6, саны 44,5тн; Лот №11- Құбыр 219*6, саны 71,7тн; Лот №12 - Құбыр 273*8, саны 23тн; Лот №13 

- Құбыр 325*8, саны 35,8тн; Лот №14 - Құбыр 426*8, саны 83,4тн; Лот №15 - Құбыр 530*8, саны 159тн; Лот №16 - Құбыр 630*8, 

саны 124,2тн; Лот №17 - Құбыр 820*8, саны 26,3тн; Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  1-3 тоқсаны. Лот №18 – Жылу 

жүйелерін қоректену үшін химиялық тазартылған су, саны 1700 мың тонна; Лот №19 – Шар. мұқтаждықтарға электр  энергиясы, 

саны 17 527 мың кВт. сағ; Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  1-4  тоқсаны. Лот №20 - Электродтар 4 ОК-46, саны 

7 000кг. Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың  1-3  тоқсаны. Қызмет Петропавл қ. жүзеге асырылуы қажет. Тендерге 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 2015 жылғы 20 қаңтардан №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн 

қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту 

кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ережесінің 

7-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге қатысуға мүмкіндік беріледі. 

Тендерлік құжаттамалар пакетін 2016 жылғы 22 желтоқсан қоса алғанда 17:00 сағат 00 минутқа дейін келесі мекен-жайдан алуға 

болады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет, сағ. 9.00-ден 18.00-ге дейін. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Тендерге 

қатысу үшін әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-ға келесі мекенжай 

бойынша тапсырулары тиіс: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет. Тендерлік өтінімдер 2016 жылғы 23 желтоқсан қоса 

алғанда 15:00 сағат 00 минутқа дейін соңғы күні қабылданады. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді тендерлік комиссия 2016 

жылғы 23 желтоқсан қоса алғанда 17:00 сағат 00 минутқа келесі мекенжайда ашады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215. Сатып алуға 

бөлінген қаражат көлемі: Лот №1 – Автоматикалық жоғарывольтті қондырғы, саны – 2 жнт – 5 500 мың теңге; Лот №2 - Ысырма 

Ду 100 Ру 16 ст, саны 70 дана– 7000 мың теңге; Лот №3 - Ысырма Ду 150 Ру 16 ст, саны 38 дана– 6 500 мың теңге; Лот №4 - 

Ысырма Ду 600 Ру 25 ст, саны 1 дана– 6 000 мың теңге; Лот №5 - Ысырма Ду 80 Ру 16 ст, саны 70 дана– 5 800 мың теңге; Лот 

№6 - Оқшаулау ППУ Ду 820 (скорлупа), саны 330м– 8 250 мың теңге; Лот №7 - Маттар URSA, саны 1200м³– 9000 мың теңге; Лот 

№8 – Ысыраптарды өтеу үшін жылу энергия, мөлшері 540 мың Гкал– 1 256 539 мың теңге; Лот №9 - Құбыр 108*4, саны 36,1тн– 12 

651 мың теңге; Лот №10 - Құбыр 159*6, саны 44,5тн– 15 577 мың теңге; Лот №11- Құбыр 219*6, саны 71,7тн– 25 079 мың теңге; 

Лот №12 - Құбыр 273*8, саны 23тн– 8 047 мың теңге; Лот №13 - Құбыр 325*8, саны 35,8тн – 14 304 мың теңге; Лот №14 - Құбыр 

426*8, саны 83,4тн– 33 370 мың теңге; Лот №15 - Құбыр 530*8, саны 159тн– 63 584 мың теңге; Лот №16 - Құбыр 630*8, саны 

124,2тн– 62 084 мың теңге; Лот №17 - Құбыр 820*8, саны 26,3тн – 13 173 мың теңге; Лот №18 – Жылу жүйелерін қоректену үшін 

химиялық тазартылған су, саны 1700 мың тонна– 52 722 мың теңге; Лот №19 – Шар. мұқтаждықтарға электр  энергиясы, саны 

17 527 мың кВт. сағ– 312 711мың теңге; Лот №20 - Электродтар 4 ОК-46, саны 7 000кг – 7 000 мың теңге. Әлеуетті жеткізушілер 

мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар 

конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тұтынушылары «Петропавл Жылу Жүйелері» 

ЖШС өткізетін қызметтерді сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша анықтамалар мен ақпараттарды 

8 (7152) 31-43-92 телефоны арқылы алуға болады.

7. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС, Петропавл қ., Строительная к-сі, 23, келесі қызмет түрлерін сатып алу бойынша ашық 

тендер өткізетінін жариялайды (сатып алынатын қызмет түрлерінің толық тізімі тендерлік құжаттамаларда көрсетілген): Лот №1: 

Телекоммуникациялар қызмет түрлері, саны – 1 қызмет түрі. Қызмет Петропавл қ. жүзеге асырылуы қажет. Қызмет көрсетудің 

талап етілген мерзімі: 2017 жылдың ағымында. Тендерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика  министрі 2015 жылғы 20 

қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген шығындары табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді 

(құны, алым ставкалары) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларын бекіту кезінде ескерілетін қызметтерді, 

тауарларды, жұмыстарды сатып алу ережелерінің 7-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сәйкес келетін барлық ықтимал 

жабдықтаушыларға қатысуға мүмкіндік беріледі. Тендерлік құжаттамалар пакетін 2016 жылғы 22 желтоқсанда қоса алғанда сағат 

15:00-ге дейін келесі мекенжайдан алуға болады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, кабинет №5 сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін. Тендерлік 

құжаттама тегін беріледі. Тендерге қатысу үшін ықтимал жабдықтаушылар тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Петропавл Жылу 

Жүйелері» ЖШС-ға келесі мекенжай бойынша тапсырулары тиіс: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215. Тендерлік өтінімдер соңғы рет 2016 

жылғы 23 желтоқсанда сағат 13:00-ге дейін қабылданады. Тендерлік өтінімдері бар конверттерді тендерлік комиссия 2016 жылғы 

23 желтоқсанда сағ. 15:00-де келесі мекенжайда ашады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215. Сатып алуға бөлінген қаражат көлемі: 

Лот №1: Телекоммуникациялар қызмет түрлері, саны – 1 қызмет түрі – 4 538 мың теңге. Ықтимал жабдықтаушылар мен олардың 

өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді 

ашу барысына қатыса алады. Табиғи монополия субъектісі қызметінің тұтынушылары «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС өткізетін 

қызметтерді сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша анықтамалар мен ақпараттарды 8 (7152) 31-43-92 

телефоны арқылы алуға болады.

8. Петропавл қ-сы, А.Шәжімбаев к., 144 мекенжайында орналасқан «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» 

АҚ, қызметтерді сатып алу бойынша ашық тендерді өткізу туралы жариялайды (сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі 

тендерлік құжаттамасында көрсетілген): Лот №1 - Автокөліктік қызмет түрі 1 санында; Лот №2 - Күзету қызметтерін көрсету 45 

760 бекет сағаты санында; Лот №3 – Электр энергияны тұтыну-өндірісі теңгерілімін ұйымдастыру бойынша қызметтер 119 490,4 

мың кВтс санында; Лот №4 – Телекоммуникациялар қызметтерін көрсету, 1 қызмет санында. Қызмет көрсетудің талап етілетін  

мерзімі: 2017 ж. ағымында. Қызмет көрсетудің орны: Петропавл қ. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар 

ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, 

жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ереженің 7-тармағында көрсетілген біліктілік 

талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге тендерге қатысуға рұқсат беріледі. Тендерлік құжаттаманың пакетін 

2016 ж. 22 желтоқсан қоса алғанда сағат 12:00 мерзіміне дейін келесі мекенжайы бойынша алуға болады: СҚО, Петропавл 

қ., Жамбыл к., 215, №5 кеңсе кабинеті, сағат 9:00 - 18:00 дейін. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Конверттерге салынып 

мөрленген тендерге қатысу өтінімдері «Солтүстік Қазақстан Электржелістк Тарату Компаниясы» АҚ әлеуетті жеткізушілерімен 

келесі мекенжайы бойынша ұсынылады: СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к., 215, №5 кеңсе кабинеті. Тендерлік өтінімдерді соңғы 

ұсыну мерзімі: 2016 ж. 23 желтоқсан сағат 10:00-ге дейін. Өткізілетін тендерлерге тендерлік өтінімдері бар конверттер Петропавл 

қ., Жамбыл к., 215, мекенжайы бойынша 2016 ж. 23 желтоқсан сағат 12:00-де ашылады. Сатып алуларды жүзеге асыру үшін 

тапсырыс берушімен бөлінген сома: Лот №1 - Автокөліктік  қызмет түрі 1 санында - 560 000 мың теңге; Лот №2 - Күзету 

қызметтерін көрсету 45 760 бекет сағаты санында - 22 880 мың теңге; Лот №3 – Электр энергияны тұтыну-өндірісі теңгерілімін 

ұйымдастыру бойынша қызметтер 119 490,4 мың кВтс санында – 13 249,1 мың теңге; Лот №4 – Телекоммуникациялар қызметтерін 

көрсету, 1 қызмет санында - 13 000 мың теңге. Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және 

мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи 

монополиялар субъектілерінің қызмет түрлерінің тұтынушылары «Солтүстік Қазақстан Электржелістк Тарату Компаниясы» АҚ 

өткізілетін тауарларды сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша ақпаратты және анықтаманы келесі 

телефон арқылы алуға болады: 8(7152) 31-43-92.

6. «КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС Ақмола облысы және Солтүстік Қазақстан облыстары 

үшін галогендендірілмеген сұйықтық (май) құрамында полихлордифенилин (ПХД) бар 

екенін, полихлордифенилин (ПХД) бар болу ықтималдығын анықтау бойынша 7082 

(жеті мың сексен екі) сынамаға зертханалық талдау жүргізіп, қорытындысын хаттама 

түрінде бекітілген үлгіде беру және автомобиль газын сатып алу бойынша өткізілген 

ашық тендерге қатысқан барлық әлеуетті жеткізушілерді құлағдандырады:  №1 Лот, 

галогендендірілмеген  сұйықтық  (май)  құрамында  полихлордифенилин  (ПХД)  бар 

екенін, полихлордифенилин (ПХД) бар болу ықтималдығын анықтау бойынша 7082 

(жеті мың сексен екі) сынамаға зертханалық талдау жүргізіп, қорытындысын хаттама 

түрінде бекітілген үлгіде беруге (бөлінген сома 48 000 000 (қырық сегіз миллион) теңге 

– өткізілмеді деп танылды. 

№2 Лот, Автомобиль газы (бөлінген сома 1 530 000 (бір миллион бес жүз отыз мың) 

теңге – өткізілмеді деп танылды.

«КӨКШЕТАУ ЭНЕРГО» ЖШС әкімшілігі.

ақпараттық жүйелер (Қылмыс тық 

картасы,  Жол  апаттық  карта-

сы) деген бөлімді басу арқылы 

қылмыстық құқық бұзу шылық-

тар картасы; кәмелеттік жасқа 

толмағандармен жасалған қыл-

мыстық құқық бұзушылықтар; 

жол-көлік  оқиғасы  бойынша 

карта; жеке және заңды тұлға-

лардың мемлекеттік органдарға 

өтініштерінің картасы;  кәме-

леттік  жасқа  толмағандардың 

жыныс тық тиіспеушілігіне қарсы 

қылмыс жасаған тұлғаларға қа-

тысты картамен таныса алады. 

Әрі осы бөлімдерге кіру арқылы 

құқық қорғау органдарымен жа-

салған жұмыстардың қорытын-

дысына да көз жеткізуге мүмкін-

шіліктер қарастырылған. Жазылу 

функционалының көмегімен кез 

келген азамат өз қалауы бойынша 

белгілі бір радиуста тіркелген 

құқық  бұзушылықтар  туралы 

ақпаратты электрондық пошта 

арқылы да ала алады. 

Бүгінгі таңда кез келген қала-

ның картасында криминогендік 

жағдайдың көрініс табуы жер-

гілікті атқарушы органдар және 

азаматтар үшін аса пайдалы да қа-

жетті болып отыр. Бұл ақпараттық 

сервис мемлекетік органдармен 

қатар, қарапайым азаматтарға да 

аса қажет екендігін тәжірибеден 

де байқап отырмыз. «Қылмыстық 

құқық бұзушылықтар картасы» 

порталының мүмкіндіктері Ұлт-

тық геоақпараттық жүйемен, ел 

бойынша географиялық карта-

лармен, қалалардың және елді ме-

кендердің географиялық деректер 

базаларымен, қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды көруге арналған 

жерді қашықтан барлап қарау ға-

рыштық жүйесімен ықпалдастыру 

арқылы кеңейтілген.

А.МҰСАБЕКОВ,

Қазақстан Республикасы 

Бас прокуратурасының

Құқықтық статистика және

арнайы есепке алу 

комитеті Алматы қаласы 

бойынша басқармасының 

бөлім аға прокуроры 

«100 нақты қадам» – бұл жаһандық және 

ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен 

бір  мезгілде  жаңа  тарихи  жағдайларға 

ұлттың  дамыған  мемлекеттердің  отыз-

дығына кіруі жөніндегі жоспары. Бұл құжат 

«Қазақстан  2050  стратегиясын»  жүзеге 

асырып қоймай, Қазақстан мемлекеттілі-

гін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі 

кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын 

беріктік қорын жасап беретін болады. 


8

№136 (2914) 

2 желтоқсан 2016

zangazet@maiI.ru

ДИДАР

Орайы келген әңгімеСайыс

Пікір


Жаңа кітап

алғашында 43 бап болды, алайда, олар ел 

судьяларының, заңгерлер, қоғамдық, ха-

лықаралық ұйымдардың талқылауға белсе-

не араласуымен нақты 15 бапқа қысқарды.  

Судьялар қауымы әрбiр съездi асыға 

күтедi. Өйткенi, әр басқосуда өткен кезеңде 

атқарылған жұмыстар қорытындыланып, 

алдағы уақыттың бағыт-бағдары белгiле-

недi. 


– Тұңғыш съезге қатысыпсыз, есіңізде 

ме, ол тұстағы басты жетістік не болды?

– Бірінші съезд елең-алаң тұста, 1996 

жылы ұйымдастырылды. Сот жүйесінің тәу-

ел сіздігі арттырылып, судьялар мәртебесін 

көтеру мен сот қыз метін уақыт талабына 

сай жетілдіру бағытында белсенді жұмыстар 

жүргізілді. Көптеген заңнама мен құқықтық 

акті ге өзгерістер енгізілді. Сондай ауқымды 

шаруаның бірі және басты жетістік – сот 

билі гінің Әділет министр лігі құра мынан 

бөлінуі болды. Нәтижесінде соттың тәуел-

сіздігін қамтамасыз ету алдыңғы орынға 

шықты. Ел сотының өз алдына дербес болуы 

үлкен жетістік. Себебі, сот мемлекет билі-

гінің бір тармағы ретінде орнықты.  

– Елбасы сот билігіне сенімнің әлі де 

толық еместігін жасырмай жеткізіп, аза-

маттардың әлі күнге дейін Президентке 

хат жазып, сот шешіміне шағымданаты-

нын айтты...

– Халық сенімі неге 100 пайыз емес 

десек, сенімді арттырудың бірден-бірі 

тетігі – қолжетімділік пен жариялылық. 

Әдеп кодексі судьяларға жаңа міндеттер 

жүктейді. Солардың ең бастысы – судьялар-Биыл қазылардың VІІ съезі кезектен тыс өткізілді. Бұрын 

алқалы жиындарды сырттан бақылайтын едік. Биыл VІІ 

съезге делегат болып, Елбасы қатысқан мәртебелі басқосуға 

куәгер болудың сәті түсті. Бұл жиынның қазылар үшін маңы-

зы ерекше. Өйткені, съезд  біздің пікір, тәжірибе алмасатын 

диалог алаңымыз іспеттес. Осы жолғы басқосудың да өзіндік 

артықшылығы болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев судья-

лар жұмысына оң баға беріп, өткен съезде жүктелген тапсыр­

малардың өз деңгейінде орындалғанына ризашылығын 

білдірді.

Еліміздің сот саласында осы уақытқа дейін біраз шаруа атқа-

рылды. Әлеуметтік зерттеулер ел тұрғындарының 75 пайызының 

сотқа сенетінін көрсетіп отыр. Бұл үлкен жетістік. Ел Тәуелсізді-

гінің 25 жылдығы қарсаңында өтіп отырған Қазақстан Респуб-

ликасы судьяларының VII съезі еліміздің сот саласында еге-

мендігімізді алған уақыттан бері атқарылған істердің ауқымын, 

нәтижесін таразылап, зерделеп, болашақта атқарар істің  көк-

жиегін айқындауға мүмкіндік берді. Оған арнайы қатысып, сөз 

сөйлеген Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та, Жоғарғы 

Сот төрағасы Қайрат Мәми де  қол жеткен жетістіктермен қатар, 

алда тұрған міндеттерге де кеңінен тоқталды. Елбасы, мәселен, 

қандай реформа жасасақ та, оның қазақстандық тұрғындар үшін, 

олардың құқы мен бостандығын әділ қорғау үшін, ең бастысы, 

заңдар үстемдігін қамтамасыз ету үшін жасалып жатқандығын 

атап көрсетті. 

Жиында  Елбасы  сөз  қадірін  біліп,  оған  тоқтаған  қазақ 

үшін  бітімгерлік мәселесінің  жат емес екендігін, алайда, осы 

артықшылығымызды тиімді пайдаланбай отырғанымызға  қын-

жылыс білдірді.  Сөйтіп, бұл ретте орын алып отырған кедер-

гілерді жойып, алға жылжи беру керектігін қадап тапсырды. 

Яғни, соттасатын ел болмауға жетуміз қажет деген ой салды.  

Меніңше, бұл өте  орынды айтылған пікір. Бұл біз үшін алын-

байтын қамал емес. 
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал