Преподавание в школе, колледже и вуз-е


«Құб ы л аға  жығы лмай...»жүктеу 1.33 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата08.01.2017
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

«Құб ы л аға  жығы лмай...»

Ш әмші  аға  ақын  достарын,  інілерін  айырықша 

жақсы  көрген. 

Сабырхан  мен  Нүрсүлтанды  кейде 

қуақы  к,унақ  әзілімен,  кейде  өткір  де  үтқыр  әжуасымен 

ойламаған  жерден  қағы п-сілкіп  тастайтын  болған.  Бірде 

Телеген  сонадайдан  қуанышын  жасыра  алмай:  «Шәмші 

аға,  сүйінші  беріңіз,  кітабым  шықты,  кітабым!»  деп 

қасына  алқы н-ж үлқы н  жетіп  келіпті.  «Арман  сапары» 

деп  айқайлап  түрған  жұқалтаң  кітапты  қолына  алып, 

қомсына  қарагі  ш ы ққан  Ш әкең  ақын  інісіне:  «Сүйіншің 

қаша қоймас, А ға ң  саса  қоймас» деп артынша:  «Көбейіп 

түр  бүгінде  Ақындарды ң  қатары.  Бес-ақ  тиын  түратын 

Не деген  арман  сапары?»  деп  суырып  салыпты.  Телеген 

кітапты  қайта  қолына  алып,  сыртқы  мүқабасына  көз 

жүгіртсе,  шынында  да,  «Арман  сапарының»  багасыбес-ақ тиын  екен.

*  *  *


Нурсултан 

мен 


Сабырханға 

Шәмші: 


«Мен  ан 

шығарып,  сендер  өлеңін  жазып,  әжептәуір  абыройлы 

болып  жүрсіндер  ғой,  әйтпегенде,  мен  ақын  болсам, 

сендер  өлең жазу,  түгілі,  қолыма  су  қуя  алмас  едіңдер» 

дегі  әзілдейді  екен.  Шынында  да,  Шәкеңнің  табан 

астында  тауып  айтатын  тапқырлығымен  қоса  суырып 

салмалығы  былайғы  жұртты  таңқалдырып,  тамсанды- 

ратын  болған.  Әдеттегі  қағілез  қалжыңына  басып  әуелі 

мына  бір  анекдотты  (бұралқысөз)  айтып  алып,  артын- 

ша  осыған  қарайлас,  орайлас  өлеңін  сақал-муртын 

таңертең  күзеп,  түзеп  түрғанда  айтқан  екен.

Буралқысөзі:  «Сақалымды  алған  сайын  өзімді  он 

жаск,а  жасарғандай  сезінемін»  депті  күйеуі.  Сонда 

жанынан  әрлі-берлі  өтіп  жүрген  әйелі  тоқтай  қалып: 

«сол  сақалды 

ертеңгісін  емес,  күнде  кешкісін  алып 

түрсаңшы?!»  деген  екен.

Ал,  енді  өлеңі  мынау:«Күнара  сайын  қырынбай,

Мүрттың  сәні  келер  ме?

Көрінгенге урынбай,

Қырттың  сәні келер  ме?

Қубылаға  жығылмай,

Жүрттың  сәні келер  ме?!»

*  


*  

*

Ауылға  ат  басын  бүрған  бір  сәтінде  Арыстан  әрі асып,  Сыр  анасына  барған  Шәкең  оның  жағасына  ат- 

шалдыра  мұңайып  түрып:«Есімнен  шык,пас сірә  да,

Айналайын,  Сыр  ана.

Мендегі әнді  айтсаң  да,

Мендегі халді  сурама.

Ішейін десем  түздайсың,

Түсейін десем  муздайсың.

Сыңси да  сыңси  жат елге

Баратқан  узап  к,ыздайсың...» деген  екен.

Бірінші 


шумақта 

сары 


жапырақ 

сағынышты 

бүркенген  мінәйім  мүң бар.  Әз аужайынан  аяулы  анасы­

на  алғаусыз  сыр  ағытқан  баланың  сыңайын  байқатады. 

Одан  кейінгі  шумак,  өзінің  емес,  керісінше,  Сыр  ананың 

сырлы,  мүңлы  сыңайынан  хабар  бергендей  эсер 

қалдырады.  Таза  да  текті  поэзияның  дәлме-дәл  өзі. 

Олай  дейтініміз,  Шәмші  аға  эн  мәтінінің  көркемдік  һәм 

мағыналык,  сыр-сипатына  ерекше  мән  берген.  Мүның 

бір  мысалы,  «Сағынышым  менің»  әнінің  мәтінін  ең 

кемінде  бес-алты  рет  жаздырғанын  Сабырхан  ағаның 

өзі  айтып  еді...  Шәмші  әндерін  не  айта,  не  тындай  оты- 

рып,  өлең  сөзіне  мән  беріп  байқаңызшы,  бүгінгідей  көз 

сүрінетін  олпы-солпы,  не  қиқы -ж иқы   түрған  түстарын 

таба  алар  ма  екенсіз?!  Жоқ,  атымен  жоқ!  Бул  да  болса 

аса  талғамшыл,  барынша  кірпияз  өнер  иесінің  сөз  бен 

саздың  киесіне  деген  қурметі  мен  ілтипаты.  Енді  сол 

ағамыздың  алпысқа  ат  арытып  келгендегі  айтқанына 

қараңыз:

«Қыз  еді  баяғыда  мақалымыз,

Бүл  күнде  бурыл  тартты  сақалымыз.

Дүние-ай,  еткен  күннің  белгісі  жоқ,

Қыз  кетіп,  қатын  болды  қатарымыз...»

Қисыны  майдан  қыл  суырғандай,  үйқасы  тасгай 

емес  пе?!

Жүмыста  отырғам.  Шәкең  Тараздан  хабарласты.  Өз 

көлігімен  өзі  бері  шықпакдіы  екен.  Күтіп  алуым  керек. 

Тараз  бон  Шымкент  арасы  жеңіл  көлікпен  жүргенде  көп 

болса  үш  сағат  жер.  Оның  үстіне  үшыртып  айдайтын- 

дай  ағамыз  аса  әбжіл  жүргінші  емес.  Газеттің  шүғыл 

материалын  шүқшия  жазып  отырғанымда,  қүдай  үрып 

Шәкеңнің  келетін  мезгілін  білмей  кдпыппын.  Бір  кезде 

көше  жақтан  дабыр-дүбір  шу  шықты.  Терезе  аииык,- 

тұғын.  Шәкең  есіме  can  ете  қалды.  Қағаз,  қаламды  та- 

стай  беріп,  далаға  атып  шыкдым.  Сөйтсем,  үлкен  кеше- 

нің  дәл  ортасында  бір  мәшине,  оны  қоршалай  екі 

үш 

мілиса 


түр. 

Кабинаға 

үңілсем...Шәкеңнің  өзі! 

Сасқанымнан 

«аға, 

не 


болды?» 

деппін. 


Шәкең 

сол  отырған  күйінде:  «0...оны  аналардан  сұра,  Қ... 

«.алдаяқовқа  жете  алмай  қор  болдым  ғой,  Шә...Шә...»

-   Әне,  тағы  боқтады!  Мә,  саған  шешеңді!  -   деп 

ецгезердей  мілиса  қолындағы  талонды  тағы  бір-екі 

марте  тесіп  жіберді,  бүл  боқтағанда,  біз  неге  аянып 

түрамыз,  кеттік  пунктке!

Қарасам,  әлгінің  қолындағы  талонда  сау  жер  жоқ, 

шүрқ  тесік.  «Ағасы-ау,  мыналардың  қолына  талонды 

қүрдан  қур  неге  бере  салдыңыз,  қүртыпты  ғой?  Әй, 

жігіттер...

Шәкеңнің  шарасы  таусылған  білем,  маган  қосыла 

кетіп:

-   «Мен...мен  Шомші  Қалдаяқовгіын»  дейін  десем... мыналарың...сонсоң  талонды  бере  салдым  қолдарына... 

оқысын  деп.  Оқудың  орнына  шоқып  жатыр  ғой...  Айт- 

шы,  мыналарға:  мен  Шә...Шә...Ш...

-   Әне,  тағы  бок,тап  жатыр!  Шымкентшілеп!

Түсіне  қойдым.  Шәкеңнің  ептеп  кідіре,  мүдіре 

сөйлейтін  әдетін  мыналар  басқаша  үғынса  керек.

-   Ал,  енді,  жігіггер,  уақтысында  күтіп  ала  алмаған 

мен  де,  Шәмші  агаларыңды  танымаған  мына  сендер 

де  айыптысыңдар.  Қонақты  сонша  әурелей  ме  екен, 

әсіресе,  Шәмші  Қалдаяқовты?!

-   Ойбай-ау,  аты-жөнін  айтпай  ма,  боқтай  берген- 

ше.  Сонсоң,  шымкеьптіктердің  бірі  гой  деп...Танымай 

қалғанымыз  рас...

-   Ендеше,  «щ»-дан  басталған  шаруаны  «ш»-мен 

аяқтайық.  Ағамызды  өзі  жақсы  көретін  «Шымкент» 

қонақүйіне  апарып  жайғастырайық.  Талонын  тесіп 

тастағандарың  үят  болған  екен...

-   Е,  оны  жөнге  келтіру  қолымызда  гой...

-   Ендеше,  кеттік  қонақүйге!  Шәке,  қалай  қарайсыз?

Ш...Шәмшіні  жайғастырсаьщар  болды,  Қ...Қалдаяқов

қайда  қашар дейсің,  қ...қарақтарым...


М .  ,  —  63  +   м3  +   м3

dur7


М ,  7С  —  м3  +   м3  +   62

dur75


M du,

4

3  =   м3  +   62  +   63 M dur2  ”   62  +   63  +   м3

«

теория ішмки.

Аккорд.  Определение аккорда  от лика»И ванова  Светлана  В л а д и м и р о в н а   -

преподаватель  сольфеджио  и  гармо­

нии  Алматинского  музыкального  кол­

леджа  им.Чайковского.  Окончила  А М К  

им.Чайковского  по  классу  теории  м у ­

зыки 

(класс 

Л. Н. Кузнецовой), 

КНК 

им.Курмангазы  по  специальности  музы­

ковед  (класс В.В.Гросс.,  2 0 0 5  г.)  и ком по­

зитор  (класс М. Сагатова,  С.Еркимбекова, 

2 0 0 6   г.)  Сотрудничает  с  Экологическим 

обществом  «Зеленое  спасение»,  пишет 

музыку  к  фильмам  и  видеосюжетам.

Данная  методическая  разработка  по ­

священа  одной  из  сложных тем  в теории 

музыки  -   построение  трезвучий  и  сеп­

таккордов  с  обращениями.  Рассчитана 

на  детей  подросткового  возраста,  а  так­

же  взрослых  людей,  изучающих  теорию 

музыки  впервые  в  этом  возрасте.

В  разработке  изложены  собствен­

ные  мысли  и  наблюдения,  основанные 

на  опыте  работы  со  взрослыми  людьми 

и  подростками  без  музыкальной  под­

готовки,  обучающимися  в  музыкальном 

колледже.

Сложность  на  уроках  возникает  при 

построении  и  определении  аккордов  от 

звука,  особенно  их  обращений.  Для  на­

чала  приведу  всем  известную  таблицу 

четырех  видов  трезвучий  с  обращения­

ми  и  шести  видов  септаккордов  с  обра­

щениями:

А  теперь  представьте  (или  вспомни­

те)  реакцию  ученика,  увидевшего  эту

7  =   м3  +   63  4-  м3 

65  —  63  +   м3  +   62 

43  =   м3  +   62  +   м3 

, =   62  +   м3  +   62

Таблица  1. Трезвучия  и  их обращ ения

Б 53 — 63  +   м3

Б6 =   м3  +   ч4

Б64 


=

м 53  =


:  м3  +   63

Ч

=   63  +   ч4=

ум 53 ==  м3  +   м3

УМ6 =   м3  +   ув4

от 


‘ 

л

IIУВ53  =

=  63  +   63

УВ6 =   63  +   ум4

УВ64  =


ч4  +   63 

ч4  +   м3 

ув4  +   м3 

ум4  +   63Таблица  2.  Септаккорды  и  их  обращ ения

Bdur


7

  -   63  +   м3  +   62 

Сг =   м3  + 6 3   + м 2

du гб 5


Bdur

43

  =   63  +   м2  +   63 Bdur2  —  м2  +   63  +  м3

Б  ...  =   м3  + 6 3   +   63

moll7

Б 

=   63  +   63  +   м2moll65

Бто 1143  =   63  +   М2  +   М3

Б moll 2  -   М2  +   М3  +   63

М ум7  —  м3  +м З   + 6 2  

М 

=   м3  +   63  +   62ум65

М  л  =   63  + 6 2   +мЗ

ум43

М 

=   62  +   м3  +   м3ум 2

ум 7  =   м3  +м З   +м З  

ум65  —  м3  +м З   +ув2 

ум 43  =   м3  +ув2  +мЗ 

ум ,  =   ув2  +   м3  +м З

М 

М М 

М

таблицу  и  узнавшего,  что  все  это  (!)  ему  нужно  запом ­нить,  знать  и  уметь  применять.

По  личному  опыту  могу  сказать,  что  механическое 

заучивание  не дает  желаемых  результатов,  особенно  на 

первых  порах.  Свободное  владение  такой  схемой  обе­

спечивает  только  многолетние  занятия  сольфеджио.  В 

случае,  когда  нет такого  большого  количества  времени, 

а  знание  и  применение  аккордов  с  обращениями  нуж ­

но  уже  сейчас  я  использую  свой  авторский  метод.  Этот 

нехитрый  способ  позволяет  моим  ученикам  на  началь­

ном  этапе  хорошо  разобраться  в  аккордах  и  облегчает 

им  запоминание.

Трезвучия  и  их  обращ ения.

I.  Подготовительная  работа.

Необходимо,  чтобы  ученик  на  этом  этапе,  прежде 

всего,  хорош о  усвоил  интервальную  структуру  трезву­

чия,  секстаккорда,  квартсекстаккорда  без  качественной 

характеристики  интервалов  и  аккордов.  То  есть:  трезву­

чие  =   терция  +   терция  ( 5 3  =   3  +   3),  секстаккорд  =  тер­

ция  +   кварта  (6  =   3  +   4 ),  квартсекстаккорд  =   кварта  + 

терция  (б 4  =   4  +   3).

Для  удобства  на  начальном  этапе  можно  пользо­

ваться  циф ровыми  обозначениями  аккордов  как  пись­

менно,  так  и  в  речи.  То  есть  ученик,  называя  аккорды 

проговаривает  их  цифровые  обозначения:  вместо  сло­

ва  «трезвучие»  говорит  «пять,  три»,  вместо  «секстак­

корд»  -   «шесть»,  вместо  «квартсекстаккорд»  -   «шесть 

четыре».  Дело  в  том,  что  для  м ногих  начинающих  му-

• • • •  

І і р

ы

ші   ч м е х і і п д е

• 

д; 

{'a S'  ‘ÎOIO 

ік'Ы

.1

 * *

зыкантов  слова-обозначения  аккордов,  являющиеся 

музыкальными  терминами,  представляют значительную 

трудность,  попросту  «пугают»  их.  Этот  страх  затрудняет 

знакомство  с  самими  аккордами,  мешает  услышать  и 

почувствовать их  простоту  и  красоту.  На  мой  взгляд,  го­

раздо  полезнее  для  быстрого  и  легкого  усвоения,  если 

ученик  вначале  познакомится  с  самими  аккордами  и 

лишь  потом  узнает  их  имена.

Разумеется,  без  терминологии  профессиональному 

музыканту  не обойтись,  поэтому  после того,  как  ученик 

хорошо  усвоил  интервальную  структуру  аккордов,  по­

строил  их  на  фортепиано  и  в  нотной  тетради,  ему  не­

пременно  следует  объяснить,  что  названия  аккордов 

происходят  от  названий  интервалов,  показывающих 

строение аккорда  и слова  «аккорд».  Например:  6 /5   =   5 

(квинта)  и  6  (секста)  +  «аккорд»  =  квинтсекстаккорд.

Упражнения  на  фортепиано:

а)  показать  на  белых  клавишах  построение  трезву­

чия,  его  интервальную  структуру.  Объяснить  названия 

тонов  -   основной,  терцовый,  квинтовый,  линейность 

порядка  расположения  тонов;

б)  предложить  ученику  самостоятельно  поиграть  на 

фортепиано  трезвучия  от  разных  белых  клавиш  с  на­

званиями  нот  (пока  только  по  белым  клавишам, без альтерации!);

в)  то  же  самое  проделать  с  секстаккордом.  Объяс­

нить  строение  (терция  +   кварта)  и  начало  с  терцового 

тона.  Предложить  ученику  поиграть  секстаккорд  от  бе­

лых  клавиш;

г)  то  же  самое  проделать  с  квартсекстаккордом.Письменные  упражнения:

а)  предложить  ученику  самостоятельно  построить 

трезвучие,  секстаккорд,  квартсекстаккорд  от  всех  нот 

(опять  же  использовать  только  7  нот  без  альтера­

ции!);

б)  учитель  пишет  в  различном  порядке  структу­

ры  аккордов  (53  6  64)  и  предлагает  ученику  зрительно 

определить аккорды  и  подписать  их,  используя  цифро­

вые  обозначения,  а  также  указать  какой  тон  находится 

в  основании  (основной,  терцовый,  квинтовый).

Лишь  после  того,  как  вы  убедитесь  в  том,  что  ваш 

ученик  четко  ориентируется  в  структуре  аккордов  и  их 

обращений  можно  приступать  к  определению  качества 

аккорда.


II. 

Построение  четырех  видов трезвучий  (Б53  М 53 

ум53  ув5})  на  фортепиано  и  письменно  от звука.

На  этом  этапе  нам  понадобится  приведенная  ранее 

таблица  трезвучий  (1);

а)  положите  перед учеником  нашу таблицу,  предло­

жите ему  построить на фортепиано четыре  вида трезву­

чий  от  одного  звука  теперь  уже  с  учетом  качественной 

характеристики  интервалов.  При  этом  вначале  ученик 

строит трезвучие  так  же  как  и  на  предыдущем  подгото­

вительном  этапе,  т.е.  трезвучие  =   терция  +   терция,  но 

теперь  он  добавляет  альтерацию  в  зависимости  от того 

большие эти  терции  или  малые.  Вначале  ученик  строит 

все от белых  клавиш,  затем  можно  попросить  его то  же 

самое  проделать  и  от черных;

б)  по  такому  же  принципу  проделать  работу  с  сек­

стаккордами  и  квартсекстаккордами,  обращая  внима­

ние  на  тоновое  строение  кварты;• • • •  

II 

.11II Bf  ИОЫКИ 

............

в) 


построение  трезвучий  и  их  обращений  письмен­

но делается  аналогично:  вначале  выписываются  просто 

интервалы,  затем  добавляется  альтерация  в  зависимо­

сти  от  качества  интервалов.III.  Определение  от  звука.

В  качестве  задания  на  экзамене  или  контрольном 

уроке  ученику  часто  пишут  аккорд  и  предлагают  опре­

делить  его  вид.  Для  выполнения  этого задания  я  пред­

лагаю  своим  ученикам  следующий  алгоритм:

1.  Определить  и  подписать  под аккордом  его  струк­

туру  (53,  6,  64);

2.  Определить  тон,  который  находится  в  основании 

аккорда  (основной,  терцовый,  квинтовый);

3.  Найти  основной  тон.  (Предварительно  ученик 

должен  усвоить  линейность  порядка  расположения  то­

нов);


4.  От  основного  тона  выстроить  из  звуков  аккорда 

основной  вид,  т.е.  трезвучие;

5.  Определить  качество терций,  составляющих трез­

вучие  и  подписать  название  аккорда.Нотный  пример  1,  (номера  тактов  соответствуют 

пунктам  алгоритма  определения  трезвучий  с  обраще­

ниями):

1

2

3

4

э

k k J .

6

6

6>3

^ У т п з- - - - - - - - - -

A

Септаккорды  и  их  обращения.

а)  схема  определения  септаккордов  аналогична 

схеме  определения  трезвучий.  Отличие  состоит  в  на­

личии  септимы,  которую  образуют  крайние  звуки;

б)  необходимо,  чтобы  ученик  хорошо  усвоил  осо­

бенности  строения  основных  видов  септаккордов.  Эти 

особенности  содержатся  в  обозначении  септаккордов:

М  dur7

Аналогично  Бто||7  будет обозначать  67  между  край­

ними  звуками  и  минорное  трезвучие  от  основного сеп­

таккорда;

в) 

схема  определения  септаккорда  и  его обращений от  звука:

1.  Определить  структуру  7,65,43,2

2.  Определить  тон,  находящийся  внизу  аккорда

3.  Найти  основной  тон

4.  Выстроить  от  основного  тона  септаккорд

5.  Определить  септиму  и  трезвучие.  Подписать обо­

значение

Нотный  пример  2.  (номера  тактов  соответствуют 

пунктам  алгоритма  определения  септаккорда  с  обра­

щениями):5

• • • * • • # • « # «  

,v445(41)  2010жш  • •

7, 

65,  43,  2  =   7  •  65  •  43  -2 Тоны  в  основании 

В  среднем  на  изучение  темы  «Трезвучия  с  обраще­ниями.  Определение  от звука»  при  использование дан­

ного  метода  я  затрачиваю  1  урок.  При  изучении  темы 

«Септаккорды  с  обращениями.  Определение  от  звука»

-   2  урока  (1  урок  -   60  мин.)Поэзия  II  VKIIItOIIIIП»  К lilIK'lf

І І . І І . Ч а і і к о к п ж о   « К | м м н ‘ і і а   г о д а »

Музыка  6  школе

» • • • • • • • • « • • • • • • • » • • • • • • • а «

В  личной  практике  я  сталкивалась  с  затруднениями 

учеников  при  запоминании  последовательности  обра­

щений  септаккорда  и,  следовательно,  названий  тонов 

септаккорда.

Для  удобства  запоминания  последовательности  об­

ращений  септаккорда,  обратите  внимание  ученика  на 

то,  что  цифры,  обозначающие  септаккорд  и  его  обра­

щения  идут  в  порядке  обратного  отсчета:Цель:  Знакомство  с  композиторами-классиками.

Умение  анализировать  классическую  музыку.

Приобщение  учащихся  к  живописи  и  поэзии  через 

музыку.


Тип  урока:  интегрированный.

Оформление: 

Репродукции 

картин  Остроухова 

«Ранняя  весна»;  Левитана  «Золотая  осень»,  «Зимний 

пейзаж»;  Шишкина  «Лес»;  Кастеева  «На  джайляу».

Тексты:  А.Блок  «Весна»,  «Ветхая  избушка»,  Ф.Тютчев 

«Лето»,  «Есть  в  светлости  осенних  вечеров»,  С.Есенин 

«Зима».


Музыкальное  оформление:  П.И.Чайковский  «  Та­

нец  маленьких  лебедей»  из  балета  «Лебединое озеро». 

Цикл  «Времена  года»:  «Апрель»,  «Июнь»,  «Октябрь», 

«Декабрь».Ход  урока

I.  Оргмомент.

Слово учителя.  Урок  посвящен  творчеству  П.И.  Чай­

ковского  и  его  произведению  «Времена  года».  Кто  же 

П.И.  Чайковский,  и  какие  произведения  он  написал? 

(ответы учащихся)

II.  Работа  по  материалу  урока.

Слово  учителя:  Имя  Петра  Ильича  Чайковского  из­

вестно  любителям  музыки  во  всем  мире.  Каждые  че­

тыре  года  в  Москве,  в  зале  Консерватории  им.  Чай­

ковского  проводится  конкурс  исполнителей  его  имени, 

где  участвуют  музыканты  со  всего  мира.  Участвовать  в 

конкурсе  очень  почетно.

Каждый  человек  и  мы  с  вами  не  раз  слышали  ме­

лодии  из  произведений  П.И.Чайковского.  Давайте  по­

слушаем  «Танец  маленьких  лебедей»  из  балета  «Лебе­

диное  озеро»  и  насладимся  этой  прекрасной  музыкой.Прослушивание  произведения  «Танец  маленьких 

лебедей».

Лекция

Ну,  а  теперь  перейдем  к  главному  на  сегодня  про­

изведению  -   «Времена  года».Осень,  зима,  весна,  лето. 

На  эту тему  написано  много  стихов,  создано  множествоО.В.  СБОЕВА,

учитель  музыки, 

Улькенская  ОШ  с  ДМЦ. 

Алматинская  область.

картин.  Цикл  в  музыке  -  это  несколько  музыкальных 

произведений  под  одним  названием.

Музыка,  живопись  и  поэзия  взаимосвязаны  между 

собой,  эти  виды  искусства  отражают  внутренний  мир 

человека,  его  отношение  к  окружающей  действитель­

ности.  Живопись  -   посредством  изображения,  поэзия

-   с  помощью  слова,  а  музыка  -   звуков.  Произведение 

«Времена  года»  мы  рассмотрим  сточки  зрения  поэзии, 

живописи,  а  затем  послушаем,  как  передал  композитор 

состояние  природы  языком  музыки.

• • • •  

МхЖЫ'Л

  ІМ ПІІІДС » 

г

................................................................................ ....................... 

V v ; > т

  “і о і о  ж ы л  

*  •


Информация  о  цикле  «Времена  года»

Петр Ильич Чайковский любил природу. В  1876 году он 

получил заказ от петербургского журнала  «Нувеллист», 

на  ежемесячное  написание  фортепианной  пьесы, 

посвященной  временам  года.

Так появился цикл  из  12  пьес под названием  «Времена 

года».  Чайковский  дает  пьесам  и  второе  название, 

например,  «У  камелька»,  «Подснежник»,  «На  тройке», «Песнь жаворонка».

Композитор  сочинял  свои  пьесы  легко  и  быстро,  что 

свидетельствует  о  том,  что  выражение  чувств  не  тре­

бовало  особых  раздумий  и  насилия  над  собственной 

душой.  Чайковский  создал  одно  из  самых  достоверных 

музыкальных свидетельств жизни  человека  в окружение 

природы,  труда,  развлечений  и  мечтаний.  В  издании  к 

каждому  номеру  подобран  стихотворный  эпиграф.

Мы  с  вами  также  к  каждой  музыкальной  картине 

подобрали  художественные  иллюстрации,  так  или  ина­

че  связанные  с  циклом  П.  Чайковского  «Весна».


Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> Сыны: тарих және тағылым
pdf -> Ж-аймауъітов т уы н лы ла ры ндағы
pdf -> «білім ltd» жэне «С0тиаз» шяш wi11
pdf -> Отчет Қазақстан Республикасы Біпім жэне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
pdf -> «білім ltd» жэне«СӘтназ» жшс-нен шығатын
pdf -> Қазақстан республикасының Әл-Фараби атындағы
pdf -> Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ ж у р н а л ЖӘне табиғат q семей орыс географиялық
pdf -> Классного руководителя

жүктеу 1.33 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет