Преподавание в школе, колледже и вуз-ежүктеу 1.33 Mb.
Pdf просмотр
бет3/11
Дата08.01.2017
өлшемі1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

«Саңырау  шал».  Бір  саңырау  шалдың  бұзаулы 

сиыры  жоғалып  кетіп,  соны  әрең  тауып  келе  жатса,  бір 

кісі  жолығып,  «Ассалаумалейкүм,  қария,  сиыр  айдап 

келесіз  бе?»  -   десе:

-   Сиыр  да,  бұзау  да  өзімдікі,  о  несі-ай,  -   деп 

бүрылып  кетеді.

Үйіне  келіп  кемпіріне:

-  Ей,  кемпір,  жаңа  біреу  жолығып:  «Сиыр  кімдікі, 

бузау  кімдікі,  -   деді,  -   бәрі  өзімдікі  деп,  сыбағасын 

бердім»,  -   депті.

Сонда  кемпірі:

-  К,ай  жерде  мен  бүгісінді  бүгіп,  тігісінді  тіктім, 

қудайға  шүкір  әлі  де  шамам  келеді,  -   депті.

Бір  шетте  іс  тігіп  отырған  қызы  әке-шешесінің  аузы 

жыбырлап  отырғанына  қарап:

-   Немене,  мен  күйеу  таңдап  отыр  дейсің  бе,  би 

ыңғайы  келмей жүй,  -  депті.  Сөйтсе бәрі  саңырау,  қызы 

сақау  екен.Шәуілдірдің тағы  бір  қалжыңы  -   «Ат  қою».  Жа

зушы  досы  Оразбек  Бодықов  UJaMüjiHi  күлдірмек  бо­

лып:  «Мен  Кентауда болғанымда,  Мақсутов деген кісінің 

Жасарал,  Кекарал,  Ақмарал,  Генерал,  Адмирал  деген 

балалары барын естідім» десе,  Шәмші: Бөген ауданында 

одан  өткен  мықты  аттар  бар,  бір  шалдын,  Мылтықбай, 

Найзабай,  Ноғанбай,  Патронбай,  Шомпылбай  деген 

бес  баласын  кердім,  -   деп  қарап  турыпты.«Өрт  сендірушінің  композитор  болуы».  «Журт 

тың  бәрі  ән  шығарып  жатқанда  мен  қалам  ба»  деп, 

бір  өрт  сөндіруші  емтихан  тапсырыпты.  Сынак,  алу- 

шылар  әлгі  өрт  сөндірушіден:  «Скрипка  мен  рояльдің 

айырмашылығын айтыңызшы», -  десе, ол шімірікпестен: 

«Өрт  болса,  скрипка  жылдам  жанады  да,  рояль  үзақ 

жанады»,  -   деген  екен.

«Біз сақтармыз»  елеңі оқылады  Бүкіл дүниежүзін 

бағындырған  А.  Македонский  қазақ  даласына  бет 

алыпты.  Армияға  қарсы  жолыққан  әскер  қаша  жүріп 

соғысып, 

әбден 

титықтапты. Сонда 

Македонский 

далалық  жауынгерлерге  қалай  жолығамын  десе,  бір 

сатқын:  «Олар  бейітті  өте  қадірлеген,  бейіттегі  тастарды 

қопарсаңыз,  сақтар  өздері  үшін  жетіп  келеді»,  -   депгі. 

Сөйтіп,  бейітті  тас-талқан  жасайды.  Ертеңіне  оянса, 

сақтардың қалың қолы  Македонскийдің оскерін  қоріиап 

түр екен.  Сонда  ол  қуанып  кетіп:  «Ә,  қолға  түстіңдер  ме, 

мен  сендерге  Македонскийдін,  кім  екенін  корсетейін»,

-   деген  ғой.  Сөйтіп,  екі  жақ  болып  кернейлетіп,  сыр- 

найлатып, 

жеке-жеке 

дайындалып 

түрғанда, 

екі 

жақтың  ортасынан  бір  қоян  шыға  келіп,  дабырдан  түра қашыпты.  К,оянды  керген  сақ  әскерлері  делебелері 

қозып,  «К,оян  қашты»  деп  түра  қуыпты.  Македонский 

шатырдан  шығып  караса,  бірде-бір  сақ  әскері  жок,,  түк 

қалмапты.  «Ой,  бүларға  не  болды,  қайда  кетті»,  -  десе: 

сатқын:  «Тақсыр,  бүлар  сондай  желокпе  халык,,  ойын- 

сауык,  десе,  соғысты  да  қоя  тұрады»,  -   деген  екен. 

Сонда  Македонский  күйіп  кетіп:  «Бүкіл  әлемнің  тең 

жартысын  бағындырып  келе  жатқан  мені  бір  қоянға  тең 

көрмеген  мынадай  халықпен  согыспақшы  болған  мен 

де есуас екенмін»,  -   деп,  атбасын  Индияға  бүрған  екен. 

Сондай  сақтар  біз  ғой»,  -  депті  Шәмші.

«Менің  Қазақстаным»,  «Бәрінен  де  сен  сұлу», 

«Қаракөз»,  «Әнім  сен  едің»,  «Бақыт  қүшағында», 

«Қыз  сағынышы»,  «Қайықта»,  «Арыс  жағасында», 

«Қуаныш  вальсі»,  «Ақбантик»,  «Кешікпей  келем  деп 

ең»,  «Ақ  ерке  -   А қ  жайық»,  «Сыр  сүлуы»,  «Теріскей», 

«Мойынқүмда»,  т.б.  мәңгі  өлмейтін  әндерімен  халық 

жадындә  сақталған  Шәмші  есімі  жылдар  өткен  сайын 

жаңарып,  жасара  түспек.

«Әнге  әуес,  күйге  қумар  бала  жаны  сүлу,  омірге 

ғашықболып өседі», -  дел заңғаржазушымыз М.Әуезов 

айтқандай,  бүгінгі  Ш.Қалдаяқов  әндері  дарынды,  та- 

лантты,  өнерлі  жеткіншектерге  рухани  мол  қазына  бо­

лып, олар ән  элеміне,  енер биігіне  қүлшыныспен  өрлеп, 

сусындай  береді  деген  үміттеміз.

• • • •  

І о і і ш і   іл м іін д е  

»


ф

 

З н а м ш іш ы ш е   датыV v;> ( vu  '

іоіо


 

жн

,і

 

••Александр Викторович

n iU B II'!

ÎIO лет творческой 

деятельности

О

собые  заслуги  в  сохранении  казахского 

музыкального 

фольклора 

принадлежат 

Александру  Затаевичу  (1869  -1 9 3 6   гг.). 

Александр  Викторович  записал  не­

вероятное  множество  песен  и  инструментальных  про­

изведений  -   кюев  для  домбры  и  кобыза.  Казахская 

музыка,  испокон  веков  существовавшая  изустно,  стала 

достоянием  широкой  музыкальной  общественности.

В  трудные  годы  разрухи,  голода,  эпидемий,  в  поез­

де,  на  почтовых телегах,  верхом  на  коне,  а  то и  пешком, 

он  добирался  в  самые  отдаленные  уголки  республики, 

преодолевая  тысячи  километров.  В  общей  сложности 

Затаевич  записал  2300  произведений,  на  основе  ко­

торых  издал  свой  знаменитый  сборник  «1000  песен 

казахского  народа»  (1925  г.),  а  затем  и  «500  песен  и 

кюев  казахского  народа»  (1931  г.),  «Мелодии  казах­

станских  татар»  (1933  г.),  «250  киргизских  инструмен­

тальных  пьес  и  напевов»  (1 9 34   г.)

А.  Затаевич  родился  8  марта  1869  года  в  горо­

де  Волхов  Орловской  губернии.  Получил  среднее  об ­

разование  в  Орле,  после  чего  намеревался  посвятить 

себя  музыке  и  поступить  в  Московскую  консерваторию, 

однако  смерть  отца  (1878  г.)  изменила  его  планы.  Он 

вынужден  уехать  в  Польшу,  где  служил  в  разных  долж­

ностях  в  городах  Плоцке  и  Петрокове.

Все  это  время  Затаевич  не  переставал  заниматься 

музыкой.  В  1896  году  он  познакомился  с  Сергеем  Рах­

маниновым,  концертировавшим  в  Лодзи.  Рахманинов 

поощрил  его  композиторские  опусы  и  способствовал 

публикации  их  в  издательстве  Юргенсона,  а  также  по­

святил  ему  «6  музыкальных  моментов»,  опус  16.

В  1904  году  А.В.Затаевич  переехал  в  Варшаву  в  ка­

честве  чиновника  по  особым  поручениям  при  генерал- 

губернаторе.  В  его  обязанности  входила  организация 

музыкальной  жизни  столицы  Польши.  Прожив  там 

более  десяти  лет,  он  обеспечил  выступления  в  городе 

всей  музыкальной  элиты  того  времени.

В  Польше  выступали  с  концертами  Александр  Ка­

стальский,  Генрих  Нейгауз,  Леонид  Собинов,  Федор 

Шаляпин,  Константин  Игумнов,  Маттиа  Баттистини, 

Василий  Андреев  и  многие  другие.

Впоследствии  это  время  было  названо  золотым  пе­

риодом  европейской  музыки.  Александр  Викторович 

устраивал  встречи  любителей  музыки  с  композиторами, 

вел  концертные  выступления  и  освещал  все  это  едва

ли  не  ежедневно  в  своих  статьях,  рецензиях  и  обзорах. 

1500  публикаций  в  одном  лишь  правительственном 

вестнике  «Варшавский  дневник»!  Будучи  членом  мест­

ного  русского  музыкального  общества,  он  помогал  со­

бирать  средства  на  памятник  Шопену.

Первая  мировая  война  вынудила  А.Затаевича  по­

кинуть  Варшаву.  В  1 91 5  году,  с  трудом  добравшись  до 

Петрограда,  он  устроился  в  Центральный  комитет  по 

оказанию  помощи  беженцам,  а  с  февраля  1918  года 

работал  финансовым  инспектором  железнодорожного 

отдела  Народного  банка.  В  апреле  1 9 2 0 -го   года  он 

переехал  в  Оренбург  -   тогдашнюю  столицу  Казахской 

Автономной  Республики,  куда  еще  раньше  эмигриро­

вала  к  родным  его  семья.  Впервые  услышав  казахские 

народные  песни  и  кюи,  он  был  сражен  их  красотой  и 

богатством,  а  также  музыкальной  одаренностью  каза­

хов.  И  вот  здесь,  уже  в  почтенном  возрасте,  в  50  лет, 

человек  высшего  света  и  признанный  знаток  европей­

ского  искусства  выступил  в  новой  для  него  ипостаси  -  

стал  записывать,  переводить  на  ноты  и  классифициро­

вать  песни  и  кюи  казахского  народа.  Даже  то,  что  вся 

его  семья  переболела  тифом,  не  заставило  его  бросить 

работу.  Результатом  стало  беспрецедентное  в  истории 

музыкального  искусства  издание  в  Москве  сборника 

«1000  песен  киргизского  народа»  (19 25   г.)  -   огромно­

го  научного труда,  подготовленного  самим  собирателем 

всего  за  три  года.  Работа  А.В.Затаевича  была  высоко 

оценена  правительством  Казахстана.  Он  первым  был 

удостоен  высокого  звания  Народного артиста  республи­

ки  в  1923  году,  чем  не  переставал,  по  его  же  словам, 

«гордиться  до  конца  дней  своих».

Ш ироко  известен  восторженный  отзыв  академи­

ка  Бориса  Асафьева,  рассматривавшего  сборник  как 

«ценнейший  памятник  вековой,  а  может  быть,  и  ты­

сячелетней  культуры».  Подвиг  Александра  Затаевича 

высоко  оценил  Ромен  Роллан,  приславший  ему  личное 

поздравление,  а  также  Сергей  Прокофьев,  Александр 

Глазунов  и  Максим  Горький.

Нельзя  не  привести  идущие  от  сердца  слова 

А.В.Затаевича:  «Вам,  мои  дорогие  друзья-джигиты,  по­

свящаю  и  Вам  возвращаю  я  этот  труд,  сработанный  с 

Вами  в  годину  голода,  холода  и  эпидемий...  Храните 

же,  изучайте  и  приумножайте  Ваши  национальные  ду­

ховные  богатства,  развивайте  и  украшайте  их  достиже­

ниями  общечеловеческой  культуры!»

Л. В АРШАВСКАЯ

• • • •  

8   м и р f   і і р ы к и


ф  

Зхгмехашелшк  іаты

«V rtlV Il  '

401


» 

тыл

  • •


• о ф е р т

 

ІІШІЛН2 0 0  лет со дна  рождения

Н

емецкий  (саксонский)  композитор,  д ири­

жер,  музыкальный  критик,  педагог  (8  мая 

1810  -   29  июля  1856).  Один  из  самых 

значительных  композиторов  первой  по­

ловины  XIX  века,  представлявших  направление  роман­

тизма.

«Музыка  Шумана  -  писал П .

И.Чайковский  -  охваты­

вает  целый  мир  новых  музыкальных  форм,  затрагивает 

струны,  которых  еще  не  коснулись  его  великие  пред­

шественники.  В  ней  мы  находим  отголосок тех  глубоких 

процессов  нашей  духовной  жизни,  тех  сомнений,  от­

чаяний  и  порывов  к  идеалу,  которые  обуревают  сердце 

современного  человека».

Роберт  Шуман  родился  в  Цвиккау  (Саксония), 

первые  уроки  музыки  брал  у  местного  органиста,  а  в 

возрасте  10  лет  начал  сочинять  музыку.  Посещал  гим ­

назию  в  родном  городе,  где  познакомился  с  произве­

дениями  Байрона  и  Жан-Пауля  (И.П.  Рихтера),  став  их 

страстным  поклонником.  Настроения  и  образы  роман­

тических  произведений  впоследствии  отразились  в  му­

зыкальном  творчестве  Шумана.

В  1828  году  он  поступил  в  Лейпцигский  универси­

тет,  а  на  следующий  год  перешел  в  университет  Гей­

дельберга.  Молодой  Шуман  предполагал  стать  юри­

стом,  но  музыка  все  более  привлекала  юношу,  и  успехи 

в  фортепианных  занятиях  подвели  его  к  мысли  о  ка­

рьере  концертирующего  пианиста.  В  1830  г.  он  получил 

у  матери  разрешение  полностью  посвятить  себя  музыке 

и  вернулся  в  Лейпциг,  где  надеялся  найти  подходяще­

го  наставника.  Там  он  начал  брать  уроки  фортепиано 

у  Ф.Вика  и  композиции  у  ПДорна.  Однако  вскоре  от 

карьеры  концертирующего  пианиста  ему  пришлось  от­

казаться,  он  повредил  палец.

Тогда  Шуман  серьезно  занялся  композицией  и  од­

новременно  музыкальной  критикой.  В  1834  году  Ш у­

ман  основал  одно  из  самых  влиятельных  музыкальных 

периодических  изданий  -   «Новый  музыкальный  ж ур­

нал»,  который  в  течение  нескольких  лет  редактировал 

и  регулярно  публиковал  в  нем  свои  статьи.  Он  зареко­

мендовал  себя  приверженцем  нового  и  борцом  с  от­

жившим  в  искусстве  (по  крайней  мере,  с  тем  старым, 

которое  являло  собой  оплот  консерватизма  и  мещан­

ства).


В  это  время  Шуман  влюбился  в дочь  своего  учителя

-   Клару Вик,  выдающуюся  пианистку,  и  в  1 840  году  мо­

лодые  люди  вступили  в  брак.  В  этот  период  Шуманом 

были  написаны  лучшие  песни  из  когда-либо  созданных 

композиторами-романтиками,  а  всего  в  год  женитьбы 

им  было  написано  около  140  песен.  С  1850  по  1853 

годы  Шуман  руководил  концертной  жизнью  Дюссель­

дорфа.  Однако  в  1854  г.,  после  обострения  душевной 

болезни,  Шуман  совершил  попытку  самоубийства,  и 

его  пришлось  поместить  в  лечебницу  в  Энденихе  близ 

Бонна,  где  он  скончался  29  июля  1856  года.

Творчество  Шумана  охватывает  все  жанры,  за  ис­

ключением  балета,  В  1830-е  годы  композитор  сочинял 

произведения  для  фортепиано.  В  этот  период  созданы 

цикл  «Симфонические  этюды»,  написанный  в  форме 

вариаций,  соната  fis  moll,  фантазия.  К  началу  1840-х 

гг.  всё  большее  значение  в  творчестве  Шумана  приоб­

ретают  камерно-вокальные  произведения  (сборники и  циклы  романсов  и  песен  для  голоса  с  фортепиано 

на  стихи  поэтов-романтиков  Г  Гейне,  Й.  Эйхендорфа, 

А.  Шамиссо),  среди  которых  наибольшую  популяр­

ность  приобрел  цикл  «Любовь  поэта»  на  стихи  Гейне. 

В  1840-х  гг.  композитором  были  созданы  камерно- 

инструментальные  произведения,  концерт  для  форте­

пиано  с  оркестром,  4  симфонии,  занимающие  значи­

тельное  место  в творчестве  Шумана,  и др.  Единственная 

опера  композитора  «Геновева»,  в  основу  которой  лег­

ла  средневековая  легенда,  во  многом  приближалась 

к  формировавшимся  в  то  время  идеалам  Р.  Вагнера 

(музыкально-сценическая  целостность,  лейтмотивная 

система  и  др.).  К  высоким  образцам  принадлежит  его 

музыка  к  драматической  поэме  «Манфред»  Дж.  Байро­

на  (увертюра  и  1 5  музыкальных  номеров  -   вокальные 

ансамбли,  хоры,  мелодекламации).www. muzcentrum. ru

• • • •  

І і р

ы

і і   » j f l i i l l j fi s u p   § S D©

Bl г» лет со дня  рождения

Ззшшшеяиш 

1

и м................. .. .......................................................... ..  

Л і4 $ и » 1 )  >«10ж ш  

• •

О  


емецкии  композитор,  педагог,  театраль- 

ный деятель и драматург ( 1 0  июля  1895  г. 

lit  TH 

-   29  марта  1982  г.).

Карл  Орф  родился  в  Баварии,  в  оф и­

церской  семье,  где  постоянно звучала  музыка.  Он  учил­

ся  в  Мюнхенской  академии  музыкального  искусства. 

Затем  занимался  дирижированием  -  сначала  в  мюн­

хенском  театре  Kammerspiele,  а  впоследствии  -   драма- 

іических  театрах  Мангейма  и  Дармштадта.  В  этот  пери­

од  появились  первые  произведения  композитора.

Подлинный  успех  и  признание  принесла  Орфу  пре­

мьера  сценической  кантаты  «Кармина  Бурана»  (1 937), 

ставшей  впоследствии  первой  частью  триптиха  «Триум­

фы».

В  основу  этого  сочинения  для  хора,  солистов,  тан­цоров  и  оркестра  были  положены  стихи  к  песни  из 

сборника  бытовой  немецкой  лирики  XIII  в.

Начиная  с  этой  кантаты,  Орф  настойчиво  раз­

рабатывает  новый  синтетический  тип  музыкально­

сценического  действа,  сочетающего  в  себе  элементы 

оратории,  оперы  и  балета,  драматического  театра  и 

средневековой  мистерии,  уличных  карнавальных  пред­

ставлений  и  итальянской  комедии  масок.  Именно  так 

решены  и  следующие  части  триптиха  «Катулли  карми­

на»  (1942)  и  «Триумф  Афродиты»  (1 9 5 0 -5 1 ).

В  1917,  в  годы  Первой  мировой  войны,  он  от­

правился  добровольцем  в  Первый  Баварский  полевой 

артиллерийский  полк.  В  1918  году  его  пригласили  на 

должность  капельмейстера  в  Национальный  театр  в 

Мангейме  под  руководством  В.  Фуртвенглера,  затем  он 

сгал  работать  в  Дворцовом  театре  Великого  Герцогства 

Дармштадта.

В  1923  году  познакомился  с  Доротеей  Гюнтер  и  в 

1924-м,  вместе  с  ней,  создал  школу  гимнастики,  музы­

ки  и  танца  («Гюнтершуле»)  в  Мюнхене.  С  1925  года  и 

до  конца  своей  жизни  Орф  являлся  главой  отделения  в 

этой  школе,  где  работал  с  начинающими  музыкантами. 

Имея  постоянный  контакт  с детьми,  он  разработал  свою 

теорию  музыкального  образования.

Жанр  сценической  кантаты  стал  этапом  на  пути  ком­

позитора  к  созданию  новаторских  по своей  театральной 

форме  и  музыкальному  языку  опер  «Луна»  (по  сказкам 

братьев  Гримм,  1 9 3 7 -3 8 )  и  «Умница»  (1 9 4 1 -4 2 ,  сати­

ра  на  диктаторский  режим  Третьего  рейха)

В  годы  Второй  мировой  войны  Орф,  подобно  боль­

шинству  немецких  художников,  отошел  от  участия  в 

общественной  и  культурной  жизни  страны.  Своеобраз­

ной  реакцией  на  трагические  события  стала  опера 

«Бернауэрин»  (1 9 4 3 -4 5 ).  К  вершинам  музыкально­

драматического  творчества  композитора  относят  «Ан­

тигону»  (1 9 4 7 -4 9 ),  «Царя  Эдипа»  (1 9 5 7 -5 9 ),  «Проме­

тея»  (1 9 6 3 -6 5 ),  образующих  своеобразную  античную 

трилогию,  и  «Мистерию  конца  времени»  (1972).

Последним  сочинением  Орфа  стало  произведение 

«Пьесы»  для  чтеца,  говорящего  хора  и  ударных  на 

стихи  Б.  Брехта  (1 9 7 5 ).  Выдающиеся  заслуги  Орфа  в 

области  музыкального  искусства  снискали  всемирное 

признание.  Он  был  избран  членом  Баварской  акаде­

мии  искусств  (1 9 5 0 ),  академии  Санта-Чечилия  в  Риме 

(1 9 5 7 )  и  других  авторитетных  музыкальных  организа­

ций  мира.

В  последние  годы  жизни  (1 9 7 5 -8 1 )  композитор 

был  занят  работой  по  подготовке  8-томного  издания 

материалов  собственного  архива.

www. т uzœn trum. ru

• • • •  

I   п и р е   т ш ы ш


о

Знаменательные  даты

%  Щ  ®   <%,  Щ  %  %  Щ  %  %

yVèîiyi 


2010

 ЖЫ


.1

 А л е к с а н д р

Константинович

u m

i i o K

14» лет со дня  рождения

Р

усский  композитор,  дирижер,  музыкально­общественный  деятель,  профессор  Петер­

бургской  консерватории  (29  июля  (10  авгу­

ста)  1865  -   21  марта  1936).

Александр  Константинович  Глазунов  -  фигура,  круп­

ная  во  всех  отношениях:  и  как  музыкант,  и  как  неор­

динарная  личность.  «Высокий,  полный,  даже  статный, 

если  бы  не  тучность  и  рыхлость,  Глазунов  производил 

впечатление  человека,  который  не  ходил,  а  словно  пе­

редвигался,  -   писал  Б.  Асафьев,  -   он  плыл,  как  гондо­

ла,  никогда  не  спеша».

Современники  восхищались  силой  его  дарования: 

обширной  эрудицией,  всеобъемлющей  памятью,  лёг­

костью  в  решении  музыкально-технических  задач.

А.  Глазунов  обладал  феноменальным  слухом.  Д и ­

рижер  Николай  Малько  утверждал,  что  даже  Римский- 

Корсаков  мог  пропустить  в заданиях  ученика  некоторые 

ошибки,  Глазунов  же  -   никогда.

Больше  двадцати  лет  Глазунов  был  профессором 

Петербургской  консерватории,  а  с  1905-го  года  -   её 

директором.

А.  Глазунов  пользовался  огромным  авторитетом  у 

студентов.  Полный  и  величественный,  он  медленно 

проходил  по  консерваторскому  коридору,  погрузив­

шись  в  свои  мысли  и  держа  в  руке  неизменную  си­

гару.  Говорят,  что  Глазунов  любил  повторять:  «Можно 

критиковать  мои  сочинения,  но  нельзя  отрицать,  что 

я  замечательный  директор  консерватории».  Глазунов 

действительно  был  замечательным  директором:  он  от­

давал  своё  жалованье  на  стипендии  ученикам,  просил 

императора  за  тех,  кого  собирались  отчислить  за  рево­

люционную  деятельность,  а  после  революции  выбивал 

пайки  одаренным  студентам.

Рассказывают,  как  однажды,  в  голодном  1921  году, 

он  пришёл  к  Максиму  Горькому  с очередной  просьбой:

-   Скрипач  или  пианист?  -   спросил  Горький.

-   Композитор.

-   Сколько  же  ему  лет?

-   Пятнадцатый.  Сын  учительницы  музыки...  Он  при­

нес  мне  свои  опусы.

-   Нравится?

-   Отвратительно!  Это  первая  музыка,  которую  я  не 

слышу,  читая  партитуру.

-   Почему  же  вы  пришли?

-   Мне  не  нравится.  Что  ж,  очень  жаль.  Время  при­

надлежит этому  мальчику,  а  не  мне.  Надо устроить ака­

демический  паёк.

-   Записываю.  Как  фамилия?

-   Шостакович.

Не  только  в  манерах,  но  и  в  самом  характере  Гла­

зунова  была  заложена  некая  ленивая  «неспешность». 

Глазунова  отличала  медлительность  во  всём,  даже  тем­

пы  Глазунова-дирижера  имели  тенденцию  «оседать». 

Только  в  12  часов  пополудни  Глазунов,  по  его  словам, 

«начинал  думать»,  да  и  сам  композитор  часто  призна­

вался:  «Я  страшно  ленюсь».

Наступивший  20-й  век  -   век  скоростей  и  терзаний

-   оказался  чужд  музыке  Глазунова.  Известный  критик 

Александр  Коптяев  писал:  «Одного лишь  не хватает Гла­

зунову:  сильных  эмоций,  потрясений,  страданий.  Окру­

жающая  его  жизнь  так  спокойна,  так  уютна,  так  одно­

образна!»  Только  в  отдельных  уголках  разрываемой  на 

части  Европы  сохранилась  прежняя  тихая,  счастливая 

жизнь,  именно  там  -   в  Лиссабоне,  Истборне,  Риге  -  

музыка  Глазунова  в  1920-30-е  годы  имела  большой 

успех.  Особенно  почитали  Глазунова  в  Англии:  его  не­

однократно  приглашали дирижировать своими  сочине­

ниями  британские  композиторы,  ему  присудили  почёт­

ное  звание  доктора  Кембриджского  университета.

После  Восьмой  симфонии  Глазунов  писал  мало  и 

нерегулярно.  Причины  этого  «молчания»  кроются  в  по­

всеместном  ниспровержении  дорогих  ему  музыкаль­

ных  идеалов,  трансформации  ценностных  критериев. 

Вот  как  описывал  Глазунов  свои  впечатления  от  «Кон­

цертной  музыки»  Хиндемита:  «Я  сделал  вид,  что  слу­

шаю  сосредоточенно,  приложив  левую  руку  к  щеке  и 

крепко  зажав  большим  пальцем  левое  ухо.  Это  облег­

чало  мне  выносить  собачьи  звуки...».

Парадокс  в  том,  но  чем  дальше  и  быстрее  идёт 

время,  тем  большую  ценность  для  нас  представляют те 

лучшие  качества  музыки  Глазунова,  которые  более  ста 

лет  назад  отмечали  её  исследователи:

равновесие  между  традицией  и  новшеством;

поклонение  красоте;

густую,  непроницаемую  ясность,  как  голубая  синева 

неба  над  высокой  снежной  вершиной  или  как  цвет  вод 

горных  альпийских  озёр.

www. muzœn trum. ru


ін а ш і 

um

  iin a m is oО дной  из задач  нашего ж урн а л а   является  осве­

щ ение  научной  и  методической  работы  вузов  по 

м узы кальному искусству  и  о б ра зо ва ни ю   в  области 

искусства.  М ы   будем   знакомить  читателей  с  с о ­

бытиями,  и нн о в а ц и о н н ы м и   проц ессам и  в  сфере 

творческого  образования,  работой  казахстанских 

ученых,  в  области  искусства  и  творческого  о б р а ­

зования.

Сегодня  у   нас  в  гостях  проректор  по  научной 

работе  Казахской  н а ц и о н а л ьн о й   а ка д е м и и   и с ­

кусств  им.Ж ургенова,  кандидат  искусствоведения,

Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> Сыны: тарих және тағылым
pdf -> Ж-аймауъітов т уы н лы ла ры ндағы
pdf -> «білім ltd» жэне «С0тиаз» шяш wi11
pdf -> Отчет Қазақстан Республикасы Біпім жэне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
pdf -> «білім ltd» жэне«СӘтназ» жшс-нен шығатын
pdf -> Қазақстан республикасының Әл-Фараби атындағы
pdf -> Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ ж у р н а л ЖӘне табиғат q семей орыс географиялық
pdf -> Классного руководителя

жүктеу 1.33 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет