Пре зиденті А. Лукашенко ие болды


Меніңше, әр министрлік, әр мемлекеттік органның қарамағындағыжүктеу 3.59 Mb.
Pdf просмотр
бет8/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.59 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Меніңше, әр министрлік, әр мемлекеттік органның қарамағындағы 

өкілетті органдар осы заңның талаптарын бұлжытпай орындауға 

тырысқаны жөн. Сонда ғана командалық жүйеге тосқауыл қоя аламыз.  

Дайындаған Қанат БІРЛІКҰЛЫ

ЖИЫН


Еуразиялық одақ ұғымының  

географиялық шекарасы 

нақтылануы керек

Кеше Алматыда болып өткен «Еуразия кеңістігіндегі ықпалдастық 

үдерістері және заманауи әлем» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция барысында сарапшылар Кедендік одақ пен Бірыңғай 

экономикалық кеңістіктің мүмкіндіктері мен кедергілерін талқылады.

Дайындаған Серік ЖҰМАБАЕВ

ле кеттік және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының, сондай-ақ халықаралық 

ұйымдардың шешім қабылдауына ықпал 

ету практикасы болып отыр. 

Бақытбек СМАҒҰЛ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:  

– Соңғы екі-үш жылда елімізде орын 

алған бірқатар терроризмге қатысты қыл-

мыстың бұрын болмаған қайғылы оқи-

ғаларға ұласқаны белгілі. Ол – қылмыстық 

одақ  тар, ақшаға табынушылар, асыл ді ні-

міз – исламның атын жамылып, исламға 

жат саналып, қатып қалған қатыгез қағи-

дасымен қаруланған адастырушы ағым-

дардың жетегі. Өкініштісі, бұл же тек те гі-

лердің басым көпшілігі – ел жастары. 

Де   мек,  терроризм  идеологиялық  жарнама 

тү рінде азаматтарымыздың санасын жау-

лауда. Ендеше, терроризмге қарсы күреске 

қа рудың күшінен гөрі, басқа да тетіктерді 

қос 

қан ләзім. Адамзаттың игілікті өмір 

сүруі үшін терроризмнің алдын алу және 

болдырмау бойынша Елбасының тікелей 

тапсырмасымен жұмыс істейтін құзырлы 

ор гандар орталық, жергілікті атқарушы би-

ліктермен біріге отырып, тиісті аума қтарда 

жал пы қоғам болып заң алдындағы жауап-

кер шілікті жүктеп, халықтың бейбіт өмірге 

деген сенімін ақтауы шарт. 

Мәулен ӘШІМБАЕВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Рас, бүгінгі таңда терроризм көптеген 

ел үшін өзекті проблемаға айналуда. 

Әлем дік тәжірибеге сүйенсек, терроризм-

мен және экстремизммен күрес негізінде 

екі басты принцип жатыр.  Оның біріншісі 

– тер роризммен күреске кешенді қадам 

жасау. Ал екінші басты қағидат – осынау 

әлеуметтік құбылыспен күресте алдын 

алатын, ескертетін, профилактикалық ша-

ралар. Дәл осы екі қағидат талқыланып 

отыр ған заң жобасының негізгі өзегі болып 

та былады. Бір сөзбен айтқанда,  барлық 

мем  лекеттік орган терроризммен күреске 

жұ мылады. Егер бұл міндет бұған дейін тек 

қа  на құқық қорғау органдары жүйесінің 

құ  зырында болса, жаңа заң жобасымен 

бір қатар мемлекеттік органның жауап кер-

ші лігі кеңейе түседі. 

Астана

ШАР


ТА

РА

ПФранция Президенті Сирия 

оппозициясын заңды билік деп таныды

Еуропа ереуілдеп жатыр

БАӘ ғаламтордағы теріс пікір 

иелерін темір торға қамайды

«Сириядағы ұлттық оппозициялық коалиция Сирия халқының 

жалғыз заңды өкілдік  құрылымы болып табылады». Кеше 

Франция Президенті Франсуа Олланд осындай мәлімдеме жасады 

деп жазады ИТАР-ТАСС.

Еуропаның 23 елінде жаппай ереуіл басталды. Әлеуметтік мәселелердің 

өршіп жатқанын алға тартқан ереуілшілер биліктен қатаң экономикалық 

саясаттан бас тартуды талап етіп отыр.

Біріккен Араб Әмірліктерінің билігі интернетте теріс пікір жазған 

азаматтарды да темір торға жабу жөнінде шешім шығарды. Жаңа заң 

бойынша, мемлекет тұрақтылығына нұқсан келтіретін, мемлекеттік 

жүйені сынға алатын интернет қолданушылары заң бойынша жазаға 

тартылады.

«Бұдан былай Франция аталған саяси 

күшті Сирияның уақытша үкіметі ретінде 

қа растырып, саяси қарым-қатынаста бо-

ла ды», – деп мәлімдеді Ф.Олланд. Осы-

лай ша, Франция Сирияның оппози ция-

сын заң ды билік ретінде мойындаған 

алғашқы еу 

ро 

палық мемлекет болып отыр. Дүйсенбі кү ні бұл саяси күшті Араб 

елдерінің лигасы да заңды үкімет ретінде 

мойындаған бола 

тын. Ал Сириядағы 

оппозициялық  коали ция ның  жетекшісі 

Моаз-Хатиб билік әске ріне қарсы тұру 

үшін оппозициялық жа сақ тарды қару-

жа  рақпен қамтамасыз ету қажет екенін 

айт қан еді. Осыған орай, Фран ция Пре-

зи денті  сириялық  оппози ция ны  қару-жа-

рақпен қамтамасыз етуге да йын екенін 

және оның легитимдігін мойын даған кез 

келген ел де солай істеуге тиіс екенін ес-

кертті. Дегенмен Ф.Олланд бұл шешімді 

сырт қы күштердің араласуы деп есепте-

мей тінін және Сирияның ішкі ісіне бөгде 

елдің араласуы тек БҰҰ Қауіп сіз дік кеңе-

сін де ғана шешілетінін айтты. Естеріңізге 

сала кетейік, қыркүйек айында БҰҰ Бас 

ассамблеясы аясында Франция Сирия 

оппозициясын тездетіп уақытша үкімет 

жасақтауға шақырған болатын.

Еуропалық кәсіподақтар конфедера-

ция сының 

бастамасымен 

ұйым дас-

тырылған жаппай ереуілдер  Испания, Гре-

ция, Португалия мен Италияны қамтыды. 

Сон дай-ақ қарсылық акциялары Бельгия, 

Германия, Франция және біртақар Шығыс 

Еуропа елдеріне ұласты. 

Испания мен Португалиядағы көлік, 

жергілікті аэропорт қызметкерлерінен 

құралған ереуілшілер полиция қыз-

меткерлерімен қақтығысты. Тәртіпсіздік 

сал дарынан ірі компаниялардың жұмысы 

тоқтап қалды. Кәрі құрлықтағы ереуіл әлі 

де жалғасатын түрі бар.

Бұл заң сондай-ақ мемлекеттік жүйені 

мазақ ететін кез келген сурет, карикатура 

немесе басқа да ақпарат көздеріне 

қатысты қол данылады. Заңсыз шерулерге 

шақыру, ислам дініне тіл тигізу де осы 

санаттағы қыл мыстардың қатарына жата-

ды. Вир туал ды қылмыстар үшін кемінде 

үш жыл жаза бе ріледі. Ал егер қылмыс 

иесі шетелдік азамат болып шықса, ол 

дереу елден шы ға рылады. Аталған заң 

жобасында ин тер нет арқылы жезөкшелік 

және порногра фия лық таспаларды ұсы-

нушылармен кү рес мәселесі де қарас-

тырылған.

Мансұр ХАМИТ (фото)

 

www.alashainasy.kze-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№203 (885)

              

              

15.11.2012 жыл, 

бейсенбі


ҚР Президенті жанындағы Қазақстан-

ның стра


те

те

гияля

ық зер


р

ттеу


еу

ле

лр

р

институ ты-ның  ди

ире


ре

кт

ктор

ор

ыы Бо

Бо

лала

т

т Сұ

Сұ

лтлт

ан

анов

ов

тыты

ң 

ңай-

туын  ша,  Еуразиялық ықпалдастықты 

да   мытуға  қарсы  адамдар  Ресейде де, Бе-

ларусь пен Қазақстанда да бар. Ресейде 

ел дің болашағы Азияда емес, Батыста деп 

са наушы либералдар мен  еуропалық

қ

 бі-


ре

ре

ггей

ей

лілі

кт

кті

і

ссақтауды талап етуші ұлтшы

шы

лдлдар

ар

 Ке дендік одаққа қарсы пікір айтып жатыр. 

«Алай да  олар көкейкесті мәселелерді 

ғылыми түрде талдауды арзан талқыға ал-

мас тыруда. Саяси түрде арзан бас пай-

дасын көздеумен айналысушылар жүріп 

жатқан ықпалдастық үдерістерінің мәнін 

түсінбей

ей

діді

,

,не

не т


т

үс

үсін

ін

гіг

сі

с ккел

елме


ме

йд

йді.

і

ММ

енің 


ойымша

ша

, тртр

ансұ


сұ

лт

лттытық

ко

корпорац

ац

ияиялардың  

тапсырысы бойынша ол шаралар енді 

біздің елімізде де көрініс бере   бастады. 

Соған қарамастан, Еуразиялық одақ идея-

сын жаңа ғасырдағы ең серпінді жоба деп 

бі

біле

ле

 т т

ін

нде

д

р р

көп. Еуразиялық одақ ұғы

ғым

м

ы-ы-

ны

ның 

ң г


гео

ео

гргр

афиялық шекарасы әлі н

нақ

ақ

тыты

-

-лан ған жоқ. Бірақ кезеңді түрде дамитын 

Еу разиялық одақ идеясы әлі жан-жақты 

ке ңейіп, дамиды», – дейді ҚР Президенті  

жа нындағы Қазақстанның стратегиялық 

зерт теуле

е

рр

ин

инст

ст

итит

ут

утын

ын

ыңң

д

дир

ир

екек

то

торы

ры

..

Сая-


саттануш

ушын


ын

ың

ыңп

п

айайым

ым

дадауы

уы

ншнш

а,

а,к

к

езез к

к

еелген 

мем лекеттің басым бағыты ең алдымен 

тату көршілік. Ал Сена

на

тт

де

депу

у

таты Анатото

лий


Баш маков  Еурази

и

ялял

ық

ықи

и

нтнт

ег

егра

раци


цияғ

яға,


а,

с

со-о-

ның ішінде Кедендік одақтың қарқынды 

жұ мыс жасауын Еуроодақ саясаткерлері 

қала майды дегенді айтады. «Соған қара-

мас тан Еуразиялық одақтың үлгі алатын 

құ ры лымы Еуроодақ болып қала береді. 

Бі

Біз 


з

ті

тіпт

п

і і  ол

ол

арарды

ды

ң ң 

қа

қате

т

ліктерінен де сабақала аламыз» – де

й

йді. А.Башмаковтың пікі-рін ше,  қазір  Шығыс  Еуропаның бірқатар 

елдері Еуропаның «дағдарысынан» кейін

қай тадан  Ресей және ТМД елдерімен ин-

те гра цияға  түскісі келіп жатыр. Ресей Фе-

де рациясының  Қазақстандағы  Төтенше

жә  не  өкілетті  елші

ші

сі

сіМ

М.Б


.Боч

оч

арар

ни

нико

ов

вБА

БАҚ


Қ

арасында кеңінен

т

тал


алқы

қыла


ла

нғ

нған

ан «Еу


у

ра зия-


лық парламент жасақтау» туралы пікірді 

ой дан  шығарылған  қауесет деп атады. 

«Ешбір саясаткер мұндай бастаманы ресми

отырыстарда айтқан емес, яғни бұл пікірді

кө

кө

тете

рі

ріп 

жү

жүрг

рг

енен

де

дер

р

елл

 мен елдің арасында

ар

араз


аз

ды

дыққ 

ту

тудыдырғ

рғыс


ысы

ы

ккеледі. Меніңше, бо-

лашақта Ортақ парламент емес, Парла-

мент тік  ассамблея пайда болуы мүмкін. 

Бі рақ соның өзі әлі ресми қаралған емес», 

– деді М.Бочарников. 

Сә

Сә

ду

дуақ

ақ

ас

ас

К

К

ЕБ

ЕБ

ЕК

ЕК

БА

БАЙ

Й

М

ӘӘ

ЖІ

ЛІС

Сайлаубек 

ШАРАПИЕВ,

Алм

Алм

аты облысы ТЖД 

«Су

«Суд

дан құтқару 

қызметі» мемлекеттік 

мекемесінің бастығы:

Бақытжан 

МҰЗДАҚБАЕВ,

Түр

үр

кіс

к

тан

та

қа

қ

лалық 

төт

төтенш

енш

е ж

е ж

ағд

ағдайл

айлар 

ар 

басқармасының аға 

инженері, өртке қарсы 

қызмет капитаны:

Шалатай 

МЫРЗАХМЕТОВ

ҚР 

Қ

Пар

р

лам

м

ент

е

і 

Мәж

Мәж

іл

ілі

сін

сін

ің 

ің деп

депута

ута

ты:

ты:

– Әрине, керек. Онсыз болмайды. Негізі, біз дәл мұндай ғылыми ор та -

лықты бүгін құрмасақ та, ол келешекте бәрібір міндетті түрде құры ла тын  бо-

лады. Себебі басқа-басқа емес, төтенше жағдайларға бай ланысты түр лі 

апаттардың алдын алу, оларға керек-жарақ құралдарды шы ғару, оны өндірісте 

па

пйд

йд

алану, ғылыми зерттеу – бұлардың барлығы елі мм

із

іү

ү

шіш

н аса маңызды 

ша

ша

руру

ал

алар

ар

..

М

Мені

ні

ң ң 

дү

дүнини

ет

етан

аным


ы

ымда  ше шіл мейтін  мәсел

ел

е 

е бо

бо

лл

ма

майд

йды,


ы,

т

тек

ек

сс

он

оныңың

 

жолын таба  білі

уіміз керек. Дә рі гер лердің тілімен ай

й

т қанда,  егер диагнозы дұрыс қойылса, онда кез кел ген науқасты ау руы нан айықтыру қиындық 

туғызбайды. Сондықтан тө тенше жағдайларды зерт теумен айналысатын 

ғылыми орталық бізге мін детті түрде керек. Қан дай жағдай болмасын, біз 

ғылымға қатты кө ңіл бөлгеніміз жөн. Ғылыми инс титуттарды Кеңес үкіметі 

ке

к

зіндегідей жағ дайға көтөт

ер

еруі

у

мімі

з 

зти

ти

ісіс

ЕлЕ

ге

геқ

қ

ажаж

ет

етті

ті

ғғ

ы

ылы

л

ми орталықтарды қ

құрып, са лалық институтта

а

рғ

рғаа

ж

жетктк

іл

лік

ікті


ті

д

дәрр

еж

ежедеде

е

қақа

р 

ржыжы бөліп, олардың жұ-

мыс істеуіне мүмкіндігінше жағдай жасағанымыз дұрыс.

–Егер мүмкіндік болып тұрса, мұндай орталықтың құ-

рылғаны абзал деп есептеймін. Енді оның барлығы қар жыға 

ке ліп тіреледі. Мәселен, судағы төтенше жағдайға бай-

ланысты материалдық-техникалық базаны жетілдіріп оты-

руы мыз керек. Жалпы, суға кету жағдай

ай

лаа

ры

рның негізгі се-

бе

бепт

пт

ерер

і қа


қа

ндай, оның алдын алу үші

і

н

нне

не

 істстеу

еу

кк

ер

ерек

ек

, қақа

нд

ндай

ай

 жа ңа  құрал-жабдықтармен қамтамасыз еткен дұрыс, осы-

ның барлығымен ғылыми институт айналысуы тиіс. Сонда 

бар лық судан құтқару мекемелеріне қайықтар мен авто-

көліктер т.б. заманауи құрал-жабдықтар қамтамасыз етілер 

еді. Бір сөзбен айтқанда, халықтың денсаулығы, қауіпсіздігі

үшін төтен

енше

ше

жжағ

ағда


да

йл

йлар

ар

дыды

з

зер

ер

тттт

еу

еуме

ме

нн

айналысатын ғы лы-

ми инсти

иту


тут 

т мі


мінд

дет


ет

ті

тіт

т

үрүрде

де

ққ

аж

ажет

ет.


–Шынын айтайық, елімізде басқасын былай қой ған-

да, өрттің алдын алуға байланысты ғылыми-зерттеу инс-

титуты жоқ. Әрине, біз халық арасында төтенше жағ дай-

лардың алдын алуға, оны болдырмауға байланысты 

түсіндірме

м

жж

ұмыстарын  жүргіземіз. Алайда біз ғалым 

емес п

п

ізіз

.

.Со

Со

нднд

ық

ықтата

н

н мұмұнд

нд

айай о

о

ртрт

ал

алық

ық бізге міндетті түрде 

керек. Өйт

й

кені  мұнымен ғалымдар, осы салада талай жылдардан бері қызмет еткен білікті мамандар айналысуы 

тиіс. Мәселен, Қарағандыда шахталар жарылып, жер 

опы рылып, қаншама мамандар опат болып жатыр. Оң-

түс тікте жыл сайын көктемде су тасқыны болып, жергілікті 

ха

ха

 л л

ық

ықс

с

удуд

а қалуда, базарлар, көпқ

қ

аб

абат

ат

тыты

ү

үйл

йл

ерер

ө

өрт

рт

ененіп

іп

 жа

жа

т т

ыр

ыр, мұ

мұның барлығының алдын а

алу

лу ү


үш

шін 


н

ғы

ғылылы

ми

ми-зз

ер

ерт-

т

теу институтының құрылғаны әбден дұрыс.  ОЙ-КӨКПАР

Басы 1-

б

етт

е

Бас

Бас

ы 1

ы 1

-бе

-бе

тте

тт

Рамазан СӘРПЕКОВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

Нұрлан СЕЙДІН,

саясаттанушы:

Меніңше, мұндай  ре формаларға көз 

жұ ма  қарауға бол ма

а

йдйды

ы. Ж


Ж

үй

үйел

ел

і,і,

ж

жақ

ақ

сысы 

ат қарылып жатқан мә

мә

се

селеле

ле

лер

р 

көкө

п

п.Д

Д

есес

ек

ек те, «бір қарын майды бір құмалақ ші рі-

тетіні» сияқты, кейбір мемлекеттік қыз мет-

керлердің жауапкершілігінің жоқтығы, 

жақ сы істерге көлеңке түсіруі әбден мүм-

кін. Мемлекеттік қызметте біреуге сеніп, 

бі

бр

р

еуеу

ді

дң 

ң 

көкө

ле

леңк

ңк

есес

ін

інде

де

, ете

егінде жүріп қал-

ға

ға

нн аз

аз

амам

ат

атта

та

рр же

же

тетерл

рл

ікік

АлА

 енді бір аза мат-

тар еңбегінің, машақатының арқа сында 

өсіп жатады. Олар өз қызметін, өз орнын, 

қа дірін біледі. Сондықтан да, алдыңғы 

айт қан көлеңкедегі пысықайларды жоя 

ал сақ,  үлкен бір кеселдің алдын алған бо-

лар едік. Біз сол үшін д

д

е 

е заза

ң 

ң жожоба

ба

сысы

на

н«

«

коко

-

мандалық жүйеге жожо

л

л бебе

рі

рілмлм

ес

есін

ін

»»

де

дегеген 

н

норма енгізіп отырмыз. Өзгерістер ішінде егер де бір маман қызметтен кетсе, сырттан 

әкелмей, сол мекеменің ішінен тағайындау 

қа 

жеттілігі және де басшы ауысқанда өзімен бірге мамандарды алып кетпеу 

жө

жөніні

нд

нде 

е 

арр

на

найы

йы

нн

ор

орма

а

лар бар. Өйткені бі

бі

рр

ба

басшсш

ы

ы жажа

ңа

ңақ

қ

ызыз

ме

метке 6-7 азаматты 

ала барса, барған меке ме ден 6-7 азамат 

жұмыстан мәж бүр лі  түрде  босауы керек. 

Ондай еріп барған азаматтар жай орынды 

қа нағат  тұтпайтыны да – айдан анық дү-

ние. Демек, бұрынғы қыз ме тінен лауа зы-

мы,  жала қы сы  жоғарырақ жерді таң-

дайды. Осы үрдісті тоқтататын 

те тік  терді қарастырып жатырмыз. 

Бү

ү гінде бір басшы ауыспай жатып,

өз

өзг

г

елел

ер

ера

ары


ры

зы

зын жа

жа

 з з

ып

ып,

,

қықызм

зм

ееттен 

ке

кет

 т

іпіп ж

жа

а татады

ды.  «Ө


«Ө

з 

з ерер

кі

кімм

ммен


ен

 қыз-


мет тен кеттім» деп арыз жаз са-

ңыз, қай сотқа барсаңыз да өзі-

ңізді ақтап ала алмайсыз. 

Сон  дықтан  да  бәрі де ор ным-

нан бо сап қалам деп ойлайтын 

ма манның ба 

тыл д

 д

ығығ

ын

ына 

а

бай ланысты. Екін ші жж

ағ

ағынын

ан

ан қа  расақ,  жал пы  қызмет  ба-

рысында белгілі бір дә ре-

же де  өзің  тәр биелеп,  өзің 

ертіп жүре тін азаматтар 

бо ла ды.  Оның  жұмысқа 

қа

қа б

б

ілл

ет

етті

ті

лілі

гі

гі,кә

кәсі

с

биб

лігі 


өз

өз

гег

ле

лерд

рден


ен м

мығ


ығым

ым

 бо-луы мүмкін. Өз ба сым нан 

мысал  кел ті рейін.  Қазіргі  һәм 

осының алдында болған кө мек-

шілерім – бір кездері өзіммен қыз мет-

тес болған азаматтар. Олар – адам гер-

ші лік  тұр 

ғыдан адал, жұмыстарына 

мы

мы  

  

ғығы

м

мтә  жірибелі мамандар. Ос

ын

ында

а

й й

жа

жай

й

лала

р ды ескере отырып, өз

ж

ж

анан

ың

ыңа 

а 

тар та сың.  Бі рақ өзге қызметке барғанда сол  жа ның дағы  мамандар үшін бас қа-

лар дың  оба лына  қалуға  болмайды. Бос 

орын болса, әң гіме басқа.  Дүние жү зілік

тә жірибеде кеңес ші, көмекші деген се-

кілді 

ла

лауа

у

зызы

м 

м да

да

р р

ды

дыб

б

ірір

ге

геа

а

лылы

п

пжү

жү

руге рұқ 

са

сат 

т ет


ет

іл

лгеге

н.

н.М

М

енен

ің

іше

ше

,бұ

бұла

ла

рдрд

ың

ың саны 

10-15 адамды емес, бары 1-2 адамды 

ға на құрауы ке рек. Заңда бұл мәселені

де қарасты рар мыз деп ойлаймын. 

 Пенде болғаннан кейін түрлі се нім-

сіз діктер, жұмыс барысындағы түрлі ин-

три галар болады. Министрліктердің өзін-

де  бір-бірімен  шығыспайтын  бір н е ше 

топ болуы мүмкін

н.

.Ке

Кейб


йб

ір

ірт

т

ұлұл ғ

 ғ

аа

ла

лар 

р 

қықы

з-

з-метке келгенде о

осы


сынд

нд

айай

м

мә

ә

сесе

ле

лелеерд

рд

іі

бол дырмау, өзінің жұ 

мысын жыл-

дамдату, өзінің қыз метін белгілі бір 

дә режеде  сақтау үшін негізгі лауа-

зымдарға өз адам  дарын тартады. 

Мысалы, бізде бір лауа зым ды 

тұ

тұлғ

лғ

а қы

қы

зз

ме

мет 

т

ауау

ыс

с тыр ғанда  30-

40

40а

ада


дам

м,

ттіп

іп

тіті к

кей


ейб

бір кез де 100-

150 адам үдере көш кен жай лар 

болған. Қазір бір тіндеп азайып 

келе жатыр. Оған белгілі дәре-

же де  әкім  ші лік  рефор малау 

саясаты, мем лекеттік қызмет 

ту ралы,  бас қа  да т

т

үр

үрллі

з

заң

аң

--

дар, заң 

намалық

қ а


а

к

к ті

ті

леле

р

р, Үкі мет  қаулы лары  әсер  етіп, 

ко ман  далық  жүйені  шектеуге  мүм-

кіндік беріп отыр. Сол үшін де, ко ман-

далық жүйе мен кү ресті бір сәтке болсын 

сая быр сыт пауымыз ка жет. Өйткені коман да-

лық ауыс-түйіс ті келей сыбайлас жем қор-

лы

лы

ққ

қа

аж

ж

олол

а

аша

ша

 ды.ы

  Лауазымды қыз 

метте 

от

оты

ыр ғ


ғ

ан

ан ссы

ы

бабай

й

лалас 

с 

қызметкерлердің бір-бі-ріне  сен ген  діктен  де,  бірлесе  қыл мыс тық 

әре кеттер жасауына мүмкіндіктері мол. Екін-

ші жағынан алып қарайық. Біз құқықтық 

мем  лекет  құру  үстіндеміз. Бір азамат елу жас-

қа жеткенге дейін тырбанып, өз ең бегімен 

басқарма бастығы

л

л

ауа

аз

азым

ым

ынын

а

аде

де

йй

ін

інк

к

ө ө 

те

те-

рілді дейік. Аяқ

а

аст


ст

ын

ынанан

ә

әкі

кім


м өз

өз

геерс

рс

е,е, ж

ж

аңаң

а

аәкім өз мамандарымен ке ліп, оның еңбек 

жо  лын  да  елемей, қыз мет тен алып тастайды. 

Әді  летсіздік пе? Әділетсіздік. Әрбір аза мат-

тың бос тандығы, жұмыс істеуге мүм кін дік 

б

бе

 р р

ет

етін

ін

зз

ай

айыр

ыр

лылы

,

деде

мо

мокр

кр

атат

иялық құқығы 

бо

болу


лу

ы

ы кекере

рек.


к

Б

Бұғұғ

ан

ана

а

лдлдымен тікелей 

қоғамның  белсенділігі ықпал етуі керек. 

Тек, заңнамалық актілерге өз ге рiс тер мен

толықтырулар енгіздік екен деп, ертесі күні 

басқаша өмір сүріп кетпейміз. Бұл – мүмкін 

емес жағдай. Сол себепті де, заңдарды 

біртіндеп қоғамның дамуы

ы

нана,

,

сұұра

раны


ны

сы

сына

н

 сай жетілдіріп отырған ж

жөн


өн.

.

ҚоҚоға

ғамы


мы

мы

мыз 

жайлап демократиялыққа, жариялылыққа 

аяқ басып келеді. Қазір әр азамат ла уа-

зымды тұлғалардың блогы арқылы тіке лей 

бай ланысқа  шығу  мүм кін дігіне  ие.  Алдағы 

уақытта ауылда отырған азаматтың өзі ау-

да

д

нғнғ

а,

а,о

о

блбл

ыс

ықа

қа

ббар

арма


ма

й-

йақ

аүйінде отырып 

ин

инте

терн


рнет

ет,

ба

басқ

қ

аа да

да

кком

ом

 мм

ун

униикация арқылы 

әкімшілік реформаға қатысты мәселелерін 

шеше алатын жағ дайға жете ді. Осындай 

тетіктер біртіндеп жүйеге ен ген кезде ғана 

командалық кө шу дің,  басқа да заңсыз-

дықтардың азаюы на мүм кіндік  туады деп 

ойлаймын. Себебі, ме 

н

іңің

 ш

 ше,

е,

мм

ұн

ұнда

да

ймәсе лелер ашық, жария

лы

лыт

түр


үр

де

дех

х

алал

ық

ыққоғам қадағала уында болуы қажет. Сонда 

ғана министр  болсын, я басқа саладағы 

шенеу ніктер бол сын, әр қадамды сапалы 

жа сауға, дұ рыс шешім қабылдауға тыры-

сады.


Лаңкестік идеясын кеңінен на-

си хаттау  көбіне интернет желісі ар-

қы лы  жүзеге асады. Кейбір сайттар 

тіп ті қолдан жарғыш заттар жа сау-

дың нұсқаулықтар

р

ын  ор на лас-тырады. Тактик

ика


а

жү

жүрг

рг

ізіз

у,

у,ш

ш

абаб

уы

уылл

жа сауға жән

не

е  те


терр

ррак


ак

ті

тігеге

ү

үйр

йрет


ет

у,

у 

жи һадқа шақыру секілді теріс пиғылды 

идео логия  интернетте бірінен соң бірі шы-

ғып жатыр», – деп мойындайды ҰҚК төр-

аға сының  орынбасары. Ал ондай лаң кес-

ті

тк ті  насихатта

та

йтын сайттар мен олардың се

сер


р

ве

верл

рл

ерерін

ін

іңің б

б

асасым

ым

ббөлігі еуропалық 

зо нада  орналасқан екен. «Сондықтан да 

мұн дай сайттарды толық жабу кейде мүм-

кін болмайды. Тіпті жапқан күннің өзінде 

олар заманауи технологияларды пай да ла-

нып, тосқауылды айналып өтіп, қайта ашу 

жол дарын тауып алады.

ы.

 Осыс

ған орай б

б

із

із 

елі міздің өкілетті орга

ганд

нд

арар

ы

ыар

ар

қықы

лы

лыб

б

үкүк

іл

іл әлем дік  қауымдастыққа

 қ

атыгез

і

дік 

же

 лі-

сіне бірлесе қарсы тұру туралы өз ұсы ны-

сы мызды жолдадық», – деді Қабдулкәрім 

Ратайұлы.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет