Пре зиденті А. Лукашенко ие болды


АУЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ ҚҰРАЛЫ ЕМЕСжүктеу 3.59 Mb.
Pdf просмотр
бет4/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

АУЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ ҚҰРАЛЫ ЕМЕС... 

Абзалында, бұлайша агро-ғылымды 

ре формалаудың мақсаты – генерацияның 

бірыңғай, тұрақты жүйесін қалыптастыру 

және агроөнеркәсіп кешеніне  инно ва ция-

лар ды енгізу болып табылады. «Бағ дар-

ламаға сәйкес, аграрлық ғылым жүйесін 

ре формалау бірнеше бағыт бойынша жү-

зеге асырылатын болады» деседі ма ман-

дар...  Біріншіден, бұл реформа барысында 

аг рарлық ғылымды басқарудың жаңа жү-

йесі құрылмақ.... Ауыл шаруашылық ғы-

лым дары жөніндегі жеке-дара ұлттық ғы-

лы 


ми кеңестер құру, зерттеулер 

та  қы  рып тарын  қалыптастыруда  кешенді 

ғы  лыми-техникалық  бағдарламаларды 

құ руға көшу, ғалымдардың әкімшілік про-

це дуралардан тәуелсіздігі осы бағдарлама 

ая сына енгізілген. Жаңа кадрлық саясат. 

Ин фрақұрылымды жаңғырту тәрізді жайт-

тар да бағдарламада ескерілген. Десек те, 

ма мандарымыз: «Ауыл эксперимент құ-

ралы емес, кез келген реформа сауатты 

жү зеге аспаса оның зардабы да орасан. 

Сон 


дықтан әр бастаманы бақылауды 

күшейткен жөн», – деседі. Мейрам ҚАБДРАХМАНҰЛЫ, 

экономист-сарапшы:

– Біз осы уақытқа дейін халықара-

лық стандартқа сәйкестену үшін шетел-

дік тәжірибеге талай-талай жүгіндік. 

Осы ретте айтарым, ауыл шаруашылығы 

саласы бұған дейін де бірнеше мәрте 

ре формаланды. Нәтижесі белгілі де... 

Ауыл эксперимент құралы емес, ре-

фор маларды апарып тықпалай беретін. 

Тіп ті ауылға бағытталған қаржы да діт-

теген жеріне жетпей қалатыны жасырын 

емес.  Ауылға күлшенің төрттен бірі 

ғана тиіп жатыр. Сондықтан әрбір істе 

ауыл ды бақылауды, қадағалауды кү-

шейткен абзал. Себебі республика хал-

қының 47 пайызы ауылдық-аумақ-

тарды мекендейді. Қаланы ет және 

ет-сүт өнімдерімен қамтамасыз ететін 

ауылдың жағдайы күрт төмендемеуі ке-

рек. Қазір әлем елдері агроғылымына, 

агроөнеркәсібіне, ауыл инно 

ва-

циясына, ауыл биотехнологиясына мән 

бе руде. Ендеше біз үшін де бұл ма-

ңызды болуы керек... Ауылдың еңсе 

тік теуі – болашақта біздің өзіндік бет-

бе дерімізді қалыптастыруға ықпал ете-

тін дүние. Сондықтан ауыл инно ва ция-

сына барынша мән берілгені абзал...

Қазан айына көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев 

Твиттердегі парақшасында Бейнеу-Шетпе учаскесін қайта құрылымдау 

жұмысы 2014 жылы аяқталады деп жазған болатын. Қазір бұл бөлікте 

жұмыс қалай жүріп жатыр?

Оразгүл ДАРЫНОВА,  Ақтау

Республикалық маңызы бар, ұзын-

дығы 300 шақырымға созылатын 

Бейнеу-Шетпе автобанын қайта құру 

жұмыстары белгіленген кесте бо йын-

ша жүргізілуде. Мердігер меке 

ме-

лердің арасында жол төрт лотқа бө-лінген. Біріншісі – (210 км) түріктің 

«А л сим Аларко» мердігерлік ком па-

ния сының, екіншісі – «Атырау жол-

дары» ЖШС, үшіншісі – «Нияз-Мұ-

хам 

мед» ЖШС еншісінде. Төртінші мер дігер әлі белгіленбеген. 

Жолдағы жұмыс биылғы көктемде 

басталды. Қазіргі кезде жұмысшы 

кент 


тері толық дайын тұр. Бесінші 

разъез де екі асфальт зауыты салынған, 

үшін шісі – Жармыш кентінің аума-

ғында. Қолданыстағы екі үгіткіш құ-

рыл ғы тәулігіне 8 мың тонна қиыр-

шық тас пен 6 мың тонна асфальтты 

қай та өңдеп шығарады. Құрылыста 

жұ 


мыс істейтіндер саны 160-тан 

асады. 130-ы Маңғыстау облысының 

тұрғындары. Келесі жылға қарай 

жолдың негізгі бөлігі қайта құрылып 

бітеді. «Алсим Аларко» компа ния-

сының вице-президенті Аббас Ша-

хин нің айтуынша, сол кезде жұмысшы 

саны 750-ге жетеді. 

Бұл жоба екі  жерден қар жы лан-

дырылады. 800 млн доллар – Азия 

даму банкінен, 400 млн доллар – 

рес публикалық  бюджеттен. 

АҚОРДА

ФОРУМ


Қауіпсіздік кеңесі 

Каспий өңірінің 

қауіпсіздігін 

талқылады

«Кәсіпкерліктің 

глобалды аптасы» 

жастарға айрықша 

мән берді

Кеше Ақордада Мемлекет 

бас шысы Нұрсұлтан На зар-

баевтың төрағалығымен Қа-

зақстан Республикасы Қауіп сіз дік 

кеңесінің отырысы өтті. Оты рыста 

Каспий маңы өңірінің ин фра-

құрылымын дамыту келешегі 

жә не Қазақстан мен Орталық 

Азия дағы өңірлік қауіпсіздік пен 

тұ рақтылықты қамтамасыз ету 

жө ніндегі шаралар қаралды.

Осы аптада Алматыда 

басталған «Кәсіпкерліктің 

глобалды аптасы» барысында 

жастардың қатысуындағы 

бизнесті дамытуға, әрі олардың 

кәсіпкерлік потенциалын 

арттыруды ынталандыруға 

айрықша басымдық берілді. 

Осы мақсатта форумға 

қатысушылар еліміздегі 

шағын және орта кәсіпкерлікті 

қаржылық қолдаудың жаңа 

тетіктерімен танысуға мүмкіндік 

алмақшы. Бұл туралы «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» 

АҚ Басқармасының төрайымы 

Ләззат Ибрагимова мәлімдеді.

Мемлекет басшысы еліміздің Каспий 

маңындағы өңірлері біркелкі және кешенді 

дамуы қажеттігін атап өтті. Мемлекеттің 

эко  номикасы мен қауіпсіздігі үшін рес пу-

бл и каның әр облысының рөлін, орны мен 

маңызын анықтау қажет. Осы орайда нақ-

ты өңірдің өзіне тән ерекшеліктері кеңінен 

пай 

даланылуы керек. Мысалы, Каспий маңы облыстары көмірсутек өндіретін не-

гіз гі аудан, сондай-ақ Қазақстанның бір-

ден-бір теңіз қақпасы болып саналады.  

– Осы жылдар ішінде өңірдің эко но ми-

касына мол мемлекеттік инвестиция тар-

тыл ды. Бүгінде ол қарқынды дамуда және 

елі міз үшін маңызды рөл атқарады. Өңір-

дің болашақ дамуының стратегиясын әзір-

леп, атқарылған жұмыстарға талдау жа-

сай 


тын уақыт келді. Біз тек қана өнім 

өн  ді ріп,  оны  қайта  өңдеп  және  сыртқы 

на  рыққа экспорттап қана қоймай, ин фра-

құ  рылымды одан әрі жаңғырту жөнінде не 

істеуіміз керек екенін анықтауға тиіспіз. 

Білікті мамандарды даярлау және жұмысқа 

орналастыру – маңызды мәселе. Инфра-

құрылымдық жоспарда Каспий өңірінде 

туризмді дамыту және экологияны сақтау 

мә се лесін қарастыру қажет, – деді Нұр сұл-

тан Назарбаев.     

Атырау облысының әкімі Б.Ізмұхам бе-

тов пен Маңғыстау облысының әкімі Б.Мұ-

ха мед жанов өңірдегі экологиялық про-

бле 

маны шешу процесінде жергілікті атқа рушы органдардың рөлі туралы баян-

дады. Атап айтқанда, олар өңірлік эко-

номиканың құрылымын әртараптандыруға 

ба ғыт талған  жаңа  өндірістер  құру  жө нін-

дегі салалық министрліктердің іс-қимылын 

үй лестірудің маңыздылығына назар ау-

дарды.

Сонымен қатар отырысқа қатысушылар Каспий маңы облыстарын индустрия лан-

дыру, жұмысқа орналастыру, тұрғындарды 

ауыз сумен қамтамасыз ету, туризмді да-

мыту мәселелерін талқылады. Қоршаған 

ор таны қорғау және Каспий теңізінің био-

логиялық әртүрлілігі, судың ластануына, 

соның ішінде мұнайдың төгілуіне жол 

бермеу қажеттігі аталып өтті.

Осыған байланысты Мемлекет бас-

шысы Үкіметке және мүдделі мемлекеттік 

ор гандарға өңірдің инфрақұрылымын да-

мыту, әлеуметтік-экономикалық және 

экологиялық проблемаларды шешу 

жөнін 


де қажетті шараларды әзірлеуді 

және іске асы руды тапсырды.

Сондай-ақ отырыс барысында сыртқы 

іс тер министрі Е.Ыдырысов пен «Сырбар» 

сырт қы барлау қызметінің директоры А.

Жан құлиев Мемлекет басшысына Қа зақ-

стан мен Орталық Азиядағы өңірлік қа уіп-

сіздікті қамтамасыз етуге байланысты про-

блемалық мәселелер жөнінде баян дады.

Қазақстан Президенті қалыптасқан 

жағ дайға баға берді және барлық өңірдің 

тұ рақты дамуын қамтамасыз ету үшін не-

гізгі шаралар кешенін белгілеп берді.

– Біздің өңірде қалыптасқан жағдайды 

же те қарастыру қажет. Өзара қарым-қаты-

настардың одан әрі дамуы жүйелі тал-

дауды, ұдайы мониторингті және стра-

тегиялық шешімдер әзірлеуді талап етеді. 

Еліміздің ұлттық мүддесін тиімді қорғау 

үшін халықаралық саясаттың басым дық-

та рын анықтау маңызды, – деді Нұрсұлтан 

На зарбаев.    

Сонымен бірге Мемлекет басшысы су-

ды пайдалану, энергетика мен көлік сала-

ла рында кездесетін проблеманы шешудің, 

сондай-ақ біздің мемлекеттердің мүддесін 

ескере отырып, бірлескен экономикалық 

жобаларды әзірлеудің және іске асырудың 

маңызды екенін атап көрсетті. Осыған бай-

ланысты көрші елдермен эконо ми ка лық 

кооперацияны кеңейту жөнінде ке лешек 

қадамдар анықталды.

Бұдан басқа отырыста лаңкестікпен, 

діни экстремизммен және заңсыз есірткі 

айналымымен күресті жандандыруға 

ерек  ше назар аударылды. Біздің өңірде 

қа лыптасқан жағдай, сондай-ақ 2014 жы-

лы Ауғанстаннан халықаралық коа ли ция 

әскерлерінің негізгі бөлімдерінің шығары-

луы на байланысты оның даму мүм кін-

дігінің болжамы жоғарыда атап өт кен қа-

уіп-қатерлерге барынша назар ау да руды 

талап етеді. Осыған орай Мемлекет бас-

шысы Қазақстанның күш құры лым да ры-

ның алдына Орталық Азия өңірі ел де рін-

дегі серіктестерімен өзара іс-қи 

мылды 

кү шейту міндетін қойды.Талқылаудың  қо ры тындысы  бойынша 

Нұрсұлтан Назарбаев тиіс ті мемлекеттік 

органдарға нақты тап сыр малар берді.  

«Форумға қатысу, әсіресе, жастар үшін 

ма 

  

ңызды, өйткені мұнда бизнес тренинг пен дә рістер оқылады. Бұл жерде бір-

бірімен қо сарлас өтетін бірнеше дәріс іші-

нен өзіне қа жетті тақырып пен дәріс бе ру-

шіні де таң дауға мүмкіндік бар. «Биз  нестің 

жол картасы – 2020» бағ дар ламасы ая-

сын дағы  мем ле кеттік  қолдау  құ рал дары, 

грант бойынша қар жыландыру, кә сіпті жа-

ңадан бастаушылар үшін экс пресс кепілдік 

құ ралдары туралы кеңінен мағ лұмат бе-

руге дайынбыз», – дейді Л.Ибрагимова.

Сондай-ақ ол: «Жас кәсіпкерлік фо ру-

мы  мен ашылған кәсіпкерлік аптасын 20 

қа 

 

рашада еліміздегі ірі банктің бірі – «Центр Кредит» АҚ банкінде қоры тын ды-

лауды жөн көріп отырмыз. Осы арада ша-

ғын және орта кәсіпкерлікті қаржылық 

қол даудың жаңа тетіктері таныстырылатын 

бо лады. Сонымен қатар кәсіпкерлікті жа-

ңа  дан бастаушыларға  кепілдік беретін ал-

ғашқы бағдарламаның мазмұнымен де 

қа ныға аласыздар», – деді.

Форум аясында мынандай тақырыптар 

бо йынша талқылаулар болды:  «ATAMEKEN 

Star tup мәдениеті», «Жеке тиімділікті арт-

ты ру», «Бизнес және билік», «Қаржылар», 

«Ашық территория», «Бизнес-ландшафт 

өз герісі», «Кезеңдік нұсқаулық», «Өнер 

мен көңіл көтеру саласындағы бизнес».

Аталған іс-шара жұмысына Эко но ми-

ка  лық даму және сауда министрлігінің, 

Ин дустрия және жаңа технологиялар ми-

нистр лігінің, Білім және ғылым ми нистр-

лігінің Жастар ісі жөніндегі комитеттің, 

Алматы қалалық әкімдігінің,  «Даму» кә-

сіп керлікті дамыту қорының, сонымен қа-

тар Қазақстандағы АҚШ елшілігінің өкіл-

дері, ірі бизнес субъектілері мен кәсіпкерлік 

қа уымдастықтарының  мүшелері  қатысты.

Кәмшат САТИЕВА

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)Қалай десек те, 2013 жыл ішінде ауыл шаруашылығы саласын тағы 

да жаңашылдықтарға ену күтіп тұр. «ҚазАгроИнновация» АҚ өкілдерінің 

мәлімдеуінше, бұдан былай агроғылымды, ауыл шаруашылығы 

зерттеулерін  жаңғырту тұрақты түрде жүргізілетін болады. Мұндай  

іс-шаралар  кешенді негізде агроөнеркәсіпті бәсекеге қабілетті әрі тиімді 

салалық инновациялық жүйені қалыптастыруға мүмкіндік бермек... 

Әрине, оның нәтижесін уақыт таразысы көрсетеді. Бірақ қандай 

реформа енгізсек те, мамандар сөз етіп жүргендей мемлекеттік 

мүддеміз, ұпайымызды түгендеп алуымыз ескерусіз қалмауы керек-ау 

осы...

ТҮЙІН

салу тәртібін реттейтін норма енгізіледі. 

Бұл ретте көшіп-қонушы жеке еңбек са-

лы ғы бойынша 2 айлық есептік көрсеткіш 

мөл шерінде (3 мың 236 теңге- авт.) ал-

дын ала төлем жасайды. Бұл рұқсат бе-

рілетін әрбір айға төленеді», – дейді ми-

нистр орынбасары. Оның айтуынша, 

атал ған салықтық норма енгізілсе, бюд-

жетке түсетін болжамды қаражат жылына 

4 пен 6 млрд теңге шамасында жос-

парланады. 

Айтпақшы, гастарбайтерлерге қа рас-

ты 


рылған норма Қазақстанға визасыз 

тәр 


тіппен келетін ТМД азаматтарына, 

оның ішінде заңсыз еңбек мигрант 

та-

рының басым бөлігін құрап отырған Ор-талық Азия өңірі елдерінен келетін аза-

маттарға бағытталатынға ұқсайды. Сосын 

мұн дай рұқсатнама 1-3 айларға беріліп, 

ке йіннен ұзартуға жатады. «Бұл ретте ең-

бек мигранттарымен рұқсатнама бо йын-

ша еліміздің жеке тұлғаларында үй ша-

руа шылығында, құрылыс жұмыстарына 

қыз 


меттер көрсету туралы еңбек ке-

лісімшарттары жасалады. Жалпы құжат 

қа былданса, еліміздегі заңсыз еңбек ми-

грант тарын заңдастыруға, олардың ке-

луіне бақылауды күшейтуге тиімді тетік 

қа лыптасады. Екіншіден, еңбек ми грант-

тарының салығы есебінен бюджет түсімі 

ар 


тады. Үшіншіден, еңбек ми 

грант-


тарының қызметі «көлеңкелі эко но ми-

кадан» шығарылып, сыбайлас жем қор-

лықтың жолы кесіледі. Ең ақыры еңбек 

кө 


ші-қоны бойынша нақты статистика 

тү зіліп, елдегі рыноктың жағдайын са рап-

тауға, болжам істеп, еңбек нарығын да-

мытуға жағдай жасайды», – дейді Қайрат 

Ты ныбеков. 

Заң жобасы бойынша жұмыс тобы құ-

рылып, Мәжіліс қабырғасында қызу тал-

қы лауға  шығарылатын  болады. Астана

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№203 (885) 

15

5

.1

.1

1.

1.

20

20

12

12

ж

ж

ыл

ылбе

бейсйс

ен

енбібі

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТБасы 1-бетте

Ресми мәліметке сү

сү

йе

йенс

нсек

ек

,

,

соңғы екі жылда Қазақстанға 

келген шетелдіктер саны 2 

млн адамнан асқан. Соның 1 

мил  лионға  жуығы Қырғыз-

стан, Өзбекстан, Тәжікстаннан 

к

кел

лге

генд

нд

ер

ер

 еке

ке

н.

н.

Д

Д

ег

ег

ен

ен

ме

ме

н 

ос

осын

ынш

ш

ам

ам

а

а ке

келі

лімс

мсек

ек

ті

тің 

ң т

тек 1

па йызға жетер-жетпесі ғана 

ке лу мақсатын «Қазақстанға  

нәпақа табу үшін келдік» деп 

көрсететін секілді. Ал 96

па йызы жеке мақсаттар

р

ме

ме

н 

н

келеді-міс. Нақты жа

ғд

ғд

ай

ай

ды

ды

 

саралағандар мұның мүлдем

керісінше екенін алға 

тартады. Осы олқылықты 

түзеу үшін Ішкі істер

министрлігі  елі міз дегі  еңбек 

кө

к

ші

шқ

он

он

ы

ы

ту

ту

ра

ра

лы

лы

з

з

аң

аң

ға

а

өз

өз

ге

ге

рі

ріст

ст

ер

ер

е

нг

нгіз

із

уд

уд

і

і қо

қо

лғ

лғ

а 

а

алды. Апта басында мәжіліс-

мен дер заң жобасының

тұ сауын кесіп берді.

Қанат ҚАЗЫ

Бізге қытай елінен ескі техниканың көптеп жеткізілетіні жасырын 

емес. Бұған тосқауыл қойылмай ма?

Жеңіс КЕҢЕСҰЛЫ

Келесі жылдың 1 шілдесінен елі-

мі

м

зз

де

де«

«

ЕвЕв

ро

ро-4

4

»»

эк

экол

ол

огог

ия

иялы

л

қ стан-да

да

рр 

т

 ты

ы

енен

 г

гі 

ізі


зі

ле

леді

ді

ддеп

еп ж


жос

ос

папа

рланған. 

Ма ман дар дың  айтуынша, бұл стан-

дарт енгізілген соң, Қытайдың ескі  

жә не сапасыз өнер кәсіп  техникасын 

әкелуге рұқсат беріл мейді.

Қазір бізге сырттан тасы

ы

мам

л

лда-

н

натын техниканың 60 пайыы

зы

зы –– ш

шығ


ығ

у 

у мер зімі он жылдан асып кеткендер. 

Оларға қо сым ша бөлшектерді табу 

қиын,  әрі қор ша ған  ортаға тигізетін 

зар дабы да көп. Сондықтан «Евро-4» 

стан дартын ен г

із

ізу у 

ос

осы 

ы 

мәмә

се

селе

л

ніні

ш

ше-

е

шуі тиіс. Негізіі

, бұ


бұл

л

шеше

ш

шімім

ге

гек

к

өрөр

ші

шіле

ле

с с

Ре сейдің  тәжі ри бе сінен  туындаған 

сияқ ты. Өйткені бұл елге Қытайдың 

ауыр коммерциялық техни ка сы жал-

ған сертификатпен жет кізіліп кел ді.

Ен ді  Ев

Е

ро-4» стандартына сәйкес ке

кел 


л  м

 м

ейей

ті

тін

н

тете

хн

хник

ик

аға жоғарғы кеденб

ба жы  бе

б

л гі


і

ленген.  Қазір Ресейде кө-

не  тех ни ка ны  елден  шығарып  тастау 

мә селесі  кө те ріліп жатыр.Аман ШОТАЕВ, ауыл шаруашылығы 

ғылымының докторы, профессор:

– Егер аталған агроғылымды ре-

фор 

малау жобасында келер жылы 

 

аг

ра

ра

р 

р

лы

лы

қ 

қ 

зе

зе

рт

рт

те

те

ул

ул

ер

ер

ге

ге

ж

ж

ыл

ыл

с

с

ай

а

ынғы 

қа

қа

р 

ржы

жы

ла

ланд

ндыр

ыруд

уд

ы 

ы

са

са

ла

ла

ны

ның

ң іш

іш

кі

кі

 жалпы 

өні мінің 1 пайызына дейін жеткізу жос-

пар ланса, онда мұны қолдауға болады. 

Ал агроғылым туралы реформа бұл мә-

селені қамтымаса, онда ондай ре фор-

 маның қажеті шамалы. Себебі

қ

қ

а 

а

зі

і

рд

рд

ің 

өз

өз

і

інде ауыл шаруашылығы са

са

 л

ла 

а 

сы

сы

н 

н

да

да

,

,

оның ішінде мал ша 

 

руа шылығында 

тұқымдық жұмыстар жүр гізу үшін, асыл 

тұқымды малдарды ша ғылыстыру үшін 

және көпжылдық шөп тер жүйесін іске 

асыр

ыр

уғ

ғ

а;

а

 сондай-ақ

қ

 агро-өнімдерге 

ғы

ғы

лы

лы

ми

ми

с

сар

ар

ап

апт

та 

а 

ма

мала

ла

р

р 

жү

жү

рг

ізуге 

қыруар қаржы керек. 

Бі

з дің агроғылым 

–  түбірімен  ре фор малауды қажет ететін 

көнерген ғылым емес. Агроғылым із де-

ністерге толы, жа ңашылдықты арқау 

еткен ғылым. Сон дықтан ауыл шаруа-

шылығы  ғылы мын  қаржылан дыру 

жү

жүйесін қолға ал ған жөн. Ау

у

ыл

ыл

ш

ш

ар

ар

уа

уа

-

-

шы

лығы ғылымын қар жылан

н

 д

д

ыр

ыр

у іш

і

кі

і

 

жалпы өнімнің 1 пайыздық деңгейіне 

жетуі керек... Сон да ғана ғылыми зерт-

теулер тереңдеп, за манға сай иннова-

циялық  эконо ми ка ға  бейімделген жа-

ңа

ңа

лы

лы

қт

қтар

ар

а

а

шы

шы

 л

л

а 

а 

ды

ды

..

..

.

Ал

Ал

 менің 

бі

бі

  лу

луім

ім  ше

ше

, ау

ауыл

ыл

ды

ды

ғ

ғ

ы

ы 

лы

лым

ми

и 

зе

зерт

ртте

теулерге 

бө 

лінер қаржыны 2015 жылы ғана 

жал пы өнімнің 1 па йыз дық  деңгейіне 

жеткізе  қар жы лан дыру  көзделіп  отыр. 

Оған дейін әлі екі жыл уақыт бар. 

Не

Не

гізінде, мәселені бү гін нен

н

б

б

ас

ас

та

та

п 

п

ше

шешу қажет...

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет