Пре зиденті А. Лукашенко ие болдыжүктеу 3.59 Mb.
Pdf просмотр
бет10/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.59 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

ЖИЫН


Ке

Ке

ше Алматыда болып өт

өт

ке

ке

н

н

«Е

«Е

ур

ураз

аз

ия

ия

к

к

ең

ең

іс

істі

тігі

гінд

нд

ег

ег

і

 ықпалдастық 

үдерістері және заманауи әлем» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция барысында сарапшылар Кедендік одақ пен Бірыңғай

экономикалық кеңістіктің мүмкіндіктері мен кедергілерін талқылады.

Дайындаған Серік ЖҰМАБАЕВ

ле кеттік және жергілікті 

өз

өзін

ін-өзі

зі

б

бас

ас

қа

қа

ру

ру

 

органдарының, сондай-ақ  халықаралық 

ұйымдардың шешім қабылдауына ықпал 

ету практикасы болып отыр. 

Бақытбек СМАҒҰЛ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:  

:

– Соңғы екі-үш

ү

 жылда елімізде орын 

ал

алға

ға

н 

н 

бі

бірқ

рқат

ат

ар

ар т

т

ер

ер

ро

рори

ри

зм

змге

г

 қатысты қыл-

мы

мы

ст

стың

ың

б

б

ұр

ұрын

ын

б

бол

ол

ма

ма

ға

ға

н

н  қайғылы оқи-

ғаларға ұласқаны белгілі. Ол – қылмыстық 

одақ  тар,  ақшаға  табынушылар, асыл ді ні-

міз – исламның атын жамылып, исламға 

жат саналып, қатып қалған қатыгез қағи-

дасымен қаруланған  адастыруш

у

ы  ағым-

дардың жетегі. Өкініштіс

с

і,

і, б

б

ұл

ұл

ж

ж

е 

е те

те

к 

к 

те

те

 г

г

і-

лердің  басым көпшілігі

і

  –

е

ел 

л

жа

жа

ст

ст

ар

ары

ы. 

Де   мек,  терроризм идеологиялық жарнама 

тү рінде азаматтарымыздың санасын жау-

лауда. Ендеше, терроризмге қарсы күреске 

қарудың күшінен гөрі, басқа да тетіктерді 

қос 

қан ләзім. Адамзаттың игілікті өмір 

сү

сү

ру

ру

і 

і

үш

үш

ін

ін

т

т

ер

р

ро

ро

ри

ри

зм

зм

ні

ні

ң 

ң 

ал

ал

дын алу және 

бо

бо

лд

лд

ыр

ырма

мау

у  бо

бойы

йы

нш

нша 

а

Ел

Ел

ба

ба

сының тікелей 

тапсырмасымен жұмыс істейтін құзырлы 

ор гандар орталық, жергілікті атқарушы би-

ліктермен біріге отырып, тиісті аума қтарда 

жал пы қоғам болып заң алдындағы жауап-

кер шілікті  жүктеп, халықтың бейбіт өмірге 

деген сенімін ақтауы шар

р

т.

т.

Мәулен ӘШІМБАЕВ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:

– Рас, бүгінгі таңда терроризм көптеген 

ел үшін өзекті проблемаға айналуда. 

Әлем дік  тәжірибеге сүйенсек, терроризм-

мен және экстремизммен күрес негізінде 

е

екі 

і 

ба

ба

ст

ст

ы 

ы 

пр

пр

ин

ин

ци

ци

п 

п

жа

жа

ты

ты

р.

р

  Оның біріншісі 

те

тер 

р

ро

ро

ри

ри

зм

зм

ме

ме

н 

н  кү

кү

ре

реск

ске 

е 

к

кешенді қадам 

жасау. Ал екінші басты қағидат – осынау 

әлеуметтік құбылыспен күресте алдын 

алатын, ескертетін, профилактикалық ша-

ралар. Дәл осы екі қағидат талқыланып 

отыр ған заң жобасының негізгі өзегі болып 

та былады.  Бір сөзбен айтқ

тқ

ан

ан

да

а,

,

б

б

ар

ар

лы

лы

қ 

мем  лекеттік  орган террор

риз

из

мм

мм

ен

ен к

к

үр

үр

ес

ес

ке

ке

 

жұ мылады.  Егер бұл міндет бұған дейін тек 

қа  на құқық қорғау органдары жүйесінің 

құ  зырында болса, жаңа заң жобасымен 

бір қатар мемлекеттік органның жауап кер-

ші лігі  кеңейе  түседі.

Астана

ШАР


ТА

Р

ПАП

«Сириядағы ұлттық оппозициялық коалиция Сирия халқының 

жалғ

лғ

ыз

ыз

 заң

ң

ды

д

 өкілд

лд

ік  құ

құ

ры

р

лымы болып табылад

д

ы»

ы

.

.

Ке

К

ше 

Фр

р

ан

анци

ци

я

я

Пр

През

ез

ид

ид

ен

ен

ті

ті Ф

Ф

ра

ранс

нсуа Олланд осындай 

мә

мә

лі

лі

мд

мдем

ем

е

е 

жа

жа

са

са

ды

ды

 

деп жазады ИТАР-ТАСС.

Еуропаның 23 елінде жаппай ереуіл басталды. Әлеуметтік мәселелердің 

өршіп жатқанын алға тартқан ереуілшілер биліктен қатаң экономикалық

саясаттан бас тартуды талап етіп отыр.

Бі

Бі

рі

р

кк

к

ен Араб Әм

м

ір

і

ліктерінің билігі интернетте теріс п

п

ік

і

ір

р

 жазған 

аз

з

ам

ам

ат

ат

та

та

рд

рды 

ы

да

да т

т

ем

ем

ір

ір

т

т

ор

орға

ға ж

ж

абу жөнінде шешім шы

ы

ға

ғард

рды.

ы.

Ж

Ж

аң

аңа

а за

заң 

ң

бойынша, мемлекет тұрақтылығына нұқсан келтіретін, мемлекетт

ік

 

жүйені сынға алатын интернет қолданушылары заң бойынша жазаға 

тартылады.

«Бұдан былай Франция аталған саяси 

күшті Сирияның уақытша үкіметі ретінде 

қа растырып, саяси қарым-қатынаста бо-

ла

ла

 д д

ы»

ы»,

,

– дед

п мәлімдеді Ф.Олланд. Ос

Ос

ы-

ы-ла

лай


й

ша

ша,

,

ФрФранция Сирияның оппоз

зи

ици

ци

я-я-

сын заң ды билік ретінде мойындаған 

алғашқы  еу ро палық  мемлекет  болып 

отыр. Дүйсенбі кү ні бұл саяси күшті Араб 

елдерінің лигасы да заңды үкімет ретінде 

мойындағ


ағ

ан

ан бола 

тын. А


А

л

лСири

р

ядд

ағы 


оппози

и

цици

ял

ялықық

к

коа

оа

лили

 ц

ция

ия

 н ның

ың

жжет

ет

екек

шісі 


Моаз-Хатиб  билік әске ріне қарсы тұру 

үшін оппозициялық жа сақ тарды қару-

жа  рақпен қамтамасыз ету қажет екенін 

айт қан еді. Осыған орай, Фран ция Пре-

зи денті сириялық оппози ция ны қару-жа-

рақпен қамтамасыз етуге да йын екенін

жә

жә

нене

о

оны

ны

ңң

ле

леги

ги

тити

мд

мдігін мойын даған  кез 

ке

келг

лг

енен

е

ел

л

деде с

с

ололай

ай

іі

ст

сеуге тиіс екенін ес-

кертті. Дегенмен Ф.Олланд бұл шешімді

сырт қы  күштердің араласуы деп есепте-

мей тінін және Сирияның ішкі ісіне бөгде 

елдің араласуы тек БҰҰ Қауіп сіз дік кеңе-

сін де  ғана  шешілетіні

ні

н ай


а

тты. Естер

р

ің

іңізге 

сала кетейік, қы

рк

рк

үйүйек

ек

аайы

йы

нднда

а БҰ


БҰҰ 

Ұ 

БаБас 

с 

ассамблеясы аясында Франция Сирияоппозициясын тездетіп уақытша үкімет 

жасақтауға шақырған болатын.

Еу

Еу

роро

па

палық кәсіподақтар конфе

е

деде

ра

ра-

-

цияясы

сының


бастамасымен  ұйы

м

мдада

с

с-тырылған жаппай ереуілдер  Испания, Гре-

ция, Португалия мен Италияны қамтыды. 

Сон дай-ақ  қарсылық акциялары Бельгия, 

Германия, Франция және біртақар Шығыс 

Еуропа е

е

лдлд

ер

ерініне 

е 

ұлұл

ас

асты

ты

..

Ис

Испа

а

нини

я 

я ме

ме

нн

По

Португалиядағы көлік, 

же

жерг

і

ілікк і

ті аэр


эр

оп

опорт  қызметкерлерінен 

құралған ереуілшілер полиция қыз-

меткерлерімен қақтығысты. Тәртіпсіздік 

сал дарынан ірі компаниялардың жұмысы

тоқтап қалды. Кәрі құрлықтағы ереуіл әлі 

де жалғасатын түрі

рі

б

барар.

Бұл заң сондай-ақ мемлекеттік жүйені 

ма

м

зақ қ

ететін кез келген сурет, карикат

т

ур

ура

не

неме

ме

сесе б

б

асқа да ақпарат көзддер

ерін


ін

е

еқатысты қол данылады. Заңсыз шерулерге 

шақыру, ислам дініне тіл тигізу де осы 

санаттағы қыл мыстардың қатарына жата-

ды.  Вир туал ды  қылмыстар  үшін кемінде 

үш жыл жаза бе ріледі. Ал егер қылмыс 

иесі шетел

ел

дік азамат болып шықса, ол де

дере


ре

у

уел

елде


де

н

ншы

шы

 ғ ға

ары


ры

лады. Аталған заң 

жобасында ин тер нет  арқылы жезөкшелік 

және порногра фия лық  таспаларды ұсы-

нушылармен кү рес мәселесі де қарас-

тырылған.

М

анс


ұрұр

ХАМИТ


(фо

(фо


то)

т

фф

№203 (885) 

15.11.2012 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


ОЙТАЛҚЫ 

  

Жұмыссыз ретінде есепте тұрған мерзім еңбек өтіліне санала ма?

Келісімшарт негізінде жалақы мөлшерін өзгертуге бола ма?Жекеменшік мекемедегі қызметкерлердің еңбекақыларын өзгерту қажет болса, нені 

басшылыққа алуға болады, әлде еңбек шартына қосымша келісім жасау жеткілікті ме?

Тоқтар КЕМЕЛОВ, Қарағанды облысы

Бір кездері мен жұмыс істеп жүрген мекеме қаржылық қиындықтарға 

байланысты жабылып қалып, жұмыссыз қалдым. Сол себепті жұмыспен 

қамту орталығында жұмыссыз ретінде тұрдым. Ол туралы еңбек кітап-

шамда да жазылған. Осы орайда менің білгім келгені, зейнеткер лікке 

шыққан кезде жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде есепте 

тұрған мерзім еңбек өтіліне санала ма? 

Орынбек ӨҢДЕШОВ, Жамбыл облысы

Сарапшы маманның айтуына қара-

ғанда, Қолданыстағы зейнетақы заң-

намаларына сәйкес 1998 жылғы 1 қаң-

тарға дейiнгi кезеңге зейнетақы 

тө 


лем 

дерiн есептеу үшiн еңбек өтілі 

еңбек кiтапшасымен расталады.

Алайда, айта кететін жайт, «Қазақ-

стан Республикасындағы зейнет ақымен 

қамсыздандыруы туралы» ҚР Заңының 

11-бабына сәйкес зейнетақы та-

ғайындау кезінде еңбек өтіліне жұмыс-

пен қамту орталығында жұмыссыз ре-

тінде есепте тұрған мерзім есепке 

алын байды.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

ОҚИҒА


АЛАШ-АҚПАРАТ

ҚР Еңбек кодексінің  48-бабына сәйкес, қыз-

меткердің еңбек жағдайларын өзгертуге  тек  қыз-

меткер еңбек шартында келiсiлген тиiстi бi-

лiктiлiктегi лауазым, мамандық немесе кәсiп 

бойын ша жұмысын жалғас тырған кезде, өндiрiстi 

ұйымдастырудағы, соның iшiнде қайта ұйымдас-

тыру кезiндегi өзгерiстерге және жұмыс берушiнiң 

жұмыс көлемiнiң қысқаруына байланысты ғана 

жол беріледі. 

Еңбек жағдайлары өзгерген кезде еңбек шар-

тына және ұжымдық шартқа тиiстi толықтырулар 

мен өзгерiстер енгiзiледi.

Егер еңбек шарты мен ұжымдық шартта ес-

кертудiң анағұрлым ұзақ мерзiмi көзделмесе, 

жұмыс берушi қызметкерге және оның өкiлдерiне 

еңбек жағдайларының осы баптың 1-тармағында 

көрсетiлген себептер бойынша орын алған өзгеруi 

туралы бiр айдан кешiктiрмей жазбаша түрде 

ескертуге тиiс.

Егер қызметкер жұмысты жаңа жағдайда 

жалғастыруға келiспесе, онда жұмыс берушi - бар 

болса, қызметкердiң бiлiктiлiгi мен денсаулық 

жағдайына сәйкес келетiн өзге жұмысты, ал 

мұндай жұмыс болмаса, қызметкердiң бiлiктiлiгi 

мен денсаулық жағдайы ескерiлiп, ол орындай 

алатын, бос тұрған төмен лауазым немесе ақысы 

төмен бос жұмысты жазбаша нысанда ұсынуға 

мiндеттi.

Егер осы баптың 1-тармағында көзделген 

мән-жайлар қызметкерлердiң санын немесе шта-

тын қысқартуға әкеп соғуы мүмкiн болса, жұмыс 

берушiнiң жұмыс орындарын сақтау мақсатында, 

қызметкерлер өкiлдерiнiң пiкiрiн ескере отырып, 

толық емес жұмыс уақыты режимiн енгiзуге 

құқығы бар.

Жұмыс берушi қызметкерлердiң санын не месе 

штатын қысқартуға әкеп соғуы мүмкiн то лық емес 

жұмыс уақыты режимiн тоқтатуды қыз меткерлер 

өкiлдерiнiң пiкiрiн ескере отырып жүргiзедi.

Аталған баптың нормалары қызметкердің 

жала қысы төмендетілген жағдайда да қолданы-

лады.

Ал жалақы мөлшері  арттырылған жағдайда Кодекстің 32-бабы  (Еңбек шартын жасасу, өзгерту 

және толықтыру тәртібі) қолданылады.

Абай ОМАРОВ (коллаж)

ТҮЙІН

 Мамандардың арасында қызу тартысқа түскен тақырыпты талқылаудағы 

мақсат біреу ғана – Үкімет қандай шешім қабылдаса да қоғам үшін қатерлі 

болмаса болғаны. Әйтпесе алкогольді ішімдіктердің акциздік салығының 

мөлшерін көтерудің пайдалы жақтарынан бөлек зиянының да бар екені 

көрініп-ақ тұр...

Балықшы жігіттің 

батырлығы

Маскүнемдер еліне айналып барамыз ба?

Сапалы өнім – жанкешті еңбек жемісі

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

МЕРЕЙТ


ОЙ

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет