Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей


  Жинактау процесі  кандай үш топка белінеді*» 6жүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет12/14
Дата23.04.2017
өлшемі2.18 Mb.
түріУчебник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5
  Жинактау процесі  кандай үш топка белінеді*»
6
  Тасымадау процесі кандай операциялардан тұрады?
7  Даиындау процесі  кандай операциялардан түрады?
8
  Жинактау процесіне кандай операциялар кіреді?

Сөздік
Кешенді процесс -  комплексный процесс
Тасы маддау процесі -  процесс перевозок 
Даиындау процесі — процесс подготовки 
Жинактау процесі -  процесс сборки 
Жайып қою — разложить 
Үйіо қою -  сложить кучками /грудами/
Негіздерді тексеру -  проверка основ 
Саты ілу -  подвешивать лестницы 
Уақытша бекіту -  укрепить временно 
Уақыт шығыны -  затраты времени 
Тоттанудан қорғау -  защищать от ржавчины 
Жинактау икемділігі -  способность сборки
25- мэтін бойынша тапсырмалар

Мәтінді  мэнерлеп  окыныз, орыс тіліне аударыныз.
Прочитайте выразительно текст, переведите на русский язык.
2
Өткен
----------   — -" г ”'" ■ 
іүсірінп,  есімше
мен  көсемше  сездерді  белгілеңіз,  орыс  тіліне  аударыныз /мэтінде
выделите
і
  . 
'  
■ " '  ------ --- у 
9  О01ДЫ1Л 1 I
деепричастия, переведите их на русский язык /если есть/.
3
Мәтіннен
------------ 
^ • « р м о і   н а п д а л а н а   О Г Ы р Ы П .
«Жинактау  нронесіне  не  жатады?»  деген  такыры н  бойынша 
диалог күрастырыныз.
Используя  данные  после  текста  вопросы,  составьте  диалог  на  тему 
«Жинактау процесіне не жатады?»
Назар аударыныз! Обратите внимание!

Үстеу Наречие
Үстеу  -   наіречия  -   делятся  на  непроизводные  и  производные. 
Производные образуются при помощи:
Суффиксов
-ша/-ше
-дай/-дей,
-тайАтей
Қазак+ша, орыс+ша 
экедей, айдай 
қүстай, пештей
Окончаний
Да/де
Та/те
Нда/нде
Қа/ке
Ға/ге
На/не
Нан/нен
Дан/ден
Тан/тен
^  
а
жаз+да, күз+де 
қыс-Нга, түс+те 
осы+нда, кезі+нде 
алыс+қа, биік+ке 
жоғары+ға
арты+на, күні+не
алды+нан, етбеті+нен
былтырИ-дан, ерте+ден 
он жақ+тан, іш+тен 

-------
--  -  

------------—
----------------- —

Берілген сөздерден үстеу жасаныз, орыс тіліне аударыныз: 
Составьте из данных слов үстеу-наречия, переведите на русский язык:
Жаны,  орта,  басы,  ағылшын,  қырғыз,  өзбек,  татар,  мүсылман,  төмен, 
күні, үйде
По значению үстеу /наречия /имеют несколько разрядов:
Мезгіл үстеу /времени/
Қашан?
Еогең, қазір 
]
Мекен үстеу/места/
Қайда?
------------ ----  
7 —
----------------------*
Алға, томен
Қимыл-сын 
үстеу
действия/
/образа Қалай?
Немісше,тез
Мөлшер үстеү/меры/
Қанша?
Сонша,талай

Орыс  тіліне  аударыныз,  үстеудін  мағынасына  карай  түрін
аныктаңыз.
Переведите на русский язык, определите разряд наречий по значению:
Ертең сызу сабағына кешікпей кел.
Студенттер осы н да түрады.

СЭТбаеВ  ок>,лаРы"а»  ®Р°™> 
Семен  баяндамасын  казакша
Профессору мы здьщ мерейгойына сонша 
қонақ келді.

Сүрактарға жауап берініз: 
Ответьте на вопросы:
ҚаМК.   Т'Л1“  канша  Уакьгг  окьш  журсіз?  Сайран  немісше  калай
^ГлТтур^сы Гба^ "с"13”  б° ЛаДЬ1? 
БҮГІН 11 І 1 9  
ме?  ^ н
осында  түрасын  ба?  Сіз  жақында  кайда  болдыныз?  Сендер  еоте 
түрасыңдар ма, кеш түрасыңдар ма? Сен бүрын  кай мектепте оқьідьщ?
Теоретически  механика  пәні  тым  киын  ба?  Ерген  Ш
в
!
дТ р ы Г ш Г ес^ ? 
3  ^
  ССН  ■


Казак тіліне аударыныз:
Переведите на казахский язык:
В этом году наша группа ездила в Астану.
Дни сессии остались позади.
Мы быстро приготовили уроки. 
» 
I. •. 
,
В спорткомплексе университета столько людей!
Завтра начинаются каникулы.

Сейлем 
курастырыцыз, 
орыс тіліне аударыныз:
Составьте предложения, переведите на русский язык:
Түзілістерді жинактау -/комплексный/ процесс болып саналады 
Бул процесс /на три группы/ бөлінеді.
/В  грузоперевозки/  түзілістерді  жеткізу,  түсіру,  жайып  кою  немесе
үиіп кою операциялары жатады.
/Подготовительный/  процесше  түзілістердің  сапасын  тексеру  де
жатады.  Жинактау  процесіне  ілу, 
/подъем/,  түзілістерді  дөлдеу 
/установка/ де жатады.

Мына 
үстеулерді  пайдалана 
отырып,  берілген  жоспар
бойынша  Павлодар  каласы  туралы 
әнгімеленіз.  Үстеулерді 
орыс
тіліис 
аударыныз:
Используя данные наречия,  по следующему плану составьте рассказ о
городе Павлодаре.  Наречия переведите на русский  язык:

а) Павлодар каласыньщ тарихы.
ә) Павлодардың көрнекті жерлері.
б) Павлодардың ауыр енеркәсібі.
в) Павлодар жерінің атакты  адамдары.
г)  С.Торайғыров  атындагы  Павлодар  мемлекетпк  университет!. 
«Тағлым» кешені.
Керекті  үстеулер:  биыл,  қазір,  әрқашан,  ешқашан,  осында,  мында,

шЛ?* 
ф
 
л
дүрыс,  сонша,  көп,  талай,  казакша,  орысша,  меніңше,  жақында,
-  бұрын, ёнді, алыс. қыстыгүні, жаздыгүні, былтыр, үнемі, дүрыс.
*
■  
'т . 
Ш
 
.  
I  
**
Қосымша тапсырма: мэтінді орыс тіліне аударыныз:
Түзілістерді  жинақтау  технологиясын  толық  жетілдірудің  ең
маңызды  мәселелеріне  жататындар:  күрастырмалы  түзілістерді
жобалау,  жасау және тасымалдау  процесінде жинақтау талаптарын  ең
толық 
және 
жан-жақты 
есепке 
алу 
жолымен 
жинақтық
технологиялығының деңгейін  көтеру;  жинақтаудың  үдемелі  әдістерін
дамыту;  өндірістің  дәлдігі;  процестерді  кешенді  механикаландыру,
орынды  жинақтау жабдықтарын  пайдалану;  жүмысшылардын  еңбегін 
ғылыми жолмен ұйымдастыру.
Қүрылыс  өндірісің  технологиясы,  үйымдастыру  саласындағы 
қазіргі  жетістіктер  жобалау,  қүрылыстағы  еліміздің  және  шетелдік 
тәжірибенің  жалпы  қорытындысы,  жобалау  және  қүрылыстын  үнемі 
практикасына  гылыми-зерттеу  нәтижесін  енгізу  болады.  «Ғылым  —
жобалау-қүрылыс  өндірісі»  циклін  дамытужәне  басқару  жинактау 
процесін ойдағыдай дамытудың кепілі болып табылады.
Түзілістер  жинақтау технологиясы  жүмыстар  ондірісің  қолайлы 
әдістері  мен  тәсілдерін  пайдалану  арқылы  үйымдастыру  және 
технологиялық  міндеттер  шешімінің  жиынтығы,  оның  ақыр  аягында 
үймереттер  мен  ғимараттар  түріндедайын  онім  шығарылады.  Жүмыс 
өндірісінің  үйлесімді  вариантын  тандау  көбінесе  күрылыстын 
мерзімін және оның сапасын алдын ала болжайды.
(С.Хамзин, А. Әбішев)
Үй тапсырмасы:
■В  н
а) тақы ры пты   қайталаныз;
повторите тему урока; 
ә) мәтіннін жоспарын жасаныз;
составьте план текста;
б) эпиграфты калай түсінесіз, айтып берініз; 
расскажите, как понимаете эпиграф.

Белгі болнаса

жол бүзылады
,
Білім болмаса
, с м  
бузылады
Махмуд КашгариуХІгасыр.
26-мәтін
Жинактау механизмдері
Құрылы
К
р
^
В
  пайлаланыладь,.  Мүндай  машиналарга 
улкен 
мэн 
берілед 
1

Машиналар 
қосалқы 
машиналар 
мен
механизмдерге  бөлінеді.  Жинактау  крандарында  жүк  көтеру  жэне 
ПСфуд,„ 
бфнеше 
жумыс 
шапшащшгы 
болады. 
Крандар
а Т н Г ы Т іп Г Г  Н
 Р Э
 мұиаралы,  төрггаганды  және 
арнаиы  болады. 
Қозғапу  жабдыктарына  байланысты  коанлап
автомобиль  жыланбауыр табанды,  пневмодоңғалакты  және теміржол
К О Я Н Л Я П М  
^ Л Т Т к Г П  
А п   п н г л   г » .  
А   — __ ________
/ г
 
■*

сп  жылжымалы
Т Р
 Б 1  ЩВ Те3 И  Ив 
Ьұл  крандар
О  И I  ҒСТі Р I 
Я *Ч 
1 пч*1 г / 
м  
_____
биіктігі
з  кең  пайд аланы лады.  Жыланбауыр
і  үймереттерді  жинақтауға,  салмағ 
орнатуға  мүмкіндік  беоеяі.
ГТнекмпл
уакыт  шыгыиын 
қажет  етеді. 
Тем.р  жол  крандарын  ш а м а і, 
павдаланады, 
тем.р  жолдары  бар  коймаларды  ірілендіріп  кұрастыру 
алаңшасында 
гана 
кажегі  бар.  Мұнаралы  крандар арнайы  рельс жолы 
ооиынша 
жүреді, 
көп 
қабатгы  өнеркәсіптік  үймеретер,  ЖЭС,  ГРЭС 
домна,  конвертор  түзілістерін 
жинақтағанда 
кажет. 
’  Төрггағанды 
кранды  биіктігі  60 м 
дейін 
жететін  үймеретгерді,  ЖЭС.СуЭС, домна, 
мартен  пештерін,  бункерлі  эстакадаларды  түргызғанда  пайдаланады. 
Арнаиы кран жинактаудың арнайы тәсілдерін орындау 
үшін 
керек.
(С.Хамзин, А. Абишев) 
Өз түсінігінізді 
айқындайтын  сүрақтар
1
  Қандай жинактау механизмдерін білесіз?
2
 Жинактау крандары қандай топтарға бөлінеді?
3 Қозғалу жабдыктарына байланысты крандар қандай болады?
4 Автомобиль краны немен сипатталады?
5 Жыланбауыр краны  кандай күрылыста пайдаланылады?

8
  Пневмодоңғалақты, 
темір 
жол, 
мұнаращ 
крандар 
кандай
қүрылыста кажет?
9  Арнайы кранның ерекшеліг і  неде?
Сөздік
Қосалқы машиналар -  запасные машины 
Жұмыс шапшандығы -  рабочая скорость 
Жебелі кран -  стрелочный кран 
Төрттағанды кран - четырехподпорочный кран 
Мүнаралы кран -  башенный кран 
Пневмодонғалақты кран -  пневмоколесный кран 
Жылжымалық кабілеті  —
 свойство передвижения
26 - м әіін бойынша тапсырмалар

МәтіндІ  мәнерлеп окып, орыс тіліне аударыныз. 
Выразительно прочитайте текст, переведите на русский язык.

Сұрақтар  аркы лы   бір  -   бірінізбен  жинактау  механизмдері 
туралы әнгімелесіңіз.
С  помощью  вопросов  поговорите  друг  с  другом 
о  сборчных 
механизмах.

М ына сөйлемдерге эр түрлі сұрактар койыныз:
К данным предложениям составьте разные вопросы:
Жинактау 
крандарының 
бірнеше 
шапшаңдығы 
болу 
керек.
Стационарлы  машиналардьщ  конструкциясы  жеңіл,  құны  шамалы, 
жүк көтергіштігі үлкен болады.
Өздігінен  жүрепн  машиналар  объект  территориясы  бойынша  еркін 
ауысып отырады.
Автомобиль краны тез жүреді.
Арнайы кран ғимараттын нақты/конкретный/ бір түрін  жинактау үшін 
арналады.
Крандарды  жүмыс  параметрлерін  анықтап/определив/  таңдайды
/выбирают/. 
**

Сызылган  сөздер  кандай  сез  таптары на  жатады?  Сөйлемде 
аткараты н рөлі кандай?
К  каким  частям речи  относятся подчеркнутые слова?  Какую  роль они 
выполняют в предложении?

Көмекші сөздер 
Служебные слова
Как  в  русском,  так  и  в  казахском
самостоятельным  значением,  не  выполняющие  самостоятельную
функцию  в  предложении.  Это  көмекші  сөздер  -   служебные  слоіГ
Ш Ш В И  
ПОСЛ' 
ОІ.
 оГаелТя
Септеуліктер
/нослелоги/
кейін,  дейін,  соң,
арқылы,
бойынша,
баска,бүрын /т.б/
после, 
до, I
после,через,по, 
кроме,раньше 

др./ 
1
көмекші 
есімдер 
/служебные слова/
арты, 
іші,үсті, 
асты, жаны
г  ...
за, 
внутри, 
на, подвоз ле 
_ |  
и,  но,  потому  чтоП 
если... 
1
жалгаулыктар 
/союзы/ жэне,
бірак,өйткені,егер
Ф   Ф   ф
демеуліктер 
/частицы/
гана,гой,  -ак,-ау, 
ма/ме,  ба/бе,  па/ 
пе, әсіресе
только, 
ли,
особенно
нужно, 
как,]
оказывается,
конечно, 
правда, 
вероятно
модаль 
создер
/модальные слова/'
— — ----------- -----------------------
--------
1
“  

— -  ■  —  , 
Ж ,  -   -
керек, 
сиякты, 
екен, эрине, 
рас, 
шамасы, 
мүмкі н

Сейлемдерді  окыңыз,  орыс  тіліне  аударыныз,  көмекші 
создердін түрін аныкганыз
Прочитайте  предложения,  переведите  на  русский  язык,  определите
вид служебных слов:
Бһ  лекциядан 
кейін 
академик  С.Б.Бейсембаев  атындагы  гылыми 
кітапханаға барамыз.
Сабақ кестесі бойынша  казақ тілі сабағы ертен болады 
« Арту-түсіру» сезі қазакшага калай аударылады екен?
Ал «релейная защита» сиякты сөз тіркесі казак тілінде калай болады? 
Институтта есеп техникасы мен психология пөндері де өтіледі.

Мен  «  Ғимараттардың  құрылыс  технологиясы»  деген  кітапты  сенен
бұрын оқыдым. Семинарға Айжаннан басқа бөрі  кедді. Осы  мамандық
туралы сен кім арқылы білдің?
Спорт  жарыстарына  Нүрғайша  ғана  қатысты.  Үстелдің  үстінде 
математика  пәнінен  окулықтар  жатыр.  Мәжіліс  залының  іші  -   голған 
халык! 
л.

Көп  нүктеніц  орнына  қажетті  көмекші  сөэдерді  койыныз,
орыс тіліне аударыцыз:
Вместо  точек  вставьте  нужные  служебные  слова,  переведите  на 
русский язык:
М үратбакылау жүмысын  кітап  ...  істеді.
Арсен университет газетіне үстаз  ...  макала жазды.
Жүлдыз  ...  Рустам курс тык жүмысын бірге дайындады.
Практикалық сабақ қызық өтті,  ...  бәрі жақсы даярланып келді.
Мынау менің дәптерім  ... 
,
Сен Бұқар жырау атындағы әдёбиет ...өнер  мүражайына барасың ...  ? 
Асханада тамақ д әм д і__
Интернет кафесінде орын жок  ...
Студент үйінде өткізілетін мерекелік кешке бардын . . . /Үнады  ...?
Мен стадионның  ... түрамын.
Баянауыл  ...  Павлодар — -240 шақырымдай.
Жасыбай көлінің  ... Демалыс үйі бар.
Жүсіпбек  Аймауытов  атындағы  драма  театрының  ...тамаша  фонтан 
орнатылыпты.
С.Торайғыровка  арналған  ескерткіш  Орталық  кітапхананың 
койы лған.

Мына 
сөйлемдердегі 
көмекші 
сездердіц 
ерекшелігі
кандай?Бул  көмекиіі  сөздердің  қандай  түрі?  Олардын  жағы  мен 
септігін аныктаныз.
В  чем  особенность  служебных  слов  в  данных  предложениях?  К
какому  виду  служебных  слов  они  относятся?  Определите  их  лицо  и 
падеж.
Біздің  қаламыздың  шетінде 
бір  үлкен  ғимарат  салынған.  Ауылдың 
шетінен  шықтық.Шетте 
бір  үй  тұр  екен. 
Облыс  шекарасының 
жанында  злектр энергетика жүйесі  іске қосылды.
Аэропорттың қасында саяжай бар. Ол үйдің қасына бассейн салмак.

сырты
Басы солай болды. Сабақтың басында такырып айтылды.
8
 
Көп  нүктенін орнына керекті сөздерді койыныз:
Вставьте необходимые слова в следующее  правило:
Көмекші  есімдер  I   служебные  имена  -   сочетаются  с  именем
существительным в  ... 
падеже 
и  образуют словосочетания  имеющие
простронслкнное  в И Ц   Служебные 
„мена  Я
®
!
 
только/!/  в  притяжательной  форме  ...  лнаа  н  в
Ш
И
 
окончания. Комекшд  есімдер очень отличаются от других  ед аеб н и х  
слов, так  как они могут употребляться самостоятельно /  Шетте бір уй
бар  екенУ  в  определенной  синтаксической  функции  и  иметь
конкретное лексическое значение.
9
 
Қазак тіліне аударыныз:
переведите на казахский язык:
Я хочу знать много о сборочных механизмах.
О городском строительстве я  многое узнал через моего друг:
После сессии мы поедем домой.
Каникулы  мы проведем  в Баянауле или в Актогае.
Я говорю не только по-казахски и по -русски, но и по -  англі 
Мои друзья учатся в Таразе, а твои?
Я же говорил тебе!
Твой брат -  компьютерщик?
Он, оказывается, хороший преподаватель.
Конечно, Санжар -мой самый лучший друг.
Возле учебного корпуса построили спортивный комплекс. 
Районная энергосистема находится около города Екибастуза.
Строительная площадка 
находится и т п ?  шіглпи
10 
Диалогты толыктырыныз:
Дополните диалог:
Менің ана тілім -қазақ тілі. Ал сіздікі ше?
...........-............Сіз менің тілімді білесіз бе?
Иә, әрине, білемін. О қулы қ..........
Қиындау  ..............
Текгана  .......... емес, теледидар.........

-  О с ы т іл д е н ............... ?
-  Неміс тілінде оқи аламын.
-  Керемет...!
-  Германияға дей ін ........... Ал қазір оңай  ....
-  Мені......... ?
Қосымша  тапсырма:  кыскаш а  түрде  берілген  мәтіннен  көмекші
сөздерді  тауып
/6
  сөз/,  түрін  аныктаныз;  мәтінді  орыс  тіліне
аударыныз; мазмүнын казак тілінде айтып берініз. 
Дополнительное  задание  :  в  небольшом  тексте  найдите  служебные 
слова/их 
6
/,  определите  их  вид;  переведите  текст  на  русский  язык; 
передайте содержание текста на казахском языке.
Кішкентай, бірак манызды  күрылгы 
Дербес  компьютермен  адам  арасындағы  байланыс  кішкентай 
ғана  кұры лғы   «тышқан»  аркылы  жүзеге  асады.  Кішкентай  қол
роллерін  үстел  үстінде  жылжытқанда,  экрандағы  курсор  немесе 
стрелка  да  коса  жылжиды.  Тышқан  механикалык  жэне  оптикалы  —
 
механикалық болып бөлінеді.  Ең карапаиым жэне арзаны —
 оптикалы- 
механикалық  тышқан.  Ол  сенсор  көмегімен  сигналды  экранға 
жіберетін  резиналық  шариктен  түрады.  Оптикалық  тышқан  арнайы 
«кілемшеде»  козғалады.  Кілемше  тышқанның  ішіне  шаң  түсуінен 
сақтайды және жүмыс істеуді жеңілдетеді.
Сөздік
дербес -  персональный 
қүрылғы -  устройство 
кілемше — коврик 
жеңілдету — облегчить 
қозғалу -  двигаться 
жылжыту — двигать
арнайы — специальный 
шаң — пыль 
бөліну -  делиться
Үй та псы рм асы:
а) көмекші  сөздерді  пайдалана  отырып,  «Акмола  -Астана. Астана
күрылысы»» такырыбы бойынша әнгіме кұрастырыныз; 
используя  служебные  слова,  составьте  рассказ  на  тему  «Акмола  -
Астана.  Астана курылысы»;

ә) жана сөздермен свз тіркестерін  кұрасгырыньп;
с новыми словами составьте словосочетания;
к
ұ
р
ы
л
ы
һ
Г
о
б
ъ
е
^
г
і
л
е
р
і
н
 
к
^
^
э
^
м
^
з
/
; Ш
' 1
Л
О
д
а
р
"
4
 
ж
а
н
а
Ш
В И Й  покажите/расскажите/  новые
27-сабак
Еңбекпен табылган дамнің тәттілігі өігеше болады 
Ыоыраи Алтынсарин
(1841-1889)
27 -МӘТІН
Бетон қоспасыи дайындаудь. ұйымдастыру негіздері
Қазіргі 
жағдайда 
бетон 
қоспасын 
дағдыдағыдай 
т а у іш  
зауыттарында  орталыктан  дайындайды.  Бірак  кобінесе  шағын
н ! ^ Г Н
Е
Я
Н
  камтамасыз  егу  үшш  жылжымалы
пайд аланыл ады. 

 
араластыР^ь. ш 
кондырғылар
Бетон  қоспасын  дайындау  процесі  келесі  технологиялык 
операциялардан 
тұрады: 
күрамына 
кіретін 
материалдарды 
(толтырғыштар 
жене 
цементі) 
коймалардан 
а р а л а с Г Д ^  
кондырғыларға  тасымалдау,  дозалау,  механикалық  араластыру  және
орындарына  жеткізу  үшін  дайын  бетон  коспасын  көлік
күраддарға  беру.  Сонымен  бетон  қоспасын  дайындаудың  негізгі 

СЫ  ° НЫН  КүраМЬ,ндағь'  бөліктерді  механикалык  араластыру
Бетон  арапастырғыпггар  компоненттері  тиеу 
және 
дайын
коспаны  беру  тәсілдері  бойынша  циклдік  (оқтын)  және  үзіліссіз
болады,  ал  араластыру  тәсілі  бойынша  гравитациялық  және 
ықтиярсыз болады.
Цикл  үш  операциядан  түрады:  негізгі  материалдарды  тиеу 
араластыру жене даиын  коспаны түсіру.  Мүндай үлгі дозалау жылдам 
өзгертуге  және  бетон  коспасын  әр  түрлі  параметрмен  беруге 
мүмюндж  тугызады.  Үздіксіз  кимылды  бетон  араластырғыштарды 
дозалау, тиеу жене дайын коспаны беру процестері үзіліссіз жүреді.
компоненттер  кішкентай
бөлшектердщ  еркін  қүлауы  негізін  пайдаланумен  араластырылады. 
Ьарабан  сыиымдылығы  араластырғышқа  тиелген  күрғақ  материалдар

көлемі бойынша анықталады және  100,  250, 500,  750,  1200, 2400 ,4000
литр болуы мүмкін.
Ықтиярсыз қимылды бетон араластырғыштарда қалақтар немесе 
жүдырыкшылар болады,  олар айналғанда қоспа  араластырылады.  Бүл 
әдіс аз жылжымалы қатты қоспаларды дайындағанда, қоспаны  кеуекті 
және жеңіл толтырғыштармен дайындағанда қолданылады.
(С.Хамзин, А.Әбішев)
Өз түсінігіңізді айқындайтын сұрақтар:
1  Бетон коспасын қайда дайындайды?
2 Бетон қоспасын дайындау процесі кандай операциялардан түрады?
3 Бетон араластырғыштардың кандай түрлері бар?
4 Гравитациялық араластырғыштарда компоненттер қалай 
арапастырылады? 
‘ 
/
5  Ыктиярсыз қимылды араластырғыштарға сипаттама берініз.
Сөздік
Бетон араластырғыш -  бетономешалка 
Толтырғыш -  наполнитель 
Тиеу қоспа -  погрузочная смесь/раствор/ 
дайын қоспа — готовая засыпка 
ықтиярсыз -  непрерывный
материал көлемі — объем Материала
жүдырықша -  кулачки 
қалақтар - лопасти 
қондырғы - установка 
кеуекті -  пористый, ячеистый 
төсеу -  укладка
жылжымалы -  подвижный
27-мәтін бойынша тапсырмалар

Мәтінді  мәнерлеп  оқыныз,  қазак  тіліне  тэн  дыбыстарга 
назар  аударыныз,  орыс  тіліне  аударыныз,  сөз  тіркестері  сөздігін
жасаңыз.
Прочитайте  выразительно  текст,  обращая  внимание  на  сецифические
звуки  казахского  языка,  переведите  на  русский  язык,  составьте 
словарь словосочетаний.

Мәтіннен  бетон  араласты ргы ш тар  жайында  не  білдіціз? 
Берілген сүрақтарга сүйеніп, казак тілінде әнгімелеп берініз.

Что  вы  узнали  из  текста  о  бетономешалках?  Опираясь  на  данные 
вопросы, расскажите на казахском Н І Е
3
Мына сөйлемерді орыс тіліне аударыныз. 
Переведите данные предложения на русский язык:
Бетон кос пас ын зауытта дайындайды.
Бетон  аралаыстыртыштар  бетон  қоспасымен  ка 
керек.
Жылжымалы жэне инвентарлы араластырғыштар (
Қоспаның күрамына цемент пен толгырғыштар кір 
Цикл үш операциядан түрады.
Олар: тиеу, араластыру,дайын  коспаны түсіт/
ету  үшін
болады
4
Мына 
сез
тіркестерін 
казак  тіліне  аударыныз. 
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов

жүктеу 2.18 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет