Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей


к  оштушы, ею жүз о іш  екі студент  аягы  «ст.  &да,  үшшші  еаб « ,  «сті  -   жстідеи стъфдьк,  біз бесеуміэ, екіні 8жүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет11/14
Дата23.04.2017
өлшемі2.18 Mb.
түріУчебник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6
к  оштушы, ею жүз о іш  екі студент  аягы 
«ст.  &да,  үшшші  еаб « ,  «сті  -   жстідеи стъфдьк,  біз бесеуміэ, екіні
8
сүрактарга
Ответьте на вопросы, используя имена числительные:
Сен таңертең нешеде түрасың?
Бүгш қазақ тілі сабағы нешінші сабақ?
Сеңдер нешінші курста оқисыңдар?
Топқа нешеден бөліндіңдер?
~әріс залында канша адам отыр? Жүздей бола ма? 
Төртеуі -  студент, ал үшеуі кім?
Аудиторияда студентгердін үштен бірі ғана қалды ма?

Қазак тіліне аударыныз.
Переведите на казахский язык.
В Институте строительства учится  1500 студентов.
Университет расположен по улице Ломова, в здании №64. 
Наш университет имеет 
7
 зданий.

группе -  
22
 студента, 
лудентов нашей группы не сдали 
йр пришли 
10
 - 
12
 человек.
В лекционном зале мы сели по пять человек в ряду.
Одна  треть  студентов  Института 
строительства  и  архитектуры
получает стипендии.
Из  нашей  группы  летом  около  10  человек  будут  работать  в  составе 
С С О/стройотряда/.
В 2003 году в нашем университете открыт пресс-клуб.
Қосымша тапсырма: м әіінді орыс тіліне аулаоыныз:
Ірге тасты жен 
деу 
Ірге  тасты  шөгу мен  сынудан  қорғау  үшін,  оган  жақын  маңнан 
жер қазу  жұмысын  жүргізбеу керек,  өрі бастапқы  салынган  мөлшерлі 
тереңдігін  оның  сыртьшан  топырақ  алу  арқылы  кемітуге  болмайды. 
Ірге тастың бүлінгендігін үй кабыргасының түрінен білуге болады. Ол 
шөгіп бүзылғанда ағаш қабырғаның арасы ашылады да, тас қабырғада 
аралық  қабырға мен  негізгі  қабырғаның жапсарында  жарықтар  пайда 
болып, ірге қабырғасы қабыршактана,
Үйдің  тастан,  кірпіштен  салынған  ірге  тастарының  кейбір 
бөліпнің шөгуі  фасад  жақтағы  келбеу сызықтардың  қисаюынан  және 
ірге  тас  пен  терезе  орналасқан  деңгейдің  орналасу  сызықтарынан 
байқалады.  Жөндеу  жүмысын  бастаудан  бүрын  ірге  тастьщ  шөгуі
толық  тоқталғанын  білу  керек.  Ол  үшін  жақсылап  тазартылған 
сызатқа/царапина/  алебастрдан  маяк  қою  керек.  Онда  қоюлап 
дайындалынған  алебастр  ерітіндісін  тазаланған  жердегі  сызатгың 
үстіне  келденең  етіп  жақсылап  жапсырады.  Маякты  тік  торг 
бұрышты,  үзындығы  — 30  см,  ені  — 5  —  10  см,  қалыңдығы  1,5 ■— 2 
сантиметрдей  етіп  қояды.  Егер  де  маякта  2  —  3  аптаның
пайда  болмаса.  іоге
інде
Бүл
сызаттар  иаида  оолмаса,  ірге  тастың  шөгуінің  тоқталғаны
жағдайда  сызат/царапина/  жарықты  тек  цементті  лаймен  толтырады 
(1:4).  Ірге  тастың  шөгуі  /усадка/тоқтадмайтын  болса,  оның  себебін 
анықтаиды.  Тек содан  соң  ғана  оның жеке бөліктерін  бүзып  қайтадан
қалайды. 
.. 

V
(Ә. Оспанов)
Үй тапсырмасы:
а)  сан  есімдерді  пайдалана  отырып,  «Қада»  тақырыбы  бойын
ш
а
г
ы
н
 
д
и
а
л
о
г
  қ
ұ
р
а
с
т
ы
р
ы
ң
ы
з
;
а


 
числительные, составьте небольшой диалог на тему
1 ! " “ * 
«  “ **“ ■ К¥Р*стырывыз <К1„
жылы
кайтыс болган?);
составьте
родился?  Где,  когда  учился?  Когда  умер?  С  какими  со б ьт’ш ш
связано эго время?). 
событиями
23 -  сабак
Заманымыз мэдениет заманы, мадениетке білім мсеткі
Білім алуга көп еңбек, аса сабыр керек. Білім мысқалдап 
Х алел Досмухамедов
(1883-1939)
23-мәтін
Тұтас күймалы бетон және темір-бетон процестерінін
технологиясы
Бетон көбінесе өнеркәсіптік, азаматгық және ауыл шаруашылық
үимерегтерд, 
тұрғызғанда  және 
тағы  басқа  салаларда  кең  қоддануда
Темір-бетонның  әмбебаптылығы  және  үнемділігі  белгілі.  Бегон  және 
темір-бетоиның 
қоддану 
саласы 
кенеіп, 
көп 
құрастырмалы 
тузілістердің  шыгаруын  қамтамасыз  ететін  процестер  мен  жүмыстар
мұнан ^ары  озат  техника  негізінде  механикаландырылады  және
ырылады.  Зауытгар тек қана дыйын курастырмалы темір- 
оетон  тузілістерді  ғана  емес,  қальштар  жинағын,  арматура  каңқасы
және  технологиялық
қасиетгерін  меңгеруге  мүмкіндік  беретін  бетон  коспалары  мен 
ерітінділеріне өр түрлі косымшалар шығарады.
Бетон  жүмыстары  үкыпты  жасалған  жүмыс  өңдірісінін  жобасы 
негізінде жургізіледі, онда бетон коспасы және 
бетонда 
өтетін физика- 
химиялық процестер бетон  жүмыстары 
технологиялық 
процестермен,
үймереттер 
мен 
гимараттардын 
салынатын 
түзілістер
ерекшеліктерімен 
жергілікті 
жағдайларды 
ескере 
отырып
үйлестіріледі.
Бегоннан  жөне  темірбетоннан  жасалған  түзілістер  жұмыс  өндіру 
тәсілі  бойынша 
ширатылган 
және 
ш ираты лм аган 
арматурасы  бар 
Курастырмалы, 
тұтас 
күймалы 
және 
күрастырмал 
ы -тү тас 
күймалы 
болады. 
Бетон 
с апасы 
бірінеше 
қасиеттермен

сипатталадыгқысу  мен  созуға  беріктігімен,  тығыздығымен,  су 
сіңірмеушілігі мен аязға төзімділігімен.
т?
Өз
Әбішев)
аетон көоінесе қандай үимереттерді түрғызғанда қолданылады?
2  Заудатар  дайын  қүрастырмалы  темірбетон  түзілістерінен  басқ<
тағы не шығарады?
3  Бетон жүмысы қандай жобаның негізінде жүргізіледі?
4  Бетон қоспасы және бетонда өтетін процестер қалай үйлестіріледі?
Сөздік:
азаматтық үймерет- гражданское сооружение 
өнеркәсіптік үймерет- промышленное сооружение
темірбетонның әмбебагпылығы- универсальность железобетона 
қүраетырмалы — сборный 
Л  
"  ■
технологиялык тәсіл- технологический прием
жоғары берікті бетон- высокопрочный бетон 
жеңіл бетон- легкий бетон
эр түрлі қосымшалар -разные добавки 
ширатылған- усадочный
қолдану саласы — область применения 
озат техника — передовая техника
жергілікті жағдай -  местные условия 
ескере отырып - учитывая
23-мәтін бойынша тапсырмалар

Мәтінді мәнерлеп оқыңыз, жаца сөздерге назар аударыныз. 
Прочитайте выразительно текст, обратите внимание на новые слова.

Мына  жана  сөздермен  схема  бойынша  сөз  тіркестерін 
күрастырыңыз, қазақ тіліне аударыцыз:
Составьте  с данными  словами  словосочетания по схемам,  переведите 
на казахский язык:
бетон -  есептік сан есім + зат есім
темір - бетон -  болжалдык сан есім + зат есім
жоба -  ретгік сан есім + зат есім
• 
%
  V  
| Д  
-  * 
. І  


.  -ТГ 
.  • 
*  4  * 
ш
ерітінді  -  зат есім + зат есім 
жүйе - зат есім + зат есім

қоспа- сын есім + зат есім 
арматура —
 зат есім + етістік
Назар аударыныз! 
Обратите внимание!
Есімдік 
Местоимение
Есімдік  используется  в  речи  в  качестве  заменителей  слов
аазванин/кроме мен  и сен/.  В отличие от русского языка 
/8
  разрядо
м е с т о и м е н и е   о 
--------   __
Н   казахском
делятся на 7 оазг
рсіктеу /личные/
мен,сен,сіз,ол,біз,біздер, 
1 
сендер.сіздер.олар
сілтеу /указательные/
бүл,осы, 
1
мына,мынау,сол.ол ана ан
5
п/ 
I
өздік /возвратные/
өз,өзім, өзін.өзініз.өзлерініз ғпі
жалпылау
/определительные/
* 'іі 


^  ^ М
11
 
Л
бәрі,барлык,бүкіл,барша,әр,әрбір|
сұрау /вопросительные/
кім?не?қандай?қайсы?кайда?
неше? 
|
белгісіздік
/неопределенные/
біреу,кей,кейбір,бірдеме
Болымсыздық
/ отрицательные/
ешкі м,ештеме л  әнеме
Орыс  тілімен  салыстырганда,  есімдіктін  кай  түрі  казак  тілінде 
жок? Неліктен?
Какой  разряд местоимений,  в отличие от русского языка, отсутствует 
в казахском языке? Почему?

Мына 
сездермен 
схема 
бойынша 
сөз 
тіркестерін
күрастырыцыз:
Составьте с данными словами словосочетания по схеме:
түзіліс- сііггеу  есімдігі + зат есім 
теория -  жалпылау есімдігі + зат есім 
қосымша- белгісіздік есімдік +зат есім 
қасиет -  өздік есімдігі +зат есім 
ғимарат - өздік есімдігі +зат есім


Көп
 нүктеніц орнына керекті есімдіктерді койыныз.
Вместо точек вставьте нужные местоимения:
...  университетіміз үлкен ғылыми орталыққа айналды.
...  жуырда  академик  С.Б.Бейсембаевтың  90-жылдығына  арналған 
республикалық гылыми — тәжірибелік конференция өтгі.
...  қай факультетте оқисыңдар?
...  қүрылыс және архитектура факультетінде оқимын.
...  ағам — технолог.
...  қарындасы- қүрылыс инженері.
... қай пөнді үнатасың?
... халық нарықтық экономиканы қуана қарсы адды.

Есімдіктерді  /разрядын/  көрсетініз,  сөйлемдерді  орыс  тіліне 
аударыңыз:
Укажите  местоимения  и  их  разряды,  переведите  предложения  на
русский язык:
Бүл жүйенін аты -   қүрылыс жүйесі.
Бетон жалпы күрылыста кең колданылады.
Бүл бетон үймереттерді түрғызғанда қолданылады.Жалпы үймереттер 
онеркәсіптік,  азаматтық және  ауыл  шаруашылықтық  болып  бөлінеді.
Осындай  темірбетон  -  әмбебап  материалы.Озат  техника  негізінде
барлық процестер механикалындырылады, автоматтандырылады.
Осы бетонды азаматтық, өнеркәсіптік қүрылыста пайдаланады
Барлық  керекті  материал:  түзілістер,  тор,  ерітінді,  бетон  қоспасы, 
арматура қаңқасы зауытта шығарылады.
Бүгін ауа райы қандай тамаша!  Семинарға кейбір балалар келген жоқ
Мен ештеме түсінген жоқпын. Қаныш өзінің баяндамасын окыды.
Бүл ғимараттың қүрылысы қымбатқа түседі
Ештеме білмейтін студент жақсы маман болмайды.

Сөйлемдерді казак тіліне аударыныз:
Переведите предложения на казахский язык:
Бетон  широко  используется  в  гражданском  и  промышленном
строительстве.
Сейчас  имеется  передовая  технология  железобетонных  процессов. 
Заводы выпускают сухие смеси, бетонные смеси и сплавы.
Различные  добавки  дают  возможность  изучить  физика-механические
и технологические качества бетонных сплавов.

7
6
-жаттығудағы
есімдіктерді
тур алы не білесіц
соған  коса
аударылган  сөйлемдерді, 
__
п
а
и
д
а
л
а
н
а
 
о
т
ы
р
ы
п
,
 
«
 
Т
е
м
і
р
 
-
 
б
е
т
о
н
 
п
р
о
п
е
с
т
е
р
і
ілесін.» тақырыбы бойы нш а------
предложения,
Используя 
предложения, 
переведенные 
местоимения,  составьте  диалог  на  тему 
туралы не білесің?»
налог күрастырыныз. 
по 
6
-упражнению, 
и
«Темір-бегонпроцестері
Косыиша  та псы рм а:  иатінді  окыныз,  аударыныз,  мәтінге  4-5 
сұрак койыныз, есімдіктерді белгіленіз:
Прочитайте  текст,  переведите,  составьте  4-5  вопросов  к  тексту
укажите местоимения: 
тексту,
Екібастұз көмірі
Арқадағы  жүлдызды  каланын  тарихы  сонау  1866  жыллын
Е гі& Л Л Г   баСТаЛаЛЫ'  С°Л  * ЫЛҒЫ  КӨІСгемле  Косым  Піщембаев 
Еибастұз көлінін маңынан тас көмір тапты. Содан кейін Екібастұздан
аліын, мыс, мырыш кендерін де тапкан Қосым бабамыз екен
Ал  и з .?   көмір  өнеркәсібі  мен  электр  қуаты  қаланың  басты
тас  көмірінің  қоры 
11
болып  саналатын  Екібастүз
миллиард  тонна  көмірді  күрайды.  Дүние  жүзіндеп  ең  алып  көмір
кеніштерінщ  бірі  -   «Богатырь».  Ол  алыптығы  жағынан  1980  жылы

инесспң рекордтар кітабына жазылды.  Кеніш іске қосылганнан  бері 
оцда 

млрд. тоннадан астам 
көміп 
вмліпіппі
Сөздік
Арқа -  Сарыарка 
алып-гигант 
кеніш /  кесінді/ - разрез
Үй тансырмасы: 
4
^
■)  есімдіктерді  пандалана  отырып,  досынызбен  оның  отбасы 
туралы сөйлесініі;
используя местоимения, поговорите с другом о его семье; 
ә) эпиграфты түсіндірініз.
Замам

еңбек

керек
  сездеріие - синоним,
көп9 кіреді 
сездеріне антоним тандап жазыныз;
объясните  эпиграф,  подберите  и  запишите  к  словам  заман,  сңбек,
керек
 
- синонимы, к словам 
көп, кіреді
 

 антонимы;
б)  такырыпка байланысты жана сөздерді жаттацыз; 
запомните новые слова, связанные с темой.

24-сабақ 
...х  >--*
і
  -
Білімдіден шыққан сөз 
Талаптыга болсын кез.
Абай Қунанбаев
(1845-1904)
24-мәтін
Құрылыс түзілістерін жинактау процестерінін технологнясы
бойынша жалпы ережелер
Жетекші  құрылыс  проиесі  ретінде  жинактау  жүмыстарын 
дамытуда  тиімді  күрылыс  материалдарын  және  түзілістерін  колдану, 
жүмыстарды  кешенді  механикаландыру  мен  автомаггандыруды  одан
әрі  көтерудін 
манызы  зор.  Жинактау  жүмысы  өндірісін  жоғары
сатыға  көтеруге  ең  нәтижелі,  алдын  ала  ширатылған  темір-бетонды 
және  металл 
конструкцияларын, 
қүрастырмалы  темір-бетонды 
кабыршықтарын,  ванталы  және  мембраналы  түзілістерді,  алюминий 
қорытпаларынан  жасалған  жеңілдетілген  жабын  түзілістерін  колдану
мүмкіншілік береді.
Құрылысты  одан  әрі  индустрияландырудың  негізгі  бағыты- 
а/дайындайтын  құрылыс  түзілістері  және  бөлшектердің  дәлдік 
қатарын  көтеру,  б/оларды  ірі  дәрежелі  дайындықпен  шығару, 
в/салмағын  азайта отырып үймереттердің түзілістері мен бөлшектерін 
орынды  шекте  ірілендіру,  г/жинақтауда  механикаландырудың  толык 
жеплдірілпн 
қүралдарын, 
ал 
кейін 
жинақтау  жұмыстарында 
автоматтандыру 
құралдарын 
пайдалану. 
Құрылысты 
индустрияландыру 
және 
кешенді 
механикаландыру 
күрылыс 
өндірісін, 
жинақтау 
жүмыстарының  технологиясын 
түпкілікті 
өзгертеді.  Жұмысты  механикаландыру 
құрылыстың  мерзімін 
азаитады, адам еңбегін үнемді пайдалануға мүмкіндік береді.
(С.Хамзин, А.Әбішев)
Өз түсінігінізді айкындайтын сүрактар:
1  Жинақтау  жұмысы  өндірісін  жоғары  сатыға  көтеруге  қандай
конструкциялар мумкіндік береді?
2
  Қүрылысты одан әрі индустрияландырудың негізгі бағыты қандаи?
3  Түзілістер қандай болады? 
’ /   ’
4  Жинақтау жүмысын дамытудын маңызы кандай?
Сөздік
Жинактау жүмысы -  сборочные работы

Тиімді күрылыс материалы -  эффективные стройматериалы
Кешенді механикаландыру -  комплексная механизация
Кешенді  автоматгандыру -  комплексная автоматизация
Жоғары саты -  высокая ступень
Алюминий копытпас М —
 ЯІПЛкЛІЫМат  _____
ддеплген
жеплддрілген күраддар -  усовершенствованные орудия
тупылпсп озгерту -  изменить в корне
ірі түзіліс -  крупный выпрямиель 
үнемді  пайдалану -  экономно использовать
24- мәтін бойынша тапсырмалар

Мәтінді окыныз, сұрактарға жауап беріңіз.
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
2
 
Жана 
сөздерді 
пайдалана 
отырып, 
сез 
тіркестерін 
күрастырыныз. 
к 
р
Используя новые слова, составьте словосочетания.

Орыс тіліне аударыныз:
Переведите на русский язык:
Жинактау  жумыстары  үшін  тиімді  материалды  және  түзілісгерді
қоддану  оте  кажет.  Жүмыстарды  кешенді  механикаландырудың 
манызы  оте  тор.  Жинактау  жүмыстарының  өндірісін  жогары  сатыға
катеру  керек.  Қурылысты  одан  әрі  индустрияландырудын  негізгі
бағыггары  көп.  Бірінші  багыт:  курылыс  түзілістерінін  жөне 
бөлшектердін  дәддік  катарын  кетеру.  Екіиші  багыт.  оларды  үлкен 
дайындыкпен  шығару.  Үшінші  бағыт:  түзілістер  мен 
бөлшектерді
орынды 
шекте 
ірілендіру. 
Твргіиші 
бағыт: 
автоматгандыру 
күралдарын пайдалану.

Казак тіліне аударыныз:
Переведите на казахский язык:
Использование качественных строительных  материалов очень важно. 
Надо повышать комплексную автоматизацию и  механизацию работ. 
Поднимается 
уровень 
сборочных 
работ. 
Используются 
железобетонные 
и 
металлические 
конструкции. 
Широко
используются  средства  автоматизации.  Механизация  в  корне  меняет

технологию 
выполнения 
строительно-сборочных 
работ.
Индустриализация 
производства 
происходит 
в 
нескольких 
направлениях.
Назар аударыныз! Обратите внимание!
Кесемше Деепричастие
Көсемше  /деепричастие/  выражает  действие,  которое  сопутствует
главному  глаголу  /  так  же,  как  и  в  русском  языке  '/,  образуется  с 
помощью следующих суффиксов:
-П/-ЫП/-ІП
Мәтінді  оқып  отырмын.  Қуат  ойнап  отыр.  Сәуле 
келіп түр.
-а/-е/-й

  Ол демалысты асыға күтеді. Коопүска келе жатыр.
-калы/-келі
-ғалы/-гелі
Емтихан тапсырғалы отырмын.  Қазакша сөйлескелі
отыр.

Сөйлем күрастырыныз: Составьте предложения:
Тиімді  материал  мен  түзілістерді  /используя/,  жинактау  жүмысын 
дамытуға болады. 
**
Автоматтандыруды  одан  әрі  /повысив/,  қүрылыс  жүмысынын 
технологиясын өзгертуге болады.
Механикаландыруды /вводя/, күрылыс мерзімін азайтуга болады
Индустрияландыруды  /проводя/,  адам  еңбегін  үнемді  пайдалануға
болады.
Есімше Причастие
В  казахском  языке  есімше  /причастие/  выступает  не  только  в  роли
объекта,  но  и  выполняет  функцию  определения,  образуется 
с 
помощью суффиксов:
Прошедшее  время  -ған/- 
ген,-кан/-кен
жазған, тепкен, 
|
үшқан.кеген
Будущее время
-ар/-ер/-р
танысар.берер, ойнар
Переходное 
прошедшее
время
-атын/-етін,
-йтын/-итін
айтатын,  жеңетін,  келетін,
; сұрайтын, істейтін 
і

Ж огарыдагы  
кестені 
лайдаланып. 
есімшенін 
керекті 
формаларын жасаньп,  аударыныз, сөйлем  кұрастырыныз:

Используя  таблицу,  образуйте  соответствующие  формы  причастий
переведите, составьте предложения:
Институт, в котором вы учитесь/ауыспалы  откен  і 
написанное им письмо/откен  шак/;
семинар, который закончится  в 
3
  часа/келер шак/; 
брат,  который  работает  в строительной организаи 
шак/;  выполненное упражнение/епсен шац/;
автобус, который поедет в город Аксу/келер шак/.
аякталу

Мәтіннен
Найдите в тексте причастия, подчеркните их.

Косым
ша 
тапсьірма: 
мәтінді  окыныі.  мазмүнын 
казак 
тілінде 
айтып 
беріңіз, есімше мен көсемшелерді теріп жаэыныз:
Прочитайте  текст,  передайте  содержание  на  казахском  языке, 
выпишите причастия и деепричастия:
Екібастүз
Екібастүздың  өнеркәсіп  орынларынла  алғаш  рет  аддынғы 
катарлы технологиялар өмірге келіп, жана үлгідегі  қүрал -  жабдыкгар
сыннан  өпп,  іске  косыллы.  Кезіңде  Екібастүз  бүкілодақтық  екі  ірі
қүрылыстын  орталығы  болды.  Мәселен,  і-МАЭС,  2-МАЭС  -тын 
қүрылысына  жүздеген  кәсіпорындар,  үйымдар  мен  министрліктер 
мен  ведомстволардын  гылыми-зерттеу  институттары  катысып,  өз
үлесін  косты.  Қазір  осы 
2
  алып  электр  ондірісінін  ондірген  электр 
куаты  күшті  электр  жеткізуші  тораптардын  бойымен  Қазақстан  мен
Ресеидің 
кәсіпорындарына 
тасымалдануда. 
1-МАЭС-те
әркайсысынык  куаты  500мвт түратын 
8
  энергоблок  орнатылган.  Бүл 
жылу энергетикалык  кешенде республика тас  көмірініц 
2/3
 өндіріледі 
және  Казахстан  электр  куатынын  60  проценті  шыгарылады.  Ал  2- 
МАЭС- мем л екетіміздін ен ірі станциясы.
Сөздік
сын -  испытание, критика 
бүкілолактык -  всесоюзный 
алып -  гигант

алдыңғы қатарлы -  передовой 
Үй тапсырмасы:
а) есімше мен көсемшені, жана сөідерді  пайдалана отырып,
«Қурылыс 
түзілістері» 
дегеи 
такы ры л 
бойынша 
диалог 
курастырыцыз;
используя причастия, деепричастия,  новые слова, составьте диалог по 
теме «Қүрылыс түзілістері»;
э)  эпиграфка  назар  аударыныз,  Абай  Кунанбаев  туралы  не 
білесіз,  айтып  беріңіз;  есімше  мен  көсемшені  пайдаланып,  акын 
туралы әнгіме күрастырыныз;
обратите  внимание  на  эпиграф,  расскажите  об  Абае  Кунанбаеве; 
используя причастия и деепричастия, составьте о нем рассказ.
25 - сабак
Ақпа қулаңқа айтқан сөз
 - 
қумга қуйган суда и,
Куйма қулаққа аитқан сөз
 -  
гулге қуйгаи судай 
Ғабиден Мустафин
(19021985) 
Ы   і
25-мәтін
Ж инактау процесі
Түзілістерді  жинактау  процесі  -   кешенді  процесс.  Оған 
тасымалдау, дайындау және жннақтаудын өзі кіреді.
Тасымалдау  процесі  түзілістерді жеткізіп, оның элементтері  мен
бөлшектерін,  қосалқы  материал  мен  бекіткіштерді 
түсіру,  жайып 
немесе үйіп қою операцияларынан тұрады.
Дайындау  процесіне  а/түзілістердің  геометриялық  мөлшері  мен 
сапасын, олардын орнату негіздерін тексеру, б/түзілістерді ірілендіріп,
күшейту,в/түзілістерді  көтеруге әзірлеу, г/төсеніш  пен сатыларды  іліп
бекіту, д/ түзілістерді дәлдеу және  е/уакытша  бекіту үшін күралдарды 
орнату операциялары жатады.
Ал  жинақтау  процесі  ілу,  көтеру,  орнына  қою,  түзілісті  дәддеу 
және  уақытша  бекіту,  қосылыскан  жерлерінін  немесе  түзілісТердің 
бөлек элементтерінің дәнекерлеу бөлшектерін тоттанудан қорғау.
Жинақтау  технологиялылығы  —  аз  еңбек,  каржы  және  уакыт 
шығындарымен жинактау икемділігі.
\  
(С.Хамзин,А.Әбішев)
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет