Пму ұсн 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіжүктеу 29.56 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі29.56 Kb.

Әдістемелік нұсқау

Нысан 


ПМУ ҰСН 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Автоматтандыру және басқару кафедрасы

6D071800 Электрэнергетика мамандығының докторанттары үшін

«Жауыпты тұтынүшының қосалқы станцияның автоматттандыру» пәнін

оқып-үйрену бойынша

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар

Әдістемелік нұсқауларды бекіту

парағы

Нысан 


ПМУ ҰСН 7.18.1/05

Құрастырушы :  профессор, т.ғ.к. _____________ С.А.Мендыбаев

Автоматтандыру және басқару кафедрасы

6D071800 Электрэнергетика мамандығының докторанттары үшін

оқып-үйрену бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

 

Кафедра отырысында ұсынылған  31.08.2012   ж., хаттама №  

Кафедра меңгерушісі _________ В. В Кибартас.

Докторантура және магистратураның  ОӘК –де КЕЛІСІЛДІ

              . 2012   ж., хаттама №   

ОӘК төрағасы ____________ Ельмуратова Б. Ж.

1 Дәрісті оқу туралы әдістеме

Дәріс   мазмұны   жұмыстық   бағдарламаға   сәйес   келуі   керек.   Түсінуге

немесе еске сақтауға  қиын сұрақтар  бөлімдр бойынша  біқалыпты үлестірілуі

кажет. Егерқолданыста жақсы оқулық бар болса, ондағы тәртіпті ұстану орынды


болады.   Бұл   жағдай   докторанттарға   дәрістен   алған   білімдерін   оқулықтар

бойынша толықтыруға мүмкіндік береді.

Алғашқы лекцияда пәнді зерттеу барысында алынатын білімге, икем мен

машыққа қойылатын талаптарды және білімді бағалау критерийлері, формасы

мен ағымдағы білімді бақылау мерзімдерін анықтау қажет.

Бір тақырыпқа жататын материалды – бір сабақ шеңберінде айтып өткен

жөн. Егер де дәріс тақырыбы бірнеше сабаққа бөлінетін болса, бұл жағдайда

ағымдағы   сабақ   кезінде   алдыңғы   сабақта   айтылған   материалдың   негізгі

жағдайларын   еске   түсіру   орынды   болады.   Қате   естілудің   нәтижесінде

конспектіге қате жазылған шетел тіліндегі фамилиялар мен терминдерді тақтаға

жазып көрсету керек.

Материалды   түсіндіру  барысында   кейбір  жай  түсініктерді  аудиториядан

сұраған орынды, осы жағдай периодты тақтаға назар аударуға және материалды

түсіну сипатын анықтауға септігін тигізеді. Алдағы сабақтарда кездесуі мүмкін

терминдерді, анықтамаларды қолдану қабілеті тексерген жөн.

Жеке   түсініктерді   мазмұндау   барысында   докторанттардың   басқа

курстарда,   зертханалық  немесе   курсттық  жұмыстарда,   өткізілетін  тәжірибелік

сабақтарда кездесетін, мәселе туғызатын түсініктермен байланыстарды бақылау

керек.

2 Тәжірибелік сабақтарды өткізу туралы әдістемелік нұсқауӘрбір   сабақ   тізімді   белгілеуден,   сабаққа   қатынаспаған   немесе   кешігіп

келген   докторанттарды   белгілеуден   басталады.   Содан   соң   оқытушы   сабаққа

катынасып отырғандардан тәжірибелік сабақ тақырыбына орай сұрақтардың бар

жоғын сұрап, ағымдағы сабақта қолданылатын теориялық курстың бөлімдерін

айтып   өтеді.   Егер   үй   тапсырмасы   берілген   болса,   оның   дұрыс   орындалуы

тексеріледі.

Әрбір тақырып шеңберінде тапсырмалар жеңілден қиынға қарай тәртібін

орнатып,   жалпы   тапсырмалар   қарастырылатын   тақырыптағы   барлық

аспектілерді қосуы керек. Оны фронтальды әдіспен өткізген орынды. Кез келген

тақырып бойынша бірінші тапсырманы оқытушы тақтаға шығарып жазады. Ал

бұдан   кейінгі   тапсырмаларды   докторанттар   бірқалыпты   өз   бетімен

шығарылады.   Оқытушыға   әрбір   білім   алушының   шығару   жолын   үздіксіз

бақылауы керек.

Шешімнің қате жүргізілуі, тек қана жеке оқытылғандарда орынды болады,

жеке дұрысталады. Қателіктер және жансақтық, маңызды сандық оқушыларға

сипаттамалы,   тақтада   талдау   жасау   керек.   Әрбір   докторантқа   есеп   шығару

кезінде қолында дәріс коспектілер және калькулятор болу керек.

Докторанттардың  әр  түрлі  деңге   дайындығын  біле  отырып,  тақтада  бір

уақытта екі есепті жазу керек, өте дайындалған студенттер үзіліссіз ендіг есеп

шешіміне өткендей. Бірақ та міндетті түрде тексеру керек, барлық  есептер бүкіл

докторанттармен дұрыс щығарылған-жақсы, дәптерде аз есеп жазылуы керек,

бірақ та барлығы және дұрыс.

3 Зертханалық жұмыстарды өткізуден әдістемелік нұсқаулар


Әрбір   зертханалық   жұмыс   сұраудан   басталады,   жоқтар   және   кешігіп

келгендер белгілінеді. Содан кейін оқытушы сұрайды, зертханалық жұмыстан

орындалудың   келгендерінен   сұрақтар   бар   ма   олардың   жұмыстың   нақты

маңыздылығына   көңіл   аудару.   Егер   зертханалық   жұмысқа   доктаранттар   үйде

дайындалып   келсе,   онда   әрбір   орындаушының   мәліметтің   дұрыстығын

тексеріледі(жұмысқа рұқсат ету)

Әрбір   зертханалық   жұмысқа   дайындық   әдістемелік   нұсқаулармен   және

қолданылған   әдебиеттермен   жасалынады.Нәтиженің   толығын   және   және

дұрыстығын   тексеру   керек,   жұмыс   үрдісі   кезінде   студенттерден   алынған,

олардың есеп беруіне дайындығына жеткілікті екенін.

Зертханалық жұмысқа есеп берілуі СТП және МЕСТ-пен талап етуімен сәйкес

рәсімделеді,   мазмұны   тізбеге   сәйкес   болу   керек,   зертханалық   жұмыста

әдістемелік нұсқауда келтірілген

Зертханалық   жұмыстарды   қорғау,   ереже   сай   ауызша   түрде   өткізіледі.

Әдістемелік нұсқауда әрбір зертханалық жұмысқа көбінесе типтік сұрақтардың

тізімі   көрсетіледі,   бірақ   та   бұл   тізімімен   шектелмеу   керек.   Егер   докторант

бірінші   ретпен   зерханалық   қорғай   алмаса,   ол   онымен   өзіндік   жұмыс   істеп,

қайтадан   қорғау   керек.   Бүкіл   зертханалық   жұмысты   қорғалғаннан   кейін,

докторант дәріс курсынан сынақ тапсыруға рұқсат алады.

Зертханалық жұмысты фронтальдік әдісімен өткізілуді ұсынады, бірақ та

зертханалық   жұмыстардың   тақырыбы   материалдарды   жазбау   керек,   дәріс

курсында мазмұндалынған.

4 Білім тексеру үшін тапсырмалар құрастырылған әдістемелік нұсқаулар

Тапсырманы   құрастырар   алдында   білім   тексеруден   нақты   түрлерін

оқытушы негізгі қалайтын факторлар анықтау керек:

-пәннің   оқытылу   сипаттамасы   (теорияның   артықшылығы,   тәжірибелік

артықшылығы,   есептің   шығарылуымен,   зертханалық   жұмыссыз,   сұлба   мен

конструкция оқытылуымен, зертханалық тәжірибемен );

-білім тексеру сипаттамасы(ағымды, қорытынды, сынақ, емтихан және т.б.).

Ағымдағы   тексеру   мерзімде   мақсатпен   өткізіледі,   деканатпен

тағайындалған   докторанттардың   аттестация   үшін   үлгерімі,   жазбаша   түрде.

Ережеге сай, бақылау жұмыстардың өткізілуі бірнеше есептердің шешімімен бір

академиялық жұптың аясында. Бақылау жұмыстың нәтижесімен баға қойылады

аттестация үшін қолданылады. Ондай периодикалық тексеріс айына бір рет.

Сынақ ауызша түрде, жазбаша түрде және компьютерде тестілеу арқылы

өткізіледі. Ақырғы тексеруді жылдамдатады, бірақ ат компьютердін жеткілікті

болуы   және   кез   келген   уақытта   кедергісіз   кіруге   болады,   сынақ   өткілуінің

тағайындалуымен. Дифференциалдық сынақ жазбаша түрде өткізіледі.

Теориялық пәннен емтихан, үлкен көлемді әдістерді есептеуді құрайды,

билетке   2   теориялық   сұрақтар   және   2   тәжірибелік   есептер   жазбаша   түрінде

білім   тексеруге   құрастырылады.   Нәтижені   баллдар   арқылы   бағаланады,

төртеуден екі дұрыс жауап қосындысынан 'қанағаттанарлық' баға бергендей.Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 29.56 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет