Пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 60.42 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі60.42 Kb.

Жұмыстық бағдарлама

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технологиялар және жаратылыстану кафедрасы

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы  

 СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

«Мамандандыру пәндерін оқыту» пәнінен

 

6М060600  Химия 6М072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

6М072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Павлодар


Пән бағдарламасын бекіту

парағы (Syllabus)

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19БЕКІТЕМІН  

                                                              ХТжЖФ  деканы

                                                                          _______

 

Қ.Қ. Ахметов 

   «___»_____________20   ж.

  Құрастырушы: х.ғ.д., профессор _______ Сулейменов М.А.

 

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

«Мамандандыру пәндерін оқыту» пәнінен

 

6М060600  Химия 6М072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

6М072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Бағдарлама   «____» ___________20   ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы

негізінде құрастырылды

«___» __________ 20  ж. Хаттама № __ кафедра мәжілісінде ұсынылды

Кафедра меңгерушісі м.а.  ______________   Несмеянова Р.М.      

 Химиялық технологиялар және жаратылыстану 

факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды

«__» ____________ 20__ж   Хаттама  № __

Факультеттің ОӘК төрайымы _____________ Каниболоцкая Ю.М.1. Пәннің паспорты

Пәннің атауы  Мамандандыру пәндерін оқыту

ЖОО компоненті пәніКредиттер саны және оқыту мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат       

Дәрістер  - 30  сағат

Практикалық /семинар сабақтары – 15 сағат

             СӨЖ – 90 сағат 

Соның ішінде СОӨЖ – 45 сағат

Жалпы жұмыс сыйымдылығы - 135  сағатБақылау түрі

Емтихан – 2 семестрПререквизиттер 

Бұл пәнді толық игеру үшін келесі пәндерді оқып игергенде алынған

білімдер, икемділіктер және дағдылар қажет:

Ғылымның тарихы мен философиясы

Шетел тілі (кәсіби);

Психология;

Педагогика;

         Қазіргі кездегі бейорганикалық химия.          Қазіргі кездегі физикалық химия. 

Постреквизиттер

Пәнді   оқып   игеруде   алынған  білімдер,   икемділіктер   және   дағдылар

келесі пәндерді игеруде қажет:

Катализдің теориялық негіздері

Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары

Бос радикалдар химиясы

Элементоорганикалық қосылыстар химиясы

2. Мазмұны, 

мақсаттары және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаттары  «Мамандандыру пәндерін оқыту»  –

химия   оқытушысының  бәсекеге   қабілеттілігін,   әлеуметтік   және   мәдени

дамуын, кәсіптік деңгейін қалыптастыру және дамыту. Болашақ мамандарды

кәсіби-әдістемелік   даярлауды   қамтамасыз   ету,   пәндік   оқытуды   кәсіптік

деңгейде   жүзеге   асыру   және   дәстүрлі,   инновациялық   мектептерде   оқитын

оқушыларды тәрбиелеуге даярлау.Пәнді оқытудың  міндеттері:

–  магистранттарда   ғылым  ретінде  химияны  оқыту  әдістемесі  туралы

көзқарасты,   оның   дамуы   мен   жетістіктеріндегі   көшбасшы   бағыттарды

қалыптастыру; әртүрлі оқу орындарындағы білім тәжірибесінде оқытушының

басты   функцияларын   (оқытушылық,   дамытушылық,   тәрбиелік)   ашу;

химияны   оқыту   заңдылықтарын   қарастыру,   негізгі   дәлелдерді,   химиялық

заңдарды және теорияны жүйелі түрде меңгере білу.     

  

3. Білімдерге, икемділіктерге, дағдыларға және компетенцияларға

қойылатын талаптар

Бұл пәнді оқып игеру нәтижесінде студенттерде:

келесі түсініктері болуы тиіс: 

білуі   керек  педагогикалық   процестің  теориялық   негіздерін   және   әртүрлі

химия   курсын   оқытудың   жалпы   әдістемесін;  оқу   үдерісін   басқарудың

теориялық және психология-педагогикалық негіздерін; оқытудың мазмұнын

анықтау мысалдарын және мемлекеттік білім стандарттарының талаптарын;

химияны   оқыту   процесі   негізіндегі   заңдылықтарды   және   оқушыларды

тәрбиелеуді;   химияны   оқыту   әдістемесінің   әртүрлі   формаларын;   химиялық

түзілулердің әртүрлілігінің тенденциясын және оларды шешу жолдарын.  

Істей   білуі   керек  дидактикалық   материалдарға   ғылыми-методологиялық

талдау   жасау;   оқытудың   сәйкес   құралдарын   және   мазмұнын   таңдай

білу;оқытудың   әдістерін   және   түрін   таңдаған   кезде   оған   сәйкес   талапты

аргкменттей білу; оқу-тәрбиелік үдерісті моделдеу және өзінің іс әрекетінің

нәтижесіне   қорытынды   жасай   білу;   алған   білімін   және   жетістіктерін

педагогикалық іс тәжірибе барысыныда қолдана білу.  4 Пәнді оқып игерудің тақырыптық жоспары

     

Академиялық сағаттардың сабақтар түрлері бойынша бөлінуі

№  Тақырыптардың атауы

Аудиториялық

сағаттардың   сабақтар

түрлері бойынша саны

СӨЖ

дәріс

тер

практика

/ семинар

з

ерт

хана

Барлығы

Соның

ішінде

СОӨЖ 

1.

Кіріспе2

-

105

2.

Химияны оқытудың міндеттері мен мақсаттары 

3

110

5

3.Қазіргі кездегі ЖОО-да химия 

курсын құру жүйесі, мазмұны 

және принциптері  

5

210

5

4.Химияны оқыту әдістемесі

5

315

5

5.Оқытудың ұйымдастырылған 

түрі  


5

3

155

6.

Студенттредің химиялық білімінжәне жетістіктерін бақылау 

және бағалау

5

3

157

7.

Химиялық курстың жеке 

бөлімдерін оқыту әдістемесі  

5

315

8

Барлығы: 135(3 кредит)

30

15

90

45

Пәннің тақырыптық жоспары

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

5 Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. «Мамандандыру пәндерін оқыту» курсының мақсаты және

міндеттері.  Оқытудың   қазіргі   кездегі   мәселелері.   Химияны   оқытуды

жетілдіру   жолдары.   Педагогикалық   пәндердің   ішінде   химияны   оқыту

әдістемесінің   орны,   оның  химиямен   және   басқа   ғылымдармен   байланысы.

Химияны   оқыту   әдістемесінің   даму   сатылары.   Оқыту   принциптері   және

химияны оқыту әдістемесі.  Тақырып   2.  Химиялық   түзілудің   қазіргі   кездегі   жағдайы,   оның

функциялары   және   негізгі   компоненттері.   Химияны   оқыту   міндеттері.

Оқытудың   ішінде   таңдалынып   алынған   міндеттерге   химияны   оқытудың

педагогика-психологиялық ерекшеліктерінің тәуелділігі. Химияны оқытудың

білімділік міндеті және оны орындау жолдары.   

Тақырып 3. Оқыту мазмұнының мақсатына тәуелділігі. Профилді және

профилді   емес   пән   ретінде   химияны   оқытудың   ерекшеліктері.   Оқыту

пәндерінің   жүйесі   мен   құрылымы   және   курстың   мазмұны.   ЖОО

ұстанымдарының принциптері.  Тақырып   4.  Оқыту   әдістемесі,   жіктелуі   туралы   түсінік.   Химияны

оқытудағы   жалпыпедагогикалық   әдістер.   Көрнекілік   құралдар.   Химияны

оқытудың арнайы әдістері. Оқыту әдістемесі ретінде бақылау, талап қою және

шарттардың қарқындылығы және оны оқу үрдісінде қолдана білу. Оқытудың

техникалық   құралдары,   олардың   түрлері   және   оны   сабақта   қолданудың

артықшылығы. Мәселелік оқыту және оның ерекшеліктері.  Тақырып 5.  Оқу үрдісінің ұйымдастырылған түрлері туралы түсінік,

түрлердің   қатынастары   және   оқыту   әдістері.   Химияны   оқытудың   дәрістік-

семинарлық жүйесінің ұйымдасқан түрі. Оқытушыны сабаққа даярлау, дәріс

конспектісі. Сабақты өзі талдау және талдау. Зертханалық және практикалық

сабақтар.   Оқытудың   мазмұны,   әдістемесі   және   оны   ұйымдастыру.

Оқушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру түрлері.  Тақырып   6.  Оқыту   процесі   барысындағы   бақылаудың   қызметі.

Меңгерген   білімді   бақылаудың   тәрбиелік,   бақылаушылық   және   білімділік

функциясы. Білімді, дағдыларын, істей білу қабілетін тексеру. Оқушылардың

білім   сапасының   сандық   және   сапалық   сипаттамасы.   Білімді,   дағдыларын

және жетістіктерін тексерудің түрлері және әдістемесі. Бағалау критерийлері.

Тақырып 7.  Химия курсында химиялық реакциялар туралы түсінікті

қалыптастыру   әдістемесі.   Білім   және   түсінікті   дамытуда   химиялық

эксперименттің   ролі.   Бейорганикалық   қосылыстардың   негізгі   кластары

туралы   түсмінікті   қалыптастыру.   Д.И.   Менделеевтің   периодтық   заңын,

периодтық   жүйе  және  зат  құрылысын  оқыту  әдістемесі.  Периодтық  заңды

оқытудағы методикалық ұсыныстардың сипаттамалары. Зат, бейорганикалықжәне органикалық химия курсындағы химиялық процесстер туралы түсінікті

қалыптастыру.   6 Практикалық сабақтардың мазмұны  

1. Химия бойынша оқу-әдістемелік кешен.  

2. Химия кабинеті және оның құрал-жабдықтары.  

3.   Химиялық   лабораториялардағы   жұмыс   мысалдары.   Шыны

түтікшклкрді және тығындырды өңдеу. Қарапайым құралдарды монтаждау.  

4. Химия кабинетіндегі электрқұралдары және олармен жұмыс жасау

ережелері.  

5.   Алғашқы   химиялық   түсінік.   Есептерді   шығару,   химияның

стехиометриялық және газ заңдарына тапсырмалар беру.   

6. Оттек. Сутек. Эксперменттік есептерді шығару.   

7.   Су   және   ерітінділер.   Еріген   заттың   белгілі   мөлшерін   анықтауға,

молярлық   концентрацияға,   молярлық   концентрацияның   эквивалентіне

есептер шығару.  

8.   Бейорганикалық   қосылыстардың   негізгі   кластары.   Эксперименттік

есептерді шығару.  

9.   Периодтық   заң   және   Д.И.   Менделеевтің   периодтық   жүйесі.   Атом

құрылысы. Химиялық байланыс. Химиялық есептерді шығару.  

10. Галогендер. Тапсырмаларды орындау және есептер шығару.  

11.   Электролиттік   диссоциация.   Белгілі   тұрақтылыққа   және

диссоциация дәрежесіне есептер шығару.  

12. Оттек топшасы. Химиялық реакциялардың негізгі заңдылықтары.

Эксперитменттік есептерді шығару.  

13.   Азот   топшасы.   Көміртек   топшасы.   Эксперименттік   есептерді

шығару.


14.   Металдар.   «Металдар»   бөліміне   әдістемелік   талдау.

Демонстрациялық химиялық талдау. Өздік жұмыстарға тапсырма беру.  

15. Органикалық қосылыстар. Химия оқулықтары және бағдарламалар

бойынша   өздік   жұмыстар.  Демонстрациялық   тәжірибелер.   «Органикалық

химия» бөлімінен эксперименталдық есептер.  

7 Өз бетінше оқу үшін студенттерге ұсынылатын тақырыптар  

1.   Жоғарғы   мектепте   химиядан   білім   процесін   регламенттейтін

нормативті   құжаттармен   жұмыс   жасау.   Тақырып   бойынша   күнтізбелік-

тақырыптық жоспар құрастыру.  

Ұсынылатын әдебиеттер [2,3,5]

2.   Әртүрлі   деңгейдегі   өздік   жұмыстарды,   оқушылардың   білімін

бақылау   жұмыстарын,   тақырыптық   және   қорытынды   бақылау

жұмыстарын жасауға қойылатын талаптар.  

Ұсынылатын әдебиеттер [3,6]

3. Оқу процесінде тест тапсырмаларын пайдалану әдістемесі. Әртүрлі

деңгейдегі тестерді даярлау.  

Ұсынылатын әдебиеттер [4]

4. Атом ядросының құрамы. Қарапайым бөлшектер - протон, нейтрон,

электрон. Периодтық заң және Менделеевтің периодтық жүйесі.  Ұсынылатын әдебиеттер [3,5]

5.   Қатты,   сұйық   және   газтәрізді   заттардың   ерігіштігі.   Кешенді

қосылыстардың номенклатурасы.    

Ұсынылатын әдебиеттер [3,6]

6. Аудиториядан тыс уақытта химияны оқыту әдістемесі бойынша

практикалық сабақтардағы студенттердің іс әрекетінің мазмұны.  

Ұсынылатын әдебиеттер [1,3,9,10]


8. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

1. Нұғыманұлы   И.,   Шоқыбаев   Ж.Ә.,   Өнербаева   З.О.   Химияны   оқыту

әдістемесі. - Алматы.: Print-S, 2005ж.

2. Аханбаев К.А. Химия. – Алматы.: Білім, 2003ж.

3.    Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия. – Алматы.: Анна

тілі, 2002ж. 

4. Шоқыбаев   Ж.  Бейорганикалық және аналитикалық химия. – Алматы.:

Бiлiм,   2003ж.  Жуков,   Г.Н.   Основы   общей   профессиональной

педагогики:   Учебное   пособие.       /   Г.Н.   Жуков,   П.Г.   Матросов,   С.Л.

Каплан   /   Под   общей   ред.   проф.   Г.П.   Скамницкой.   –   М.:   Гардарики,

2005. – 382 с.

5. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. – Алматы, 2000. – 369 б.

6. Методологические   и   методические   проблемы   подготовки   учителя

химии   на   современном   этапе   [Текст]:   материалы   Международной

научно-практической   конференции.   —     Липецк,   ГОУ   ВПО   «ЛГПУ»,

2008. — 264 с.

7. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие для вузов /М.В.

Буланова – Топоркова. Ростов – на – Дону; Феникс, 2002. – 539с.

8. Сабыров Т. Оқыту теориясының негіздері. – Алматы, 1993. – 64 б.

9. Химия. Әдістемелік нұсқау. – Ақтөбе, 2007. – 21б.Қосымша әдебиет

1. Актуальные   проблемы   модернизации   химического   и

естественнонаучного   образования:   Материалы   55   Всероссийской   научно-

практической конференции химиков с международным участием, 8–9 апреля

2008   года,   г.   Санкт-Петербург   [Текст].   —   СПб.   :   Изд-во   РГПУ   им   А.И.

Герцена, 2008. — 316 с.

2. Актуальные   проблемы   химического   образования:   материалы

Всероссийской научно-практической конференции, 22–24 октября 2008 года:

— Н.Новгород: НГПУ, 2008.— 259 с.

3. Гавронская,   Ю.Ю.   Интерактивное   обучение   химическим

дисциплинам студентов педагогических вузов на основе компетентностного

подхода [Текст] : монография / Ю.Ю. Гавронская.  — СПб. : Изд-во РГПУ имА.И. Герцена, 2008. — 223с.

Document Outline

  • ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал