PhD докторы, физика кафедрасының аға оқытушысыжүктеу 187.78 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі187.78 Kb.

 

 

 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

ФИЗИКА 2 

 

5В070400 – Есептеу техникасы және  бағдарламалық қамтамасыздандыру

  

                                                 мамандығы үшін 

 

Курс  - 2 Семестр- 3 

Кредит саны – 4 

Жалпы сағат саны – 180 

Дәріс -  2 кредит 

Машықтану сабақтары - 1,5 кредит 

Зертханалық сабақтар   - 0,5 кредит 

СӨЖ -                                 112 сағат 

соның ішінде 

ОСӨЖ 

 

       30 сағат 

Емтихан- 3 семестр 

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы 2012  

 

Курстық бағдарламаны 

құрастырғандар:  Саламатина  А.М., 

педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  физика  кафедрасының  доценті, Кызгарина М.Т., PhD докторы, физика кафедрасының аға оқытушысы. 

 

  Физика кафедрасының отырысында қаралды  

«28» маусым 2012 ж. № 10 хаттама 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Пән:       ФИЗИКА 2 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 

Пәннің  пререквизиттері –  «алгебра и геометрия», «математикалық 

талдау», «ықтималдық теориясы және математикалық статика»,  «химия», 

«физика 1».-Математика-1, Математика-2, Физика-1. 

Пәннің 

постреквизиттері – 

«электр 


тізбектері 

теориясы 

 

2»; 


«микроэлектроника».    

Курс сипаты 

  

«Физика 2»  пәні 5В070400 – 

Есептеу техникасы және  бағдарламалық 

қамтамасыздандыру мамандығының бакалаврларын даярлауда   олардың кәсіби 

іс-әрекетінің  негізін  қалай  отырып  және  ғылыми  көзқарасы  мен  құзырлығын 

қалыптастыратын  базалық  курс  болып  табылады;  сонымен  қатар  тіршілік 

әрекеті  қауіпсіздігі және қоршаған  ортаны қорғау бакалаврларының кәсіби іс-

әрекетінің  негізін қалау. 

 «Физика  2»    курсында:  Максвелл  теңдеулері;  тербелістер  мен  толқындар 

физикасы; кванттық физика және атом физикасы; атом ядросы және элементар 

бөлшектер, қатты денелер физикасы оқытылады. 

  

Курстың  мақсаты  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі  заманғы 

физика  мен  физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ 

физиканың әр саласындағы теориялық және тәжірибелік-машықтану есептерін 

шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін 

қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

олардың  болашақта  кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге 

көмектесетін  физикалық  құбылыстарды  ғылыми  -  тәжірибелік  зерттеудегі 

әдістерді меңгеріп,  қолдана білуін  қамтамасыз ету. 

әдістері мен амалдары». 

Пәнді  оқу  тапсырмалары  -  классикалық    және  қазіргі  заманғы 

физиканың  негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының 

табиғатын  және  олардың  ішкң  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта 

кәсіптік  іс-әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың 

әр  түрлі  салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік  мәселелерін  (теориялық, 

эксперименттік және практикалық) шешуде олардың дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу    әдістерін 

меңгерту;  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекетін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді    меңгеруін  және  шығармашылық  ойлау  

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 

 

Нәтижесінде, физика 2 курсын оқып үйренуде студент:  

-негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін    қолдануды,  зерттеудің 

физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу; 

 

-нақты физикалық есептерді және жағдайларды шешуде териялық білімді қолдануды,физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды,  компьютер 

көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену; 

 

-өлшеу  құрылғыларын  қолдануды,  алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет. 

 

 

 «Физика  2»  курсына  классикалық  және  қазіргі  заманғымфизиканың 

негізгі  бөлімдері  кіреді.  Қазіргі  заманғы  физикада  оның  заңдары  мен 

теориялары  мәнін жоғалтқан жоқ, олар ары қарай дамыды, жалпыланды және 

олардың    қолдану  шегіне  байланысты  критикалық    бағаланулар  алынды  және 

олар техникада тура және жанама түрде қолдануда. 

Студенттердің  аралық  жұмыстары  бақылау  жұмыстары,  коллоквиум, 

зертханалық  жұмыстарды  қорғау  және  семестрлік  тапсырмаларды  (есептеу-

графикалық  жұмыстары)  қорғау  түрлерімен  бақыланады.  Соңғы  бақылау- 

емтихан. 

 

Оқытушылар туралы  мәліметтер: 

 

 

Кызгарина Мейрамгуль Тулеубековна, аға оқытушы. Ғылыми- педагогикалық жұмыстардан стажы - 5 жыл. 

Калыкпаева Раушан Сериковна, ассистент. Ғылыми- педагогикалық 

жұмыстардан стажы - 8 жыл. 


 

 

 Сабақ сұлбасы :  

 

 Бірінші  семестр    жартысында  төмендегіей:  апта  сайын    1  дәріс  -  2 

байланыс сағаты (100 минут), екі аптада  1 машықтандыру сабағы –  2 сағаттан 

(100  минут),  екі  аптада      1  зертханалық  сабақ  (әр  сабақ  100  минуттан), 

оқытушаның    басқаруымен  өзіндік  жұмыс  (ОСӨЖ)    апта  сайын–  2  сағат 

(консультация және ЕГЖ тапсыру), студенттердің өзіндік жұмыс (СӨЖ)–  апта 

сайын  4  сағат,  оған  дәріске,  машықтандыру  және  зертханалық  сабақтарға  

дайындалу, ЕГЖ және СӨЖ тапсырмаларын орындау кіреді. 

Сабақтар  сұлбасы  семестрдің  екінші  жартысында  төмендегіей:  апта  сайын  1 

дәріс - 2 байланыс сағаты (100 минут), апта сайын  1 машықтандыру сабағы –  2 

сағаттан (100 минут),  екі аптада   1 зертханалық сабақ (әр сабақ 100 минуттан), 

мұғалімнің  басқаруымен  өзіндік  жұмыс  апта  сайын  (ОСӨЖ)  –  2  сағат 

(консультация  және  ЕГЖ  тапсыру),  өзіндік  жұмыс  апта  сайын  (СӨЖ)–  -43 

сағат,  оған  дәріске,  машықтандыру  және  зертханалық  сабақтарға    дайындалу, 

ЕГЖ және СӨЖ тапсырмаларын орындау кіреді. 

 

  Дәрістер:  

Дәріс/ 


апта. 

 

Тақырыбы әдебиеттер 

1/ 1 

  Электромагнитті индукция құбылыстары  

 Электромагнитті  индукцияның  негізгі  заңдары.  Ленц 

ережесі.  Өздік  және  өзара  идукция  құбылыстары 

Индуктивтілік. Электр тізбегін тұйықтау және ажырату 

экстратоктары.  Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит 

өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 8, 24 2/2 

Максвелл теңдеулері  

Электромагниттік индукция құбылысының   максвелдік 

және  фарадейлік  тұжырымдаулары.  Құйынды  электр 

өрісі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер жүйесі. Электр 

және магнит өрістерінің салыстырмалылығы 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 8, 24 

3/3 

Тербелістербелмелі 

процестер. 

Гармоникалық 

тербелістердің  жалпы  сипаттамалары.  Гармоникалық 

тербелістерінің 

дифференциалды 

теңдеулері. 

Гармоникалық 

осцилляторлар. 

Гармоникалық 

тербелістердің 

энергиясы. 

Тербелістерді 

қосу. 

Векторлық диаграмма. Соғу. Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 24 4/4 

Өшетін  тербелістер  және  оның  сипаттамалары

Өшетін  тербелістердің  амплитудасы  және  жиілігі.  Өшу 

коэффициенті,өшудің 

логарифмдік 

декременті, 

сапалылық.  Өшетін  тербелістердің  дифференциал 

теңдеуі.  Еріксіз  тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы 

және 


амплитудасы. 

Резонанс. 

Ангармоникалық 

тербеліс.  

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 24 5/5 

Толқындық  прцестер  жәнеоның  сипаттамалары

Сфералық  және  жазық  толқын.  Фазалық  жылдамдық. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 24  

 

Толқындық  теңдеу.  Серпінді  толқын  энергиясы.  Умов векторы.  Толқындардың  суперпозициясы.  Толқындық 

пакет. Топтық жылдамдық. Толқын дисперсиясы.  6/6 

Электромагнитті  өріс  үшін    толқындық  теңдеуі

Электромагнитті 

толқындардың 

қасиеттері. 

Электромагнитті  энергия  ағын  тығыздығы  -Пойнтинг 

векторы. Дипольдің сәуле шығаруы. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 24  7/7 

 

Жарық электромагниттік 

толқын. 

Жарық  


интерференциясы. 

Уақыттық 

және 

кеңістіктік  когеренттілік.Жарықтың  интерференциясын  бақылау 

әдістері  (Юнг  тәжірибесі,  Ньютон  сақиналары,  жұқа 

қабықшадағы интерференция құбылыстары).   

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5, 6, 24 

8/8 

Толқындардың  диффракциясы.  Гюгенс-Френель 

принципі.  Френельдің  аймақтық  әдісі.  Бір  және  көп 

саңылаулардағы диффракция. Спектірлі жіктелу. 

 

9/9 Жылулық сәуле шығару, оның қасиеттері мен негізгі 

сипаттамалары.  Жылулық  сәуле  шығару  заңдары. 

Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері. 

Планктың  кванттық  гипотезасы  және  формуласы. 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және 

импульсі.    Комптон  эффекті.  Электромагнитті  сәуле 

шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі.  

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 

10/10 

Заттардың  корпускулалық-толқындық  дуализмін 

матеряның универсалды қасиеті ретінде .  

Де  Бройл  гипотезасы  және  оны  эксперименталды 

растау. 


Де 

Бройль 


толқынының 

қасиеттері. 

Микробөлшектердің 

толқындық 

қасиеттері 

және 


Гейзенбергтің  анықталмағандық  қатынасы.  Кванттық 

механикадағы  микробөлшектердің  күйі.  Толқындық 

функция 

және 


оның 

статистикалық 

мағынасы. 

Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 11/11 

Шредингер теңдеуі және оның шешімі.  

Қарапайым  кванттық  жүйе  үшін  Шредингер 

теңдеуінің  шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды  шұңқырдағы  бөлшек.  Бордың  сәйкестік 

принциптері.  Бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл  

арқылы  өтуі.Тунелдік  эффект.  Кванттық  гармоникалық 

осциллятор. 

Сутегі 


атомының 

энергетикалық 

деңгейлері.  Деңгейлер  ені.    Кеңістіктік  квантталу. 

Электрон  спині.  Бірдей  кванттық    бөлшектердің  

ажыратылмаушылығы . 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 

12/12 

Қатты  денелер,  атомдық  ядро  және  элементар 

бөлшектер физикасы (10 сағат). 

Кванттық  статистика    және  қатты  денелер 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 


 

 

физикасының элементтері. Ферми – Дирак және Бозе-

Эйнштейн  кванттық  статистикалары  туралы  түсінік.  

Бозондар  және  фериондар.  Металдардағы  айныған 

электронды газ. Ферми деңгейі.  

13/13 

 Қатты 

денелердің 

аумақтық 

теориясы. 

Кристалдардардағы энергетикалық аймақтар. Аймақтық 

теориядағы металдар, өткізгіштер мен  шалаөткізгіштер. 

Қоспалы    және  меншікті  шалаөткізгіштердің  электр 

өткізгіштігі.   Фотоөткізгіштік. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 

14/14 

Түйісу құбылыстары. Металл бетінен электрондардың 

шығу  жұмысы.  Түйісудің  потенциалдар  айырымы. 

Электронды  және  кемтікті  шалаөткізгіштердегі  түйісу. 

Шалаөткізгішті диод. 

Ә.   2, 3, 4, 

7, 24 


15/15 

 

Атом ядросы және элементар бөлшектер. 

 Атом  ядросының  құрлымы  және  сипаттамалары. 

Массалық  ақау  және  байланыс  энергиясы.  Ядролық 

күштер.  Ядролық  күштердің  алмасу  сипаты.  Ядро 

модлдері. 

Фундаменталды әсерлесулер. 

Күшті, 

әлсіз, 


электромагнитті, 

гравитациялық 

байланыстар. Қазіргі физика мен астрофизиканың өзекті 

мәселелері жөнінде түсінік. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 7, 24 Машықтандыру сабақтары 

Машық. 


саб./ 

апт. 


 

Тақырыбы 

 

Әдебиеттер  1/ 

Электромагниттік индукция. 

1.Электромагниттік 

индукцияның 

негізгі 


заңдары.  Фарадей  -  максвелл  заңы.  2.Өзіндік 

және өзара индукция.  Индуктивтілік және өзара 

индуктивтілік. 3. Электр тізбегін тұйықтау және 

ажырату  экстратоктары.  4.Магнит  өрісінің 

энергиясы және тығыздығы. 

8 ,№№ 25-8, 25-11, 25-15, 25-25, 25-29, 25-45; 26-

3, 26-10. 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 24 

2/ 

Электромагниттік  өріс  үшін  Максвеллдің 

теңдеулер жүйесі. 

Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Максвеллдің 

теңдеулер 

жүйесі. 


Электр 

және 


магнит 

өрістерінің салыстырмалылығы. 

8, №№ 18.46, 18.48, 18.49, 18.41. 

Л. 1, С. 34–

54, 99-107; 

17,  С.  10-

14. 

3/ 

Еркін гармоникалық тербелістер

Еркін 


гармоникалық 

тербелістердің 

дифференциалды  теңдеулері.  Гармоникалық 

осцилляторлар: физикалық және математикалық 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 24  

 

маятниктер,  тербелмелі  контур.  Гармоникалық тербелістердің 

энергиясы. 

Гармоникалық 

тербелістерді  графикалық  кескіндеу.  Векторлық 

диаграмма 

әдісі. 


Бағыттас 

және 


өзара 

перпендикуляр тербелістерді қосу. Соғулар 

8, №№ 6-11, 6-18, 6-24, 26-18, 26-20; Л. 10, №№ 

7.4, 7.17. 4/ 

Өшетін және еріксіз тербелістер. 

Өшетін  және  еріксіз  тербелістердің  теңдеуі. 

Өшетін тербелістердің амплитудасы мен жиілігі, 

өшу  коэффициенті,  логарифмдік  декремент, 

қайырымдылығы.  Еріксіз  тербеліс  амплитудасы 

және  жиілігі.  Резонанс.  Айнымалы  ток. 

Айнымалы  ток  үшін  Ом  заңы.  Айнымалы  ток 

қуаты. 


№№  6-58,  6-61,  6-67,  6-71;    Л.  10,  №№  19.14, 

19.17, 19.21.  

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 

5/ 

Серпімді және электромагнитті толқындар.  

1.Серпінді 

толқындар 

және 


оның 

сипаттамалары. 

2.Серпінді 

толқындардың 

энергиясы  және  энергия  тығыздығы.  Умов 

векторы.  3.Электромагнитті  толқындар  және 

оның 

сипаттамалары. 4.Электромагнитті 

толқындардың 

энергиясы 

және 


энергия 

тығыздығы.  Пойтинг  векторы.  5.  Толқынның  ң 

интерференциясы. 6. Толқынның дифракциясы 

8, №№ 7-3, 7-9, 7-11, 7-16, 7-21, 7-25, Л. 10, №№ 

7.43, 7.45, 7.48, 19.32,  19.35, 19.39,  19.40, 19.43, 

19.45, 19.47. 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 


6/ 

Жарық  -  электромагнитті  толқын 

ретінде. 

Толқын    интерференциясы,    максимум  және 

минимум шарттары. Толқын дифракциясы. 

Толқын  поляризациясы.  Малюса  заңы.  Брюстер 

бұрышы.  

8, №№ 30-4, 30-16, 30-29, 31-11, 31-15, 31-18, 32-

4,  32-12;  Л.  10,  №№  20.2,  20.19,  20.26,  20.43, 

20.47, 21.17, 21.20, 22.4, 22.18. 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 
Бақылау жұмысы № 1 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 Жылулық  сәуле  шығарудың  кванттық 

табиғаты. 

Жылулық 


сәуле 

шығару 


заңдарымен 

сипаттамалары.  Абсолют  қара  дененің  сәуле 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 


 

 

шығару мәселелері. 

Планктың 

кванттық 

гипотезасы және формуласы. 

8, №№ 34-2, 34-4, 34-9, 34-11, 34-18, 34-22.  

Фотоэффект,  оның  заңдылығы.  Эйнштейн 

теңдеуі. Фотондар,  фотондардың энергиясы мен 

импульсі.  Комптон  эффекті.  Электромагниттік 

сәуле  шығарудың  корпускулалық-толқындық 

дуализмі. 

8, 35-2, 35-6, 35-8,  36-7, 36-10, 37-1, 37-4, 37-7; 

Л.  10,  №№  23.21,  23.22,  23.23,  23.32,  23.36, 

23.43, 23.44. Микробөлшектердің 

толқындық 

қасиеті.  

Микробөлшектердің  толқындық  қасиеті.  Де 

Бройль 

гипотезасы мен 

формуласы. 

Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. 

Толқындық  функция  және  оның  статистикалық 

мағынасы. Шредингердің стационар теңдеуі. 

Тік  бұрышты  бір  өлшемді  потенциалды 

шұңқырдағы бөлшек. 

8, №№ 45-5, 45-11, 45-15, 45-20, 46-14, 46-21, 46-

71;  Л.  10,  №№  24.2,  24.8,  24.11,  24.19,  24.22, 

24.23, 24.29. 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 10 

Кванттық  статистикалар.  Жартылай 

өткізгіштер.   

Фермиондар мен бозондар. Ферми – Дирак және 

Бозе-Эйнштейн кванттық статистикалары. 

Металдардағы  электрондардың  азғындалған 

күйі. Ферми деңгейі. Қатты денелердің аумақтық 

теориясындағы  металлдар,  диэлектриктер  және 

жартылай  өткізгіштер.  Қоспалы    және  меншікті 

жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі.  

Фотоөткізгіштік. 

Л. 8,  №№ 51-2, 51-3, 51-4, 51-18, 51-19; Л.8*, № 

51-50;  

Л. 10, №№ 25.7, 25.16, 25.18, 25.23, 25.26. 

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 


 

11 

Бақылау жұмысы № 2  

  

12 Ядролық 

физика. 

Радиоактивтілік. 

Радиоактивность. Ядролық реакциялар. 

 Атом  ядросының  құрылысы.  Радиоактивтілік. 

Радиоактивті  ыдырау  түрлері.  Радиоактивті 

ыдырау  заңы.  Нуклид  белсенділігі.  Ядролық 

реакциялар. 

Л. 8, №№ 41-6, 41-7, 41-12, 41-20, 41-41-31, 43-6, 

44-1, 44-9, 44-19.  

Ә. 1, 2, 3, 4, 

6, 24 


 

 

  

 

 

Зертханалық сабақтар: 

Зерт. 

саб./ 

апт 

Тақырыбы 

 

Әдебиет  1/1-2 

Максвелл теңдеулері 

ЭМК-23 Құйынды электр өрісін оқып үйрену  

ЭМК-24 Катушканың индуктивтілігін анықтау 

Ә. 1-4 


 

2,3/3-

4,5-6 

Тербелістер мен толқындар физикасы.  

ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді 

қосып үйрену. 

 

ЭМК-18  Тербелмелі  контурдағы  еркін  өшетін тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-19  Айнымалы  токты  қолданып  еріксіз  

тербелістерді оқып үйрену. 

 ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.  

 

ЭМК-21 Математикалық 

маятник 


көмегімен 

гармоникалық тербелістерді оқып үйрену. 

 

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену.  ЭМК-25 Еріксіз тербелістерді оқып  үйрену. Кернеу 

резонансы  

Ә. 23 

4/5-6 

ОТТ-1 


Ньютон 

сақиналарының 

көмегімен   

линзаның қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3 Тар саңылаудағы жарық дифракциясын оқып 

үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  

 

Ә. 21 


5,6/ 

7-8,9-

10 

Кванттық физика және атом физикасы 

ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-11 

Жұтылу 


спектрі 

бойынша 


Планк 

тұрақтысын анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

Ә. 20 


 

7,8/11

-12, 

13-14 

Қатты дене, атом ядросы және элементар 

бөлшектер физикасы   

ОТТ-13  Жартылай  өткізгішті  диод  жұмысын  оқып 

үйрену. 

ОТТ-14 Жартылай өткізгіштердің жарық өткізгіштік 

құбылысын оқып  үйрену.     

Ә. 20 


 

 

ОТТ-15  Жартылай  өткізгіштердің  кедергілерінің температураға тәуелділігін оқып  үйрену.   

9/15 

Жұмыстарды қорғау 

 

СӨЖ мазмұны   

СӨЖ. 

/ апт. 

Тақырыбы 

 

Әдебиет  1/1 

1.Электр  тізбегін  тұйықтау  және  ажырату 

экстратоктары. 

Ә.  1-5,  8, 

24 

2/2 

2.Гармоникалық  осцилляторлар:  физикалық  және  

математикалық  маятниктер, 

Ә.  1-5,  8, 

24 

3/3 

 

3.Айнымалы электр тогы - еріксіз электромагнитті 

толқын ретінде.  

Ә. 1-6, 24 4/4 

4.Доплер эффектісі. 

Ә. 1-5, 7, 

24 


5/5 

5.Тұрғын толқындар. 

Ә. 1-5, 7, 

24 


6/6 

6.Интерферометрлер.  Жарық  интерференциясын 

қолдану. 

Ә. 1-5, 7, 

24 

7/7 

7.Жарықтардың 

заттармен 

эсерлесулері. 

Жарықтың 

жұтылуы, 

шашырауы 

және 


дисперсиясы.Жарық пояризациясы. Малюс заңы. 

Ә. 1-5, 7, 

24 

8/8 

8.Голография 

Ә. 1-5, 7, 

24 


9/9 

9.Фотоэффект.  Фотоэффект  үшін  Эйнштейн 

теңдеуі.  Фотоэффект  заңдары.  Фотоэффектіні 

қолдану.   

Ә. 1-5, 7, 

24 


10/10 

10.Атомның сызықты спектрлері. Бор теориясы. 

Сутегі атомында электрондардың күй бойынша 

таралуы. Жұтылу және шығару спектрі. Франк-

Герц тәжірибесі. 

Ә. 1-5, 7, 

24 

11/11 

11.Электромагнитті сәуле шығарудың заттармен 

әсерлесуінің кванттық теориясы. Еріксіз және 

спонтанды сәуле шығару.Лазерлер. 

Ә. 1-5, 7, 

24 


12/12 

12.Металдардың  электр  өткізгіштігінің  кванттық 

теориясы. Асқынөткізгіштік.Джозефсон эффектісі. 

Ә. 1-5, 7, 

24 

13/13 

13.Фонондар.  Кристалдық  тордың  Дебайлық 

жылусыйымдылығы. 

Ә. 1-5, 7, 

24 

14/14 

14.Атом  ядросының  радиоактивті  ыдырауы. 

,

,

-сәуле шығарулар. Ә. 1-5, 7, 

24 


15/15 

15.Радиоактивті  сәуле  шығырудың  заттармен 

әсерлесуі 

Ә. 1-5, 7, 

24 

 

ОСӨЖ   

Пән бойынша төрт ЕГЖ  келесі тақырыптар бойынша орындалады: 

ЕГЖ  №5 «Максвелл теңдеулері»; 


 

 

ЕГЖ  №6 «Толқындар мен тербелістер физикасы. Электромагнитті тербелістер»; 

ЕГЖ  № 7 «Кванттық физика және атом физикасы»;  

ЕГЖ    №  8    «Қатты  денелер  физикасы.  Атом  ядросы  және  элементар 

бөлшектер». Өзіндік жұмыс тапсырмалары: 

ЕГЖ тапсырмаларының нұсқалары [25] әдебиетте келтірілген.    

Пән бойынша төрт ЕГЖ  келесі тақырыптар бойынша орындалады: 

ЕГЖ  №5 «Максвелл теңдеулері»; 

 

Есептеу-  графикалық  жұмысты  қорғау  және  тапсыру  мерзімі  оқу процесінің кестесі бойынша жүргізіледі:  

 

Кесте 1 Жұмыс 

Тапсыру мерзімі 

Қорғау мерзімі 

ЕГЖ №5 


1-ші апта 

5-ші апта 

ЕГЖ №6 

6-шы апта 8-шы апта 

ЕГЖ №7 


9-шы апта 

12-ші апта 

ЕГЖ №8 

11-ші апта 14-ші апта 

 

 ОСӨЖ кестесі:  Деканаттың және кафедраның жарнама тақталарында ілінген.  

 

Машықтану сабағы кезінде бақылау жұмысы төмендегі тақырыптар бойынша жүргізіледі: 

Электродинамика –  2-апта; 

Тербелістер мен толқындар – 6-апта; 

Кванттық физика –  13-апта. 

 

Аралық бақылау кестесі: 

Аралық бақылау  – 7 және 15 апта.  

Студенттер үшін оқу процесінің кестесі деканаттың және кафедраның жарнама 

тақталарында ілінген.  

 

Әдебиеттер тізімі 

1. Савельев И.В. Жалпы физика курсы.- М.: Наука, 1989. - т. 2, 3 

2. Детлаф А.А. , Яворский Б.М.  Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

3. Трофимова Т.И. Курс физики. - М. : Высш. шк., 2004 

4. Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1, 2  

5.  Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:    2  –ші  кітап:  Электр  .  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004  

6.  Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:  Кн.  4:Толқындар.  Оптика.  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004 

7. Савельев И.В. Курс физики: Кн. 5:Квантовая оптика. Атомная физика.  

 

Физика  твердого  тела.  Физика  атомного  ядра  и  элементарных  частиц.  –М.: «Издательство АСТ», 2004 

8. Иродов И.Е.  Электромагнетизм. Основные законы. - М. : Лаборатория 

Базовых Знаний, 2000 

9.  Волькенштейн  В.С.  Сборник  задач  по  общему  курсу  физики.  –  М.: 

Наука, 1981 

10.  Физика.  Задания  к  практическим  занятиям.  Под  ред.  Ж.П. 

Лагутиной.– Мн.: Высш.шк., 1985 

11.  Чертов  А.Г.,  Воробьев  А.А.  Задачник  по  физике.  -  М.:  Высш.  шк., 

1981 

12.  Савельев  И.В.  Сборник  вопросов  и  задач  по  общей  физике.  -  М.: Наука, 1988 

13. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Физматлит., 1988  

14.  Трофимова  Т.И.  Сборник  задач  по  курсу  физики  для  втузов.  -  М.: 

Оникс 21 век, 2003 

15.  .  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  ЭлектромагнетизмМеханика.  – 

Алматы: АИЭС, 2002. 

16.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Тербелістер  мен  толқындар.  – 

Алматы: АИЭС, 2004 

17. Физика. Тест сұрақтары- 2 бөлім. Кванттық физика. Атом ядросының 

физика – Алматы: АИЭС, 2004 

18.  Электромагнетизм.  Методические  указания  к  выполнению 

лабораторных работ для студентов всех форм обучения всех специальностей.  - 

Алматы: АИЭС, 2007 

 

19.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

20.Кванттық  физика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

21.  Толқындық  оптика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

 

22.. Электромагнетизм. Методические указания к лабораторным работам. Лабораторный  практикум  с  использованием  компьютера.  -  Алматы:  АИЭС, 

2001 


23. Колебания. Лабораторный практикум с использованием компьютера.- 

Алматы: АИЭС, 2002 

24.  Физика 2.  Конспект  лекций  (для  студентов  специальностей  050718  – 

Электроэнергетика, 050717 – Теплоэнергетика). – Алматы: АИЭС, 2009 

 

25.  Физика  2.  Физика  курсын  меңгеруге  арналған  әдістемелік  нұсқау (электр  энергетика  маманғының  күндізгі  бөлім  студенттері  үшін).  –  Алматы: 

АИЭС, 2006. 

26. Қойшыбаев Н.Қ. Шарықбаев А.О. Физика.-Алматы, 2001.-т.2 

 

27. Жұманов К.Б. Оптика негіздері. .-Алматы, 2004.-т.2  

 

 28. Қойшыбаев Н.Қ. Жалпы  физика курсы.-Алматы, 2001.-т.4 

 

 

 

Мұғалімдер талабы және бағалау критерилері: 

Кесте 2 


Әріп бойынша 

бағалау 


жүйесі  

Баллдары 

Баллдары 

%- 


Дәстүрлік жүйе бойынша 

бағалау  А 

4,0 


95-100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы  

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық.  

С 

2,0 


65-59 


Қанағаттанарлық. 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық. 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық. 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттанарлық. 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте 3 


Параметр 

%  


 

Максимал балл 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

5 % 


CӨЖ 


5 % 

Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

20 % 


20 

ЕГЖ қорғау 

20 % 

20 


Аралық бақылау 

30 % 


30 

Зертханалық жұмыстар 

20 % 

20 


 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 

05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.

.СРС

Б

А

ЕГЖ

З

М

Д

Ц

К

Т

 

 

Кесте 4 

Параметр 

%  

 

Максимал балл Жіберілу рейтингі 

60 


60 

Емтихан  

40 

40 


Қорытқысы  :  0,6 

  жіберілу+0,4 емтихан. 

100 


100 

 

  

 

 

 Балл қою саясаты: 

2,3  кестелердегі  көрсетілген  бағалау  баллдары  ең  жоғарғы  болып  саналады. 

Олар  жұмыстың  орындалу  сапасына  қойылады.  Тестілеу  және  дәріске 

қатысуды  бағалау  баллдары  дұрыс  жауаптар  санына  және    дәріске  қатысу 

күндерімен есептелінеді.  

 

 

Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

 

Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторяда жұмыс жасалганда телефон өшірілуі керек. 

 

 Қайшылық  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе  эдвайзермен, 

күрделі жағдайда деканат қызметкерлері ашық талқылану қажет.  

 

 

 Емтихан сұрақтары: 

 

 Максвелл теңдеулері 

1.

 Электромагнитті  индукция  құбылыстары    Электромагнитті  индукцияның 

негзгі заңдары. Ленц ережесі. 

2.

 

Өздік  және  өзара  идукця  құбылыстары  Индуктивтілік.  Ұзын  соленоид индуктивтілігі. 

3.

 Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары.  

4.

 Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит  өрісінің  энергиясының  көлемдік 

тығыздығы. 

5.

 

Электромагниттік  индукция  құбылысының      максвелдік  және  фарадейлік тұжырымдаулары. Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер 

жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы 

 

Толқындар мен тербелістер  

6.

 Гармоникалық тебелістердің жалпы сипаттамалары.. Табиғаттағы кез келген 

тербелістерді түсіндіру аналогиясы. 

7.

 

Векторлық диаграмма. Тербелістерді қосу.    

 

8. 

Гармоникалық  осциллятолар:    маятниктер,серіппелі  және  тербелмелі 

контур.  Осциллятолардың  гармоникалық  тебелістерінің  дифференциалды 

теңдеулері. 

9.

 

 Өшетін тербелістер және оның сипаттамалары. Өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, сапалылық. 

10.


 

 Еріксіз 

тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс.Резонанс қисықтары. 

11.

 

 Толқындық процестер. Бойлық және көлденең толқындар.  Толқын теңдеуі. Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

12.


 

 Толқындық теңдеу. Серпінді толқын энергиясы. Умов векторы. 

13.

 

 Толқындардың суперпозиция принціпі.  Топтық жылдамдық. Фазалық және топтық  жылдамдық  арасындағы  байланыс.  Қалыпты  және  аномалды 

дисперсия.  

14.

 

 Толқындардың интерференциясы. 15.

 

 Электромагнитті  толқындардың  дифференциалды  тендеулері  және  оның қасиеттері.  Электромагнитті  өріс  үшін  толқындық  теңдеу.  Энергия  және 

энергияның тығыздығы. Пойнтинг векторы. Дипольдік сауле шығару. 

16.

 

 Жарық -электромагнитті толқын. Жарық  интерференциясы. Когеренттілік. Интерференция бақылау әдістері. 

17.


 

 Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі. 

18.

 

 Саңылаудағы  жарық  дифракциясы.    Дифракциялық  және  кеңістіктік  тор. Голография. 

19.


 

 Жарықтың 

заттармен 

әсерлесуінің 

физикалық 

негіздері. 

Жарық 

дисперсиясы.  Жарық  дисперсиясының  классикалық  және  электронды теориясы. 

20.


 

 Жарық  поляризациясы.  Екі  диэлектрик  орта  шекарасындағы  жарықтың 

шағылу, сыну кезіндегі поляризация. 

 Кванттық  және атомдық физика 

21.


 

 Жылулық сәуле шығару сипаттамалары. Абсолют қара дене. Абсолют қара 

дененің сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. 

22.


 

 Абсолют қара дененің сәуле шығару спектріндегі энергия таралуы. 

Планктың кванттық гипотезасы және формуласы. 

23.


 

 Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

24.

 

  Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі. Комптон эффекті. 

25.


 

 Электромагнитті сәуле шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі. 

26.

 

 Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмін. Де Бройл гипотезасы және оны эксперименталды растау. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

27.


 

 Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Гейзенбергтің анықталмағандық 

қатынасын кванттық механика есептерін шығаруға қолдану. 

28.


 

 Толқындық функция және оның статистикалық мағынасы. Кавнттық және 

классикалық механикадағы бөлшектің күйін анықтаудың принципті 

айырмашылықтары.  

 

29. 

 Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. Қарапайым кванттық 

жүйе үшін Шредингер теңдеуінің шешімі. Тік бұрышты бір өлшемді 

потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Бордың сәйкестік принциптері  

30.

 

 Кванттық гармоникалық осциллятор. Нөлдік энергия. Бөлшектердің потенциалды тосқауыл  арқылы өтуі. 

31.


 

 Сутегі атомының энергетикалық деңгейлері. Кванттық сандардың толық 

саны. Паули принципі. 

32.


 

 Спонтанды және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің элементтері.  

Қатты денелер, атомдық ядро және элементар бөлшектер физикасы 

33.


 

 Кванттық  статистика    және  оны  қолдану.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-

Эйнштейн  кванттық  статистикалары  туралы  түсінік.  Бозондар  мен 

фермиондар. Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 

34.

 

 Жүйенің химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы 

электронды  өткізгіштік.  Металдардың  электр  өткізгіштігі.  Асқын 

өткізгіштік. Асқын өткізгіштікті ғылым мен техникада қолдану. 

35.


 

 Қатты  денелердің  аумақтық  теориясы.    Аймақтық  теориядағы  металдар, 

өткізгіштер мен жартылай өткізгіштер. Қоспалы  және меншікті жартылай 

өткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

36.

 

 Металдар мен жартылай өткізгіштердегі түйіспелі құбылысы  ( Зеебек, Пелтье құбылыстары). Электронды- кемтікті байланыс(p-n-ауысу). 

37. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы және негізгі қасиеттері. Ядролық 

күштер. 

38.  Ядроның  байланыс  энергиясы.  Ядроның  бөліну  реакциясы.  Энергия 

көздерінің  мәселелері. 

39.  Радиоактивтілік.  Радиоактивті  ыдырау  заңы.  Ыдырау  түрлері  мен 

заңдылықтары. 

40. Элементар бөлшектер. Фундементальды әсерлесулер.  

Каталог: student -> sillabus 2012 -> fizika kz
sillabus 2012 -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
fizika kz -> Физика кафедрасының отырысында қарастырылды «28» маусым 2012 ж. №10 хаттама Кафедра меңгерушісі проф. Қарсыбаев М. Ш. Пән

жүктеу 187.78 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет