Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыжүктеу 48.07 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі48.07 Kb.

Пәннің оқу-әдістемелік

кешенінің титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/16Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филология кафедрасы

5B011900 «Шет тілі: екі шетел тілі» мамандығына арналған

«Шетел тілі (екінші, В1-1, В1-2 деңгейі)» 

                                                    ПӘНІНІҢ 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

                                                                                                                        

                                                 

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филология кафедрасы

«Шетел тілі (екінші, В1-1, В1-2 деңгейі)» пәнінен

5B011900 «Шет тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенттеріне арналған 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойПәннің жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

                Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»________ 

Құрастырушы: аға оқытушы _________ А.Т.Манапбаева 

     


Шетел филология кафедрасы  

«Шетел тілі (екінші, В1-1, В1-2 деңгейі)» пәні бойынша

5B011900 «Шет тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенттеріне арналған 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   5B011900   «Шет   тілі:   екі   шетел   тілі»   мамандығының

базалық   жұмыс   оқу   жоспарының   негізінде   әзірленген   және   С.Торағыров

атындағы ПМУ  Ғылыми кеңесінде  20 ___ «___»________ №__ Хаттамасының

шешімімен бекітілген

Шетел филология кафедрасының отырысында қарастырылды

№_____ хаттама 20__ж. «___»____________. 

Кафедра меңгерушісі ___________ А.Қ.Қаирбаева 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды 

№____ хаттама 20_ж. «_____»____________ 

Факультет ОӘК төрағасы _________ С. Қ. Ксембаева

 

20__ж. «____» _______ОӘБ бастығы ____________ Е.Н. Жуманкулова 20__ж. «_____»_______              

           

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

№____ хаттама 20__ж. «___»__________  1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы   «Шетел тілі (екінші, В1-1, В1-2 деңгейі)»

Тандау компонентінің пәніКредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 5, 6Барлық аудиторлық сабақтар саны – 135 сағат       

Дәрістер – қарастырылмаған     

Практикалық/семинарлық сабақтар – 45 сағат                                    

Зертханалық – қарастырылмаған

СӨЖ – 90 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау түрі

Емтихан – 5, 6 семестрПререквезиттер – «Шетел тілі (екінші, А1, А2 деңгейлері)», «Негізгі шет тілі».

Постреквизиттер - «Шетел тілі (екінші, В2 деңгейі)»

                                   

2. Пән, мақсат және міндеттер

Пәнді оқыту мақсаты 

 – екінші оқу жылында екінші шетел тілін жалпы білімдік

пән   ретінде   оқытуда   студенттердің   коммуникативтік   және   жалпыкәсіби

құзыреттерін ары қарай дамыту. Пәнді зерделеу міндеттері 

-   үйреніп   жатқан   тілдің   фонологиялық,   лексикалық,   грамматикалық

құбылыстарын,   заңдылықтарын   меңгеру   және   сөйлеуде   қолдана   білуінен

тұрады;


- белгілі бір әлеуметтік-мәдени контексте   басқа мәдениет өкілі болған белгілі

бір   серігіне   жағдайға   сәйкес   тілдік   және   тілдік   емес   құралдармен   қарым-

қатынастық ниетін айта білуін пайымдайды;

- мәдениетаралық қатынасты іске асыра білуі, дәлірек айтқанда, шетел тілінде

сөйлеуші   социумның   ұлттық-мәдени   ерекшеліктерін   ескере   отырып   шетел

тілінде сөйлей білуі жатады.3. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар 

мәлімет болу керек:

оқып жатқан шет тіл елінің қарым-қатынас мәдениеті туралы;

- шетел тілдің қарым-қатынастағы жазбаша және ауызша ерекшеліктер туралы.білу керек:

Тыңдап түсіну

- жұмысында, оқу орнында. демалыста және т. б. кездесетін, студентке таныс

тақырыптарда,   әдеби   нормалар   шеңберінде   анық   айтылған   сөздердің   негізгі

алғышарттарын;

-   жеке   және   кәсіби   қызығушылықтарына   байланысты   ағымдағы   оқиғалар

жайындағы радио-және телебағдарламалардың көбінде нелер туралы айтылып

жатқанын.


 Оқу

- күнделікті және кәсіби қатынастағы жиі кездесетін тілдік материал бойынша

құрылған мәтіндерді оқуды және түсінуді;

- жеке сипаттағы хаттардағы оқиғалардың, сезімдердің, ниеттердің сүреттелуін

түсінуді;

-   күнделікті   жазбаша   материалдардан   (жарнамалық   хабарландырулар,

проспектілер,   мәзір,   анықтамалық   қағаздар   және   сабақ   кестесі)   нақты,

болжауға келетін ақпаратты.Сөйлеу

- тілін үйреніп жатқан елге келгенде көбінесе кездесетін жағдаяттарды;

-   студентке   таныс/   оны   қызықтыратын   тақырыптағы   (мысалы,   отбасы,   хобби,

жұмыс,   саяхат,   ағымдағы   оқиғалар)   диалогқа   алдын   ала   дайындық   жасамай

қатысуды;

-   өзінің   алған   әсерлері,   оқиғалары   туралы   қарапайым   байланысты   сөйлейтін

сөздер құру, өзінің армандары, үміттері және тілектері жайында айтып беруді;

-   өзінің   көзқарастары   және   ниеттері   жайлы   қысқаша   негіздеме   жасау   және

түсіндіріп беруді;

-бір оқиғаны немесе кітаптің/фильмнің бір үзіндісін әңгімелеу және оған деген

өзінің пікірін білдіруді.

Жазу

- таныс немесе студентті қызықтыратын тақырыптарда қарапайым, байланысы

бар мәтіндер жазуды;

-   өзінің   жеке   мазалануы   және   әсер   алуы   жайында   хабарлай   отырып,   жеке

сипаттағы хат жазуды.

 

төмендегі шеберліктер мен дағдыларды игеруі керек:Диалог түрі

-   қарапайым   тілдік   құралдардың   барлығын   қолдана   отырып,   таныс   тақырып

бойынша жағдаяттар мен қысқа әңгімелерде сөйлесе алуға, әңгімеге (сонымен

бірге, тіл өкілімен де) дайындықсыз қатысуға, өзінің пікірін айтуға және өткен

тақырыптар   бойынша   қызыққан   ақпараттармен   (мысалы,   отбасы,   хобби,   оқу,

жұмыс, саяхат) алмасуды.Монолог түрі

бір нәрсені жылдам, оңай тілмен сүреттеу немесе дәйекті пайымдау пішінінде 

әңімелеп беруді;

- өзінің тәжірибесін сүреттеуге, сол тәжірибеге деген өзінің реакциясы мен 

сезімдерін білдіруді;

- бір оқиғаны егжей-тегжейлі әңгімелеп беруді;

- кітаптың немесе фильмнін үзіндісін әңгімелеу және соларға деген өзінің әсерін 

суреттеуді;

- өзінің армандарын, үміттерін, талпыныстарын суреттеуді;

- оқиғаны әңгімелеп беруді;

- себептерді тізіп беруді (өзінің көзқарасының, әрекеттерінің, қылығының);

- себебін қысқаша түсіндіруге немесе түрлі сұрақтарға жауап беруді / 

жоспарларға, іс-әрекеттерге /;

- тапсырылған тақырып бойынша алдын ала дайындалған оңай бір баяндама 

жасауды;

- баяндаманың негізгі алғышарттарын түсіндіріп беруді;Жазу және жазбаша сөйлеу

-   рәсімдеудің     (хабарламаларды,   жеке/іскерлік   хаттарды,   тезистер   мен

жоспарларды,   баяндамаларды)   өлшемдік   талаптарын   сақтай   отырып

коммуникативтік ниеттерін білдіруді;

-   үйренген   лексика-грамматикалық   материалды   қамтыған   мәтіннің   мазмұнын

қисынды және жүйелі түрде жазбаша беруді;

-   оқиғалардың,   оқығандарының,   естігендерінің   және   көргендерінің   фактілін

жүйелі   түрде   жазбаша   беруді,   сонымен   бірге,   кейіпкерлердің   қылықтарына,

сүреттеліп жатқан фактілерге және оқиғаларға өзінің пікірін жазбаша білдіруді.4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары 

   Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуір/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша аудиторлық

сабақтардың саны

СӨЖ

дәріс-тер

практикалық

(семинар-лық)

зерт-

ханалық,

жеке

Бар-

лығы

Оның

ішінде

СОӨЖ

В1-1 деңгей – 5 семестр

1

Жас   жанұйя.   Жанұйядағықарым-қатынас.

Демографиялық проблемалар.

-

10

-16

5

2Жастар сәні және жеке стиль. 

-

10-

16

53

Деңсаулық және деңі тұрмыс 

қалпы.

-

10-

16

54

Адам және қоршаған орта. 

Экология.

-

15-

19,5


7,5

Барлығы: 

45

67,5

22,5

В1-2 деңгей – 6 семестр

5

Саяхат. Демалу мүмкіндіктері.Көлік түрлері. Қаламен 

танысу.


-

10

-20

6

6Мерекелер.  Салт-дәстүрлер.

-

10-

20

67

Мәдениет. Музыка.Театр және

кино. Көркем өнері.

-

25-

27,5


10,5

Барлығы:

45

67,5

22,5

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Сорокина  С.С.,   Рысалды  К.Т.  и др.  Praktisches Deutsch.   Lehrbuch  fuer   das  2.Studienjahr,  Teil  I,

Издательство “Prints”, Алматы, 2009.

2. Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка.ООО «ИП Логос», Киев 2009.

3. Бессмертная   Н.В.,   Бориско   Н.Ф.,   Красовская   Н.А.   Интенсивный   курс   немецкого   языка.,   М.:

Высш.школа, 2009.

4. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. М.: ЧеРо, 2010.

5. Попов А.А., Иванова Н.Д. Praktisches Deutsch, М.: Оникс, 2010

6. Sokolowa  N.B.,  Moltschanowa  I.D.,  Gutrowa  E.I.  Deutsche  Uebungs-Grammatik, М.: Просвещение,

2010.


7.  Devekin W.N., Rosen E.W. Sprich deutsch. – M., 2009

Қосымша

8. Барген Х., Варзонин Ю. Deutsch fuer dich. - Фамилия ЛТД, 2008

9.  Журналы «DAZ», «Rheinischer Merkur», «Deutschland», «Juma», 2008-2013

10.  Alles Gute. – Videokurs. – Koeln, 200911.  Bahlman C., Breindl E. u.a. Unterwegs. Materialienbuch und Kursbuch. Berlin und München, 2009

12.  Häublein G., Müller M. u.a.  Memo. Berlin und München, 2008

13.  Lupenkowa A. N. Deutsch aktiv. Омск, 2009

14.  Schumann J. Mittelstufe Deutsch (Arbeitsbuch und Kursbuch). Verlag fuer Deutsch, 200815.  Sprachkurs Deutsch 1,2,3 (Arbeitsbuch ) “Diesterweg”-“Sauerlander”,2009

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 48.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет