ПӘннің бағдарламасы (syllabus)жүктеу 122.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата19.03.2017
өлшемі122.16 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Биология және экология кафедрасы

 

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

БОF 1203 

Ботаника фитогеография негіздермен

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасының

(Syllabus) бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ХТжЖ деканы _________  Қ.Қ. 

Ахметов

2013 ж. «___»__________    Құрастырушы: _________________ б.ғ.к., доцент Төлеужанова Ә.Т.

  оқытушы Бахбаева С.А.

Ботаника фитогеография негіздермен – БОF 1203

5В060800 – Экология мамандықтары бойынша күндізгі оқитын студенттерге

арналған

Пәннің бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   2013   ж.   «___»   _________   бекітілген   жұмыс   оқу

бағдарламасының негізінде әзірленді. 

Кафедра   отырысында   ұсынылды   2013   ж.   «___»____________№_____

Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Ш.М. Жумадина  

                 

Химиялық   технологиялар   және   жаратылыстану   факультетінің   оқу-

әдістемелік   кеңесімен   мақұлданды   2013   ж.   «_____»____________   №____

Хаттама 


ОӘК төрағасы  ________________       Ю.М. Каниболоцкая 

2013 ж. «_____»___________

    


1. Оқу пәнінің құжаты 

Пән атауы Ботаника фитогеография негіздермен

Жоғару оқы орнының компонеттік пәні Кредиттер саны мен оқу мерзімі 

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2

Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер  - 15 сағат  

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар – 30 сағат

Лабораториялық – қарастырылмаған

СӨЖ – 90 сағат

оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылғы - 90  сағат

Бақылау формасы

Экзамен – 2 семестрПререквизиттер

Пәнді оқу кезінде төмендегі пәндерден білімді, біліктілікті және дағдыларды білуі

қажет: экология және тұрақты даму

Постреквизиттер 

Төмендегі   пәндерді   оқу   үшін   бұл   пәнді   оқу   кезендегі  

білімді,   біліктілікті   және

дағдыларды білуі қажет

биоценология, биология, биологиялық экология.2. 

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні – Төлеужанова Әлия Төлеужанқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы,

 

лауазымы – биология ғылымдарының кандидаты, биология жәнеэкология кафедрасының доценті.

 «Биология және экология» кафедрасы,  417 аудиторияда, байланысу телефоны: 8 (7182) 67-

36-85 (вн.1-257) 

Е-mail: 


Aliya-Tol@mail.ru

.

Аты-жөні – Бахбаева Сауле АлибековнаҒылыми дәрежесі, атағы,

 

лауазымы – жаратылыстану ғылымдарының магистрі, биологияжәне экология кафедрасының оқытушысы.

 «Биология және экология» кафедрасы,  417 аудиторияда, байланысу телефоны: 8 (7182) 67-

36-85 (вн.1-257) 

Е-mail: 


saule0577@mail.ru

.

3. Пәні, мақсат пен міндеттерПәннің мазмұны- өсімдік   клеткалары   мен   ұлпалары,   тамыр   және өркендер жүйесінің

морфологиясы  және  анатомиясы,  генеративтік  мүшелері,    көбею  мен  ұрпақ  жалғастырудың

биологиялық негізі 

Пәннің  мақсаты  -  студенттерді  ботаниканың  қазіргі   ғылыми  жетістіктері   мен

жинақталған   білімге   жүгіне   отыра, өсімдіктердің       құрылыстық       ерекшеліктерімен,      өсу

және     даму, жүйелік  заңдылықтарымен таныстыру.

Пәннің  міндеті  -  өсімдіктің   морфологиялық   құрылысымен   танысу;  өсімдіктің

анатомиялық  құрылымын,  жүйелеуді  зерттеу  тәсілін  үйрену;  негізгі   өсімдіктер   тұқымының

өнімділігін болжауды үйрету.

4 Білімге, біліктілікке, дағдыларға және құзырлыққа талаптар


 

Пәнді игеру нәтижесінде студенттер міндетті: 

Түсінік  алу:   өсімдік   клеткалары   мен   ұлпаларының,   тамыр   және  өркендер  жүйесінің

морфологиясы және анатомиясы туралы; өсімдіктің анатомиялық және морфологиялық зерттеудің

қарапайым әдістері,  мүшесін құрайтын элементтермен атқаратын қызметтеріне сәйкес вегетативті

және генеративті мүшелердің ішкі құрылысы туралы. 

Білу:  Осы  пәннен  алған  білімдерін  өздерінің  мамандығына   байланысты  дайындығын

толықтыру үшін  және іс әрекеттерәне пайдалана бәлу қажет. 

Студенттер  өсімдіктердің   морфологиясының  эволюциясының  негізгі  бағыттарымен

таныстыру, көбеюдің биологиялық мәнін білуі тиіс. Мерзімдік   өзгерістерімен танысып, басқа да

тірі  организмдер  және  тіршілік  ортасы  арасындағы  байланыстарды  жеткілікті  деңгейде  меңгеру

қажет.


 Істей алу:

-  Жазғы далалық практика кезінде өсімдіктердің мүшелерін гербарийге жинауды;

- өсімдіктерді этикеткалауды және кептіруді 

- өсімдіктерді анатомиялық және морфологиялық зерттеудің қарапайым  әдістерін 

пайдалану

- фенологиялық бақылау әдістерін пайдалану;

- өсімдік мүшесінің негізгі белгілерін анықтауды.

5. Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлеріне бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№ 

Тақырып атауы

Сабақ түрлері

бойынша

аудиториялық

сағаттардың көлемі

СӨЖ

дәрістер

семинар

Барлығы

СОӨЖ

1

Кіріспе. Ботаника курсына кіріспе.

1

26

1

2Өсімдіктер жасушалары.

1

26

1,5


3

Өсімдік ұлпалары.

1

2

62

4

Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері.

1

26

2

5Өсімдіктердің генративтік 

мүшелері


1

2

62

6

Систематикаға кіріспе.2

2

62

7

Төменгі сатыдағы өсімдіктер1

3

92

8

Жоғары сатыдағы өсімдіктер2

3

92

9

Тұқымды өсімдіктер1

3

92

10

Жабықтұқымды өсімдіктер2

3

92

11

Өсімдіктердің экологиялық топтары және тіршілік 

формалары

1

3

92

12

Өсімдіктердің географиясы1

3

92

Барлығы: 135 (3 кредит)

15

30

90

22,5

6. Дәріс сабақтардың мазмұны.

1 тақырып. 

Кіріспе. Ботаника курсына кіріспе.Әдебиет: [1-6].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Қоршаған ортамен танысу. Кестелер 

2. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.

3. «Растение живой организм». Кестелер

4. Эволюция. Слайд-альбомы.

2 тақырып. 

Өсімдіктер жасушалары.

  Күрделі  өсімдіктердің   шығу   тегі   және   олардың   құрғақшылықтағы   тіршілікке

байланысты морфо-анатомиялық жіктелуі. Өсімдік клеткасы. Әдебиет: [1-6].

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.3 тақырып. 

Өсімдік ұлпалары 

Жоғары   сатыдағы   өсімдіктер.   Ұлпалары.   Ұлпалардың   жалпы   сипаттамасы   және

жіктелуі. Жіктелу принциптері.Әдебиет: [1-6].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.4 тақырып. 

Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері 

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік мүшелерінің дамуы және құрылысы.

Жапырақ. Тамыр және тамырлар жүйесі. Өркен және өркендер жүйелері.

Сабақ өркен осі, қызметі және морфологиялық ерекшеліктері. Сабақтың алғашқы

және соңғы құрылысы.

Әдебиет: [1-9].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.5 тақырып. 

Өсімдіктердің генративтік мүшелері 

Гүлдердің   морфологиялық   алуантүрлілігі.   Жемістер.   Ұрықтану   және   тұқымның

дамуы, қосарлы ұрықтану.  Әдебиет: [1-9].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.6 тақырып. 

Систематикаға кіріспе 

Өсімдіктерді классификациялаудың практикалық және теориялық

маңызы.  Төменгі   сатыдағы   өсімдіктер.Бактериялар   бөлімі.   Балдырлар

бөлімі.

Әдебиет: [4,5,6].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.7 тақырып. 

Төменгі сатыдағы өсімдіктер 

Санырауқұлақтар бөлімі. Қыналар бөлімі.

Әдебиет: [1-6].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.

         

8 тақырып. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер

Мүк  тәрізділер  бөлімі.  Плаун  тәрізділер  бөлімі.  Қырықбуындылар  бөлімі.  Папоротник

тәрізділер бөлімі.Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.Әдебиет: [1-6].

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.9 тақырып. 

Тұқымды өсімдіктерТұқымды   өсімдіктер.   Жалаңаш   тұқымдылар   бөлімі.   Жалаңаш

тұқымдылар   мен   жабық   тұқымдылардың   споралануы.   Жабық

тұқымдылар бөлімі

.

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.

Әдебиет: [4,5,6].

10 тақырып. 

Жабықтұқымды өсімдіктер

Гүлді   өсімдіктерді   топтарға   бөлу.   Гүлді   өсімдіктерді   жүйелеу

туралы жалпы ұғым.Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.Әдебиет: [1-6].

11  тақырып. 

Өсімдіктердің   экологиялық   топтары   және   тіршілік

формалары 

Өсімдіктердің   айналадағы   ортамен   байланысы.   Өсімдіктердің   тірі   табиғатпен

байланысы. 

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.Әдебиет: [4,5,6].

12 тақырып. 

Өсімдіктердің географиясы 

Өсімдіктер әлемінің дамуы. Өсімдіктердің сан алуандығы. 

Мультимедиялық сүйемелдеу: 

1. Ботаника. Өсімдіктер. Кестелер.Әдебиет: [1-9].

7. Тәжірибелік сабақтың мазмұны, оның сағаттағы көлемі 

1 тақырып. 

Кіріспе. Ботаника курсына кіріспе 

Негізгі терминдер және ұғымдар. 

1. Күрделі өсімдіктердің шығу тегі

2. Құрғақшылықтағы тіршілікке байланысты морфо-анатомиялық жіктелу. 

2 тақырып. 

Өсімдіктер жасушалары 

1.Күрделі өсімдіктердің клеткасы.

Әдебиет: [1-9]

3 тақырып. 

Өсімдік ұлпалары.

1. Жоғары сатыдағы өсімдіктер, олардың ұлпалары. 

2. Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. 

3. Жіктелу принциптері.

Әдебиет: [1-9]

4 тақырып. 

Өсімдіктердің вегетативтік мүшелері 

1. Жапырақ, сабақ, тамыр.

2. Тамыр және тамырлар жүйесі. 

3. Өркен және өркендер жүйелері. 

4. Вегетативтік мүшелердің қызметі.

5. Сабақтың алғашқы және соңғы құрылысы 

6. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік мүшелерінің дамуы және құрылысыӘдебиет: [1-9]

5 тақырып. 

Өсімдіктердің генративтік мүшелері 1. Гүл. Құрылсы және қызметі.

2. Морфологиялық ерекшеліктері. 

3. Гүлдердің морфологиялық алуантүрлілігі. 

4. Ұрықтану және тұқымның дамуы, қосарлы ұрықтану.

5. Жемістер.

6. Ұрықтану және тұқымның дамуы.

7. Қосарлы ұрықтану.

Әдебиет: [1-9]

6 тақырып. 

Систематикаға кіріспе.

1.  Өсімдіктерді классификациялаудың практикалық және теориялық маңызы.

 

7 тақырып. 

Төменгі сатыдағы өсімдіктер  

1. Бактериялар бөлімі. 

2. Балдырлар бөлімі.

3. Қыналар

4. Саңырауқұлақтар

Әдебиет: [1-9]

8 тақырып. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер

1. Жоғары сатылы өсімдіктеріне мінездеме: мүк  тәрізділер 

2. Жоғары сатылы өсімдіктеріне мінездеме: ырыққұлақ  тәрізділер 

3.  Жоғары   сатылы   өсімдіктерді   шаруашылықта   және   адамның     медецинада

қолдану 


 Әдебиет: [1-9]

№9 семинар. 

Тұқымды өсімдіктер

1. Тұқымды өсімдіктер. 

2. Жалаңаш тұқымдылар бөлімі. 

3. Жалаңаш тұқымдылар мен жабық тұқымдылардың споралануы.

4. Жабық тұқымдылар бөлімі

.

Әдебиет: [1-9]

10 тақырып. 

Жабықтұқымды өсімдіктер 

1. Гүлді өсімдіктерді топтарға бөлу. 

2. Гүлді өсімдіктерді жүйелеу туралы жалпы ұғым.Әдебиет: [1-9]

№10   семинар.  Зиянды   қалдықтарды   тасымалдауға   қойылатын   экологиялық

талаптар. 

1. Қалдықтардың сақталу орындары мен жою орындары. 

2. Қалықтармен жұмысты қадағалау шаралары.   

3. Тұрғылықты орындардың тұрмыстық қалдықтарды жою іс-шаралары қандай?

Әдебиет: [1-9]

11   тақырып.  

Өсімдіктердің   экологиялық   топтары   және   тіршілік

формалары 

1. Өсімдіктердің айналадағы ортамен байланысы. 

2. Өсімдіктердің тірі табиғатпен байланысы. 

3. Қызыл кітап.Әдебиет: [1-9]

12тақырып.  

Өсімдіктердің географиясы 1. Өсімдіктер әлемінің дамуы. 

2. Өсімдіктердің сан алуандығы. Әдебиет: [1-9]

8. Өзіндік жұмысының тапсырмалары

2тақырып. Күрделі өсімдіктердің шығу тегі және олардың құрғақшылықтағы тіршілікке

байланысты морфо-анатомиялық жіктелуі. Өсімдік клеткасы:Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1) Негізгі терминдер және ұғымдар.

2) Күрделі өсімдіктердің шығу тегі

3) Өсімдік клеткасы.

2. Өсімдіктің морфо-анатомиялық жіктелуіТворчестволық тапсырма

3. Реферат жазу

3 тақырып.  Жоғары сатыдағы  өсімдіктер. Ұлпалары. Ұлпалардың жалпы сипаттамасы

және жіктелуі. Жіктелу принциптері.Әр  тақырып бойынша  СӨЖ тапсырмалары: 

Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1) Жоғары сатыдағы өсімдіктер.

2) Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі.

2. Жіктелу принциптерін ата

Творчестволық тапсырма

3. Ұлпалардың жалпы сипаттамасын  және жіктелу тізімін жаз

4   тақырып.  Жоғары   сатыдағы   өсімдіктердің   вегетативтік   мүшелерінің   дамуы   және

құрылысы Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1) Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік мүшелері жайлы терминдер және

ұғымдар.


2) вегетативтік мүшелерінің дамуы

       3) Өсімдіктің  вегетативтік мүшелерінің құрылысы Творчестволық тапсырма

2. Өсімдіктің  вегетативтік мүшелерінің құрылысына сызба жаса5 тақырып. Тамыр және тамырлар жүйесі. Өркен және өркендер жүйелері. 

Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1.Cұрақтарды дайындау:

1) Тамыр және тамырлар жүйесі 

2) Өркен және өркендер жүйелеріТворчестволық тапсырма

2. Тамыр және тамырлар жүйесі не слайд жаса6 тақырып. Жапырақ.

Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1)  Жапырақ түрлері.

2) Түрі өзгерген жапырақтар

           3) Атқаратын қызметі

Творчестволық тапсырма

2. Реферат жазу7 тақырып.  Сабақ өркен осі, қызметі және морфологиялық ерекшеліктері. Сабақтың

алғашқы және соңғы құрылысыОқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1) Сабақ өркен осі, қызметі 

2) Морфологиялық ерекшеліктері 

3) Сабақтың құрылысы


Творчестволық тапсырма

2.  Кесет құру8   тақырып.    Гүлдердің   морфологиялық   алуантүрлілігі.   Жемістер.   Ұрықтану   және

тұқымның дамуы, қосарлы ұрықтану.  Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1.Сұрақтарды дайындау:

1) Гүлдердің морфологиялық алуантүрлілігі.

2) Мониторингінің арнайы түрлері.Творчестволық тапсырма

2.  Реферат жазу9  тақырып.  Өсімдіктерді классификациялаудың практикалық және теориялық маңызы.

Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Бактериялар бөлімі. Балдырлар бөлімі.Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1.Сұрақтарды дайындау:1) Өсімдіктер классификациясы

2) Төменгі сатыдағы өсімдіктер

3)  Бактериялар бөлімі. 

4) Балдырлар бөлімі.

Творчестволық тапсырма

2. Слайд жасау.10 тақырып.  Санырауқұлақтар бөлімі. Қыналар бөлімі.

Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау

1) Санырауқұлақтар олардың түрлері, атқаратын қызметі.

2) Қыналар түрлері, атқаратын қызметі.

3) Экологиялық маңыздылығы

Творчестволық тапсырма

2. Ассоциограмма жасау.11  тақырып. Мүк тәрізділер бөлімі. Плаун тәрізділер бөлімі. Қырықбуындылар бөлімі. 

Папоротник тәрізділер бөліміОқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау

1) Мүк тәрізділер 

2) Плаун тәрізділер

3) Қырықбуындылар.

Творчестволық тапсырма

1) Папоротник тәрізділерге слайд жасау 12 тақырып.  Тұқымды өсімдіктер. Жалаңаш тұқымдылар бөлімі.

Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау:

1) Тұқымды өсімдіктер

2) Жалаңаш тұқымдылар бөлімі Творчестволық тапсырма

2. Ассоциограмма жасау. 13 тақырып. Жалаңаш тұқымдылар мен жабық тұқымдылардың споралануы. 

Жабық тұқымдылар бөлімі.Оқу бағдарламасының аса қиын сұрақтары

1. Сұрақтарды дайындау

1) Жалаңаш тұқымдылар.

2) Жабық тұқымдылардың споралануы.Творчестволық тапсырма

2. Реферат жазу10. СОӨЖ консультациялар графигі (СОӨЖ СӨЖ- тың 25% құрайды)

Сабақ түрлерідүйсенбі

сейсенбі сәрсенбі

бейсенбі жұма

сенбі


1

Дәріс


 

сұрақтары

бойынша кеңес

10.00-


12.00

2

Семинар   сұрақтар

бойынша кеңес

10.00-


12.00

3

СӨЖ


 

сұрақтары

бойынша кеңес

10.00-


12.00

10.00-


12.00

4

Курстық   жұмыстары

тақырыптары

бойынша кеңес5

Тесттік   тапсырмалар

бойынша кеңес

10.00-


12.00

11.  Студенттың білімін тексеру кестесі

Дәрістер   мен   практикалық   сабақтарда   қатысуы   (семинарлық,   зертханалық,   жеке,

студиялық) 0-100 баллға бағаланады

Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру графигі

№ Жұмыс


түрлері

Тақырыбы,   мақсаты

тапсырма мазмұны

Ұсынылат


ын әдебиет

Орындалу


уақыты

Бақылау


формасы

Тапсыру


мерзімі

1

23

4

56

7

1Реферат

Қазақстан

Республикасының

Эколгиялық

заңдылығы. 

3 апта


 

4-ші апта

2

Реферат


Табиғат   ресурстары

және оны қолдану. 

2 апта 

6-ші апта3

Рубежный


контроль

Модуль 1,2

коллокви

ум

8- ші апта4

Реферат


Қоршаған   ортаны

қорғаудың

экономикалық

механизмі.

2 апта 

9- ші апта5

Реферат 


Қоршаған   ортаны

қорғау   аймағындағы

мәселелердің

шешілуі   және   заң

бұзу

 

кезіндегіжазалау шаралары.

2 апта


10-11-   ші

апта


Курсовая


работа

Согласно


утвержденной

тематике


8 апта 

14-   ші


апта

7

Рубежныйконтроль

Модуль 3,4

коллокви

ум

15-   шіапта

Ескерту: 

1.  Реферат  СӨЖ  сәйкес   келетін  тақырып   бойынша  жазылу  керек  және   міндетті түрде  оқытушымен

мақұлдану керек. 

2. Сыртқы бөлімде оқитын ҚОТ қолдануымен студенттерге 6,7,8 пунктерінің орнына 6*,7*, 8* қолдану

керек. 

12. Студенттердің білімдерін анықтаудағы критерийлері

Сабақты  жалпы қорытындылауы тест түрінде аяқталады, бұл барлық өтілген материалдарды

қамтиды. Емтиханға жіберілуді алу үшін студент келесідей пән бойынша қамтылатын міндеттерді

атқаруы қажет:  

Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберілу рейтингі   орташа арифметикалық барлық тапсырмаларды ағымдағы сабақтардағы

орындалған түрі бойынша есептеледі (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ тапсырмалары,

тәжірибе және т.б. тапсырмалары, межелік бақылау).

Жұмыс   оқу   бағдарламасындағы   барлық   орындалған   тапсырмалары   бойынша   (барлық

зертханалық  жұмыстарды орындау және тапсыру,  СӨЖ  бойынша тапсырмаларды орындау мен

тапсыру),  курстық жобаны қорғаудан  оң баға алуынан  және жіберілу рейтингі 50 баллдан кем

болмаған студент қорытынды бақылауға (ҚБ) жіберіледі.

Студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі әр бір пән бойынша, соның ішінде МЕ қорытынды

бақылауынан, қорытынды бағамен анықталады, ол ЖР мен ҚБ есебімен есептеледі.

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Салмақтық үлесімі әр жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР 0,6-

дан, ал ҚБ 0,3-тен кем болмауы керек.

КЖ/КЖ   комиссия   алдында   қорғалады.   Бағасы   көрсетілген   жұмысы   бойынша   және

жетекшісінің пікіімен қаралып есептеледі.

Қорытынды   бақылау   пән   бойынша   студенттің   оң   бағасымен   және   жіберілу   рейтингісімен

есептеледі.

1. Тұрмыстық   құрал-жабдықтардың   экологиялық   қауіпсіздігін   қамтамасыз   етудегі

экологиялық талаптар. 

2. Қалдықтарды жоюдың және тасымалдаудың зиянсыз әдіс-тәсілдері. 

3. Қазақстанның өнеркәсіп орындары және оларға қойылатын экологиялық талаптар. 

Егер   де   қорытынды   бақылауға   себепсіз   жағдайлармен   келмеген   болса,   онда   ол

«қанағаттанарлықсыз» бағасымен сәйкескеледі.

Емтихан қорытындысы сол күні белгілі болады немесе келесі күні, себебі, егер емтиханның

екінші кезеңі сол күні түстен кейін жазбаша түрде өтілген болса.

ЖБ, ҚБ және ЕҚ 0 ден 100 пайыздық мөлшермен есептелінеді.

Межелік бақылаудың бағасы ағымдағы бағамен және межелік бақылау бағасымен есептеледі.

Оқу   жетістіктері,   яғни   студенттік   білімдері   біліммен,   дағды-машықтармен,   пән   бойынша

келесі әріптік жүйе және дәстүрлі баға шкаласымен бағаланады:

Әріптік   жүйе

бойынша бағасы

Балдардың

сандық эквмваленті

Пайыздық


мөлшері

Дәстүрлі


 

баға


шкаласымен 

A

4,095-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлықсыз13. Оқытушының талаптары, саясаты және рәсімдері

Студент дәріс сабақтарына міндетті түрде қатысуы тиіс. 

Сабаққа қатысу әр бір сабақта

белгіленеді   (сабақтың   басында   немесе   аяғында).   Егер   белгілеу   кезінде   студент   болмаса,   бұл

деканаттың   қарастыруымен     қаралып   түсініктеме   қағазымен   беріледі.   Сабақта   2   рет   қана   жоқ


болуы жіберіледі. Сабаққа екі рет қалып келу, бұл бір рет жоқ деп есептелінеді. Егер де екі реттен

жоқ болса, бұл әкімшілдік шешім сұрағымен қарастырылады. Дәрісте басқа топтың студенттеріне

отыруға тыйым салынады.

Тапсырмаларды дәл уақытында тапсыру қажет. Ең соңғы кезі емтиханға дейін 3 күн қалғанда

қабылданады.   Осы   аталған   тапсырмалардың   барлығы   егер   тапсырылмаса,   студент   емтиханға

жіберілмейді.

Тақырыптарды қайталау және өткен материалдарды қамтуы әр кезде қаралып отыруы керек.

Оқу материалдарын меңгеруі  тестпен немесе коллоквиуммен қаралып бағаланады. Тестілеу кезі

студенттерге айтылмай қабылдануы мүмкін.

Студенттердің өздік жұмыстарын (СӨЖМ) мұғаліммен орындау кезіндегі төрт негізгі

қызметтері қарастырылып отырады. Бұлар:

Бірінші -  оқу пәні бойынша бастапқы сессия кезеңіндегі мұғалімдерден алынған мәліметтер

бойынша студенттердің белсенді қабылдауының негізін іске асыруЕкінші  -   курстық   және   бақылау   жұмыстарды,   үй   тапсырмаларын   орындауы,   әдеби   кітап

тізімдерін,   оқу-әдістемелік   нұсқауларын   оқып   тануының   барлығы   мұғалімнің   айтуы   бойынша

студенттің өздік жұмысымен істелінетін қызметі болып табылады. Осы деңгейде студенттің өзінің

білімін, жұмыс істеу әдістерін байқап, іске асыруы қажет. Өз-өзін ұйымдастыра білуі керек.Үшінші   –  өздерінің   қиын   жағдайларындағы  оқу   материалдарын   талдау   және   жүйелеу.

Өздерінің   түсінбеген   тақырыптарын   мұғаліммен   келіп   сұраулары   қажет.   Өздерінің   берілген

тапсырмаларын реттеп оқуы керек.

Төртінші – студент мұғалімге келіп кеңес, түсіну үшін қосалқы материалдар алуы керек. 

Сіздерге сәттілік тілейміз!!!

14 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Мухитдинов       Н.М.,       Бегенов       А.Б.,       Айдосова       С.С.       Өсімдіктер

морфологиясы   мен   анатомиясы.   Өңделіп,   толықтырылып   екінші басылуы. Алма-

Ата, Изд. Қазақ университеті, 2005.

2. Родман,     Л.   С.   Ботаника   с   основами   географии   растений:учеб.   пособие   для

студентов сред. спец. учеб. заведений. – М. Колос, 2006. – 398  с.

3. Тимонин, А. К. Ботаника: в 4 т.:учебник для студ. вузов.-М.:Академия.-(Высшее

профессиональное образование). Т. 3:Высшие растения. – 2007. – 349 с.  Қосымша: 

1. Абрахманов       О.               Өсімдіктер       систематикасы.       Төменгі       сатыдағы

өсімдіктер. Аламты. "Ғылым", 2003 – 440 б.

2. Андреева  И.И., Родман Л.С. Ботаника:Учебник для вузов.-3-е изд. , перераб. и

доп.-М.: Колос, 2004. – 528с.  

3. Грибы  [ Электронный  ресурс]: мультимедийная энциклопедия. - [2005]. - 1 CD;

102 Мб.    

4.   Дәрiқұлов,   Н.   Т.   Ботаника.   Өсiмдiктер   жүйесiнiң   практикалық   курсы:   оқу

құралы. – Алматы: ғылым, 2003. – 320 бет.

5. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: Учебное пособие для вузов. – М.:

Академия, 2005. – 409с.

6.   Еленевский     А.   Г.   и   др.   Ботаника:   Систематика   высших,   или   наземных,

растений: Учебник  для  пед. вузов.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Академия, 2004. – 432с.

7. Яковлев  Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника: Учебник для вузов. -2-е изд., испр.-

СПб.: СпецЛит: СПХФА, 2003. – 647с.

 

15. Мультимедия тізімі   

Программдық жүру

1.

Microsoft Power Point.2.

Adobe Reader.Мультимедиялық жүру

3. CD диск «Природные ресурсы Средней Азии».Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 6. Дәріс сабақтардың мазмұны.
  • 7. Тәжірибелік сабақтың мазмұны, оның сағаттағы көлемі
  • Ескерту:
  • 1. Реферат СӨЖ сәйкес келетін тақырып бойынша жазылу керек және міндетті түрде оқытушымен мақұлдану керек.
  • 2. Сыртқы бөлімде оқитын ҚОТ қолдануымен студенттерге 6,7,8 пунктерінің орнына 6*,7*, 8* қолдану керек.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 122.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет