Пәнінен 5В071200 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасыжүктеу 71.36 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі71.36 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Экономика кафедрасы

 

«Маркетинг негіздері» пәнінен5В071200 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


 

Кегль 14,

буквы

строчные,кроме

первой


прописной

Мамандықтың элективті пәндер

каталогының  негізінде әзірленген

 жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________  Н.Э.Пфейфер

     (қолы)

2012ж. «___»____________

Құрастырушы:

 _________   аға оқытушы Бакпаева А. К.  

                              

Экономика кафедрасы  

                                                                                 

«Маркетинг негіздері» пәні бойынша

5В071200 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс оқу бағдарламасы «____»_________ 20___, хаттама № ___ бекітілген

жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының

негізінде әзірлеген.

Кафедра  отырысында ұсынылды 2012ж. «__» ________ № __ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі __________  С. К. Кунязова 2012ж. «___»_________

Қаржы – экономикалық факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012ж. «__» _______  № __  Хаттама

ОӘК төрағасы  _____________ А. Б. Темиргалиева  2012ж. «___» __________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _________ Т. Я. Эрназаров 2012ж. «___» ____________  МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы _________ Е. Н. Жуманкулова 2012ж. «___» __________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды  

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 1 Пәннің мақсаты – 

маркетингтің теориялық негіздерін және

категориялы-түсініктеме   аппаратын   оқыту,   сонымен   қатар

маркетинг элементтері мен принциптерін пайдалану бойынша

тәжірибелі дағдыларды игеру.

Пәннің міндеті 

келесі болады: 

маркетингтің ұғымдық-категориялық аппаратын оқу; студенттерді  маркетинг  құралдары  және  тәжірибеде

алған білімді қолдану жолдарымен таныстыру; 

маркетингктік   жұмыстын   формалары   мен   әдістерінигеру.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің

 маркетинг мәні;

 маркетинг принциптері;

 маркетингті басқарудың негізгі ерекшеліктері;

 маркетингтің кұрылу кезеңдері және дамуы;

 маркетинг қағидалары;

 маркетингтің базалык категориялары жөнінде түсініктері болуы;

нарықты


 

қалай


 

сегменттеуді,

 

қызметтердіжайғастыруды; 

өндірілген қызметтерге қалай баға қалыптастыруды; қалай   маркетингтік   арнаны   таңдауды,   қызметтерді

тұтынушыға жеткізуді; 

қалай тауарлар мен қызметтерді жарнамалауды; халықаралық   маркетингтің   ерекшеліктері   мен   мәнінбілуі;

өндірілген қызметтерге баға қалыптастыруды; маркетингтік   арнаны   таңдауды,   қызметтерді

тұтынушыға жеткізуді;

нарықты 

қалай


 

сегменттеуді,

 

қызметтердіжайғастыруды

 

икемді болуы;

 нарықтың болашақ өзгерістерін болжауды, жарнаманы

жақсартуды,   бәсекелестерден   артықшылықтарға   жетуді,

тұтынушылардың   лояльділігін   бекітуді   және   сатуды   өсіруді

қамтамасыз   ететін   басқарушылық   шешімдерді   қабылдауда

практикалық машықтарды иемденуі қажет.

2 Пререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған

білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

 

 «Экономикалық теория».

3 Постреквизиттер

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар

келешекте   оқу   тәжрибесінде,   дипломдық   жұмысты   жазғанда   және   сонымен

қатар әрқарай мамандығына сәйкес өндірістік сұрақтарды шешуде үлкен рөл

атқарады.  


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

5В071200  «Машина  жасау»  мамандығының студенттеріне  арналған

күндізгі оқу түрір/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының

саны

дәр

практ

(сем)

СӨЖ

1

Маркетингтің теориялық негіздері1

1

32

Маркетингтік зерттеулер

1

1

33

Нарықты сегменттеу және жайғастыру

1

1

34

Тұтынушылардың мінез-құлқы

1

1

35

Өнім және өнімнің өмірлік циклі

1

13

6

Баға және баға саясаты1

1

37

Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты

0,5

1

38

Маркетингтегі коммуникациялық саясат 

0,5

0,5


3

9

Маркетингті жоспарлау және бақылау0,5

3

10 Халықаралық маркетинг 3

Қорытынды 

7,5

7,5

30

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1 Тақырып Маркетингтің теориялық негіздері

Маркетинг мәні. Маркетинг принциптері. Маркетингті басқарудың негізгі

ерекшеліктері.  Маркетингтің   құрылу   кезеңдері   және   дамуы.   Маркетинг

қағидалары.  Маркетингтің  даму бағыттары.  Маркетинг  моделі. Маркетингтің

базалық категориялары. 

2 Тақырып Маркетингтік зерттеулер

Маркетингтік   ақпараттық   жүйе.   Компанияның   ақпаратқа   қажеттілігін

анықтау. Ақпаратпен жұмыс. Ішкі қайнар көздер. Корпоративтік клиенттер мен


нарықтық   делдалдар   тұралы   ақпарат.   Маркетингтік   барлау.   Маркетингтік

зерттеулер. Маркетингтік зерттеулер процесі.3 Тақырып Нарықты сегменттеу және жайғастыру

Нарық.   Нарықтық  сегменттеу.  Нарықты  сегменттеу  критерийлері.

Мақсатты   нарықты   анықтау.   Нарықты   жаулап   алу   стратегияларын   таңдау.

Өнімді жайғастыру (позициялау). Жайғастыру стратегияларын таңдау.4 Тақырып Тұтынушылардың мінез-құлқы

Тұтынушы мінез-құлқы моделі. Тұтынушылық мінез-құлықка әсер ететін

жеке   тұлға   сипаттамалары.   Сатып   алу   туралы   шешім   қабылдау   процесі.

Ұжымдық тапсырыс беруші мінез-құлқының ерекшеліктері.5 Тақырып Өнім және өнімнің өмірлік циклі

Тауар,   оның   деңгейлерінің   құрылымы.  Тауар   саясатының   мәні,

мақсаттары   және   міндеттері.  Тауардың   өмірлік   циклі,   өмірлік  цикл

стратегиялары. 

Ассортименттік   саясат.   Ассортимент   түсінігі.   Тауар   ассортиментінің

көрсеткіштері. Тауар ассортименттік басқару

Жаңа тауар ұғымы және оның мәні. Жаналық деңгейінің түсінігі.

6 Тақырып Баға және баға саясаты

Бағаның маркетинг кешеніндегі және өнім өткізудегі рөлі.  Баға саясаты.

Тауар   бағасының   ұғымы.   Маркетингтік   баға   қалыптастыру.   Баға   саясатының

мақсаттары   және   баға   стратегиялары.   Бағаны   анықтау   әдістері.   Жаңа   өнімге

баға түрлері.  

7 Тақырып Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты

Өткізу   арналарының   экономикалық   ролі.   Делдалдарды   қолдануды

негіздеу. Өткізу арналары деңгейлерінің саны. Өткізу арналарын ұйымдастыру

мен таңдау критерилері. Келісім-шарттық тік маркетингтік жүйелер. Одақтар.

Көлденең маркетингтік жүйелер. 

8 Тақырып Маркетингтегі коммуникациялық саясат

Маркетинг   коммуникациялары.  Коммуникациялық   саясат.   Жарнама.

Жарнамамен   байланысты   негізгі   шешімдер.  Өткізуді   ынталандыру.   Паблик

рилейшнз.   Паблик   рилейшнз  қызметінің   түрлерінің   негіздері.  Тікелей

маркетинг.

9 Тақырып Маркетингті жоспарлау және бақылау

Маркетингтің стратегиялық жоспарын қалыптастыру алғы шарттары мен

технологиялары.   Маркетингтік   стратегиялар   жөне   корпоративтік   мақсатқа

жетудегі олардың ролі. Маркетингтің тактикалық жоспарының негізгі кезеңдері.

Маркетинг бюджетін жасау. Маркетингтік бақылау.

10 Тақырып Халықаралық маркетинг


Халықаралық маркетинг мәні мен ерекшеліктері. Халықаралық маркетинг

ортасы.   Шетел   нарықтарына   ену   техникасы.   Халықаралық   маркетингте

нарыкты  сегменттеу.  Шетел   нарықтарындағы   маркетинг-микс.   Глобальды

маркетинг.4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1)  1 –  тақырып.  Маркетингтің теориялық негіздері  Маркетинг пайда

болуының   және   дамуының   алғы   шарттары.   Маркетингтің   негізгі   ұғымдары.

Маркетингтің   негізгі   тұжырымдамалары.

 Кейс   «

LG» 

фирмасыныңтұжырымдамасы

2)   2   -   тақырып  Маркетингтік   зерттеулер.  Маркетинг   іс-әрекеттерін

жүргізу   ортасының   түсінігі.   Маркетингтік   ортаның   негізгі   элементтері.

Тәжірибелік тапсырманы орындау.

3) 3 - тақырып Тауар рыногындағы тұтынушылардың мінез-құлығы.

Түпкі тұтынушылардың және тұтынушы-ұйымдардың мінез-құлығы. Сатып алу

туралы шешім қабылдау процесі. Сатып алу туралы шешім қабылдау процесіне

әсер ететін факторлар. 

Тәжірибелік тапсырмаларын орындау 

4)   4   -   тақырып  Нарықты   сегменттеу   және   жайғастыру.  Рынокты

сегменттеудің мәні. Сегменттеу түрлері. Тауарды рынокта жайғастыру үрдісі.

Тәжірибелік тапсырмаларын орындау.

5) 5 - тақырып Өнім және өнімнің өмірлік циклі. Ассортименттік саясат.

Тауар  номенклатурасы,  сипаттамалары.  Тауарды  және сауда  белгісін басқару.

Тәжірибелік тапсырмаларын орындау 

6) 6 - тақырып  Баға және баға  саясаты.  Баға түсінігі. Баға белгілеуге

әсер   ететін   факторлар.   Баға   белгілеу   стратегиялары.  

Тәжірибелік

тапсырмаларын орындау 7) 7 - тақырып Маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты

Тарату   арналарының   сипаттамалары.   Өткізу   стратегиялары.   Франшиза

түсінігі,   түрлері.   Сервистік   қызмет   көрсету.   Сервис   түсінігі.  

Тәжірибелік

тапсырмаларын орындау 

8)   8   -   тақырып  Маркетингтегі   коммуникациялық   саясат.

Маркетингтік   коммуникация   үрдісінің   үлгісі.   Коммуникация   арналары.

Жылжыту жоспары. Жеке сатудың маңызы. 

Тәжірибелік тапсырмаларын

орындау 

9)   9   -   тақырып  Маркетингті   жоспарлау  және   бақылау.  Маркетингті

жоспарлаудың   рөлі   және   артықшылықтары.   Компания   және   өнім   маркетинг

жоспарының құрылымы мен мазмұны. Маркетингтік бақылау. 

Тәжірибелік

тапсырмаларын орындау 

10) 10 - тақырып  Халықаралық  маркетинг.  Халықаралық маркетингтін

ерекшеліктері   және   оны   қоршаған   орта.   Шетел   нарықтарына   шығу

стратегиялары.   Халықаралық   маркетингтегі   маркетинг-микс   стратегиясы.

Халықаралық маркетингтін мәдени және этикалық мәселелері.  

Тәжірибелік

тапсырмаларын орындау 4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

5В071200   «Машина   жасау»   мамандығының   студенттеріне   арналған

күндізгі оқу түрі

СӨЖ түрі


Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа

шыққандағыкөлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

9

2Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу

Жұмыс

дәптері


Сабаққа 

қатысу


9

3

Курстың тақыраптарын өздігінен меңгеру

Конспект


Сабаққа 

қатысу


10,5

4

Бақылау жұмыстарына дайындалу

МБ1, МБ2


1,5

Барлығы


30

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1)

Маркетингтік зерттеулердің арнайы маманданған субъектілері.2)

Маркетинг ортасы

3)

Маркетингтің стратегиялық жоспарлау4)

Маркетингтің тарату саясаты

5)

Сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегиялары. 6)

Тұтынушылық   талаптарға   қойылатын   нормативтік   құжаттардың

сәйкестігі. 

7)

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы фирма саясаты. 8)

Бәсекелестік артықшылықтар. Нарық бәсекелестігінің түрлері. 

9)

Қарсылас фирмалардың бәсекелік позициясын зерттеу. 10) Фирма бәсекелесін талдау. 

Бақылау нысаны: сұрақтар бойынша конспектерді қарау. 5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1 Рахимбаев  А.Б. Маркетинг теориясы  және практикасы  [Электрондық

ресурс]: оқу құралы. - Алматы: Нұр-Пресс, 2009. – 1CD; 124Мб. – (Электронная

книга)

2 Рахимбаев А.Б. Маркетинг теориясы және практикасы: оқу құралы. -Алматы: Заң әдебиеті, 2009. – 372 б.

3 Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері: оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта

білім   беру   ұйымдарына   ұсынылған].   -   Астана:   Фолиант,   2008.   –   252   б.   –

(Кәсіптік білім)

Қосымша

4 Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2003. –464 б.

5 Оразбаева К.Н. Маркетинг: [оқу құралы]. - Атырау: Ер Төстік, 2007. –

126 б.

6 Сатыбалдыұлы С., Байтанаева Б. Маркетинг және менеджмент негіздері:оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. -

Астана: Фолиант, 2007. – 319 б. – (Кәсіптік білім)

7   Тоқбаева   Ж.Ж.,   Тасқынбай   Ж.   Маркетинг   негіздері:   оқу   құралы

[Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана:

Фолиант, 2008. – 190 б. – (Кәсіптік білім)


Мамандықтардың жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В071200 «Машина жасау» 

Мамандығының  жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы «Маркетинг негіздері»

Оқу нысаны

Пәннің еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері  Семе

стр

Семестр бойынша студенттердіңжұмыстарының көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак.сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖбар-


лығы

дәр пр. зерт

бар

лығы


СОӨЖ

5В071200 

«Машина 

жасау» 


ЖОБ 

негізінде, 

күндізгі

1

45 15 306

6

115 7,5 7,5

30

Кафедра меңгерушісі ________  С. К. Кунязова 2012ж. «___»_________10

Жұмыс оқу жоспарының

келісу парағы  

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/35

2012- 2013 оқу жылына арналған 

«Туризмдегі маркетинг»

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар

дайындаушы

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің  аты

жөні 

Қолы

Келісу

күні

1

2

3

4

МжС


И.А. Шумейко

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛДІ
      • Бағаның маркетинг кешеніндегі және өнім өткізудегі рөлі. Баға саясаты. Тауар бағасының ұғымы. Маркетингтік баға қалыптастыру. Баға саясатының мақсаттары және баға стратегиялары. Бағаны анықтау әдістері. Жаңа өнімге баға түрлері.
    • КЕЛІСУ ПАРАҒЫ
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал