Пәнінен 050103-педагогика және психология, 050106-музыкалық білім, 050119-шет тілі филологиясы, 050117-қазақ тілі және әдебиет мамандықтарының студенттеріне арналған ПӘнінің ОҚу бойыншажүктеу 80.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі80.43 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Педагогика және психология кафедрасы

                                                      

 

«

Педагогикалық дентология» пәнінен050103-педагогика және психология, 050106-музыкалық білім, 050119-шет

тілі филологиясы, 050117-қазақ  тілі және әдебиет мамандықтарының

студенттеріне арналған

       


ПӘНІНІҢ ОҚУ БОЙЫНША

 ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

Павлодар 

Әдістемелік ұсыныстар 

титул парвға

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/401 Пәннің мақсаты мен міндеттері   

1.1.  Пәнді   оқытудағы   мақсаты:  болашақ   мұғалімдер   және   қызмет   істеп

жүрген   мамандардың   сана   сезіміне   деонтологиялық   тұрғысынан   әсер   ету,

білімділік,   біліктіліктерін   шыңдау,   кәсіптік   шеберлікке   ынталандыру,

тәрбиелеу, соған сәйкес атқарар іс-әрекеттің тетіктерін ұсыну.1.2. Курстың міндеттері: 

-  Педагогтардың   кәсіптік  мінез-  құлықтарының   ұстанымдарын,  нормалары

мен ережелерін танытып білдіру

-   Педагогтардың   мінез-құлықтары   мен   іс-әрекеттерін   сұранысқа   сай

қалыптастыру,реттеу,бағалау әдіс-тәсілдерін ұсыну,соған жаттықтыру;

- Педагогтардың кәсіби мінез-құлықтарын анықтауш сыртқы,ішкі факторлар

жүйелерімен таныстыру;

- Кәсіптік қарым- қатынас аясында педагогикалық процеске қатысушылардың

бірін-бірі   қабылдау   ерешеліктерін   білуге,педагог   тұлғасының   маңызды

қасиет-қаблеттерін бағалауға үйрету;

-   Педагог   тұлғасының   ерешеліктерін   қызметінің   кәсіптік   талаптарына

сәйкестендіру тетігімен таныстырып,іске асыруға үйрету; 

- Педагогикалық қызметте болатын қателікті іс-әрекетердің зиянды салдары

мен қолайсыз факторларды жоюға жол ашу;

 -Педагогтың өзінің ықпал өрісі мен әрекет аукемен анықтауға және олорды

үнемі жетілдіруге ынталандыру.Студенттің іскерлік дағдысы:

- педагогикалық   деонтология   негізіндегі   іс-шараларды   ұйымдастыру

және біріктіру;

- деонтологиялық   дайындық   мәселелеріне   байланысты   зерттеу   –

аналитикалық жұмыс жүргізуі.

2.   Пререквизиттері:  «Мамандыққа   кіріспе»,   «Әлеуметтану»,   «Жалпы

және   әлеметтік   педагогика»,   «Әлеуметтік   жұмыстардағы   тәжірибелік

психология».

   Курстық бағдарламаны дәріс беру және семинар сабақтар арқылы өткізу

қарастырылады. 

      Курсты   аяқтаған   соң   студенттердің   білімін   бақылау   мақсатындағы

емтихан алынады.

3.Постреквезиттері:Психология және педагогика.

- Педагогика. 

- Қолданбалы педагогика.


3.Пәннің мазмұны

3.1. Пәннің тематикалық жоспарыТақырыптар атауы

Сағат саны

Дәріс

практ Сөж

1

2

3

4

5

1

Деонтология туралы түсінік1

1

62

Педагогикалық деонтология – ғылым 

2

1

53

Педагогикалық   деонтологияның   қалыптасу   алғы

шарттары

2

15

4

Педагогикалық деонтология пәні1

1

55

Педагогикалық   деонтологияның   қызметтері,

міндеттері және қағидалары

2

15

6

Педагогикалық деонтологияның негізгі түсінігі2

1

57

Педагогикалық деонтологияның басқа ғылымдар-

мен байланысы

1

15

8

Педагогтың деонтологиялық дайындығы1

2

69

Педагогтың деонтологиялық дайындығының мәні

1

2

610

Болашақ педагог деонтологиялық дайындығының

құрылымы

1

26

11

Болашақ  педагогтардың

  деонтологиялық

дайындығын қалыптастыру

1

26

Барлығы:


15

15

60      

3.2. Сырттай оқу бөліміне арналған пәннің тематикалық жоспарыТақырыптар атауы

Сағат саны

Дәріс

практ Сөж

1

2

3

4

5

1

Деонтология туралы түсінік0,5

0,5


7

0,50


,572

Педагогикалық деонтология – ғылым 

1

0,5


8

4Пе


даг

оги


кал

ық

деонто

лог


иян

ың

қалыпт

асу


алғ

ы

шартта

ры

3Педагогикалық деонтология пәні

0,5


0,5

7

5Педагогикалық   деонтологияның   қызметтері,

міндеттері және қағидалары

0,5

0,5


7

6

Педагогикалық деонтологияның негізгі түсінігі0,5

0,5


7

7

Педагогикалық деонтологияның басқа ғылымдар-мен байланысы

0,5


0,5

7

8Педагогтың деонтологиялық дайындығы

0,5


0,5

7

9Педагогтың деонтологиялық дайындығының мәні

0,5


0,5

7

10Болашақ педагог деонтологиялық дайындығының

құрылымы


0,5

0,5


7

11

Болашақ  педагогтардың

  деонтологиялық

дайындығын қалыптастыру

0,5


1

7

Барлығы:6

6

78                                  3.3 Теориялық курстың мазмұны.

1-тақырып: Деонтология ұғымы.

Деонтология ұғымының мазмұны мен мәні. Деонтологияның  қалыптасу

тарихы. Деонтология - әдеп бөлімі. Деонтология  түрлері.

2-тақырып:  деонтология-     ғылым.   Педагогикалық   деонтологияның

ғылыми   пән   ретіндегі   анықтамасы.   Педагогикалық   деонтологияныңғылыми   пән   ретінде   қалыптасу   өзектілігі   мен   дамуы.   Педагогикалық

деонтология ғылымының теория - әдістемелік аппараты.3-тақырып: Педагогикалық деонтологияның қалыптасу алғышарттары. 

    Әдептілік – философиялық алғышарттары . Әлеуметтік - тарихи алғы-

шарттары. Әлеуметтік-психологиялық алғышарттары.

4-тақырып:   Педагогикалық   деонтология   пәні.   Педагогикалық

деонтология   пәнінің   мазмұны   және   мәні.   Педагогтың   ішкі   жүйелердегі

өзара қатынастық типтері (түрлері).

5-тақырып: Педагогикалық деонтологияның қағидалары, міндеттері және

қызметтері. 6-тақырып:   Педагогикалық     деонтологияның   негізгі   түсінігі.   Педаго-

гикалық   деонтологияның   кәсіби   деонтологияның   базалық   (бастапқы)

түсінігі және анықтамасы.

7-тақырып:   Педагогикалық   деонтологияның   басқа   ғылымдармен

байланысы.   Педагогикалық   деонтологияның   философиямен   өзара

байланысы. Педагогикалық деонтологияның педагогикалық әдеппен өзара

байланысы.   Педагогикалық   деонтологияның   және   психологияның   өзара

байланысы.   Педагогикалық   деонтологияның   әлеуметтанумен     өзара

байланысы. Педагогикалық деонтологияның халық педагогикасымен және

тағы басқа өзара байланысы.

8-тақырып: Педагогтың  деонтологиялық дайындығы. Кәсіби әрекеттерді

(жұмысты) орындаудағы деонтологиялық дайындық түсінігі. Педагогтық

деонтологияның  дайындық критерийі (сыны).

9-тақырып:   Педагогтық   деонтологияның   дайындығының   мәні.

Педагогтық   деонтологияның   дайындығын   анықтау   түсінігі.   Педагогтық

деонтологиялық   дайындық   түрлері.   Деонтологияның   дайындық   пен

деонтологиялық тәртіптің байланысы.10-тақырып:  Болашақ   педагогтардың   деонтологиялық   дайындығының

құрылымы.   Мотивациялық   (қызығушылық),   эмоционалдық     еріктілігі

және   деонтолиялық   дайындықтағы   мазмұндылық   –   операциялық

компоненттері.11-тақырып:  Болашақ   педагогтардың     деонтологиялық   дайындығын

қалыптастыру.   Теория-әдістемелік   үрдістерін   қалыптастыру.

Деонтологиялық дайындықтарын қалыптастыру қағидалары.

3.4.Семинар сабақтарының мазмұны 

1-тақырып:   Деонтология   ұғымы.педагогикалық   әдептің,   адамгершілік,

құқық,   заңдылықтар   және   педагогикалық   деонтологияның   өзара

байланысы.

2-тақырып:   Педагогикалық   деонтология   –   ғылыми.   «Педагогикалық

геонтолгия» түсінігінің генезисі. Пед.деонтологияның ғылыми-әдістемелік

зерттеулері.

3-тақырып: Пед.деонтологияның қалыптасуының алғышарттары. Әдеп –

философиялық   алғышарттары.Әлеуметтік-тарихи   алғышарттары.

Әлеуметтік-психологиялық алғышарттары.


4-тақырып: Пед.деонтология  пәні. Пед.деонтология  пәні мен объектісі.

Пед.деонтология   пәнінің   мазмұны   мен   мәні.   Педагогтың   ішкі   жүйедегі

өзара қатынастық типтері (түрлері).

5-тақырып:   Пед.деонтологияның   қызметі,   түрлері   және   қағидалары.

Білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісіндегі әлеуметтік – қолданыс-

тық нәтижелерді қолдану негіздерінің идеясы.

6-тақырып:   Пед.деонтологияның   негізгі   ұғымы.   Пед.деонтологияның

кәсіби деонтологиядағы базалық түсінігінің мазмұны мен анықтамасы.7-тақырып: Пед.деонтологияның басқа ғылымдармен өзара байланысы.

Пед.деонтологияның

 

философиямен 

өзара


 

байланысы.

Пед.деонтологияның пед. әдеппен өзара байланысы. Пед.деонтологияның

психология және тағы басқалармен өзара байланысы. 8-тақырып: Педагогтың деонтологиялық дайындығы. Әртүрлі деңгейдегі

кәсіби   шеберліктегі     педагогтардың   қызметтік   міндеттемелері.

Пед.деонтологияның   адамгершілік   санадағы,   адамгершілік   әрекет   пен

адамгершілік қатынастағы мұғалімнің кәсіби еңбегіне талаптары.9-тақырып:   Педагогтың     деонтологиялық   дайындығының   мәні.   Кәсіби

педагогтың     пед.деонтологиялық     талаптарының   шамаға   сәйкестігі.

Педагогтың   деонтологиялық   кодексі.   Болашақ   педагогтардың   тәртіп

ережелері   мен   деонтологиялық   шамасының   «оқытушы   –   болашақ

педагог»,     «болашақ   педагог   –   болшақ   педагог»,   «болашақ   педагог   –

мектеп   оқушысы   (мектеп   жасына   дейінгі   бала)»,   «болашақ   педагог   –

мектеп мұғалімі (тәрбиеші)». Болашақ педагогтың анты.

10-тақырып:   Болашақ   педагогтардың   деонтологиялық   дайындығының

құрылымы. Жоғарғы оқу орнында оқу және келесі кәсіби әрекеттердегі

үрдістерде   тұлғалық   және   кәсіби   өзін-өзі   дамыту,     өзін-өзі   жетілдіру

ерекшеліктері:   педагогтың   деонтологиялық   белгісін   тәрбиелеу,   белсенді

тұлғаны жетілдіру. 

  11-тақырып:   Болашақ   педагогтың   деонтологиялық   дайындығын

қалыптастыру. «Мен -тұжырымдамасын» кәсіби құру. Кәсіби – тұлғалық

әдістерді өзін-өзі дамыту және өзін-өзі  жетілдіру.

                                              3.5 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрлеріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат 

көлемі 


(күндізгі

оқу)


Сағат 

көлемі 


(сырттай

оқу)


1

Дәрістерді қарастыру

Жұмыс дәптері, 

конспект


Сабаққа 

қатысу


15

6

2Аудиториялық сабаққа 

кірмейтін курстық 

тақырыптарды оқыту

Есеп 


Баяндама 

10

203

Үй жұмыстарын орын-

даудағы тәжірибе сабақ-

Жұмыс дәптері, 

конспект

Сабаққа 


15

14


тарына дайындық 

қатысу


4

Тақырып бойынша 

әдебиеттерді талдау, 

салыстыру кестесін құру.

Конспект, керекті

кестені  

дайындау жә-не 

басқалары

Баяндама, 

қорғау


5

10

5Ғылыми баяндамаға 

дайындық


Баяндама 

Қорғау 


5

10

6Глоссарий құру 

Глоссарий 

5

8

7Бақылау іс-шараларына 

дайындық


РК1,РК2, 

тест


5

10

8Барлығы

60

78       

 

Студенттің оқытушымен өздік жұмысының тақырыптары

.    1- тақырып. Педагогикалық деонтологиялық ғылыми критерийі2- тақырып. Кәсіби деонтология.

3-   тақырып.   Педагогтың   кәсібіндегі   рөлдік   келкеліспееушеліктердің

мұғалімдердің мінез- құлағына әсері және оларды ескеру.4-   тақырып.   Педагогтың   кәсіптік   мінез-   құлқының   негізгі   стильдерін

талдау.


5-   тақырып.   Педагогикалық   қарым-   қатынста   болатын   бөгеттер   және

оларды жеңу жолдары.6-   тақырып.   Кереғарлық   жағдаяттарды   ұтымды   шешуде   педагогтың

басшылыққа алатын моральды-этикалық нормаларын сақтау.7- тақырып. Педагог тұлғасының кәсіптік дамуының өлшемдері бойынша

деонтологиялық даярлық деңгейін өздік бағалау.8-   тақырып.   Педагогтың   өздігінен   білімін   жетілдіруді   жобалап,

жоспарлау улгілерін талдау.9-   тақырып.   Педагогтың   сезімділік   мәдениеттілігін   жетілдіру

мүмкіндіктерінін қарастыру.10-   тақырып.   Психологиялық   ұстамдылықты   қалыптастыруға   қатысты

жаттығулар.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1   .Үстаз   қызметіндегі   педагогикалық   деонтология.Монография.-   Алматы:

«Ғылым»ғылыми баспа орталығы,2002.-224б.

2.  Жарықбаев Қ..,Табылдыев Ә.Әдеп және жантау.-Алматы.

3.Кертаева   К.М.  Ұстаз   қызметіңдегі   педагогиқалық   деонтология.   –

Павлодар, 2003.

4.Левитан К.М.Педагогическая деонтология.-Екатеринбург,1999.-272с.

5.Жутикова   Н.В.Учителю   о   практике   психологической   помощи   Кн.для

учителя.- М.,1988.- 176 с.

6. Абай. Қара сөз .Поэмалар. Алма-ата:ЕЛ,1992-272б   

7.Әлімбаев ,М.Халық – ғажапр тәлімгер.-Алматы:Рауан,1994-144

8.   Асылов   Ұ.,Нусқабаиұлы   Ж.Әдеп:инабатылық   дәрістері   /Оқу   құралы.-

Алматы:Рауан,1998-272б.

9. Зязин Б.П.Профиссиональное самовоспитание педагогов-Алма-ата:

Мектеп,1988-208с..

10. Жарықбаев Қ.,Қалиев С.Қазақ тәлім-тәрбиесі.- Алматы:Санат,1995-352бет

11   Синицица   И.Е.Педагогикалық   әдеп   және   ұстаздық   шеберлік.-Алматы:

Мектеп,1987.-223с.

12. Кертаева Г.М.О психологическом комфорте на уроке.- Аматы:Эверо,1998.-

100с


13.   Учителю   о   педогогической   технике   .д.ред.   Рувинского   Л.И.-   М.:

Педагогика, 1987. – 160 с.

14.   Шелехова   Н.И.   Техника   педагогического   общения   –   Воронеж   :   НПО

«МОДЭК», 1998.-128с.

    15   Бадмаев   Б.ЦӘ.,   Малышев.А.А.   Психология   обучения   речевому

мастерству.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,1999.-224с. 16 . Грехнетв В.С. Культура педагогического общения  / Кн7 Для учителя. –

М.: Просвещение, 1990.-144с 

17.   Амонашвили   Ш.   А.   Основания   педогогики   сотрудничества:   Новое

педагогическое мышление. – М., 1989.-С. 144-177.

18. Сухомлинский В.А. Балаға жұргек жылуы. –Алматы. Мектеп, 1976.-322 б.

19.   Писоренко   В.И.,   Писоренко   И.Я.   Педагогическая   этика  /  Изд   .   2-   е,

переработ . и доп.. – Мн.: Нар. Асвета, 1977.-250 с

20. Жарқбаев Қ., Қалиев С. Ұстаз өнегесі . Алматы.: Санат. 1995 – 352 бет. 

21.   Синица   И.Е.   Педагогтық   әдеп   және   ұстаздық   шеберлік.   –   Алматы.   :

Мектеп, 1987.-223с.

22.   Аминов   Н.А.,   Морозова   Н.А.,   Смятских   А.   Л.   Психодиагностика

специальных способностей социальных работников / / Социальная работа . –

М.. – 1992. – вып . 2.

                                     

Мамандықтардың жұмыс 

оқу жоспарынан 

көшірме 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/10

050103-педагогика және психология, 050106-аспаптар өнері, 050119-шет тілі

филологиясы, 050117-қазақ тілі және әдебиет, 050118- орыс филологиясы және

кітапханашы

 

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме Педагогикалық дентологияның негіздері пән атауы

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет

етуі 

Семестр бойыншабақылау нысандары Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі 


кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. Сағат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ-

с

бар-лығы

дәр пр. зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-

сындағы  

күндізгі


90

30

605

5

3015

15

30Сырттай

90

1278

5

126

6

78Кафедра меңгерушісі ______  Бурдина Е.И. 2010ж. «___» ________

                                                                 

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 80.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет