Пәні бойынша оқытужүктеу 112.71 Kb.

Дата04.05.2017
өлшемі112.71 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қаржы экономикалық  факультеті

(факультет  атауы)

Менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050700 

«Менеджмент» мамандықтарының  студенттеріне арналған

  

                                        Кәсіби қазақ тілі

           (жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ҚЭФ         деканы

         

(факультет атауы)

_______  _Эрназаров  Т.Я

       (қолы)

     (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________

Құрастырушы:       аға оқытушы  Трушева Ш.А

                               (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы)

«Менеджмент»  кафедрасы

                                                                                   (кафедра атауы)

5В051000  «Мемлекеттік   және   жергілікті   басқару»,  

 

5В050700«Менеджмент» 

мамандықтарының   күндізгі    оқу   нысанындағы  студенттеріне

арналған 

Кәсіби қазақ тілі

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде

әзірленген. 

200_ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған   №_____

хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Байтаева Г.Р  20__ж. «____» ________

                  

(қолы)


          (А.Ж.Т.)

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған 

қаржы-

экономикалық 20 _ж. «_____»____________№____ хаттамаОӘК төрағасы  ________________   Темиргалиева А.Б    

20 _ж. «_____»___________   

(қолы)

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Трушева Шарафат Айтмұхаметқызы,  «Менеджмент» кафедрасының

аға оқытушысы  

Қабылдау   сағаттары:  консультация   кестесіне   сәйкес  (каб   А-524).

Байланыс тел. 673646 (каф)

2 Пән туралы мәліметтер

Кәсіби қазақ тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға

негізделген.   Студенттердің   сөйлеу   мәнерәнде,   экономикалық

қазақша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

2

30

-30

90

60емт

Бар-


лығы

30

-30

90

604 Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Орыс   тілді   топтардағы   студенттердің,   мамандыққа   сәйкес,   экономикалық   ой-өрісін

қазақ тілдік деңгейде меңгерту.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар 

Пәнді оқу нәтижесінде студент келесіні білуі тиіс:

- қазақ тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру; 

- қазақ тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде меңгеру;

-   студенттердің   ауызша   және   жазбаша   кәсіби   салада   сөйлеу   тәртібі   мен

мәдениетінің деңгейін көтеру;

-мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік–мәдени мәліметтермен

студенттердің білімін толықтау;

-студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау ;

-студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша   және жазбаша

түрде дамыту.Пәнді оқу нәтижесінде студент келесіні жасай алады:

- мамандықтар  бойынша қолданылатын экономикалық терминдердің дұрыс 

қолданыс жүйесін;

- мамандыққа сәйкес экономикалық терминдерді қатыстыра отырып қазақ 

тіліндегі сөйлеу түрлерін, жанрларын, стильдерінің әртүрлілігін меңгеру.

-қызметтік келісім сөз; іскерлік сөйлесу жүргізу;

-ғылыми, іскерлік, жарияланым стиліндегі мәтіндер жаза білу;

-экономикалық ғылыми мақалалар жаза білу;

-БАҚ   көздеріндегі   экономикалық   ақпараттар   бойынша

талдаулар жасай білу; білу керек:

-мамандыққа   сәйкес   экономикалық   терминдердің   дұрыс

баламасын білу; 

-   мамандыққа   сәйкес   экономикалық   терминдерді

студенттердің сөйлеу дағдысында дұрыс пайдалана білуі;


-кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.

6 Пререквизиттер

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін зерделеу алдында «Қазақ тілі» базалық пән оқытылады. 7 Постреквизиттер 

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   машықтар   келесі   пәндерді

меңгеру үшін қажет: Делопроизводство на государственном языке.

8 Тақырыптық жоспар 

№ 

п/пТақырыптың атауы

Сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны

Практ.


СӨЖ

1

Мемлекттік қызметкердің кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары. 

3

6Профессионализмдер,

 

(экономика,менеджмент

 

саласындағымамандардың)

 

кәсіби 

сөздері.


Әңгімелесушілердің

 

әлеуметтікмәртебесі   (басшы   –   бағынышты),

коммуниканттардың

 

әлеуметтікрөлдері.

3

6Ғылыми   сөз   маманның   кәсіби

мәдениетінің   құраушысы   ретінде.

Мамандық   бойынша   мәтінмен   жұмыс:

аударма,   сөз   тіркестерімен   сөйлем

құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін

табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге

жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме

жазу, ойды жалғастыру және т.б.. 

3

6

4Тіл   деңгейінің   прагматикалық   бірлігі   –

сөз,   тіл,   сөйлем,   мәтін.   Эмоциялық-

бейнелі   және   стилистикалық   реңкпен

сөздер.   Ғылыми,   ресми-іскерлік,

публицистикалық

 

стильдердегімәтіндер 

3

65

Қарым-қатынас   стильдері   –   ресми,

жартылай

 

ресми, 

бейресми.

Коммуникативті   жағдайлар   (мамандық

шеңберінде). 

3

6


6

«М

емле

ке

ттік

жә

неже

ргі


лік

ті

басқ

ар

у»та

қы

рыбы

ше

ңбері

нд

ете

рм

инол

ог

иялы

қ

мини

му

м..3

6

7Қызметтік   құжаттардың   типтері   –   ішкі

және   сыртқы,   жарлық,   есептік,

жоспарлы,   өндірістік.   Қаулы.   Шешім.

Бұйрық.   Жарғы.   Нұсқаулық.   Акт.

Анықтама. Өтініш.  

3

68

Ресми   хаттар   –   іскерлік   және

коммерциялық.

 

Коммерциялықкорреспонденциялардың негізгі түрлері

– коммерциялық сұрау, сұрауға жауап,

ұсыныс-хат   (оферта),   ұсынысқа   жауап,

хат-презентация (арыз), арызға жауап,

ақпараттық-жарнамалық

 

хаттар.Құжаттардың   тілі   мен   стилі   –

құжаттағы   тіл   формулалары,   сөз

этикеті.

3

69

Шарт,   келісім,   меморандум,   мәміле.

Презентация.   Резюме.   Жарнама.

Кепілдеме хат. 

3

6

10Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның 

сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы 

адамның дресс-коды.

3

6Барлығы:

30

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы  

Пәннің   мазмұны   келесілерден   құралады.   Кәсіби   мәтіннің   мазмұнын   түсіндіру

әдістемесі.   Кәсіби   тілдегі   мәтін   және   оның   ерекшеліктері.   Мамандық   бойынша

мәтінмен   жұмыс:   аударма,   сөз   тіркестерімен   сөйлем   құрастыру,   кәсіби   сөздердің

сәйкестігін   табу,   мәтінге   сұрақ   құрастыру,   мәтінге   жоспар   құру,   аңдатпа   жазу,

түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.10 Курс компоненттері 

Семинарлық сабақтардың мазмұны

1 рейтинг

1   Семинар   сабағы   Мемлекеттік   қызметкердің   кәсіби   қызметі   мен

коммуникациясы. Кәсіби қызметтің сфералары. 

Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Мамандық тілі туралы түсінік.

Кәсіби мәтін № 1.

2   Семинар   сабағы   Мемлекеттік   қызмет     саласындағы   мамандардың

кәсіби сөздері.

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен

ғылым   саласындағы   терминдердің   жасалу   жүйесі.   Терминдердің   баламалық

ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы. 

Кәсіби мәтін № 1, 2.

3 Семинар сабағы Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс. 

Кәсіби   мәтіннің   мазмұнын   түсіндіру   әдістемесі.   Кәсіби   тілдегі   мәтін   және

оның ерекшеліктері. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс: аударма, сөз тіркестерімен

сөйлем құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге

жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.

Кәсіби мәтін № 2, 3.4   Семинар   сабағы   Ғылыми,   ресми-іскерлік,   публицистикалық

стильдердегі мәтіндер. 

Кәсіби   қазақ   тіліндегі     стильдік   ерекшелік.   Ғылыми,   ресми-іскерлік,

публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс.

Кәсіби мәтін № 3, 4.5 Семинар сабағы Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми,

бейресми.

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4, 5.

 

2 рейтинг6   Семинар   сабағы   «Мемлекеттік   және   жергілікті   басқару»   тақырыбы

шеңберінде терминологиялық минимум.

Кәсіби   сала   мамандығы     бойынша   терминдер.  Кәсіби   сала     мамандарына

көмекші   құралдар:

 орысша-қазақша   және   қазақша-орысша   сөздіктері,

фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері. 

Кәсіби мәтін № 5, 6.7   Семинар   сабағы   Қызметтік   құжаттардың   типтері.   Қаулы.   Шешім.

Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.  

Қызметтік   құжаттардың   типтері   –   ішкі     және   сыртқы,   жарлық,   есептік,

жоспарлы, өндірістік.  Қаулы.  Шешім.  Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық.  Акт.  Анықтама.

Өтініш.  

Кәсіби мәтін № 6, 7.

8   Семинар   сабағы   Ресми   хаттар   –   іскерлік   және   коммерциялық.

Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі –

құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Ресми   хаттар   –   іскерлік   және   коммерциялық.

 Коммерциялық

корреспонденциялардың   негізгі   түрлері   –   коммерциялық   сұрау,   сұрауға   жауап,

ұсыныс-хат  (оферта),   ұсынысқа   жауап,   хат-презентация  (арыз),   арызға   жауап,

ақпараттық-жарнамалық   хаттар.  Құжаттардың   тілі   мен   стилі   –   құжаттағы   тіл

формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7, 8.9   Семинар   сабағы   Шарт,   келісім,   меморандум,   мәміле.  Презентация.

Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат. 

Шарт,   келісім,   меморандум,   мәміле.  Презентация.   Резюме.  Жарнама.

Кепілдеме хат.

Кәсіби мәтін № 8, 9.10 Семинар сабағы Маманның сөз сөйлеу ерекшеліктері. Маманның сөз

сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Сөйлеу әдебі. Тіл әдебін сақтаудың жолдары,   тәртібі, этикеті.  Белгілі кәсіби

топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9, 10.Студенттердің өздік жұмыстары (ОӨЖ) түрлерінің тізімі

Пәнді   меңгеруде   тематикалық   жоспар   және   бақылау

шараларының   календарлық   кестесі   негізінде   Сіз   келесі

аудиториядан тыс жұмыстарды орындауыңыз қажет:-

дәріс сабақтарына дайындалу;

-

практикалық сабаққа дайындалу, үй жұмысын орындау;-

аудиториялық   сабақтардың   мазмұна   кірмей   қалған

тақырыптарды қарастыру

-

бақылау шараларына дайындық;1

ОӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау


түрі

Сағат


көлемі

2

Дәрісті зерделеуСабаққа

қатысу


12

3

Симинарсабақтарына

дайындалу

Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу,


сабақта

жауап беру

22

4

Қосымшаматериалдарды

зерделеу


Жұмыс

дәптері


28

5

Бақылау шараларынадайындалу

Тапсырианы

орындау МБ

28

6Барлығы

90

Өздік зерделеу тақырыптары1 тақырып. Мемлекеттік қызметкердің кәсіби қызметі мен коммуникациясы.

Кәсіби қызметтің сфералары. 

Кәсіби мәтін № 1 жұмыс. Сөздік.

2 тақырып. Мемлекеттік қызмет саласындағы мамандардың кәсіби сөздері.

Кәсіби мәтін № 1, 2 жұмыс. Сөздік.

3 тақырып. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс. 

Кәсіби мәтін № 2, 3 жұмыс. Сөздік.

4 тақырып. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер. 

Кәсіби мәтін № 3, 4 жұмыс. Сөздік.

5 тақырып. Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4, 5 жұмыс. Сөздік.

6   тақырып.   «Мемлекеттік   және   жергілікті   басқару»   тақырыбы   шеңберінде

терминологиялық минимум.

Кәсіби мәтін № 5, 6 жұмыс. Сөздік.

7 тақырып. Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы.

Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.  

Кәсіби мәтін № 6, 7 жұмыс. Сөздік.

8   тақырып.   Ресми   хаттар   –   іскерлік   және   коммерциялық.   Коммерциялық

корреспонденциялардың   негізгі.   Құжаттардың   тілі   мен   стилі   –   құжаттағы   тіл

формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7, 8 жұмыс. Сөздік.


9   тақырып.   Шарт,   келісім,   меморандум,   мәміле.  Презентация.   Резюме.

Жарнама. Кепілдеме хат. 

Кәсіби мәтін № 8, 9 жұмыс. Сөздік.

10   тақырып.   Маманның   сөз   сөйлеу   ерекшеліктері.   Маманның   сөз   сөйлеу

мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9, 10 жұмыс. Сөздік.11 Курс саясаты

Семестр   уақытында   студент   барлық   оқу   кестелерімен   және   бақылау

жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік

сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді

қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы  негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды

бағасы әр сабақта хабарланып тұрады. 

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау

шараларынның   күнтізбелік   кестесіне   сәйкес   қойылады.   Тапсырмалар   оқытушы

қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 50%

бағаға   төмендетіледі.   Барлық   жұмыстар   жұмыс   дәптерлеріне   жазбаша   түрде

ресімделеді.   Межелік   бақылауды   бағалау   (МБ)   100   балдық   шкала   бойынша

анықталады. 

Пән   бойынша   межелік   бақылауға   ағымдағы   үлгерімдері   (АҮ)   бойынша

балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау

нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + МБ1(2) *0,3

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50

балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды. 

Семестр   үшін   пән   бойынша   студенттің   межелік   жіберілуінің   бағасы

төмендегідей анықталады:

ЖР =   

2

)2

1

(Р

Р 

 

Пәнді   оқып   білу   барлық   өткен   мәліметтермен   қоса   емтиханменқорытындыланады. 

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

1) Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау; 

2) 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Тест түрінде- маниторинг

Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді  

Қ=ЖРх0,6+Ех0,4

мұндағы


ЖР– межелікке жіберу бағасының цифрлік эквиваленті

Е – емтиханға бағасының цифрлік эквиваленті. 

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

            1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2)   сабаққа   міндетті   түрде   кешікпеуі   тиіс.   Сабаққа   қатысу   әр   сабақта

белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4)   себепті   салдарға   байланысты   сабаққа   келмегендерге   қайта   жұмыс   жасау

мүмкіндігі бар;


5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс; 

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8)   академиялық   т(әртіптің   саясаты   және   этикалары   университетіміздің   ішкі

тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006 

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007. 

4   В.Ю.Франк.   Қазақ   тілі   жоғары   сынып   оқушылары   мен   студенттерге   арналған.

Алматы: Болашақ балапандары, 1999 

5  Зейнулина  А.Ф., Рахимжанов К.Х., Акошева  М.К. Практический курс  казахского

языка для стройтельных специальностей. Учебник. – Павлодар, 2003-241 с.

6 Зейнулина  А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери  қазақ  тілі  (Экономика).  Павлодар,

2007


7 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану). Паводар,

2010


8 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ

тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

9 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі (Ақпараттық жүйелер, Информатика). 2012.

10 Оразбаева Ф. Кәсіби қазақ тілі (Медицина). Алматы, 2007 

11   Қожабаева   Қ.   Кәсіби   қазақ   тілі   (Автомобильді   жөндеу   және   оған   техникалық

қызмет көрсету мамандығына арналған оқу құралы), 2010

12 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және

аудит) Астана, 2010

13 Төлеуп  М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту:  оқу құралы.

Алматы, 2005.Қосымша

14   Мусинов   А.,ж.б.   Қазақ   тілі:   Студенттерге   арналған   окулық/   А.Мусинов,

М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.

15  Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы»   1998.

16 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

17   Бектұров   Ш.К.   Читаем   газеты   на   казахском   языке.   Қазақша   газеттерді   оқып

үйренейік. Алматы: ВШП      «Әділет» 1999.

18 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы:

Қазақстан, 1994.

19 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

20 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/

Алматы: Балауса, 1992.

21   Сейіт   Кенжеахметов.   Қазақтың   салт-дәстүрлері   мен   әдет-ғұрыптары.   Алматы:

«Ана    тілі» 1994.

22 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

23 Б.Қ. Капасова, Б.Х. Әбдіжүсіпова Қазақ тілі 10 сынып. Астана: Арман ПВ 2006

24 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002

Сөздіктер

25

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 198626

Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк

Пресс», 2002


27

  Мамандық   бойынша   қазақша-орысша   терминдік   сөздіктер

жиынтығы. Павлодар, 2008 


Кесте 1- Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 Рейтинг 

Барл

ығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Апта ішіндегі үлкен

балл

11

11

11

11

14

14

14

14

100

Сабаққа 


қатысу 

және 


практикал

ық 


(семинарлы

қ) 


сабақтарға

дайындалу

Сөж түрі

ПС1


ПС 2

ПС 3


ПС 4

ПС 5


ПС 6

ПС

7,876

Бақылау 


формасы

ЖД А ЖД А ЖД А ЖД А ЖД А ЖД А ЖД А

Семинарлық

сабаққа


дайындалу

және


белсенді

қатысу


9

9

99

10

1010

10

Макс. Балл9

9

99

10

1010

10

Қосымшажұмысты 

орындау


ОӨЖ түрі

3

33

3

33

3

324

Макс балл

Межелік 

бақылау


Бақылау 

формасы


МБ1

Ж

100Макс. балл

100


2 Рейтинг 

Барл

ығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Апта ішіндегі үлкен

балл

14

14

14

14

14

15

15

100

Сабаққа 


қатысу 

және 


практикалы

қ 

(семинарлық) 

сабақтарға 

дайындалу

Сабаққа 


дайындалу

10

1010

10

1011

11

72Макс. балл

10

1010

10

1011

11

Сөж түріПс 9

Пс 10


Пс 11

Пс 12


Пс13

Пс 14


Пс 15

Бақылау 


формасы

ЖД

АЖД А

ЖД А


ЖД 

А

ЖД АЖД А

ЖД А


Қосымша

жұмысты 


орындау

Межелік 


бақылау

ОӨЖ түрі


4

4

44

4

44

28

Макс балл4

4

44

4

44

Бақылау 


формасы 

МБ2


Ж

100


Макс. балл

100


Шартты   белгілеулер:  ДК-   дәріс   конспектісі;   Қ-оқу   үрдісіне   қатысу.

ПС1-практикалык сабақ, ҮТ1-үй тапсырмасы №1, А-ауызша жауап беру, ЖД-

жұмыс   дәптері,   КТ-конспектіні   тексеру,   Ж-   жазбаша   жауап   беру,   МБ1-№1

межелік бақылау ; Т-тексеру; Р- реферат жазу; КЖ-курстық жұмыс; Қ-қорғау           «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі                                 

Байтаева Г.Р             

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • (қолы)
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал