Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)жүктеу 89.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.05.2017
өлшемі89.54 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

6М020100 -Философия мамандығының магистранттарына арналған«Платон және Аристотель философиясы»

           ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Магистратура деканы

__________А.А.Акишев

       (қолы)

     

20__ж. «___»____________Құрастырушы: ___________ аға оқытушы Ержанов Е.А.

        


Философия және мәдениеттану кафедрасы

                                                      пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

                                 

«Платон және Аристотель философиясы» пәні бойынша

6М020100 - Философия мамандығының 

магистранттары үшін  арналған

                                             

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 2012 ж. «____» ________

Тарих және құқық факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________

20__ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы  ________________ Батталов. К.К. 20___ж. «_____»___________


Оқу бағдарламасы

«

Платон және Аристотель философиясы

»

Оқытушылар туралы мәліметтер: Философия және мәдениеттану 

кафедрасының аға оқытушысы Ержанов Ертис Ахметович (МӨЖ), философия 

және мәдениеттану кафедрасының доценті, профессор Құдабаев Амантай 

Жетписович ( дәріс сабақтары, тәжірибелік сабақтары)

Философия және мәдениеттану кафедрасы А корпусында орналасқан (Ломов 

көшесі 64), 535 аудитория, байланыс телефондары 673683 (ішкі 1153)2 Пән туралы мәліметтер

 «

Платон және Аристотель философиясы» - міндетті түрде компанентті 

профильді пән. Платон және Аристотель философиясы көнегректік классикалық 

философияның негіздерін ұғынуы, жақсы түсінуі және де 20 ғасырдағы 

Еуропадағы философиялық білімнің дамуы.  3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Магистранттың

өздік жұмысының

сағат саны 

Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы ОБМӨЖ

1

3

4530

15

--

-

18045

Емт.


Бар-

лығы


45

30

15180

45

Пәннің мақсаты, міндеті, оның оқу процессінде алатынролі.

1.1.


Пәннің   мақсаты   –   Платон   және   Аристотельдің   антика

философиясын   дамытудағы,   сонымен   бірге   кейінгі

философиялық   ойларға   тигізген   ықпалы   туралы

магистранттарда  ғылыми түсінік қалыптастыру. 

1.2.

Пәннің   міндеті   –   ойшылдардың   философиялық   жүйелерітуралы кеңірек мәлімет беру.

1.3.


Пәнді   үйренудің   нәтижесінде   магистранттардың   білулері

керек:


-

болмыс туралы ілім

-

идеялар туралы ілім-

мемлекет туралы ілім

-

этикалық және эстетикалық көзқарастар1.4. Пәнді игерудің нәтижесінде магистранттардың білулері тиіс:

-   энициклопедист   ғалымдардың   философиялық  жетістіктерін

философия тарихын игерудің барысында қолдана алады.

1.5.Курсты игерудің барысында білуге керек пәндер тізімі:

-

- Заманауи философиясының өзекті мәселелері -

философиялық антропология

-

әлеуметтік – гуманитарлық білімдердің мәселелері-

білім философиясы

1.6. Пререквизиттер

       Бұл пәнді оқуда осы машықтар мен білімдерді, ақпараттарды

келесі   пәндерді   оқу   барысында   алуға   болады:   философия,

мәдениеттану, этика, тарих.

1.7. Постреквизиттер

       Бұл пәнді оқуда осы машықтар мен білімдерді, ақпараттарды

келесі   пәндерді   оқу   барысында   алуға   болады:   әлеуметтану,

мәдениеттану, дінтану.Пәннің тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/пТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәр

іс

МОӨЖ МӨЖТә

ж

1Философия дүниеге көзқарастың

жоғарғы түрі ретінде

2

3

102

Философияның генезисі

2

3

101

3.

Платонның өмірі мен шығармашылығы2

3

1010

1

4.Платон идеализмі

5.

Платон физикасы3

4

410

1

6.Платон психологиясы

10

17.

Платонның таным теориясы және

логикасы

3

410

1

8Платонның этикасы және саясаты

10

19

Аристотельдің өмірі және

шығармашылығы

3

410

1

10Аристотельдің қарама қарсылық және

қарама қайшылық туралы оқулары.

Болмыс және болмыс емес 

1

11Аристотельдің төрт түп негізі туралы

ілімі


3

4

1010

1

12Аристотельдің шексіздік туралы.

Материя атрибуттары

3

4

101

13

Аристотельдің космологиясы10

1

14Аристотельдің жан туралы ілімі

3

410

1

15Аристотельдің гносеологиясы

3

410

1

16Аристотельдің логикасы

10

117

Аристотельдің этикасы, эстетикасы.

3

4

101

Барлығы


30

45

18015

Пәннің қысқаша түсіндірмесі:

       Бұл пәнді магистратура курсына енгізу осы пәнді кіріспе 

қосынды ретінде көнеліктің философиялық мұрасымен танысуға 

үйретіп, рухани, адамгершілік құндылықтар дүниесін танып, 

адамгершілікті-әдепті құрастыруды қажеттілікпен дәлелдету. 

             Платон   және   Аристотельдің   антика   философиясын

дамытудағы,   сонымен   бірге   кейінгі   философиялық   ойларға

тигізген   ықпалы   туралы   магистранттарда     ғылыми   түсінік

қалыптастыру. 

Курс компаненті 

Дәрістердің мазмұны

№ Тақырыптың атауы

Тақырыптың мазмұны

1.

Философиядүниеге

көзқарастың

жоғарғы түрі

Дүниеге көзқарас ұғымы және оның

түрлері. Дүниеге көзқарастың екі түрі.

Дүниеге көзқарастың төрт түрі.

Философия тарихының объективтілігі

және субъективтілігі. Философия

тарихы ғылым ретінде. 

2.

Философияныңшығуы (генезисі)

Алғашқы қауымдық сананың

ерекшеліктері, магия және дін.

Ойлау. Протофилософия.

Философияның шығуының

әлеуметтік, саяси, экономикалық

алғышарттары. Элладағы

философияның бастауы. Софистер

3

Платонның өмірімен

шығармашылығы

Платонның ұстаздары. Платонның

сұхбаттары. «Академия» Платонның

аңыздары

4

Платон идеализміПлатонның идеализмінің ерекшелігі.

Идеализмді психология тұрғысынан

негіздеу. Идеалды дүние. Игілік

идеясы және идеялар жүйесі. Платон

идеализмінің гносеологиялық және

онтологиялық түп-тамыры. Материя.

5

Платон физикасы Телеология. Ақыл-демиург. Космостыңбастауы. Космостық психология.

Құдайлар.6

Платон


психологиясы

Тән және жан. Жанның бөліктері.

Метемпсихоз. Жұлдыздардағы

жандар. Тәннің өлгенінен кейін

жанның нағыз өмірі.

7

Платонныңтаным

теориясы


және

Сезімдік таным. Анамнезис- еске алу.

Білімнің үш түрі – ғылым (эпистема),

пікір (докса) және аралық таным

(дианойя). Диалектика.

8

Платонның этикажәне саясат

туралы ілімі

Мемлекеттің мәні және шығуы.

Идеалды мемлекет теориясы.

Теңсіздікті қорғау. Мемлекеттің

билеушілері – философтар,

қорғаушылар – ұландар, еңбек

етушілер – кәсіпшілер. Платон

мемлекетіндегі – жанұялық

қатынастауға құлдар туралы.

9

Аристотельдің өмірі

және


шығармала

ры

Бірінші афиналық кезең. Екіншікезеңдегі шығармалары.

Трактаттар «Метафизика» Ликей

мектебі Аристотель

философиясының пәні туралы

10

Аристотельдіңқарама қарсылық

және қарама

қайшылық туралы

оқулары. Болмыс

Болмыстың негізгі заңы -Материя

және форма. Категориялар жүйесі.

Қарама – қарысылық және қайшылық.

Болмыстың негізгі екі критерисі.

Категория

1

1Аристотельді

ң төрт түп

негіз туралы

ілімі


Аристотельдің болмысының басты

қарама қайшылығы. Төрт түп негіз

немесе жоғарғы себептері. Материя.

Материалыды себеп. 

12

Аристотельдіңтеологиясы

Метафизикалық мәндердің кең орны.

Құдайды сүйсен-өзінді сүйесін,

Философиялық құдай

13

Ар

исто

те

льФилософия

тарихының

бірінші

оқытушысы.Грецияның

философиясы.

14

Аристотельдіңоқуындағы

физика және

табиғат.

Кездейсоқтық

және қажеттілік

Физика пәні. Табиғат. Табиғаттағы

теология. Табиғат қажеттілік және

кездейсоқтық. Кездейсоқтық бұл

қасақаналық емес кез келген

қозғалыс 

  


15 Шексіздік туралы.

Материя атрибуты

Өзгерістер түрлері (қозғалыс). Орын.

Уақыт. Қазіргі кезеңнің проблемасы.

Зенонның қозғалысқа қарсылығы.

Аристотельдің Зенон апориисі,

кртитикасы. Аристотельдің

физикалық догмасы жіне әлеуметтңк

16

Аристотельдіңкосмологиясы

Геоцентризм. Космостың шектілігі. Әуе

сфералары. Телелогия. Табиғат

қажеттілік және кездейсоқтық.

1

7

Аристотельбиологиясы

Биологияның насихатталуы. Теология.

Өмір тоқтамдары. Өмірдің

қалыптасуы. Жануарлардың

классификациясы. Баспалдақ мәні.

Биологиялық ашылымдар

18 Аристотельдің 

жан туралі ілімі

Психологияның пәні. Жан туралы ілім. 

Жанның түрлері. Жан және тән. 

Адамның ақыл жаны. 

19 Аристотельдің 

гносеологиясы

Философияның негізгі сұрағының 

екінші жағы. Скептицизм және 

субьективті идеализмді жоққа 

шығару. Танымның қиындығы. 

Сенсуализм және Аристотель 

эмпиризмі. Ақыл жаны.

20 Аристотельдің 

логикасы

Аристотель – логиканың негізін 

салушы. Ойлау заңдылықтары. 

Силлогизм ілімі. Дәлел. Индукция

21 Аристотельдің 

ғылыми оқулары

Жалпы және ғылыми түсінік. 

Ғылымның үш түрі. Теориялық ғылым. 

Философияның және ғылымның 

қалыптасуы.

22 Аристотельдің 

этикасы мен 

эстетикасы

Адамгершілік – жанның жақсы 

қасиеттері. Жанның структурасы және

жақсылық. Жоғарғы лязатт. Мимесис. 

Поэзия. Трагедия. Катарсис


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. 

1. Философия дүниеге көзқарастың жетілген түрі. 

2. Дұниеге көзқарастың түрлері.

3. Философия тарихы ғылым ретінде.

Тақырып 2. 

1. Платонның өмірі және шығармалары 

2. Сократ Платонның ұстазы. 

3. Платон  Академиясы.   Платонның   сұхбаттарына   жалпы

сипаттама 

(   «Сократты   қорғау»,   «Кригой», 

«Протагор»,

«Горгий»).

Тақырып 3. 

1. Платонның идеализмі және оның негізгі ерекшеліктері. 

2. Идеялар туралы ілім. (эйдостар).

3.   Идеализмінің   гносеологиялық   және   онтологиялық   түп

тамыры.


Тақырып 4. 

1. Платон психологиясы. 

2. Тән және жан. Жұлдыздардағы жандар, тәндегі жандар.

Жанның өлместігін дәлелдеу. Тәннің өлгеннен кейінгі болмысы.

Тақырып 5.

1. Платонның таным теориясы және логиккасы. 

2. Сезімдік білім. Априорлы білім. 

3. Платонның диалектикасы. Білімнің түрлері.

Тақырып 6. 

1. Аристотельдің өмірі мен шығармалары. 

2. Аристотель

 

шығармаларының 

сипаттамасы

(«Метафизика», «Категориялар» «Физика» т.б.)

Тақырып 7. 

1. Аристотельдің төрт түп негіз туралы ілімі.

2. Болмыс туралы ілім. Материя және форма.

Тақырып 8. 

1. Аристотельдің теологиясы. 

2. Метафизикалық мәндердің кең орны

3. Құдайға деген сүйіспеншілік - өз-өзінді сүйу. 

Философиялық құдай

                                           

Тақырып 9. 


1. Аристотельдің шексіздік туралы ілімі. Материя атрибуты.

2. Қозғалыс. Кеңістік және уақыт. Қазіргі кезеңнің 

проблемасы. Зенонның апория критикасы қозғалысқа қарсы. 

3. Қозғалыс және уақыттың мәңгілігі

Тақырып 10. 

1. Аристотельдің жан туралы ілімі. Жанның анықтамасы.

2. Жанның түрлері. Жан мен тән. Парасатты адам жаны.

Тақырып 11. 

1. Аристотельдің логикасы. 

2. Аристотельдің логикадағы ролі. Ойлау заңы. 

3. Категория. Силлогизм. Дәлелдер. Индукция.


Магистранттың өздік жұмысының мазмұныр/с

МӨЖ түрі

Есеп түрі Бақылау түрі

Сағат

көлемі

1

Дәріс   сабақтарынадайындық

Жұмыс


дәптері

 Сабаққа қатысу

40

2

Тәжірибеліксабақтарына

дайындық.

Жұмыс

дәптері


Сабақтарға

қатысу


40

3

Қосымшатақырыптарды  оқу

Конспект


Ауызша сұрау

50

4Бақылау шараларына

дайындық


Ауызша сұрау

50

Барлығы180

Курс саясаты

Әр магистрант сабақтардың барлық түріне қатысуы керек, топтық жұмысқа

белсене,   пікір   таластарға   атсалысып,   бірге   курста   оқитын   магистранттардың

қалмауы керек. 

Мен   сендердің   сабаққа   кешікпей   келулеріңді   сұраймын,   өйткені   сабақ

барысында өздерінің топтастарыңа кедергісін келтіреді. 

Сабақ барысында жасалған әрбір қателіктерге жауап беру талап етіледі, және

аудиторияда   шығаруғада   мәжбүр   етеді.   Сондай–ақ   мен   сіздерден   университет

қабырғасындағы   барлық   талаптарға   сай   аудиторияға   келгенде   сырт   киіммен

кірмеулеріңізді, ұялы телефондарыңызды сөндіріп отыруларыңызды сұраймын. 

Төмендегі кестеде бақылау түріне қойылатын баллдармен өздік жұмысына

қойылатын негізгі бөлімдер көрсетілген. 

Әрбір   сабаққа   міндетті   түрде   оқылатын   материалдарға   даярланып   келу

керек.   Сіздің   дайындықтарыңыз   тәжірибе   сабақтарында   сұрақтармен   үй

тапсырмасында орындалған, жазылған конспектілеріңізді тексеріп көре аламыз. 

Егер бақылау кезінде белгілі бір себептермен келе алмай қалған болсаңыз,

оны   келесі   сабақтың   басында   орындауға   мүмкіндік   беріледі.   Ал   орындалмаған

жағдайда «0» балл қойылады. 

Сондай- ақ сабақты себепті босатып (анықтамаларын болған жағдайда және

т.б.)   өткен   сабақты   қайталап   айтуға,   кестеде   көрсетілген   баллдарды,   бағаларды

алуға жұмыс барысында, оқудан тыс кезінде  орындауға рұқсат етіледі. 

Қорытынды емтихан ауызша билет түрінде өткізіледі (билетпен). Негізгі талаптар

Пән бойынша қорытынды рейтинг келесі формула бойынша есептеледі

 Қ =(Р1+Р2/2)*ВДту+Е*ВДэ

Р1,Р2,Е-бұл бірінші,екінші рейтингтің, емтиханның баллдары.

ВДту, ВДэ - семестр бойы және қорытынды бақылаудан жинаған баллдары.

Балл   түріндегі   қорытынды   баға   2   кестеге   сәйкес   сандық   эквивалентке,   әріптік

және дәстүрлі бағаға ауыстырылады да, «Магистранттардың оқудағы жетістіктері

журналына» немесе «Рейтинг ведомосте» тіркеледі. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Бурова   Е.Е.   Карабаева   А.Г.,   Кириллова   Г.Р.   Введение   в   философию   и

методологию науки (учебное пособие). – Алматы, 1999 М.2. Косиченко   А.Г.   Философия   и   методология   науки   (Учебное   пособие   по

спецкурсу для магистратуры и аспирантов).-Алматы, 1997.3. Методы научного познания. –Алматы: Гылым, 1996.

4. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Растов-на-Дону, 1999.

5. Философия и методология науки. Для аспирантов и магистрантов /Под ред.

Қ.Х. Рахматуллина и др. –Алматы, 1999.

Алтай Ж.  Касабек А. Философия тарихы. А.  2006. 

Қосымша

6. Бурова   Е.Е.   Соизмеримость   в   социогуманитарной   дисциплинарности.

Алматы: Қазақ, университет, 1999. 7. В.С.Степин. Теоретическое знание. –М., 2000

8. Койре   А.   Очерки   истории   философской   мысли.   О   влиянии   философских

концепций на развитие научных теорий. –М., 1985.9. К.Поппер. Логика и рост научного знания. –М.:Прогресс, 1983.

10.Томас Кун. Структура научных революций. –М.:Изд. АСТ, 2001.

11.А.П.   Огурцов.   Дисциплинарная   структура   науки.   –М.:   Наука,   1988.   П.

Фейербенд. Избранные труды по методологии науки. М.:Прогресс, 1986.12.Научные революции в динамике культуры. –Минск., 1987.

13.Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.

14.Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. –М., 1988.

15.Нысанбаев.   А.Н.,   Косиченко   А.Г.,   Кадыржанов   Р.К.   Философский   анализ

науки   в   контексте   социокультурной   трансформации   общества.   –   Алматы,1995.

16.Современная философия науки. –М., 1994.

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 89.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет