ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 183.14 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі183.14 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы

050301 Құқықтану мамандығы студенттеріне арналған

Қазақстан Республикасының  конституциялық құқығы ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

__________________деканы

         

(факультет атауы)

___________  ___________

       (қолы)

     (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________ 

Құрастырушы: аға оқытушы _____________Олжабаев Е.Б.

      

Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы кафедрасы050301

 

Құқықтану мамандығының сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған   Қазақстан Республикасының  конституциялық құқығы 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________2010ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленген. 

2010ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________  Ахмеджанова Г.Б.    2010 ж. «____» ________

Факультет

 

оқу-әдістемелік 

кеңесімен

құпталған_____________________________   2010ж.   «_____»____________№____

хаттама


ОӘК төрағасы  ________________       Мошна Н.И. 

2010ж. «_____»___________

 

Кафедра меңгерушісі  ______________    Ахмеджанова Г.Б. 2010ж. «____» ________          

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Олжабаев Ерлан Болат ұлы - Мемлекет және құқық теориясы

мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы 

Кафедра   Ломов   көшесі   64   мекен-жайы   бойынша   417   аудиторияда

орналасқан, байланыс телефоны 67-36-85, қосымша 168.  

2 Пән туралы мәліметтер

Пән   3 семестрде   15 апталық мерзімде оқытылады.  

Пәннің жалпы жүктемесі 84 сағат: 6 сағат аудиториялық

сабақтарға     бөлінген.   Аудиториялық   сабақтардың   уақыттары

күнтізбелік   жоспар   бойынша   белгіленген   сабақ   түрлерімен

өтеді.      3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

4  Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Пәннің   мақсаты   –  конституциялық   кұқығының   аса   маңызды   ғылыми-

теориялык ережелері туралы, Қазақстан     Республикасының   конституциялық

даму   тарихы,   демократиялық,   құқықтық,   әлеуметтік   және   зайырлы

мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және когамның Негізгі   заңы

ретінде Конституцияның ролі және функциялары туралы, адам және азаматтың

конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және мемлекеттік органдар және

жергілікті   өзін-өзі   басқарудың   конституциялық   жүйесі   туралы   студентердың

фундаменталды тусінігін қалыптастыру.5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәннің   міндеті   –  курсты   оқытудың   негізі   мақсаты   студенттерді

конституциялық   құқык   ғылымының   негіздерімен,   мемлекет   және   қогамның

Оқу

нысаны


Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау


нысандары  

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

Бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖбар-


лығы

дәр пр. зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ, 


база-

сындағы  

сырттай

2

846

78

3-

-

-3

2

84-

6

-84

78


Негізгі   заңы   ретінде   Конституция   ілімімен,   жеке   адамнын   құқықтык   жағдай

негіздерімен,   мемлекеттік   органдар   үйымдастырылуы   және   қызметінің

конституциялық   қағидаларымен,   Қазақстан   Реснубликасының   жергілікті   өзін-

өзі басқару негіздерімен таныстыру және дербес дағдылық қызметке дайындау

болып   келеді.   Қазақстан   Республикасының   конституциялық   құқығының   осы

маңызды   мәселелерін   студенттердің   тусіну   оларға   саясат   және   мемлекеттік-

құқықтық аясында дурыс багдарлауға, мемлекетгік және конституция: құқықтық

саясат және тәжірибе мәселелердің дұрыс шешілуіне жәрдемдеседі.

Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, 

икемділік және машықтар қажет: 

  -   мемлекет және құқық теориясы;

-   философия;

-   Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы;

 -   шет елдердің мемлекет және құқық тарихы

7 Постреквизиттер 

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   машықтар

 

келесі


пәндерді меңгеру үшін қажет:

1. мемлекет  қызмет және басқару

2. ҚР қаржы құқығы

3. сот және соттык жүйесі

4. ҚР азаматтық құқығы


Пәннің тақырыптық жоспары                                      Ф СО ПМУ 7.18.2/07

8 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Қазақстан   Республикасының   

конституциялық кұқығы: 

түсінігі, пәні және әдістері

1

6,52

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық дамуы

1

6,5


3

Қазақстан 

Республикасының 

Конституциялық 

құрылымының негіздері 

1

6,54

Қазақстан      

Республикасында      адам  

және  азаматтың құқықтық

мәртебесінің негіздері 

1

6,55

Қазақстан   Республикасы   -

демократиялық,   егеменді,

тәуелсіз мемлекет

1

6,5


6

Сайлау           құкығы          

және           Қазақстан 

Республикасының сайлау 

жүйелері 

1

6,57

Қазақстан     

Республикасының     

Президентінің

конституциялық-құқықтық

мәртебесі

6,5


8

Қазақстан     

Республикасының    

Парламентінің  

конституциялық-құқықтық

мәртебесі

6,5

9

 Қазақстан        Республикасының        

Үкіметінің 

конституциялық-құқықтық

мәртебесі

6,5

10

Қазақстан                          Республикасындағы

конституциялық бақылау

6,5

11

Қазақстан   Республикасындағы    сот  

билігінің конституциялық 

негіздері

6,5


12

Қазақстан 

Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-озі 

басқарудың 

конституциялық-құқықтық

негіздері

6,5

Семестр бойынша барлығы:

6

78

9   Қазақстан   Республикасы   конституциялық   құқығы

пәнінің қысқаша сипаттамасы 

Пәннің   мақсаты   –  конституциялық   кұқығының   аса   маңызды   ғылыми-

теориялык ережелері туралы, Қазақстан     Республикасының   конституциялық

даму   тарихы,   демократиялық,   құқықтық,   әлеуметтік   және   зайырлы

мемлекеттілігі қалыптасу процесіндегі мемлекет және когамның Негізгі   заңы

ретінде Конституцияның ролі және функциялары туралы, адам және азаматтың

конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы және мемлекеттік органдар және

жергілікті   өзін-өзі   басқарудың   конституциялық   жүйесі   туралы   студентердың

фундаменталды тусінігін қалыптастыру.10 Курс компоненттері 

1-тақырып. Констиуциялық         құқықтың       түсінігі, мәні және мақсаты.

Конституциялық құқық пәнінің ерекшеліктері

Жоспар:

Конституциялық   -   құқықтық   нормалардың   түсінігі,   түрлері   және

ерекшеліктері.   Конституциялық   -   құқықтык   қатынастар,   мәні,   түрлері   және

ерекшеліктері.   Конституциялық   -   кұқықтық   қатынас   субъектілерінің

ерекшеліктері   және   оларды   жіктеу.Қазақстан   Республикасы   конституциялық

құқығының жүйесі және оның Конституция кұрылысымен ара-қатынасы, өзара

байланысының   деңгейі.Конституциялық   құқықтың   әдістемесі,   жалпы   және

накты эдістер. 

Конституциялық-кұкықтық   мәселелерді   зерттеудегі   жалпы   гуманистік,

диалектикалық және әлеуметтік тәсілдер. Ғылыми ойлаудың тәсілдері: талдау,

синтез,   индукция,   дедукция,   гипотеза.   Мемлекеттік-құқықтық   кұбылыстарды

оқып-үйренудің   нақты   әдістері:   формальды-логикалық,   социологиялық.

салыстырмалы,   анкетелық.   интервью   арқылы   және   статистикалық   әдіс.

Конституциялық құқықтың заң ғылымы жүйесіндегі орны және рөлі.2-тақырып. Қазақстан Республикасының конституциялық дамуы

Жоспар:

Қазақстанның   конституциялық   дамуының   кезеңдерге   бөлінуі.   «Алаш»

партиясы   және   «Алаш-Орда»   автономиясының   кұжаттары.   Алаш   партиясы

бағдарламасы ережелерінің          жалпы сипаттамасы. Конституциялық дамуда

Кеңестік   кезең   1926   жылғы   ҚазАССР,   Қазақ   ССР-інің   1937,   1978   жылғы

конституцияларының   сипаттамасы.   Қазакстанның   конституциялық   дамуының

казіргі кезеңі. «Қазақ   ССР   мемлекеттік   егеменділігі   туралы»  1990   жылғы

Декларациясы. Республика егеменділігінің нақты бекітілуінің алғы Шарты.

1991   жалғы   16   желтоқсанда   қабылданған   «Қазақстан   Республикасының

тәуелсіздігі   туралы»   Конституциялық   заңы.   Заңның   негізгі   ережелерінің

сипаттамасы.   Қазақстан   Республикасының   1993   жылғы   Конституциясы

конституциялық   қайта   кұруларға   жасалған   алғашкы   қадам.   1993   жылғы

Конституцияның мәні мен кұрылымы. Адам және азаматтың конституциялық-

құқықтық   мәртебесі.   Қазақстан   Республикасының   азаматтық   туралы

зандылығы.   Парламентаризмнің   мемлекеттік   басқару   нысаны   ретінде   дамуы.

Конституциялық   соттың   құқықтық   мәртебесі.   Демократиялық   кайта

кұрулардағы   мәні   мен   атқарған   қызметі.   Қазақстан   Республикасының   1995

жылғы қабылданған Конституциясы конституциялық дамудың жаңа кезеңі. 3 -тақырып. Қазақстан      Республикасының        конституциялық  

құрылымы

Жоспар:

Қазақстан   Республикасының   конституциялық   құрылым   негізлерінің

түсінігі.   Конституциялық   кұрылымның   негізгі   қырлары.   Казақстан


Республикасы   Конституциясында   мемлекет   нысанының   негізгіэлементтерінің

бекітілуі.

Басқару   нысан   түсінігі.   Қазақстан   Республикасы   президенттік   мемлекет

ретінде. Республикалық басқару нысанынын түсінігі. Унитарлық (біртүтастық)

Қазақстан   Республикасының   белгісі   ретінде.Қазақстан   Республикасындағы

саяси   тәртіп.   Идеологиялық   және   саяси   плюрализм   саяси   жүйені

үйымдастырудың негізгі қағидасы ретінде. Қоғамдык бірлестіктердің кұкьіктық

жағдайы.


Мемлекеттік экономикалық негізінің түсінігі. Меншік саналуандылығының

конституция да бекітілуі. Жерге жеке меншіктің қалыптасуы. 4 -тақырып. Қазақстан   Республикасындағы   адам  және   азаматтын

құқықтық жағдайы

Жоспар:

Адам   және   азаматтың   құқықтық   мәртебесінің   түсінігі   және

негізгіэлементтері.Адам   және   азамат   құқықтары   мен   бостандықтарынын

негіздерін  реттейтін       конституциялық кағидалар. Адам құқықтары бойынша

ішкі заңдылыктар мен халыкаралык кұкық нормаларынын ара-қатынасы.

Азаматтықтың   түсінігі   және   мәні.   Азаматтық   конституциялық   құқықтың

манызды   институты   ретінде   Қазақстан   Республикасында   азаматтық

институтының   кұқықтық   бекітілуі.   «Қазакстан   Республикасынын   азаматтық

туралы»   заңы.   Азаматтық   институтының   дамуы.   Азаматтықтың   тоқтатылуы.

Азаматтықтан шығуға  рұқсат бермеу негіздері. Азаматтықты жоғалту негіздері.

Қазақстан Республикасында азаматтық мәселелерімен айналысатын органдар.

5   -тақырып.  Қазақстан   Республикасы   -   демократиялық,   егеменді,

тәуелсіз мемлекет

Жоспар:

Қазақсан   Республикасының   мемлекеттік   нысаны   және   элементтері.

Қазақстан   Республикасының   басқару   және   саяси   режим   нысаны   мен

мемлекеттік   кұрылыс   үлгісі.   Қазақстан   Республикасында   мемлекеттік

сәйкестілік калыптастыру Тұжырымдамасы.

Мемлекеттік   егемендік,   мазмұны,   мәні   және   ұлттық   егемендікпен   ара-

қатынасы.   Егемендіктің   заңшығарушылық   тұрғыда   бекітілуі.   ҚР   мемлекеттік

билікті ұйымдастыру. Мемлекеттік билікті ұиымдастыруда тежемелік және тепе-

теңдік сақтау жүйесін пайдалану. 

6 -тақырып.  Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және сайлау

үрдісі.

Жоспар:

Сайлау   кұкығының   тұсінігі.   Белсенді   және   бәсең   (сылбыр)   сайлау

құқықтарының түсінігі.


Сайлау   құқығындағы   теңдік,   кұпиялық,   тікелей   және   жанама   сайлау

қағидалары.   Сайлау   кұкығының   қайнар   көзі.   Қазақстан   Республикасы

Конституциясы   мен   «Қазақстан   Республикасындағы   сайлау   туралы»,

«Республиқалық   референдум   туралы»   Конституциялық   заңдары.   Қазақстан

Республикасының   сайлау   жүйесінін   түсінігі.   Мажоритарлы   сайлау   жүйесінің

түсінігі.   Пропорционалды   сайлау   жүйесінін   түсінігі.   Сайлауды   ұйымдастыру

және   өткізу.   Сайлау   үрдісінің   түсінігі.   Сайлау   үрдісінің   конституциялық-

құқықтық негіздері.

Сайлау   үрдісінің   негізгі   қағидалары.   Сайлау   органының   түсінігі.   Сайлау

органдары   қызметінің   құқықтық   негіздері.   Қазақстан   Республикасы   сайлау

органдарының біртұтас жүйесі және олардын өқілеттілік мерзімі.

7-тақырып.  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  конституциялық-

құқықтық мәртебесі

Жоспар:

Президенттік институты  Казақстан Республикасы  конституциялық кұкыгының

маңызды институты ретінде. Қазақстан Республикасында президенттік басқару

нысанының   қалыптасуы   және   кезеңдері.  Қазақстан   Республикасында

Президенттің   құқықтық   жағдайын   реттейтін   заңдылықтар:   Казақстан

Республикасының   Конституциясы.   «Казақстан   Республикасының   Президенті

туралы» конституциялық заны.

Биліктің. бөлінуінің конституциялық қағидасы және мемлекеттік биліктің

уйымдастырылуы   мен   қызметінде   Президенттін   атқаратын   рөлі.   Қазақстан

Республикасы Президенті мемлекет басшысы ретінде. Қазақстан Республикасы

Президенті халық бірлігі мен мемлекеттік биліктің рәмізі мен кепілі. Қазақстан

Республикасы Президентінің Аппараты. Президент қабылдайтын актілер.8-тақырып. Қазақстан     Республикасы     Парламенті     қызметінің 

конституциялық-құқықтық негіздері

Жоспар:

Парламентаризм   тұсінігі.   Парламент   және   парламентаризмнің   ара-

қатынасы.   Қазақстан   Республикасында   кәсіби   парламенттің   қалыптасуы.

Парламенттің   өкілетті   орган   ретіндегі   тусінігі.   Парламент   -Қазақстан

Республикасының   заң   шыгарушы   органы   ретінде.  Парламент   қызметін

реттейтін   конституциялық   заңдылыктар.   «Қазақстан   Республикасының

Парламенті   және   оның   депутаттарының   мәртебесі   туралы»   Конституциялық

заң.


Қазақстан   Республикасы   Парламентінің   қалыптасу   тәртібі.   Казақстан

Республикасы   Парламентінің   құрылымы.  Парламент       депутаттарының

құқықтық     мәртебесі.     Делутаттар иммуниеті.  Парламент пен Президенттін

қарым-қатынасы.Парламенттің бақылау қызметі. Үкімет қызметіне Парламенттің жургізетін

бақылауы.   Сенімсіздік   білдіру   тәртібі.   Парламенттің   қаржы,   экономикалық,

бюджет   саласындағы   өкілеттілігі.   Парламент   пен   Үкіметтің   тепе-теңдік,

тежемелі   жуйедегі  қарым-   қатынасы.   Парламенттің   мемлекеттік   билікті

ұйымдастырудағы кұзіреті.

9 -тақырып. Қазақстан       Республикасы        Үкіметі      кызметінің

конституциялық- құқықтық  негіздері

Жоспар:

Мемлекеттік   билік   жуйесінде   Үкіметтің   алатын   орны   және   атқаратын

қызметі.   Казақстан   Республикасы   Үкіметінің   атқарушы   биліктін   ең   жоғарғы

органы ретіндегі мәні. Үкіметтің қалыптасуы мен қызметінің конституциялық

кағидалары. Үкіметті құру тәртібі мен құрылымы. Үкіметтің өкілеттілік мерзімі.

Қазақстан   Республикасы   Үкіметінің   есептілігі   мен   жауаптылығы.   Үкімет

мушелерінің жауаптылыгы және олардың қызметіне қойылатын шектеулер.

Премъер-министрдің құқықтық мәртебесі, тагайындалу тәртібі. Үкіметтің

құзіреті.   Үкіметтің   мемлекеттік   баскарудағы   құзіреті.   Үкіметтің   заң-

шыгармашылық саласындағы өкілеттілігі. 10-тақырып.  Қазақстан      Республикасындағы     конституциялық 

бақылаудың  негіздері

Жоспар:

Конституциялық   бақылау   институтының   тусінігі.   Казақстан

Республикасында конституциялық бакылаудың қалыптасуы мен мәні. Қазақстан

Республикасы Конституциялық Кеңестің қызметін реттейтін заңдылық. 

Казақстан Республикасында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін

орган ретіндегі түсінігі және мәртебесі. Конституциялық Кеңесті қалыптастыру

тәртібі,   құрылымы   және   мүшелерінің   өкілеттілік   мерзімі.   Конституциялық

Кенес   қызметінің   ұйымдык   нысандары.   Конституциялық   бақылау   органы

қызметінің қағидалары. Конституциялық іс жүргізу тәртібі. Конституциялық іс

жүргізуге   қатысушы   субъектілер   және   олардын   кұкыктары   мен   міндеттері.

Конституциялық Кеңес шешімдері және олардың заңдық күші. Конституциялық

Кенес қабылдайтын актілер. Конституциялық Кенес қабылдайтын шешімдердің

тигізетін әсері.

11-тақырып.  Қазақстан               Республикасында               әділ               соттын

Конституциялық негіздері

Жоспар:

Сот билігі - Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік тармағы ретіндегі

сипаты.   Қазақстан   Республикасында   әділсот   жүргізудің   Конституциялық

қагидалары. Әділсотты тек соттар арқылы, тәуелсіз судьялармен және олардың

тек   Конституцияға   және   заңдарға   ғана   бағынуы.   Судьялардың   тұрақты   және


ешкімнің   колсұкпау   құқығы   (иммунитет).   Сотық   іс   жүргізудің   ашыктығы.

Теңдік , жариялылық және заңдылық кағидалары.

Қазақстан Республикасының сот жүйесі. Қазақстан Республикасы Жоғаргы

Соты   -   жоғарғы   сот   органы.   Республиканың   Жоғарғы   Сотың     қалыптастыру

тәртібі,   құрылымы.   Жергілікті   соттар.   Қазакстан   Республикасында   тұракты

судьяларды   тағайындау   тәртібі.Қазақстан   Республикасында   судьялардың

Конституциялық мәртебесі. 

12-тақырып.  Қазакстан     Республикасында     жергілікті     мемлекеттік

баскарудың конституциялық-құқықтық негіздері

Жоспар:

Дергілікті   мемлекеттік   баскарудың   түсінігі.   Маслихаттар   дергілікті   орган.

Қазақстан   Республикасында   дергілікті   өкілетті   органдар   жүйесі.

Маслихаттардың   өкілеттілік   мерзімі.   Маслихат   депутаттарының   құқықтық

мәртебесі.   Маслихаттардың   кұрылымы.   Маслихат   регламенті.   Маслихаттың

жүмыс органдары. Маслихат қызметін мерзімінен бұрын тоқтату негіздері мен

тәртібі. Маслихат қабылдайтын актілер.

Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдар түсінігі және

жүйесі.   Жергілікті   атқарушы   органдардың   өкілеттілігі.   Жергілікті   кедендік

бақылау   органдарының   құқықтық   мәртебесі.   Әкім   әкімшілік-территориялық

бірліктін   басшысы.   Әкімдерді   тағайындау   мен   сайлау   тәртібі.Әкімдердің

құзіреті. Әкім қабылдаитын актілер. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Конституциялық     құқықтың    түсінігі, мәні және мақсаты

Конституциялық құқық пәнінің ерекшеліктері.

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

  1.Конституциялык   -   құкықтық   нормалардың   түсінігі,   түрлері   және

ерекшеліктері.

2.Конституциялық - құқықтык қатынастар, мәні, түрлері және ерекшеліктері.

3.Конституциялык   -   кұқыктық   қатынас   субъектілерінің   ерекшеліктері   және

оларды жіктеу.

4.Казақстан   Республикасы   конституциялық   құқығының   жүйесі   және   оның

Конституция кұрылысымен ара-қатынасы, өзара байланысының деңгейі.2-тақырып. Қазақстан Республикасының конституциялық дамуы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Қазақстанның   конституциялық   дамуының   кезеңдерге   бөлінуі.   «Алаш»

партиясы және «Алаш-Орда» автономиясының кұжаттары.

2.Алаш партиясы          бағдарламасы ережелерінің          жалпы сипаттамасы.3.Конституциялық дамуда Кеңестік кезең 1926 жылғы ҚазАССР, Қазақ ССР-інің

1937, 1978 жылғы конституцияларының сипаттамасы.

4.Қазақстанның конституциялық дамуының казіргі кезеңі.

5.  «Қазақ       ССР       мемлекеттік       егеменділігі       туралы»     1990       жылғы

Декларациясы. Республика егеменділігінің нақты бекітілуінің алғы Шарты.

3-тақырып. 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Қазақстан   Республикасы   Конституциясының   қатан,   жазбаша   және   накты

ретіндегі сипаты.

2.   1995   жылғы   Қазакстан   Республикасының   Конституциясының   мәні   және

ерекшеліктірі. 

3. Жаңа Конституцияның кабылдануына себеп болған факторлар. 

4.Конституцияда Президенттік басқару нысанының бекітілуі.

5. Конституцияның          құқықтық          касиеттерінің          түсінігі.4-тақырып.  Қазақстан   Республикасы   -   демократиялық,   егеменді,

тәуелсіз мемлекет

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік нысаны және элементтері. 

2.   Қазақстан   Республикасының   басқару   және   саяси   режим   нысаны   мен

мемлекеттік құрылыс үлгісі. 

3.   Қазақстан   Республикасында   мемлекеттік   сәйкестілік   қалыптастыру

Тұжырымдамасы.5-тақырып.  Қазақстан           Республикасының                   конституциялық

құрылымы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Қазақстан Республикасының конституциялық құрылым негізлерінің түсінігі. 

2.Конституциялық   кұрылымның   негізгі   қырлары.   Казақстан   Республикасы

Конституциясында мемлекет нысанының негізгі элементтерінің бекітілуі.

3.Басқару   нысан   түсінігі.   Қазақстан   Республикасы   президенттік   мемлекет

ретінде. Республикалық басқару нысанынын түсінігі.6-тақырып.  Қазақстан     Республикасындағы     адам   және     азаматтын

құқықтық жағдайы

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Адам және азаматтың құқықтық мәртебесінің түсінігі және негізгі злементтері.

2. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарынын  негіздерін  реттейтін

конституциялық қағидалар. 

3.Адам   құқықтары   бойынша   ішкі   заңдылыктар   мен   халыкаралык   құқық

нормаларынын ара-қатынасы.4.Азаматтықтың түсінігі және мәні. 

7-тақырып.  Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және сайлау

үрдісі. 

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.  Сайлау   құқығының   тұсінігі.   Белсенді   және   бәсең   (сылбыр)   сайлау

құқықтарының түсінігі.

2.   Сайлау   құқығындағы   теңдік,   кұпиялық,   тікелей   және   жаңама   сайлау

қағидалары.

3.Сайлау құқығының қайнар көзі. Қазақстан Республикасы Конституциясы мен

«Қазақстан  Республикасындағы  сайлау  туралы», «Республиқалық  референдум

туралы» Конституциялық заңдары. 

4. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесінін түсінігі. Мажоритарлы сайлау

жүйесінің түсінігі. 8-тақырып.  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  конституциялық-

құқыктық мәртебесі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Президенттік институты Казақстан Республикасы конституииялық құқыгының

маңызды институты ретінде. 

2.Қазақстан   Республикасында   президенттік   басқару   нысанының   қалыптасуы

және кезеңдері.

3.Қазақстан   Республикасында   Президенттің   құқықтық   жағдайын   реттейтін

заңдылықтар: Казақстан Республикасының Конституциясы. 

4.«Казақстан Республикасының Президенті туралы» конституциялық заны.9-тақырып. Қазақстан     Республикасы     Парламенті     кызметінің 

конституциялық-құқықтық негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Парламентаризм түсінігі. Парламент және парламентаризмнің ара-катынасы.

Қазақстан Республикасында кәсіби парламенттің қалыптасуы. 

2.Парламенттің   өкілетті   орган   ретіндегі   тусінігі.   Парламент   -Қазакстан

Республикасының заң шыгарушы органы ретінде.

3.Парламент қызметін реттейтін конституциялық заңдылыктар.10-тақырып. Қазақстан       Республикасы        Үкіметі      кызметінің

конституциялық- құқықтық  негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту.

1.Мемлекеттік билік жуйесінде Үкіметтің алатын орны және аткаратын қызметі.

2. Казақстан Республикасы Үкіметінің атқарушы биліктін ең жоғарғы органы

ретіндегі мәні. 

3.Үкіметтің қалыптасуы мен қызметінің конституциялық қағидалары.

4.Үкіметті кұру тәртібі мен құрылымы. 5.Үкіметтің өкілеттілік мерзімі. 

11-тақырып. Казақстан      Республикасындағы     конституциялық 

бақылаудың негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Конституциялық бакылау институтының тусінігі. 

2.Казақстан   Республикасында   конституциялық   бақылаудың   қалыптасуы   мен

мәні. 


3.Қазақстан   Республикасы   Конституциялык   Кеңестің   қызметін   реттейтін

заңдылық.

4.«Қазақстан  Республикасы  Конституциялык  Кенесі  туралы»  Конституциялық

Зан.


12-тақырып.  Қазақстан               Республикасында               әділ               соттын

Конституциялық негіздері

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1.Сот   билігі   -   Қазақстан   Республикасындағы   мемлекеттік   билік   тармағы

ретіндегі сипаты. 

2.Қазақстан Республикасында әділсот жүргізудің Конституциялық кағидалары. 

3.Әділсотты   тек   соттар   арқылы,   тәуелсіз   судьялармен   және   олардың   тек

Конституцияға және заңдарға ғана бағынуы.Сырттай   бөлім   студенттеріне   арналған   студенттердің

өзіндік жұмыстарының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау

түрі

Сағатқа 

шаққандағы 

көлемі

1

Дәріс   сабағынадайындалу

Сабаққа


қатысу

8

2Тәжірибелік

сабақтарға   қатысу

және дайындалу

Жұмы


с дәптері

Сабаққа


қатысу

  10


3

Студенттердің   өз

бетінше

дайындалатынжоспарда

көрсетілмеген

тақырыптар тізімі 

Дәріс


жазу

немесе


мәнжазб

а жазу


Жеке

қабылдау


50

4

Бақылаушараларын өткізу

1

Межелікбақылауға

дайындал


у

10


2

Межелік


бақылауға

дайындал


у   (тест

тапсырма


ларын

орындау)


5

Мәнжазба   жазу

және оны қорғау

Мәнжа


зба

Жеке


қабылдау

Барлығы

78

Ескерту:  Студент   дәріс   және   тәжірибелік   сабақтарда

көрсетілген,   бірақ   сабақтарда   талданып   үлгермеген

сұрақтарды   студент   өз   бетімен   өзіндік   жұмыстарда   талдау

жасайды.


Студенттердің   өз   бетінше   дайындалатын   жоспарда

көрсетілмеген тақырыптар тізімі 

1. Конституциялык құқыктың қайнар көздері 

2. Парламентпен   ратификацияланған   халықаралык   шарттар   және

Конвенциялар

3. Конституциялық соттың құқықтық мәртебесі

4. Конституцияны талқылау түсінігі

5. ҚР демократияның нысаны және жүзеге асырудын әдістері

6. Мемлекеттік экономикалық негізінің түсінігі

7. Жерге жеке меншіктің калыптасуы

8. Парламент пен Президенттің қарым-қатынасы

9. Парламенттің қаржы, экономикалық, бюджет саласындағы өкілеттілігі

10. Қазақстан Республикасының сот жүйесі11 Курс саясаты

Баға қою критерийлері

Максималды балл   дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100%

қатысуы кезінде қойылады

1. Дәріске қатысу – 2 б.

2. Дәріс конспекті – 1 б.

3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

4. Семинарлардағы конспект – 2 б.

5. Семинарда жауап беру – 5 б.


Межелік бақылау – 20 б.

Айып салу шаралары

Сабақты   босатуы,   кешігуі,   плагиат,   жұмысты   мерзімінде   орындамауы

кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын

құжаты   болса   (мед.   анықтама,   деканаттан   жазбаша   рұқсат),   студент   2   жұма

ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып,

өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.

Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік   бақылау   жазбаша   өткізіледі.   Межелік   бақылау   сұрақтарын

студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты   аяқтаудың   бағасы:  жалпы   үлгерім   мен   қорытынды   бақылаудың

максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ

8.01.1-05   4   пункті   “Студенттердің   білімін   балл-рейтингілік   жүйе   бойынша

бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады. 

Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

1. Сабаққа кешікпеуге.

2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

4. Сағыз шайнамауы.

5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

6. Сабаққа уақытында келу.

7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

10.Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі

керек. 


Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан

шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды 

баға балдармен

белгіленеді (Қ)

Балдардың 

сандық 


эквиваленті (С)

Әріптік 


жүйемен 

бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау

Емтихан, диф.сынақ сынақ

95 -100

4

АСынақ

Өте жақсы

90-94


3,67

А-

85-893.33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75-79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-54


1,0

D

0-49


0

F

ҚанағатсызСынақтан 

өтпеген


«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады;

олардан   дұрыс   қорытынды   жасай   алуда   (заңдылықтарды   анықтау);   тарихнаманы,

мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша

фактілерді   білу;   оларды   түсіндіріп,   қорытынды   жасай   білу;   теориялар,

тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі

фактілерді   айтып,   оларды   дұрыс   қорытындылау,   тарихнама,   теорияларды   жалпы

айтып   өтіп,   жалпы   білімнің   болмауы   мен   қосымша   фактілерді   келтірмеуінде

бағаланады.   «Қанағатсыз»   білім   мен   негізгі   фактілер,   тарихнама,   теориялық

сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар  кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән

бойынша   әр   студенттің   қорытынды   рейтингісі   анықталады.   Бақылау   түрлерінің

үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) –

0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады: 

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ   где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші

рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту,

ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы:   бірінші   рейтингте   студент   76   бал   алған   болсын,   екіншісінде   –   80,

емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда

қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән   бойынша   балдармен   белгіленетін   (И)   қорытынды   рейтинг   2   таблицаға

сәйкес   сандық   эквивалентке,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   айналдырылады   да

“Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі.

Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән   бойынша   уақытаралық   аттестация   ведомості   мен   сынақ   кітапшасына

қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық   сессия   кезінде   объективті   емес   баға   үшін   туған   жағдайларды

шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады.


Апелляциялық   комиссияның   төрайымы   болып   оқу   ісінің   проректоры   болады,ол

апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

-   тесттік   тапсырмалар   бірнеше   дұрыс   жауапты   қамтыса,   дұрыс   жауабы

болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК

белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға   арыз     апелляциялық   комиссияның   төрайымының   атына

емтиханнан соң келесі  күннің 13 сағатына  дейін арнайы бланкіде  тапсырылары

және деканмен қабылданады.

Апелляциялық   комиссия   арызды   емтиханнан   кейінгі   келесі   күні   17   сағатта

жұмыс  күні  аяқталысымен   қарастыра   бастайды   және   апелляцияға   арызды  оқып

жатқанның   қатысуынсыз   қарастыра   алады.   Апелляциялық   комиссия     апелляция

қорытындыларын   апелляця   жөнінде   арыз   жасау   бланкісіндегі   апелляциялық

комиссияның   әр   бір   сұрақ   бойынша   шешімін   қарастырады.   Апелляцияның

қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция   барысында   оқып   жатқанның   семестрлік   (емтиханға   дейін)

рейтингтің ауысуы қабылданбайды.

СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «Қазақстан

Республикасының   Конституциялық   құқығыбойынша   5В030100,050301

Құқықтану мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (3 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1

2

34

5

67

8

Бар-лығы

Максималды балл

16

28

2828

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ


1,2 

ДҮТ 3,4 ДҮТ 5,6 ДҮТ 7,8

Бақылау нысаны

 

ҚҚ

Қ

ҚМакс.балл

2

44

4

Практикалық сабақтарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ПҮТ


1,2

ПҮТ 3,4 ПҮТ 5,6 ПҮТ 7,8

Бақылау нысаны

 

ҚҚ

Қ

ҚМакс.балл

5

510

10

10Материалды 

өздігінен меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ӨОҮТ


1,2 

 

ӨОҮТ3,4

 ӨОҮТ


5,6

 ӨОҮТ


7,8 

Бақылау нысаны

 

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл 7

 7

1414

14

Пән тақырыптары бойынша білімді 

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

  

 

100Бақылау нысаны

 

  

Макс.балл

 

  

2 рейтинг (3 семестр)

Апталар


1 сабақ

үшін


макс. балл

1

23

4

56

7

8Бар-

лығы

Апта ішіндегі максды балл 

13

33

1737

100


 

 

  

 

  

Кафедра меңгерушісі ____________ Г.Б. Ахмеджанова 

Әдебиеттер тізімі

Негізгі 

1.   Қазақстан  Республикасы  Конституциясы.  Алматы  ЖШС  «Баспа», 1995-

646

2.  Амандыкова   С.К.    Казақстан   Республикасының   конституциялық кұкьіғы:Оку кұралы. -Астана: Фолиант, 2001. -1746.

3.  Сапарғалиев    Г.С.    Қазақстан    Республикасының    конституциялық 

құқығы: Алматы, 2004

Қосымша

4.   Қазақстан  Республикасы  Конституциясы.  Алматы  ЖШС  «Баспа», 1995-

646

5.         «Қазақстан       Республикасының.     Конституциясына     өзгерістер     ментолықтырулар     енгізу   туралы»     7     казандағы           1998     жылғы     Қазакстан

Республикасының     Заңы     //     Қазакстан       Республикасы       Парламентінің

Жаршысы.-1998.-№20.

6.   «Қазақ         Кеңестік         Социалистік         Республикасының         мемлекеттік

егемендігі   туралы»   25   қазандағы   1990   жылғы   Қазак   Кеңестік   Социалистік

Республикасының   Жоғарғы   Кеңесімен   кабылданған   Декларация   //   Қазак

Кеңестік Социалистік Республикасының Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы.-1990 ж.-

№.44.


7.         «Қазақстан     Республикасының   мемлекеттік   тәуелсіздіғі     туралы»       16

желтоксандағы   1991   жылғы   Қазакстан   Республикасының   Конституциялык

Заңы // Қазақстан   Республикасыңың Жоғарғы     Кеңесінің Жаршысы.   -1991.-

№51.


8.   «Қазақстан   Республикасының   Президенті   туралы»   26   желтоксандағы   1995

жылғы   Қазакстан   Республикасының   Конституциялык   Заңы   // Қазакстан

Республикасының        Жоғарғы        Кеңесінің        Жаршысы.-1995.-№24.,ҚР-ның

Конституциялык   Заңымен     өзгерістер     мен     толықтырулар   1999     жылы

енғізілген.  //  Қазакстан  Республикасынын   Парламентінің Жаршысы 1999.№

10.


9.   «Казақстан   Республикасының   Тұнғыш   Президент)   туралы»   Қазақстан

Республикасының 2000 жылғы 20 шілдедегі № 83-2  Конституциялык Заңы, //ҚР

Парламентінің Жаршысы. 2000 ж. № 10.

10.    «Қазақстан   Республикасының  Үкіметі  туралы»   12  желтоксандағы 1995

жылғы   Қазақстан   Республикасының   Конституциялық   Заңы   // Қазакстан

Республикасының       Жоғарғы       Кеңесінің       Жаршысы.-1995.-№23..Қазакстан

Республикасының Заңымен езгерістер мен толықтырулар 

11.    акпанда    1997   жылы   енгізілғен   //   Қазакстан    Республикасынын

Парламентінің Жаршысы   1997. № 4 ст.44. 6 мамырда  1999 жылы // Қазақстан

Республикасының Парламентіңің Жаршысы 1999. № 10. - 342 бап

12.         «Республикалық   референдум   туралы»   ҚР   Конституциялық   Заңы.   //ҚР

Жогарғы Кеңесінің Жаршысы. 1995ж. № 22.

13.         «Казакстан   Республикасының   Парламенті   және   оның   депутаттарының

мәртебесі     туралы»     16     желтоксандағы     1995     жылғы     Қазакстан

Республикасының   Конституциялык   Заңы   //   Қазакстан   Республикасынын

Жоғарғы   Кеңесінің   Жаршысы.-1995.-   №23.,   Қазакстан   Респуликасының

Заңымен   өзғерістер   мен   толықтырулар   12   наурызда   1997   жылы;   6

мамырда     1999   жылы         //   Қазақстан     Республикасыңың   Парламентінің

Жаршысы 1999. № 10. - 342 бап

14.«КР   сот   жүйесі   жэне   судьялардың   мәртебесі   туралы»   ҚР   2000   жылғы

желтоксандағы Конституциялык Заңы. //ҚР Парламентінің Жаршысы. 2000 ж.

№ 23.


15.   "Казакстан           Республикасындағы           сайлау           туралы"           Қазақстан

Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

туралы   Қазақстан   Республикасының   2004   жылғы   14   сэуірдегі   №545

Конституциялык         заны.         //Казакстан         Республикасы         Парламентінін

Жаршысы, 2006 жыл №7, 45-кұжат

16.     «Нормативтік   құқықтық   актілер   туралы»   23   наурыздағы   1998   жылғы

Казакстан           Республикасының         Заңы         //         Қазакстан         Республикасы

Парламентінің Жаршысы. - ] 998. - №23.

17.   «Қазакстан       Республикасындағы       жерғілікті       мемлекеттік       баскару

туралы»   23   кантардағы   2001   жылғы   Қазақстан   Республикасының   Заңы   //

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. - 2001. - №14.

18.     «Казақстан     Республикасының     Конституциалық   Кеңесі     туралы»   28

желтоксандағы   1995   жылғы   Қазакстан   Республикасының   Конституциалык

Заңы // Казакстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. - 1995. - №24.

19.       «Казақстан   Республикасының   тіл   туралы»   II     шілде         1997   жылғы

Қазакстан         Республикасының         Заңы         //         Қазакстан         Республикасы

Парламентінің Жаршысы. - 1997. - №15-16.

20.   Қазақстан       Республикасының       Конституциясы:       Ғылыми-құқықтық

түсініктеме /Ред. Баскарған Ғ.Сапарғалиев. -Алматы: ЖетІ жарғы, 1999. -4206.


21.    Амандыкова      С.К.         Казақстан      Республикасының      конституциялық

кұкьіғы: Оку кұралы. -Астана: Фолиант, 2001. -1746.        

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 2 Пән туралы мәліметтер
  • Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
  • Баға қою критерийлері
  • Студенттердің білімін бағалау

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 183.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет