ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 66.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі66.36 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Гуманитарлық-педагогика факультеті

Шетел филология кафедрасы

5В021000 «Шетел филологиясы» мамандық студенттеріне арналған «Жалпы тіл білімі»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша

оқытубағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы

Нысан ПМУ ҰСН

7.18.3/37


Құрастырушы:______________________________проф. О.Қ.Жармакин

Шетел филология кафедрасы

5В021000 «Шетел филологиясы» мамандығы күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«

Жалпы тіл білімі»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___»___________201_ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

201_ж. «___»_____________кафедра отырысында ұсынылган №________хаттама.

Кафедра меңгерушісі_________________Каирбаева А.К. 201_ж. «___»____________________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_________201_ж. «___»___________№____хаттама

ОӘК төрағасы____________________________Жуманкулова Е.Н. 201_ж. «___»_____________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Олжабай Қайкенұлы Жармакин

Шетел филология кафедрасының профессоры

Шетел   филология  кафедрасы   Ломов   көш.  64  орналасқан   оқу   ғимаратында   А-422

аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 67-36-31, ішкі тел. 11-33.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын 

(Syllabus)

бекіту парағы

Нысан ПМУ ҰСН

7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Гуманитарлық-педагогика

факультетінің деканы 

___________Сарбалаев Ж.Т.

201_ ж . «

__» ___________2 Пән туралы мәліметтер

Бүл пән  3  семестрде оқытылады, пәнге  90  сағат берілген, оның ішінде  аудиториялық  30

сағат,  СӨЖ  60  сағат.  Қорытынды бақылау  -  3  семестрдің соңында  тест  түрінде  өтетін

емтиханда өткізіледі.Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік

жұмысының

сағат саны

Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


льщ

жеке


барлығы

СРС


П

3015


15---

6015


3

2

3015

15

--

-

6015

емт


2

Бар-


лығ

ы

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы4.1 Пәннің мақсаты - «Жалпы тіл білімі» курсының мақсаты - тілдің даму кезеңдерін, 

сондай-ақ .онын қазіргі заманғы фонетикалык, грамматикалық және лексикалық 

кұрылымын оку, болашак филолог мамандарды тілдің қазіргі жүйесі мен құрылымдык 

ерекшеліктерімен таныстыру. 4.2Пәннің міндеттері:

1) жүйедегі тілдік құбылыстарды сипаттау, олардың табиғаты мен қызметін анықтау;

2) тілдің фонетикалық, грамматикалык және лексикалық жүйелері дамыуның негізгі 

тенденцияларын қарау;

3) тілдің сөздік және фразеологиялық дамуының негізгі жолдарын, механизмдерін және 

әдістерін анықтау;

4) тілдің формалды-мағынадық құрылымы мен сөздегі грамматикалық бірліктердің 

қызметі туралы ғылыми көзқарастарды қалыптастыру;

5) алған білімді теориялық жинақтау болып табылады. 

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар Осы пәнді меңгеру 

нәтижесінде студенттерде:

түсінігі қалыптасуы тиіс:

-

тіл теориясы негіздерінің мәнін объектісін;-

лингвистикалык және қоғамдық ғылымдардың тобында аталған пәннің орны; 

білуі тиіс: 

-

тіл теориясының түсінік аппараты; -

тілдің негізгі даму сатылары;

-

тіл теориясының дамуының қазіргі заманғы қарқыны және негізгі процестері.қолынан келуі тиіс:     

-

барынша маңызды және типтік тіл құбылыстарын түсіндіру;-

тіл құбылыстарының интерпретациясын өз бетімен атқару;

-

алған білімді тілдік жағдаяттарда және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану;-

өздігінен қорытындылар жасау. 6 Пререквизиттер

-

тәжрибелік грамматика, -

тәжрибелік фонетика, 

-

тіл біліміне кіріспе.7 Постреквизиттер

-

мәтін лингвистикасының негіздері;-

лингвистиканың басқа да теориялық курстары8 Тақырыптық жоспар 

3 семестр

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Лекция

Семинар

СӨЖ

1

Ішкі лингвистика - тіл құрылысы туралы ілім. Тілдік

жүйенің көп-сатылығы.

2

2

82

Сыртқы лингвистика - тілдің 

тілден тыс іс- әрекетімен 

байланыс туралы ілім. 

Психолингвистика (сөйлеу, 

сөйлеу іс- әрекеті). 

Социолингвистика. Тіл 

қызметтері. Тілдің өмір сүру 

түрлері.       

2

28

3

Тілдер қарым- қатынасы. Билингвизм, оның түрлері. 

Диглоссия. Тіл және этнос. 

Этнолингвистика.

2

28

4

Тіл қызметінің коммуникативті аспектісі. 

Прагмалингвистика. Дискурс,

оның түрлері.

2

28

5

Тілдің әлемдік көрінісі. Тілдегі білімді түсіну 

әдістері. Когнитивті 

лингвистика.

2

28

6

Лингвистикалық типология. Контрастивті лингвистика.

2

28

7

Лингвистикалық зерттеу әдістемелері. Дистрибутивті 

3

312

әдіс. Компоненттік зерттеу 

әдісі.                       Сағаттардың жалпы саны

15

1560

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

1 тақырып Ішкі лингвистика - тіл құрылысы туралы ілім. 

Тілдік жүйенің көпсатылығы.

2 тақырып Сыртқы лингвистика – тілдің тілдең тыс іс- әрекетімен байланыс туралы ілім. 

Психолингвистика (сөйлеу, сөйлеу іс- әрекеті). Социолингвистика. Тіл қызметтері. Тілдің 

өмір сүру түрлері.

3 тақырып Тілдер қарым- қатынасы. 

Билингвизм, оның түрлері. Диглоссия. Тіл және этнос. Этнолингвистика.

4 тақырып Тіл қызметінің коммуникативті аспектісі. 

Прагмалингвистика. Дискурс, оның түрлері.

5 тақырып Тілдің әлемдік көрінісі. 

Тілдегі білімді түсіну әдістері. Когнитивті лингвистика.

6 тақырып Лингвистикалық типология. 

Контрастивті лингвистика.

7 тақырып Лингвистикалық зерттеу әдістемелері. 

Дистрибутивті әдіс. Компоненттік зерттеу әдісі.

10 СӨЖ тақырыптары

Студенттің өздік жүмысының мазмүны

СӨЖ түріЕсеп беру

нысаны


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққандағы

көлемі


1 Тәжірибе сабақтарына 

дайындық


жұмыс дәптері

Сабаққа 


қатысуы

20

2 Дәрістерге дайындықауызша

тексеру


20

3 Бақылау

шараларына

дайындық


МБ 1 , М Б 2

20

Барлығы:

60

ШФ-101 тобының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған «Жалпы тіл

білімі» пәнінің бақылау шараларының күнтізбелік

кестесі


1 рейтинг

Апталар


1

2

34

5

67

8

Барлықұпай

Бақылау түрі бойынша 

жоғарғы үпай

10

1010

20

1010

10

20100

Сабаққа қатысу,  

дайындық және 

топтағы  жұмыс

Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

40

СӨЖ жасауТ 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


40

Бақылау жұмысы

Б

Ж1

10Б

Ж2

1020

1 рейтинг

Апталар

1

23

4

56

7

8Барлық

ұпай


Бақылау түрі бойынша 

жоғарғы үпай

10

10

1020

10

1010

20

100Сабаққа қатысу,  

дайындық және 

топтағы  жұмыс

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

40СӨЖ жасау

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

40

Бақылау жұмысыБ

Ж1

10Б

Ж2

1020

2 рейтинг

Апталар


9

10

1112

13

1415

Барлық


ұпай

Бақылау түрі бойынша 

жоғарғы үпай

10

20 10

10

2010

20

100Сабаққа қатысу,  

дайындық және 

топтағы  жұмыс

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д535

СӨЖ жасау

Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

35

Бақылау жұмысыБ

Ж1 


10

Б

Ж2 10Б

Ж3

1030

1 рейтинг

Апталар

1

23

4

56

7

8Барлық

ұпай


Бақылау түрі бойынша 

жоғарғы үпай

10

10

1020

10

1010

20

100Сабаққа қатысу,  

дайындық және 

топтағы  жұмыс

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

СқД5

Сқ

Д5Сқ

Д5

40СӨЖ жасау

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

Т 5


Т 5

40

Бақылау жұмысыБ

Ж1

10Б

Ж2

1020

Шартты белгілер: СҚ - сабаққа қатысу, Д - сабаққа дайындық, Т - тапсырманы орындау, БЖ -

Бақылау жұмысын орындау және бақылау шараларына қатысу.

Кафедра отырысында ұсынылған 201_ж. «___»_________№_____хаттама.Кафедра меңгерушісі_________ Каирбаева А.К. 20 1_ж. «___»____________

11 Курс саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз - сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында

белсенділік көрсету, топтастарының оқуына  әсер  ету.  Топ  жұмысына қатысудың санына

сапасы маңыздырақ. Сабаққа кешікпей келу қажет.

Студент   әр  сабаққа   дайындалып   келуге   міндетті.   Сабаққа   дайындық   бақылау

жүмыстарымен,  тест  тапсырмаларымен,   ауызша   сұраумен   тексеріледі.   Барлық

тапсырмалар белгіленген мерзімде даяр  болу  қажет. Кешігіп жасалған тапсырма үшін  1

балл қойылады.Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қытасып,

берілген  тапсырмаларды  уақытымен  және дүрыс орындаса  -ең жоғарғы  үпай  100  үпай

қойылады. Курста өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады.

«Жалпы   тіл   білімі»  пәні  бойынша  емтихан   өткізіледі.   Қорытынды   бақылау

семестрдің соңында ауызша емтихан түрінде өткізіледі. Емтиханда диалогты жатқа дұрыс

интонациямен айтып беру, жаңылтпаштарды жатқа айту тапсырмалары орындалуы тиіс.

Сәттілік тілейміз!

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. Алматы, «Санат» 1996-240 б. 

2 Хасенов Ә. Тіл теориясының мәселелері. - Алматы, «Мектеп» 1985.-152б.

3 Хасенов Ә. Тіл білімі (оқу құралы). - Алматы «Санат» 1996. 410б. Қосымша:        

4 Қордабаев T.P. Жалпы тіл білімі. - Алматы, 1999.- 195 б.Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 66.36 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет