ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 100.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі100.39 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37            Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Химия және хмиялық технологиялар  кафедрасы

5В072700   –   Тамақ   өнімдерінің   технологиясы   мамандығының   сырттай   оқу

нысанындағы студенттеріне арналған

   

Органикалық химия ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


                                                                             

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38                    БЕКІТЕМІН

                    ХТжЖФ деканы

                     _______ Ахметов Қ.Қ.

                   20__ж. «___»________

Құрастырушы:               аға оқытушы, х.ғ.к. Колпек А.К.    

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

 

5В072700   –   Тамақ   өнімдерінің   технологиясы   мамандығының   сырттай   оқунысанындағы студенттеріне арналған

   


Органикалық химия  пәні бойынша оқыту бағдарламасы 

(Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі_________Жапаргазинова К.Х. 20__ж. «____» ________

 

 ХТжЖФ   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған   20_ж.   «_____»__________

№____ хаттама

ОӘК төрайымы_____________Буркитбаева У.Д.  20_ж. «_____»___________

 

КЕЛІСІЛГЕН  

Биотехнология кафедрасының меңгерушісі______Омаров 20__ж. «__» _____

 

 

                                                                             1 Оқытушылар жөнінде мәліметтер

Дәріс сабақтарын, тәжиребелік және лабораториялық сабақтарды жұргізетін

оқытушы - аға оқытушы, х.ғ.к.  Колпек Айнагуль Колпекқызы

Кафедраны «Химия және химиялық технологиялар» А корпусында, 

аудитория А-509 табуға болады. Телефон 67-36-51 (173)

2 Пән туралы мәліметтер

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке


барлығы

ОСӨЖ


3

2

126,0

-

12,072

39,0


емтихан

Бар-


лығы

2

126,0

-

12,072

39,0


4 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Пәнді   оқытудың   мақсаттары   –  органикалық   химияның   негізгі

бөлімдері   –   органикалық   химиядағы     теориялық   ұғымдар,   көмірсутектер,

көмірсутектердің     функционалды     туындылары,   көмірсулар   және

гетероциклді қосылыстардан  студенттерге қажетті білімдер беру.Пәнді   оқытудың   міндеттері  –  студенттерді     органикалық   химия

теориясының  кәзіргі күйімен, органикалық қосылыстардың  негізгі топтарын

алудың  ең маңызды әдістері және химиялық қасиеттерімен, орынбасу және

қосыпалу реакцияларының механизмдерімен таныстыру.

Пәнді оқытудың барысында студенттер:

білуі   керек  «Органикалық   химия»   пәнін   зерделеу   нәтижесінде

студенттер   органикалық   химия     теориясының   кәзіргі   күйін,   органикалық

қосылыстар мен   реакциялардың жіктелуін,   көмірсутектері және   олардың

туындыларының  ең маңызды алу тәсілдері мен  химиялық қасиеттерін, орын

басу және қосып алу реакцияларының  қарапайым механизмдерін  білуі тиіс.

істей   білуі   керек  пәнді   зерделеу   барысында   студенттер   теориялық

білімдерді   нақты   міндеттерді   шешу   үшін     қолдана   алатын,   изомерлік

қосылыстардың   құрылымдық   формулаларын  

  және   органикалық

реакциялардың схемаларын құрастыра алатын болуы тиіс.

6 ПРЕРЕКВИЗИТТЕР  - "Химия" пәнін игеру үшін төмендегі пәннің

негізгі мағлұматтары қажет:

1.

Мектептегі химия курсы2.

Бейорганикалық химия

3.

Физика


4.       Математика

7 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар

 

келесі


пәндерді меңгеру үшін қажет:

1. Аналитикалық химия

                                                                             


8 Пәннің мазмұны 

8.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с Тақырыптар атауы Сабақ түрлері бойынша

қарым-қатынастық сағаттар

саны

Дәріс


Зерт.

СӨЖ


1

2

3

4

5

1

Органикалық химия.Кіріспе.-

92

Көмірсутектер, олардың классификациясы.

Көмірсутектердің галогентуындылары.

1

29

3

Спирттер мен фенолдар.1

94

Альдегидтер мен кетондар.

1

1

95

Карбон   қышқылдары   және   оның

функционалды туындылары.

1

19

6

Окси-,   оксо-   және   амин   қышқылдары.Ақуыздар.

1

19

7

Көмірсулар.1

-

98

Нуклеин қышқылдары.

-

 -

9Барлығы:

6

6(12)

    72

8.2 Дәріс сабақтардың мазмұны және тізімі

1)   1.   Тақырып    Органикалық   химия  Кіріспе.  Органикалық

қосылыстардың   классификациясы   және   номенклатура

 негіздері.

Органикалық   реакциялар   механизмі,   байланыстың   гетеролиттік  және

гомолиттік   ыдырау   түрлері,   нуклеофилді   және   электрофилді   реагенттер

туралы   түсініктер.   Орталық   бөлшектер   түрлері:   карбокатион,   карбанион,

радикалдар, карбендер және комплекстер туралы түсінік. Бүрыштық  және

конформациялық кернеу.2)   2.   Тақырып

 

 

Көмірсутектер. 

Көмірсутектердің

галогентуындылары.  Көмірсутектердің   номенклатурасы   мен   изомериясы

(құрылымдық, кеңістік цис-, транс-изомериясы). Қаныққан және қанықпаған

көмірсутектердің қасиеттері. 

3) 3.

  

Тақырып Спирттер мен фенолдар. Спирттердің классификациясы

(бір-, екі- және үш атомды). Сутектік байланыс, оның пирттердің физикалық

қасиеттеріне және табиғи құрылымдардың түрақтылығына әсері. Бір атомды

спирттердің химиялық қасиеттері. 4)   4.   Тақырып  

 

Альдегидтер   мен   кетондар.  Альдегидтер   мен

кетондардың   классификациясы.   Карбонил   топтың  құрылысы,   полярлығы

мен полярлануы. Карбонил- қосылыстардың химиялық қасиеттері.

5) 5. Тақырып  Қарбон қышқылдары  және  оның  функционалды

туындылары.   Карбоксил   топтың   және   карбоксилат-   анионның

құрылысы.  Қышқылдар   ассоциациясы.   Қышқылдардың   реакциялық

қабілеттілігінің жалпы сипаттамасы. Карбон қышқылдарының функционалды

                                                                             туындылары; тұздар, галогенангидридтгер, қышқылдар ангидриді, нитрилдер,

амидтер, күрделі эфирлер. 6)  6. Тақырып  Окси-, оксо- және амин қышқылдары. Ақуыздар.

Окси-,   оксо-   және   амин   қышқылдарының   классификациясы,   олардың

маңызды   екілдері.   Ауыстырылатын   және   ауыстырылмайтын

аминқышқылдары,   сүт,   пирожүзім   қышқылдары.   Биологиялық   ролі.

Ақуыздардың құрылысы мен құрамы туралы  түсінік (біріншілік, екіншілік,

үшіншілік, төртіншілік құрылысы).7)   7.   Тақырып  Көмірсулар.  Табиғатта   таралуы,   фотосинтез,

табиғаттағы ролі. Классификациясы. Моносахаридтердің құрылысы, олардың

стериоизомериясы. Д-,L- қатарлар. Ашық және түйық түрлері. 

8)   8.   Тақырып

 Нуклеин   қышқылдары.

 Нуклеозидтер,

нуклеотидтер,

нуклеин  қышқылдары.  Классификациясы, құрылысы,

РНҚ жоне ДНҚ-ның биологиялық ролі. 8.3 Зертханалық жұмыстардың мазмұны

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫр/с

Тақырыптардың

аттары

Лабораториялық

жұмыстардың мазмұны

Сағаттар

саны

1

Көмірсутектер. Көмірсутектердің 

галогентуындылары.

1. Техника қауіпсіздік ережелері.

2. Алкандардың алынуы және 

қасиеттері

3. Этилен және ацетилен 

қатарындағы көмірсутектердің 

алынуы және қасиеттері  

2

2

Спирттер мен фенолдар.Спирттердің алынуы және 

қасиеттері

1

3

Альдегидтер 

мен


кетондар.

Альдегидттер мен кетондарды 

алу және олардың қасиеттері

1

4Карбон

 

қышқылдарыжәне оның функционалды

туындылары.

Бірнегізді карбон 

қышқылдарының алынуы және 

қасиеттері

1

   Барлығы:6 (12)

8.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны   

                                                                             8.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

 СӨЖ түрі Есеп беру формасы

Бақылау


 түрі

 Сағат


көлемі

1 Дәрістік

сабақтарға

дайындық


Сабақтарға

қатысу


6

2 Лабораториялық

сабақтарға

дайындық


Қажетті   кестелерді

және т.б. дайындау.

ЛЖ лұқсат алу 

12

3 Лабораториялықсабақтарды

қорғау


Қорытынды   жазу

және есеп беру

ЛЖ қорғау 

6

4 Үйге берген тапсырманы 

орындауға

Жұмыс дәптері

Сабақтарға

қатысу

18

5 Семестрлік тапсырмаларды 

дайындау


Отчет 

Қорғау


20

6 Бақылау іс – 

шараларға 

дайындық


МБ 1, МБ 2,

аралық бақылау

және т.б. 

10

  Барлығы:72

8.4.2   Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптардың

тізімі 

. Органикалық химия пәні, оның биология және медицинамен, азық-

тұлік  өнімдермен  байланысы, негізгі бағыттары.  Табиғаттағы органикалық

қосылыстар  алуандалағының   арасындағы  көміртек атомының алатын  орны

және ерекшелігі. Молекуланың кеңестік құрылысы туралы түсінік. Химиялық

байланысының   электрондық   теориясы.  Органикалық   қосылыстардағы

байланыс   түрлері.   Гибридтену   түрлері,  қосарлыну,   молекулярлы

орбитальдар   туралы   түсінік.   Электртерістік,  электронды   эффекттілер,

молекуладағы атомдардың өзара әсері. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,3,4,6,7,10]

2.  С-Н   және   С-С,   қос   ((-байланыс),   диенді,  үш   байланыстарының

табиғаты.   Біріншілік,   екіншілік   және   үшіншілік  көміртек   атомдарындағы

байланыстың   беріктілігінің   айырмашылығы.   Ашық

 және   тұйық

қосарланған   жүйелер.Ароматтылық   критерийлері.  Нуклеофильді   орын

басудың жалпы  зандылықтары. SN1 және SN2 механизмдар туралы түсінік.

Элиминирлеу  реакциялары.   Қаныққан,   қанықпаған   және   ароматты

галогентуындыларының

 химиялық   қасиеттерінің   салыстырмалы

сипаттамасы, галогеннің жылжымалдығымен байланыстыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,4,5,8,12]

                                                                             3.  Көп атомды спирттер - этиленгликоль, глицерин, осы  спиртгердің

ерекше   қасиеттері.  Фенолдар.   Бір-,   екі-   және   үш   атомды   фенолдардың

маңызды   өкілдері.  Ароматы       сақина     және     гидроксил     топтың     әсері.

Салицил       препарттарды,   антиоксиданттарды,       инсектицидтарды,

дезинфекциялаушы   заттар   алуда фенол мен оның туындыларын колдану. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [3,5,7,10,11]

4.  Окстоптың   реакциялық   қабілеттілігінің  карбонил   құрамдас

қосылыстардың  құрылысымен байланысы. Оксотопқа  (-орында) орналасқан

донорлы және акцепторлы орынбасарлардың  альдегидтер  мен   кетондардың

химиялық   касиеттеріне   әсері   (альдольды-кротонды

 конденсация,

галогендеу).   Глицерин   альдегиді   және   оның   моносахаридтердің,

амино-   және   оксиқышқылдадың   абсолютты

 конфигурацияларын

анықтаудағы ролі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,3,4,5,10,12]

5.  Дикарбон   кышқылдары.   Екі   негізді   қанықпаған  қышқылдар.

Фумар   және   малеин   қышқылдары.   Олардың  құрылыстарындағы

өзгешелік және қасиеттері. Ароматты карбон  қышқылдары (бензой, корич

қышқылдары).   Фенол   қышқылдары   (галл,  протокатехты).   Жоғары   карбон

қышқылдары (пальметин, стеарин, арахидон  және т.б.). Бейтарап липидтер,

фосфолипидтер, олардың биологиялық ролі. 

6.

 Оксиқышқылдардың   стереохимиясы.   Окси-   және   аминқышқылдарының   дегидратациясы,   нәтиженің   окси-,   амино   және

карбокситоптың өзара орналасуынан байланыстығы. Окси-, оксо- және амин

қышқылдарының   химиялық   қасиеттері   мен   алу   жолдары.   Пептидті

байланыс, оның құрылысы. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [2,3,6,7,9,10]

7.  Сақиналы   —   тізбекті   таутомерия.   Фишер  формуласынан   Хеуорс

формулаларына   өту.   Конформациялары:   "кресло"  және   "ванна".   Аксилді

және   эквоториалды   байланыстар.  Гликозидтер,   агликондар,   олардың

табиғатта   таралуы.  Полисахаридтер.   Крахмал,   клетчатка,   пектиндар.

Олардың құрылысы туралы түсінік. Биологиялық ролі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2,3,5,6,8]   

 

8.  ДНҚ  молекуласының   түрақтылығына   гетероциклды   негіздердің

арасындағы сутектік байланыстың әсері. Ақуыз биосинтезі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,3,4,7,9,11]  

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Органикалық   химия   пәнін   оқу   арқылы   студенттер   химиялық

процестердің   адам   ағзасындағы   маңызын   және   олардың   биологиялық

үрдістермен   танысады.   Органикалық   қосылыстардың   қасиеттерін   зерттей

отырып,   адам   ағзасына   тигізетін   әсерін   және   ағзадағы   айналымы   туралы

біледі.   Ары   қарай   аналитикалық   химия   пәнін   оқуға   алғашқы   мағлұматтар

алады.   Сонымен   қатар   органикалық   химия   пәнін   оқу   арқылы   студенттер

органикалық қосылыстардың табиғаттағы, топырақтағы, ағзадағы айналымы,

туралы түсінікті қалыптастырады.

                                                                             


10 КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Курстың   кейбір   құрауыштарынан   сіздің   білімдерініздің   денгейі

балдармен бағаланады. Айталық, бір сағаттық   сабаққа қатысқаны, сабаққа

дайындық,  топтағы белсенді жұмыс үшін  лекциялық сабақ бойынша 2,0 бал,

практикалық сабақ бойынша 3,0 бал және  екі сағаттық лаборатриялық сабақ

бойынша   2,0   бал   қойылады.     Екі   сағаттық   лабораториялық   жұмысты   дер

кезінде орындағаны және қорғағаны үшін 10,0 бал қойылады. 

Мен   сізден   оқу   үдерісіне   белсенді     қатысуыңызды   сұраймын.     Оқу

үдерісіне   белсенді  қатысу  дегеніміз -   сабақтарға  қатысу,    талқылауларда

және   топ жұмысында белсенді болу,   курста бірге   оқитындарға көмектесу.

Топ жұмысына қатысу  сапасы сандық  көрсеткішке  қарағанда маңыздырақ.

Мен сізден сабақтарға   кешікпеуіңізді сүраймын.   Сабақтардағы кез келген

тәртіп бұзушылық тіпті аудиториядан шығарып жібергенге дейін жазаланады.

Сабақтарды жібергені үшін мен мынадай айыптау шараларын  белгілеймін:

себепсіз  бір лекцияға қатыспағаны үшін 2,0 бал  алынып тасталады;себепсіз   екі сағаттық лабораториялық сабаққа   қатыспағаны үшін

2,0 бал алынып тасталады;

себепсіз бір сағаттық   практикалық сабаққа   қатсыпағаны үшін 3,0бал алынып тасталады;

жіберген  сабақтарды жұмыспен өтегені үшін  практикалық  сабаққа1,0 бал, лабораториялық  сабаққа 2,0 бал қойылады.

Барлық аудиториялық  уақыт лекцияларға,  оқығанды  талқылауға, өз

ойларын   айтуға   және     лабораториялық   жұмыстар,     жаттығулар   орындауға

бөлінеді.   Сіздің   дайындығыңыз     бақылау   жұмыстарымен,     тестілермен

коллоквиумдар     тапсырумен,   ауызша,   жазбаша,   және   түйдектеп   сұраумен

тексеріледі.  Барлық тапсырмалар дер кезінде орындалуы керек. Кешіктіріліп

орындалған  тапсырмалар   1,0  балға кем бағаланады.  Емтихандарда немесе

сұақтарға     жауап   бергенде,    жазбаша   бақылау  жұмыстарын     орындағанда,

коллоквиумдар тапсырғанда көшіріп   жазуға тиым салынады. Егер   кейбір

себептермен   бақылау   шараларын   жүргізген   кезде   сіз   оған     қатыспаған

болсаңыз,  онда сізге  келесі сабақ  басталғанға дейін  тапсыруға мүмкіншілік

беріледі.  Олай болмаған жағдайда сіз «0» бал аласыз.

Әрбір семестрде екі аралық бақылау   белгіленген.   Онда тақырыптар

бойынша   коллоквиумдар,   жазбаша   бақылау   жұмыстарын   немесе     сәйкес

бөлімдердің материалдары бойынша тестілеу өткізу көзделген.   Қорытынды

емтихан  жазбаша түрде  әрқайсысы үш сұрақтан тұратын билеттер бойынша

өткізіледі.   

Р1(2) = ЕҮ 1(2)*0,6 + МБ1(2)*0,4

ЕҮ – енбек үлгерімі 

МБ – межелік бақылауСтуденттердің білімдерін бағалау шкаласы

                                                                             Қорытын-

ды баға, 

балл 

(И)


Ұпайдың

сандық


эквиваленті

(Ц)


Ұпайдың

әріптік


эквиваленті

(Б)


Дәстүрлі баға  (Т)

Емтихан, диф.

Сынақ

Сынақ


95 - 100

4

AӨте жақсы

Есептелді

90 - 94

3,67


A-

                                                                             85 - 89

3,33


B+

Жақсы


80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағат65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 59


1,33

D+

50 – 541,0

D

  490

F

Қанағатсызесептелмеді

11 Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1.

Травень Ф.В. Органическая химия / -М.: Академика, 2008 ж. 2.

Реутов О.А. Органическая химия Ч.2. /-М.: БИНОМ, 2007ж. 

3.

Дроздов А.А. Органическая химия / -М.: ЭКСИМО, 2007ж.4.

Сейітжанов Ә.Ф. Органикалық химия /-Алматы: Print-S, 2005ж.

5.

Утелбаева А. Химия. Оқулық /-Алматы, 2006 ж.6.

Угай Я.А. Общая и неорганическая химия /-М.: Высшая школа,

2007 ж.

7.

Иванов В.Г. Органическая химия /-М.: Академия, 2006 ж.Қосымша әдебиеттер

8.

Қолұшпаева   А.Т.   Органикалық   химиядан   зертханалықжұмыстар /-Алматы, 2003ж.

9.

Иванов В.Г., Гева О., Гаверова Ю.Г. Практикум по органическойхимии. /- М.: Академия, 2002.

10.


Березин Б.Д. Курс современной органической химии /-М.: 

Высшая школа, 2003ж.

11.

Артеменко А.И. Органическая химия /-М.: Высша школа, 2005 ж.12.

Грандберг И.И. Органическая химия /-М.: Дрофа, 2005ж.

Органикалық химия пәні бойынша сабақтағы және СӨЖ тапсырмаларын 

тапсыру және орындау бойынша

сырттай оқитын студенттердің 

Бақылау іс шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі


АҮ бойынша максималды

балл


Бақылау түрі

                                                                             Тапсырманы

беру мерзімі

Тапсыру

мерзімі


1 сабақ

үшін


барлығы

Дәрістерге дайындалу 

және қатысу

4

24қабылдау

сессиясында

Сабақ кестесі

бойынша


Қатысу

Лабораториялық 

сабақтарға қатысу және 

дайындалу

7

21

1,2,3апталарыда

(2 сессия)

Сабақ кестесі

бойынша


Конспект

Лабораториялық 

сабақтарды орындау және

қорғау


8

24

сессияның1,2,3

апталарында

Сабақ кестесі

бойынша


ЛЖ қорғау,

есеп


Практикалық сабақтарға 

қатысу және орындау

16

сессияаралықмерзімде

Сабақ кестесі

бойынша

Конспект


Қосымша материалдарды 

орындау


5

15

сессияның1,2,3

апталарында

сессия кезінде

Конспект


100

Межелік бақылауды 

тапсыру

Сессия кезіндеСабақ кестесі

бойынша


Тест 

Кафедра меңгерушісі ______ Жапаргазинова К.Х. 20__ж. «___» ________                                                                             

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 8 Пәннің мазмұны
    • Тақырыптар атауы
  • C-

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 100.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет