Пәнді оқыту бағдарламасының титулдық парағыжүктеу 79.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.04.2017
өлшемі79.85 Kb.

Пәнді оқыту бағдарламасының

титулдық парағы      

(

Syllabus)Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

АЖ-дегі деректер базасы пәні бойынша

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының  студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәнді оқыту бағдарламасын

бекіту парағы

(

Syllabus)Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38      БЕКІТЕМІН

                                                                       ФМжАТ факультетінің деканы 

                                                                 

      ______________Испулов Н.А.

                                                                        «___»__________ 2012 ж.

Құрастырушы: ИжАЖ кафедрасының аға оқытушысы Жақсылықов Ә.Е.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

АЖ-дегі деректер базасы пәні бойынша

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының сырттай оқу түрінде

оқитын студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ     

(

Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының

негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған 2012 ж. «___»_________ №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі ___________________ Оспанова Н.Н.

                           (қолы)

Физика,   математика   және   ақпараттық   жүйелер   факультеттің   әдістемелік

кеңесімен құпталған 2012 ж. «_____»______________  №____хаттама

ӘК төрағасы __________ Искакова А.Б. «____»_____________2012 ж.

                             (қолы)                                                    (күні)1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараты 

Жақсылықов Әсет Егінайұлы

Ақпараттық жүйелер магистрі, информатика және ақпараттық жүйелер

кафедрасының аға оқытушысы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы А1 корпуста (Ломов

к-сі, 64) орналасқан, ауд. А1-102, тел. 67-36-87 (ішкі 11-25)2 Пән туралы мәліметтер

Курс   3   кредитті   пән.   Пән   бойынша   9сағ.   дәрістік   сабақтар,   6сағ.

тәжірибелік   және   3сағ.   зертханалық   сабақтар   жоспарланған.   Пәннің

тақырыптық   жоспарына   кірмейтін   тақырыптарды   өз   бетімен   оқып-үйренуі

үшін   студенттердің   117сағ.   студенттердің   өздік   жұмысы   қарастырылған.

Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың,   межелік   бақылаулардың   және   емтихан   сессиясының

кестелерін   оқу   үрдісін   бақылау   бөлімі   құрастырады.   Сабақтар   бекітілген

сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

3 Пәннің жұмыс көлемі

То

птар

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

 с

аны

Аудиторлық сабақтар

бойынша контактілі

сағаттардың саны

Студенттердің

өздік жұмыстары

сағаттарының

саны 


Бақылау

формасы


барлығ

ы

дәрістәжіри

бе

зертхана

барлығы СОӨЖ

ҚАЖ-101қ

2

39

9

39

6

3117

18

емтиханБарлығы

18

96

3

11718

4 Курстың мақсаттары мен міндеттері 

1.1Пәнді оқыту мақсаттары:

Деректер   қорын   жобалаудың   негізгі   теориясын   оқыту,   деректермен

жүргізілетін  негізгі  әрекеттер,   деректерді   өңдеу   және  іздеуді   ұйымдастыру

әдістері.1.2Пәннің міндеттері: 

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;


- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.

1.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:  

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;

- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.1.4 Пререквизиттер: 

1. информатика;

2. программалау тілдері және технологиялары;

3. объектілі-бағытталған программалау;2. Қолданылатын әдебиет

Негізгі:

1. Система управления БД и знаний: Справочное издание /А.Н.Наумов, 

А.М.Ведров, В.К.Иванов и др. —М.:Финансы и статистика, 2002. -348с.

2. Базы данных: интеллектуальная обработка информации В.В.Корнеев, 

А.Ф.Гареев, С.В.Васютин. —М.:Нолидж, 2000. -352с.:ил.

3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в  Delphi  6. Учебный курс.

— СПб.:Питер, 2002.— 352с.: ил.

4. Фаронов   В.В.   Шумаков   П.В.  Delphi  4.   Руководство   разработчика   баз

данных. – М.: “Нолидж”, 2005. –560с.: ил.

5. Фаронов   В.В.   Шумаков   П.В.  Delphi  5.   Руководство   разработчика   баз

данных. – М.: “Нолидж”, 2000. –640с.: ил.

6. Хендерсон   К.   Руководство   разработчика   баз   данных   в  Delphi  2/Пер.   с

англ. – К.: «Диалектика», 2006. –544с.

7. Когсвелл   Д.   Изучи   сам   программирование   баз   данных   в   Delphi   2.0…

сегодня/Пер с англ. –Мн.: ООО “Попурри”, 2005. -448с.: ил.

8. My SQL, 3-е издание.: Пер с англ.-М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 1168

с. 

9.   Основы   реляционных   баз   данных/Пер,   с   англ.   —   М.:   Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. — 384 с.: ил.

Қосымша:

10. Конопка   Р.   Создание   оригинальных   компонент   в   среде  Delphi:   Пер   с

англ./Рэй Конопка. –К.: НИПФ “ДиаСофт Лтд”, 2000. –512с.


Пәннің тақырыптық

                   жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10  3 Пәннің тақырыптық жомпары

3.1 Орта кәсіптік білім негізіндегі қашықтан оқу түр, түскен жылы 2012

ТАҚЫРЫПТАРСАҒАТ САНЫ

Дәріс


Тәжір

Зерт


Сөж

1

АЖ-дегі деректер базасы және ДББЖ.1

1

302

Деректер моделі.

3

1

130

3

Қазіргі   заманғы   ДББЖ-да   деректербазасын құру

2

11

30

4Деректер базасын жобалау

3

31

27

Барлығы9

6

3117

4. Теориялық курс мазмұны

4.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. АЖ-дегі деректер базасы және ДББЖ.

Ақпарат   және   мәліметтер.   Ақпараттық   қатынастар   және   деректердің

өзара байланыстары. Деректер базасының заттық салада ақпраттық модель

ретінде көрсетілуі. Деректер банкі. Деректер сөздігі. 

ДББЖ   немесе   МҚБЖ   деректер   базасын   құру   және   өңдеу   құралы.

Деректер   банкінің   қолданушылары.   Деректер   базасының   әкімі   және   оның

функциялары.   Деректер   банкінде   сұрастарды   өңдеу.Деректер   базасында

қолданылатын деректер қасиеті: тәуелсіздік, интеграция, қорғау, қосалқылау.

Деректердің бүтіндігі. Схема және схема бөлшектері.

Деректер   банкіде   қолданылатын   тілдер:   суреттеу   тілі,   деректерді

қимылдату   тілі   және   сұраныс   тілі.   Дерекетрді   ұсыну   деңгейлері:   сыртқы,

концептуалды, ішкі.

Базадағы деректерге қолданылатын негізгі опреациялар: жүктеу, түзету,

іздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризация (құрылымды бұзу).Тақырып 2. Деректер моделі

Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын негізгі

операциялар. Деректер моделін таңдау. 


Иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдер, олардың құрылым

түрлері. Қатынас, атрибут. Деректер базасындағы қатынастарды біріңғайлау.

Реляциялық   алгебра   мен   реляциялық   есептеу.   SQL   тілінде   деректерді

өңдеудің   негізгі   операторлары.   Реляциялық   модельдің   кемшіліктері   мен

артықшылықтары. 

Тақырып 3. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

ДББЖ   –ның   негізгі   терезесі   және   онымен   жұмыс   Деректер   базасын

құру.   Деректер   базасымен   жұмыс   істейтін   басқару   элементтері,   олардың

қасиеттері мен әдістері.

ДББЖ –да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының

программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер

бойынша   іздеу,   деректер   базасы   бойынша   жаңартулар.   ДББЖ   –да

қосымшаларды өңдеу үлгілері.Тақырып 4. Деректер базасын жобалау

Деректер   базасының   өмір   деңгейінің   ұзақтығы.   Деректер   базасын

жобалаудың     жалпы   суреті.   Талаптарды   түрге   келтіру   және   талдау.

Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау. Физикалық жобалау. 

Деректер   базасының   теориясының   даму   теңденциялары.   Деректер

базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолдануы.4.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып 1. АЖ-дегі деректер базасы және ДББЖ.

1. Ақиқат- байланыс әдісін қолданумен жобалау;

2.   Қазіргі   заманғы   деректер   қорларын   басқару   жүйесін   (ДҚБЖ)   таңдау

арқылы үйренуТақырып 2. Деректер моделі

1. SQL-да сұраныс жасау

2. Асcеss бағдарламасында жасалған деректер қорын Дельфи программалау

ортасымен қосу.Тақырып 3. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

1. Database Desktop базасында жұмыс жасау.

2. Дельфидағы Table, Quire  компоненттерін пайдаланып программа жасау.

3. Paradox-e қорында деректер қорын жасау.Тақырып 4 Деректер базасын жобалау

1. Дельфидағы ADO компонентің пайдаланып программа жасау.

 


4.3 СӨЖ мазмұны

СӨЖ мазмұны қашықтан оқыту түрі

СӨЖ түрі


Есеп   беру

түрі


Бақылау түрі 

Сағат саны

сырттай

1 Дәріс сабақтарына дайындықСабаққа қатысу 25

2 Тәжірибелік   сабақтарға   дайындық,

ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс


дәптері

Сабақтарға

қатысу

25

3 Аудиториялық 

сабақтардың

мазмұнына кірмеген материалдарды

оқу


Конспект

т.б


Коллоквиум т.б 25

4 Семестріллік

 

тапсырмалардыорындау

Реферат


т.б

СТ қорғау

25

5 Бақылау жұмыстарына дайындық МБ1,МБ2,

коллоквиум

(тест және т.б)

23

Барлығы117

4.4 СӨЖ мазмұны

1. АЖ-дегі деректер базасы жәнеДББЖ.

ДББЖ   немесе   МҚБЖ   деректер   базасын   құру   және   өңдеу   құралы.

Деректер банкінің қолданушылары. 

2. Деректер моделі

Иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдер, олардың құрылым

түрлері. Қатынас, атрибут. 

3. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

ДББЖ –да деректерді өңдеудің негізгі операциялардың орындалуының

программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер

бойынша іздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар. 4 Деректер базасын жобалау

Талаптарды   түрге   келтіру   және   талдау.   Концептуалды   жобалау.

Логикалық жобалау. Физикалық жобалау. 


5. 

Сырттай бөлім студенттеріне арналған бақылау шаралары:

1 рейтинг

Ағынды


 

білім


сапасы

Апталар 

1 апта

2 апта

3 апта 100

Дәрістерге қатысу

10

10

1030

Тәжірибелік

жұмысын   орындау

және 


10

10

10

30

СӨЖ орындау және қорғау 30

Бақылау жұмысын қорғау10

Межелік бақылау

100

2 рейтинг

Ағынды


 

білім


сапасы

Дәрістерге қатысу

10

10

1030

Тәжірибелік

жұмысын   орындау

және 


10

10

10

30

СӨЖ орындау және қорғау 30

Бақылау жұмысын қорғау10

Межелік бақылау

100

6.  Курс саясаты 

«АЖ-дегі   деректер   қоры»  курсы   практикалық   курс   болып   саналады.

Сондықтан   міндетті   түрде   ағымдағы   бақылаудың   негізгі   түрін   құрайтын

барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып

табылады.

Егер   Сіз   барлық   сабақтарға   кешікпей   қатысатын   болсаңыз,   барлық

сабақтарға   дайындықпен   және   белсенді   қатысып   отырсаңыз,   барлық

тапсырманы   уақытында   және   сапалы   орындап   отыратын   болсаңыз,   онда

бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай

жинайсыз. 

Сабақтарға   қатысу   міндетті   болып   табылады.   Себепті   босатулар

студентті зертханалық  және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан

босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес

студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар. 

Дербес   компьютермен   жұмыстардан   алынған   практикалық   дағдылар

пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.  

Студент   сабаққа   кешігетін   болса,   сабаққа   кіргізілмейді   және


босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. 

Сабақтағы   ережені   бұзғаны   үшін   айып   салынады  –   бір   сабақтан   5ұпай алынып тасталады.

Барлық   аудиторлық   уақыттар   дәрістік   сабақтарға,   практикалық,

зертханалық   жұмыстарға   және   оқытушымен   студенттің   өздік   жұмысы

тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық  және барлық материалдарды

оқу   міндетті.   Сіздің   дайындықтарыңыз   ауызша   сұраулармен,   бақылау

жұмыстарымен   және   межелік   бақылаулар   тестілері   мен   тапсырмаларымен

тексеріледі. 

1   Семестрдің   ортасы   және   аяғында   100   балдық   шкаламен   ағымды

үлгерім анықталады (АҮ) 

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.Межелік   бақылауға   ағымды   үлгерімнен   баллдары   бар

студенттерғана жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады

(Р1 және Р2) 

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда

деканат МБ жеке  тапсырудың уақытын тағайындайды. 

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді 

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер   пәнен   жұмыс   жоспары   бойынша   курстық   жұмыс     және

емтихан   болса   онда   рейтингтан   өтуі   анықталу   кезінде   курстық

жұмыстың бағасы ескеріледі. 

РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.

Сырттай   оқитын   студенттерге     рейтингтен   өту   бағасы   келесі   түрде

есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі: 

-   жұмыс   бағдарламасы   бойынша   барлық   талаптарын:   СӨЖ   жұмыстарын,

барлық   зертқаналық   және   тәжірибелік   тапсырмаларды   жасап   өткізген

жағдайда 

-   курстық   жұмыстан   жақсы   баға   алса   және   соған   орай   рейтингі   50   –ден

жоғары болу керек.

5 Студенттің   әр   пәннен   оқу   жетістіктерінің   денгейін  (соның   ішінде

қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ),

қорытынды баға РӨ және ҚБ (қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп,

немесе курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4

6 КП/КЖ   комиссия   алдында   қорғалады.    Қорытынды   баға,   егер

студент   РӨ   және   қорытынды   бағалаудан   жақсы   баға   алған   жайдағана

есептеледі.   Егер   қорытынды   бағалауға   сепесіз   келмесе,   онда   ло

«қанағатанралық   емес»   деп   қабылданады   Емтиханның   нәтижесі   сол


күні немесе ерьенгі күні жарияланады.

7 Қорытынды бағалауда алған бағаны  жақсы бағаға көтеру үшін  

қайта тапсырылмайды.  

8 Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы 

түрде қайта оқиды.

Қорытынды бақылау екі тапсырмадан  тұрады:

1. Тест (60 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма 

Баға жүйесі.

Балмен


берілген

қорытынды

баға (Қ) 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті (Ц)

Әріп

жүйесіндеберілген

баға


Дәстүрлі жүйемен берілген баға

Емтихан, дифзачет

зачет

95 - 100


4

A

Өте жақсыесептелді

90 - 94


3,67

A-

85 - 893,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

Қанағаттанарлықемес

есептелме

ді


ПМУ ҰС Н 4.01.1/02

Танысу  парағы

Құжатпен танысқанадамның аты-жөні

Құжатпен


танысқан

уақыты


Қолы

Қолдың айқындалуыDocument Outline

  • БЕКІТЕМІН
  • Құрастырушы: ИжАЖ кафедрасының аға оқытушысы Жақсылықов Ә.Е.
    • (Syllabus)
  • Кафедра меңгерушісі ___________________ Оспанова Н.Н.
  • ӘК төрағасы __________ Искакова А.Б. «____»_____________2012 ж.
    • ПМУ ҰС Н 4.01.1/02

жүктеу 79.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет