Пəн туралы мəліметтержүктеу 93.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі93.08 Kb.

Пəн туралы мəліметтер:

Код - IZhCh 3218

Кредит саны – 2

Сағаттар саны – 90

Аудиториялық сабақтардың барлығы – 45

дəріс – 15

тəжірибе сабағы –15

СОӨЖ -15


СӨЖ – 45

Адамдар

Адамдар

мен

мен

жануарлар

жануарлар

иммунологиясы

иммунологиясы

Элективті компонент:

Пəннің мазмұны

Иммунология пəніне кіріспе. 

Иммунитеттің түрлері.Табиғи төзімділіктің

конституциялық факторлары

Антигендер.

Организмнің иммундық жүйесі. Организм қорғанысының

өзіне тəн факторлары.

Антиденелер мен олардың пайда болуы

Моноклоналдық жəне буданды антиденелер.

Иммунндық жауап

Вакциналар

Иммунитет реакциялары мен оларды тəжірибеде

қолдану: иммунитет жасушаларының реакциясы, 

серологиялық реакциялар

Иммунология пəніне кіріспе. 

Иммунитеттің түрлері.Табиғи төзімділіктің

конституциялық факторлары

Антигендер.

Организмнің иммундық жүйесі. Организм қорғанысының

өзіне тəн факторлары.

Антиденелер мен олардың пайда болуы

Моноклоналдық жəне буданды антиденелер.

Иммунндық жауап

Вакциналар

Иммунитет реакциялары мен оларды тəжірибеде

қолдану: иммунитет жасушаларының реакциясы, 

серологиялық реакциялар


Пəннің

Пəннің

мақсаты

мақсаты

:

:

Студенттерді

иммундық жүйе

органдарының

құрылымымен

олардың атқаратынқызметтерімен жəне

ерекшеліктерімен

таныстыру

Инфекция жəне

иммунитет

антигендер менантиденелер туралы

мағлұматтар беру

Иммунология

саласындағы

жетістіктерді

көрсету


олардың


организмдегі рөлін

түсіндіру

Иммунитет

реакцияларымен

студенттерді

тəжірибелік

тұрғыда

машықтандыруПəннің

Пəннің

міндеттері

міндеттері

:

:

Жануарларды гипериммундеу

жəне вакцина егу

жұмыстарын жүргізе білу

Студент антигендер мен

антиденелерді алу

тəсілдерін меңгеру

Бақылау ретінде

қолданылатын позитивті

жəне негативті қан

сарысуларын алу тəсілдерін

меңгеру


С

С

Т

Т

У

У

Д

Д

Е

Е

Н

Н

Т

Т

Б

Б

І

І

Л

Л

У

У

І

І

А

А

Б

Б

З

З

А

А

Л

Л

:

:

Антигендер

Антигендер

табиғатын

табиғатын

(

(антигендердің

антигендердің

түрлерін

түрлерін


)

)

ИммунолобулиндерИммунолобулиндер

құрылымы


құрылымы

мен


мен

атқаратын

атқаратын

қызметін


қызметін

Иммунитет реакцияларын

Иммундық

Иммундық


жүйе

жүйе


органдары

органдарыұлпаларыұлпалары

мен


мен

жасушаларын

жасушаларын

Организмде иммунитеттің пайда болуын

Иммунитет

Иммунитет

реакцияларын

реакцияларын

Организмде

Организмде

иммунитеттің

иммунитеттің

пайда

пайда


болуын

болуын


С

С

Т

Т

У

У

Д

Д

Е

Е

Н

Н

Т

Т

М

М

Е

Е

Ң

Ң

Г

Г

Е

Е

Р

Р

У

У

І

І

К

К

Е

Е

Р

Р

Е

Е

К

К

:

:

иммундық


иммундық

жүйе


жүйе

жасушаларын

жасушаларын

анықтауды

анықтауды

түрлі


түрлі

əдістерді

əдістерді

қолдана


қолдана

отыра


отыра

жануарлар

жануарлар

организміне

организміне

антигендерді

антигендерді

енгізуді


енгізуді

зертханалық

зертханалық

жануарлар

жануарлар

организмінен

организмінен

иммундық


иммундық

жүйе


жүйе

органдары

органдары

мен


мен

жасушаларын

жасушаларын

бөліп


бөліп

алуды


алуды

иммуноглобулиндерді

иммуноглобулиндерді

бөліп


бөліп

алу


алутазарту

тазарту


жəне

жəне


анықтауды

анықтауды

иммунологиялық

иммунологиялық

реакцияларды

реакцияларды

жүргізуді

жүргізудіПəн мазмұны:

Пəн коды -

МV 2216

Кредит саны – 3Барлығы– 135 сағат

Дəріс сағаты – 30

Зертханалық –тəжірибелік сабақ сағат– 15

СӨОЖ– 22,5

СӨЖ – 67,5

ТАҢДАМАЛЫ ПƏН:

Микробиология жəне вирусология


Микроорганизмдердің морфологиясы

Микроорганизмдердің

физиология

жəне


биохимиясы;

Вирустардың жалпы сипаттамасы;

Микроорганизмдердің генетикасы

Микроорганизмдердің сыртқы ортаға əсері;

Микроорганизмдердің зат алмасу механизмі ;

Анаэробты жағдайда көмірсудың алмасуы;

Биотехнологияда микроорганизмдердің метаболиті.


Мақсаты

Мақсаты

микроорганизмдердің

морфологиясы, құрамы, 

структурасы, өсуі жəне

номенклатурасы туралы толық

мəліметтер беру. 

микробиологиялық зерттеу арқылы

ауруға дұрыс диагноз қоя білуді жəне

тəжірибеде

жұмыстарды

жүргізе

алуды үйрету.

Міндет

Міндет

бактериялар қоздыратын

инфекциялардың алдын алудың

жəне емдеудің жаңа

тəсілдерімен жəне

микробиологиядағы балау

тəсілдерімен таныстыру

Студенті


жануарлардың

инфекциялық

патологиясындағы

микроорганизмдер

атқаратын қызметі

туралы мəліметтер

беру, 


С

С

Т

Т

У

У

Д

Д

Е

Е

Н

Н

Т

Т

Б

Б

І

І

Л

Л

У

У

Т

Т

И

И

І

І

С

С

Студент микроорганизмдердің (бактериялар, вирустар, 

саңырауқұлақтар) жануарлар патологиясындағы ролін, 

қоздырғыштардың биологиялық қасиеттерін, микробтың

көбеюін, қоршаған ортаға төзімділігін, микробтарға

химиялық жəне физикалық факторлардың тигізетін

əсерін, 

бактериялық жəне вирустық аурулардың ағзадағы

патогенезін, микроорганизмдерге қарсы иммунитеттің

пайда болу механизмін, диагноз қою əдістерін, 

химиотерапия жəне індеттік аурулардың алдын алу

шараларын білу қажет

зертханалық əдістердің көмегімен жұқпалы ауруларды

ажырата білу қажет. Ол үшін микроскопиялық препараттар

даярлауды, серологиялық реакцияларды қою, 

патологиялық материалдарды өңдеу жəне лабораториялық

жануарлар ағзасынан қоздырғышты бөліп алуды меңгеру

керек. 


С

С

Т

Т

У

У

Д

Д

Е

Е

Н

Н

Т

Т

І

І

С

С

Т

Т

Е

Е

Й

Й

Б

Б

І

І

Л

Л

У

У

І

І

К

К

Е

Е

Р

Р

Е

Е

К

К

Микробиологиялық жəне вируслогиялық жалпы шараларда

диагностикалық кешенді ұйымдастыру.

Вакцинаны, гипериммунды қан сарысуын,      

диагностикумдарды дұрыс пайдалана алу керек.

Бактериоллогиялық жəне вирусологиялық зерттеу

жұмыстарын орындай білуі. 

Микробиология жəне вируслогияда зерттеуге байланысты тез

арада шешім қабылдай білу.

Тасымалдау барысында сынамалар жəне құжаттармен жұмыс

жасай білу керек.


Пəн туралы:

Пəн коды – Mik2204, Mik2211, Mik2202, 

Mik2208 

Кредит саны–3

Барлығы – 90 сағат

Дəрістер сағаты – 15

Зертханалық- тəжірибелік сабақ– 30

СОӨЖ – 15

СӨЖ – 30


«25В072700 – АТӨТ», «05В080200 - МШӨӨТ» мамандықтары үшін

«Микробиология» пəні мазмұнына 5В080300 – Аң шаруашылығы жəне

аңшылықтану»,  «5В080400 – «Балық шаруашылығы жəне өнеркəсіптік

балық аулау» кіреді

Студент бактериологиялық зертханада микроскоптар жəне оның

құрылысы мен жұмыс істейді.  Зертханада стерильдеу

түрлерін, 

зертханалық жануарларға енгізу жолдарын үйрету

Студент бояу əдістерін меңгереді.  Қоректік орталарға себінді себу. 

Саңырауқұлақтардың түрлерін ажырату

Студент АР,  КБР,  ИФТ,  ДПР,  ИФР серологиялық реакцияларды қою

жəне нəтижесін талдау.Пəн мақсаты

Бактериялардың

микроскоптық,са-

ңырауқұлақтардың

жəне вирустардың

морфологиясы

физиологиясы, 

олардың түрлі

физикалық-химиялық

жəне биологиялық

факторларға

төзімділігі, қоршаған

ортада таралуы, зат

айналымына

қатынасуы

инфекциялық ауруларға

төзімділігі (иммунитеті), ауру

қоздырушыларының

биологиялық қасиеттері, 

инфекциялық ауруларды балау, 

оларды емдеу мен алдын алу

шаралары


Міндеті

Жануарлар мен

өсімдіктердің жиі

кездесетін жұқпалы

ауруларын балаудың

заманауи əдістерін

Микробтардың табиғатта таралуы

мен заттарды айналдырудағы

рөлін

Жануарлар менөсімдіктердің бөгде заттарға

иммунды жауап қайтаруын

(иммунитетін);

Микроорганизмдердің

морфологиясы мен

физиологиясын;.

С

Т

У

Д

Е

Н

Т

Б

ІЛ

У

КЕ

Р

Ек

микробиология саласының ғылыми əдебиеттерімен

жұмыс істеуді

микробиологиялық препараттарды дайындау, 

микроорганизмдерді өсіру, олардың таза өсінділерін

бөліп алу,  штамдарын сақтау тəсілдерін

микробиологиялық

препараттарды

дайындау, 

микроорганизмдерді өсіру,  олардың таза өсінділерін

бөліп алу, бір-бірінен ажырату

жануарлар мен өсімдіктердің жиі кездесетін жұқпалы

ауруларын балаудың заманауи əдістерін жəне

олардың алдын алудың оңтайлы схемасынмикробтардың табиғатта таралуы мен заттарды

айналдырудағы

рөлін, 

əртүрлі


қолайсыз

факторлардың микроорганизмдер мен вирустарға

əсерін

жануарлар мен өсімдіктердің бөгде заттарға иммундыжауап қайтаруын (иммунитетін)

жануарлар мен өсімдіктердің жиі кездесетін жұқпалы

ауруларын балаудың заманауи əдістерін жəне олардың

алдын алудың оңтайлы схемасынС

Т

У

Д

Е

Н

Т

Б

ІЛ

У

КЕ

Р

ЕК

;;

Каталог: ked
ked -> Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016
ked -> Султангазина Г. Ж. б.ғ. к
ked -> Кəсіптік білім беру жүйесінде заманауи оқыту технологиялары
ked -> Сыртқы экономикалық басқару 5В050700 «менеджмент»
ked -> Сабақтарды өткізетін: Техника ғылымдарының кандидаты, доцент оразалиев берикбай тлеукабылович
ked -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
ked -> Экология кафедрасы
ked -> Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»
ked -> Курстың (пəннің) мақсаты

жүктеу 93.08 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет