Пән: Физика Класс: 8жүктеу 215.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі215.86 Kb.
#14400

Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР  

 

 

Пән: Физика 

Класс: 8 

Оқыту тілі : қазақша  

Оқу жылы : 2017-2018 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


№ 

Ұзақ мерзімді 

жоспар  

Тақырып 

Оқыту мақсаттары  

I тоқсан  

 8.1A  Жылу 

физика 

 

Температура 

Температураны өлшеу 

Температуралық шкалалар 

Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту жолдары 

Жылу энергияның берілу түрлері 

 

8.3.1.3 - температураны әр түрлі температуралық шкалада ұсыну (Кельвин, Цельсий); 

8.3.1.4 - жылулық ұлғаюдың негізінде температураны 

өлшеуді сипаттау; 

8.3.1.5 - жылулық тепе-теңдігін сипаттау; 

8.3.2.1 - ішкі энергияның өзгеруінің жолдарын сипаттау; 

8.3.2.2 - жылу берілу түрлерін салыстыру және табиғаттағы,  

тұрмыстағы және техникадағы жылу берілу түрлерінің 

қолданылуына мысалдар келтіру; 

2  

8.1B 

Жылу 

мөлшері 

 

Жылулық тепе-теңдік теңдеуі  

№1 Зертханалық жұмыс  

Әртүрлі температурадағы суды  араластыру 

кезіндегі жылулық балансты анықтау 

№2 Зертханалық жұмыс  

Қатты дененің меншікті жылу сыйымдылығын 

анықтау 

Отын энергиясы, отынның жануының меншікті 

жылуы; 

Қатты денелердің балқуы және кристалдануы Буға айналу және конденсация 

 

8.3.2.4 - меншікті жылу сыйымдылығының физикалық мағынасын түсіндіру және оны анықтаудың тәсілдерін 

сипаттау;  

8.3.2.3 - жылу алмасу процесі кезінде, алған немесе берген 

жылу мөлшерін анықтау;  

8.3.2.6 - тәжірибені жүргізуге әсер ететін факторларды 

анықтай отырып, жылулық процестердегі энергияның 

сақталу және айналу заңын зерттеу. 

8.3.2.7 - қатты заттың меншікті жылу сыйымдылығын 

тәжірибе арқылы анықтау, нәтижені жақсартудың жолдарын 

ұсыну; 


8.3.2.5 - отынның жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерінің 

формуласын есептер шығаруда қолдану; 

8.3.2.8 - молекула-кинетикалық теория негізінде заттың 

қатты күйден сұйыққа және кері айналуды сипаттау;  

8.3.2.9 - балқу/кристалдану кезіндегі жұтылатын/ 

бөлінетін жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруға 

қолдану;  

8.3.2.10 - заттың балқу және қатаю үдерісі кезіндегі 

температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау;  

8.3.2.11 - молекула-кинетикалық теория негізінде заттың 

сұйық күйден газ күйіне және кері айналуын сипаттау;  

8.3.2.12 - булану/конденсациялану кезіндегі 

жұтылатын/бөлінетін жылу мөлшерінің формуласын есептер 

шығаруға қолдану;  8.3.2.13 - заттың булану және конденсация процесі  кезіндегі 

температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау;  

8.3.2.14 - жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда 

қолдану; 

 

Ішкі жиынтық бағалау жұмысы  (80 минут ) 

II тоқсан  

8.2A  Электр өрісі  Денелердің өзара әрекеті Электрлік заряд 

Электрлік зарядты сақтау заңы 

Кулон заңы 

Денелердің электрленуі 

Электр өрісі және оның қуаттық сипаттамасы 

Электр өрісінің энергиясы 

 

 

  

8.4.1.1 - электр зарядын сипаттау;  

8.4.1.4 - электр зарядының сақталу заңын түсіндіру;  

8.4.1.5 - Кулон заңын есептер шығаруда қолдану; 

8.4.1.2 - үйкеліс және индукция арқылы зарядталу 

құбылысын сипаттау;  

8.4.1.3 - электрленудің оң және теріс әсеріне мысалдар 

келтіру; 

8.4.1.6 - электр өрісі және оның күштік сипаттамасы 

ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру; 

8.4.1.7 - электр өрісін күш сызықтары арқылы графиктік 

кескіндеу; 

 8.4.1.8 - электр потенциалды және потенциалдар айырымын 

сипаттау; 8.2В  Магнит өрісі 

 

 

 

 

Жердің магнит өрісі 

Тұрақты магниттер 

Түзу ток пен соленоидтің магниттік өрісі 

8.4.4.4 - Жердің магнит өрісін сипаттау 

8.4.4.3 - заттың магниттік қасиеттерін сипаттау 

8.4.4 1 - магнит өрісінің негізгі қасиеттерін сипаттау және 

күш сызықтары арқылы графикалық бейнелеу; 

8.4.4.2 - түзу ток пен соленоидтың магнит өрісін сипаттау; 

 

Ішкі жиынтық бағалау жұмысы  (80 минут ) III тоқсан  8.3А Электр тогы 

Ток күші  

Кернеу  


№3 Зертханалық жұмыс. 

Электр тізбегін жинау және оның әртүрлі 

бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу 

Кедергі 


Меншікті кедергі 

Ом заңы 


№4 Зертханалық жұмыс. 

Тізбек бөлігі үшін Ом заңые зерделеу. 

 

8.4.3.1 - электр тогының пайда болуы және  бар болуының  шарттарын түсіндіру;  

8.4.3.3 - ток күшінің формуласын есептер шығаруда қолдану; 

8.4.3.4 - кернеудің физикалық мағынасын ашу және 

формуласын есептер шығаруда қолдану;  

8.4.3.6 - кедергінің физикалық мағанасын ашу 

8.4.3.7 - өткізгіштің меншікті кедергісінің формуласын 

есептер шығаруда қолдану; 

8.4.3.8 - тұрақты температурадағы металл өткізгіштің вольт 

–амперлік сипаттамасын салу және түсіндіру,алынған 

мәліметтерді құралдардың қателіктерін ескеріп талдау;  

 

  

 

8.4.3.5  - электр тізбегіндегі ток күші мен кернеуді өлшеу, нәтижелерін құралдардың қателіктерін ескеріп жазу; 

8.4.3.9 - тізбек бөлігіне арналған Ом заңын есептер 

шығаруда қолдану; 8.3В Өткізгіштерді жалғау 

Электр тізбектері 

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау 

№5 зертханалық жұмыс Өткізгіштердің тізбектей 

жалғауды зерттеу  

№6 зертханалық жұмыс Өткізгіштерді  параллель  

жалғауды зерттеу. 

Электр тізбектерін есептеу 

8.4.3.2 - электр сұлбаларын графикалық бейнелеуде электр 

тізбектерінің шартты белгілерін қолдану  және олардың 

маңызын түсіндіру  

8.4.3.10 - эксперимент арқылы өткізгіштерді тізбектей 

жалғаудың заңдылықтарын алу; 

8.4.3.11 -эксперимент арқылы өткізгіштерді параллель 

жалғаудың  заңдылықтарын алу; 

8.4.3.12 ¬- өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда 

тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбектеріне 

есептеулер жүргізу 

 8.3С Электр энергиясын 

тұтыну 

Электр тогының жұмысы мен қуаты  

Электр энергиясын өңдеу және пайдалану 

Электр энергиясын үнемдеу 

8.4.3.13 - токтың жұмысы мен қуатын эксперимент арқылы 

айнымалы және тұрақты шамалардың көмегімен анықтау;  

8.4.3.14 - әлемде және Қазақстанда электр энергиясын 

өндірудің мысалдарын келтіру; 

8.4.3.15 - кВт/сағ өлшем бірлігін қолданып,электр 

энергиясының құнын анықтауда практикалық есептеулер 

жүргізу;    

 

Ішкі жиынтық бағалау жұмысы  (80 минут ) IV тоқсан  

8  


8.4A  Жарық 

құбылыстары 

 

Жарықтың шағылысуы 

Жазық және сфералық айналардағы бейнелердің 

құрылуы 


Жарықтың сынуы 

 

  

 

  

 

 8.5.1.1 - түсу және шағылу бұрыштарының арасындағы 

тәуелділікті эксперимент арқылы анықтау; 

8.5.1.2 - жазық айнада дененің кескінін алу және оны 

сипаттау; 

8.5.1.3 - дененің кескінін алу үшін сфералық айнада сәуленің 

жолын салу және алынған кескінді сипаттау; 

8.5.1.4 - жарықтың сынуын демонстрациялайтын тәжірибені 

сипаттау; 

8.5.1.5 - Снелл формуласын есептер шығаруға қолдану; 

8.5.1.6  - жазық параллель пластинада сәуленің жолын салу; 

8.5.1.7 - тәжірибеге сүйене отырып, толық ішкі шағылу 

құбылысын түсіндіру;  

 

  

 

8.5.1.8 - оптикалық талшықтарды қолдануға мысалдар келтіру; 8.4.В. Оптикалық құралдар 

Жұқа линзаларда бейнелердің құрылуы 

№7 Зертханалық жумыс  

Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және 

оптикалық күшін анықтау 

Оптикалық жүйелер 

8.5.1.9 - жұқа линзада сәуленің жолын салу және алынған 

кескінге сипаттама беру; 

8.5.1.10 - жұқа линзаның фокустық қашықтығын және 

оптикалық күшін анықтау 

8.5.1.12 - оптикалық жабдықтарды сипаттау (ұлғайтқыш 

шыны, микроскоп, телескоп, фотоаппарат және проекциялық 

аппарат); 

8.5.1.13 - көздің алыстан көргіштігі мен жақыннан 

көргіштігін түзетуді сипаттау  

8.5.1.11 - жұқа линзаның және линзаның сызықтық 

ұлғаюының формулаларын есептер шығаруға қолдану; 

10 


8.4С.  

Электромагниттік 

толқындар спектрі 

Тербелістер мен толқындар  

Жарық дисперсиясы 

Жарықтың шашырауы 

Электромагниттік спектр 

Сандық және аналогтық жүйелер 

Жерсерік байланысы 

Жасанды серіктер 

Байқоңыр ғарыш айлағы 

8.2.5.1 - толқындық қозғалыстарды бойлық ( қума) және 

көлденең толқындар арқылы сипаттау; 

8.5.2.1 - шыны призма арқылы өтетін жарықтың 

дисперсиясын сипаттау 

8.5.2.2 - жарықтың шашырауын түсіндіру және мысалдар 

келтіру. 

8.4.7.1 - электромагниттік толқындар диапозонын қолдануға 

мысалдар келтіру және сипаттау; 

8.4.7.2 - сандық және аналогтық сигналдардың 

артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау; 

8.7.1.1 - жерсерік байланысын ұйымдастыру қағидасын 

түсіндіру; 

 

 Ішкі жиынтық бағалау жұмысы  (80 минут ) 

 


жүктеу 215.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет