Пән бойынша оқытужүктеу 83.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.05.2017
өлшемі83.81 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Гуманитарлық педагогикалық факультеті

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

050207- Аударма ісі мамандығының  студенттеріне арналған

Аудармашы кәсіби қызметінің негіздеріПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы

   ________ Ж..Т. Сарбалаев          

20__ж. «___»____________

  

Құрастырушы: доцент Г.К.Кенжетаева ______________Аударма теориясы мен практикасы  кафедрасы

«5В020700   -   Аударма   ісі»   мамандығының   күндізгі   оқу   нысанының

студенттеріне арналған

Аудармашы кәсіби қызметінің негіздеріпәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра


 

отырысында

 

ұсынылды


 

20_ж.


«___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________    Г. Х. Демесинова 

20__ж. «____» ________

                  

ГП

  факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   мақұлданды20_ж. «_____»____________ №____ хаттама 

ОӘК   төрағасы     ____________     Е.Н.   Жуманкулова  

 

20_ж.


«_____»___________

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу 

ақпараттары:

Кенжетаева   Гулзира   Кабаевна   (дәріс   және   практикалық

сабақтары)   аударма   теориясы   мен   практикасы

кафедрасының доценті

Аударма   теориясы   мен   практикасы   кафедрасы   Ломов   көшесінде   64   үй   А

корпусында 250 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673631.Пән туралы мәліметтер: 

Бұл   пән   4–ші   семестрде   оқытылады,   дәрісқе   берілген

сабақ   саны-15,   практикалық   сабақтарына   –   15,   СОӨЖ-   15,

СӨЖ   -   45.   Қорытынды   бақылау   –   емтихан   -   тест   түрінде

өткізіледі

2 Пән туралы мәліметтер

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының

сағат саны 

Бақылау

түрлері


барлы

-ғы


дәріс

практ


и-ка

зертха


-

налық


студия

-лық


жеке

барлығ


ы

СОӨЖ


4

1

3015

15

қ/мқ/м

қ/м


60

15

емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері» курсының

мақсаты  болашақ   мамандарды   аудармашының   кәсіби   ісінің

негізгі дәйектермен таныстыру.Курстың негізгі  міндеттері:

-аудармашы және аудармашы емес позициялары түрғысынан

мамандык

жөнінде негізгі түсініктерді қалыптастыру;

-   студенттерді  аудармашы     қызметінің  басты   үғымдары   мен

болашак кәсіптің ерекшеліктерімен таныстыру;

-осы  курстың   щеңберінде   студенттерде   өздік   ғылыми   іздену

үрдісінің

 

алғы-


шарттарын калыптастыру.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

«Аудармашының   кәсіби   қызметінің   негіздері»   курсын

оқып  аяқтағаннан   кейін  студент   мыналарды  білүі

қажет:

-болашақ мамандығының ерекшеліктерін ;

- аудармашының негізгі қасиеттері мен мамандықтың негіздері;

- аудармашыға койылатын казіргі заманғы талаптарды ;

- қазіргі заманғы аударманың техникалык қүралдарды

«Аудармашының   кәсіби   қызметінің   негіздері»   курсын

окып  аяқтағаннан кейін  студент мыналарды  істей білуі

тиіс:

- өзін-өзі жетілдіретш түрлі окустильдерін пайдалана алу;

- әр түрлі қоғамдық топтардың өкілдермен сөйлесе алу;

-

 аударма үрдісі   барында   түрлі   компьютерлік

бағдарламаларды

пайдалана алу;

6 Пререквизиттер

Курстың   алғы   шарттарын   келесі   пәндер   белгілейді:

«Қазакстан  тарихы»,   «Негізгі   шетел   тілінің   практикалык

курсы»,

 «Қазақ/Орыс   тілінің практикалык

 курсы»,


«Мамандыққа кіріспе», «Психология», «Информатика»

7 Постреквизиттер  Студенттер алған білімдерін келесі пәндердің оқытылу

барысында   қолдана   алады:  

«Жазба   аудармасының   практикасы»,  «Көркем

аударма практикасы,  

«Ақпараттық аударма практикасы»,  «Ауызша аударма

практикасы

»,  «Аударма   теориясы»,  «Мәдениетаралық   қарым-   қатынас

теориясы мен практикасы

».

8 Тақырыптық жоспар 

3 ПӘН МАЗМҰНЫ

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/

с

Тақырыптардың аталуы

Сағаттар саны

Дә

ріс

Тәж

Зе

рт 

ОСӨ

Ж

СӨ

Ж

1

23

4

56

7

1Аудармашының

көзқарасымен

 аудармашы

кәсібі жайлы түсінік.

2

2

27

2

Аудармашы еместін

көзқарасымен

 аудармашы

кәсібі жайлы түсінік

2

2

27

3

Аударма   қоғамдық   қызметтүрі ретінде

2

22

7


4

Аударма


 

процесінің

психологиялық

 

жәнелингвистикалық

ерекшеліктері

3

3

36

5

Аудармашының 

қазіргі


заманға сай жұмыс орны

2

22

6

6Аудармашылык  білім  беру

мекемелері.

2

2

26

7ААудармашылардың   кәсіби

одақтары 

(ұйымдары).

2

2

26

Барлығы

15

15

15

45

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы 

«Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері» курсының

мақсаты  болашақ   мамандарды   аудармашының   кәсіби   ісінің

негізгі дәйектермен таныстыру10 Курстың компоненттері 

10.1 Теориялық курстың мазмұны 

1-Тақырып.   Аудармашының   көзқарасымен  аудармашы

кәсібі   жайлы  түсінік.  Аудармашылық   көкірек,   сенімділік,

аударма


 жылдамдығы,   кәсіби

 қызығушылык,

 кәсіби

жарамдылык, кәсіби талаптар, кәсіби этика, кәсіби қасиеттер,мамандыктың атағын нығайту.

2-Тақырып.

 Аудармашы

 еместің   көзқарасымен

аудармашы  кәсібі   жайлы   түсінік.  Мәтін   аудармасының

сенімділігі,   аудармашыға   деген   сенімділік,  аудармашының

қасиеттері   мен   оған   қойылатын  талаптар,   аударманың,   дер

кезінде жсауы, аударма ақысы.З-Тақырып.  Аударма   қоғамдық   қызмет   түрі   ретінде.

Адамдар   арасындағы   қарым-   қатынас   негіздері,   қарым-

қатынас дәйектері (үйірлік, байланыс орнату, қарым- қатынас

үйлесімділігі,   бейімделу,   өзін-өзі  бақылау,   тұлға   ретінде

сезіну,     қатынас     стилі).    Қарым-   қатынастың  ситуациялық

дәйектері   (қарым-   қатынас   контексті,   тұйыктылық,  әдет-

ғұрыптар,   өзін-өзі   ұстау   нормалары,   қарым-қатынас


ережелері).

 Тапсырыс   берушімен   қарым-қатынас.

Аудармашының   құқықтық     және   қоғамдық  статусы.

Аудармашы қоғамның бір бөлігі ретінде.4-Тақырьш.   Аударма   процесінің  психологиялық   жэне

лингвистикалық  ерекшеліктері.  Есте   сақтау,   ақпаратты

қабылдау   стилі,  аудармашылық  интуиция,  ақпаратты

аналитикалық  -  синтетикалық таддау ерекшеліктері, сөйлеу

мәнері,  аудармашылык  тезаурус,  жан-жақты   жалпы   білім

және т.б.

5-Тақырыи.  Аудармашының қазіргі заманға сай жұмыс

орны.  Аудармашының         техникалық           құралдарымен

танысу. 


Аудармадағы   ақпараттық

технология   ,   интернет   қорлар   аудармашының   көмекшісі

ретінде. Мәтінді дайындау жүйелері.

6-Тақырып. Аудармашылық білім беру мекемелері.

    7-Тақырып. Аудармашылардың кәсіби одақтары 

( ұйымдары).

Аудармашылардың   кәсіби   бірлестіктері,   одағылары,

жағылары мен ережелері.

10.2 Тәжірибелік курстың мазмұны 

1-Тақырып.  Аудармашының  көзқарасымен  аудармашы  мамандығы.

Аудармашылық   көкірек,   сенімділік,   аударма  жылдамдығы,

кәсіби  қызығушылык,  кәсіби   жарамдылык,  кәсіби   талаптар,

кәсіби  этика,  кәсіби  қасиеттер,   мамандыктың   атағын

нығайту.

2-Тақырып  Аудармашы  емес   кісінің   көзқарасымен  аудармашы

мамандығы.  

Мәтін   аудармасының   сенімділігі,   аудармашыға

деген   сенімділік,  аудармашының   қасиеттері   мен   оған

қойылатын  талаптар,   аударманың,   дер  кезінде   жсауы,

аударма ақысы.

3   -Тақырып  Аудармашы   қоғамның   бір   бөлігі   ретінде  .  Адамдар

арасындағы   қарым-   қатынас   негіздері,   қарым-   қатынасдәйектері  (үйірлік,   байланыс   орнату,   қарым-   қатынас

үйлесімділігі,   бейімделу,   өзін-өзі  бақылау,   тұлға   ретінде

сезіну,     қатынас     стилі).    Қарым-   қатынастың  ситуациялық

дәйектері   (қарым-   қатынас   контексті,   тұйыктылық,  әдет-

ғұрыптар,   өзін-өзі   ұстау   нормалары,   қарым-қатынас

ережелері).

 Тапсырыс   берушімен   қарым-қатынас.

Аудармашының   құқықтық     және   қоғамдық  статусы.

Аудармашы қоғамның бір бөлігі ретінде.

4-Тақырып.  Аудармашыға   тән   жеке   түлғалык   қасиеттер.  Есте

сақтау, ақпаратты қабылдау стилі, аудармашылық интуиция,

ақпаратты   аналитикалық

 -

 синтетикалық   таддауерекшеліктері, сөйлеу мәнері, аудармашылык тезаурус, жан-

жақты жалпы білім және т.б5-Тақырып.

 Аудармашының   психологиялық

 ерекшеліктері.

Аудармашының       техникалық         құралдарымен       танысу.  

Аудармадағы   ақпараттық  технология   ,   интернет   қорлар

аудармашының   көмекшісі   ретінде.   Мәтінді   дайындау

жүйелері.

6-Тақырып Аудармашының лингвистикалық ерекшеліктері.

7-Тақырып 

Аудармашының

 

кәсіби

 

бірлестіктері.

Аудармашылардың   кәсіби   бірлестіктері,   одағылары,

жағылары мен ережелері.

11 Курстың саясаты

Оқу   үрдісіне   қатысу   сабақта   болып,   талқылаулар   мен   топтың   жұмысына

белсене араласуды білдіреді. Жұмысқа қатысу сапасы санынан маңыздырақ.

Сабақта   тәртіп   бұзу   айып   салумен   жазаланады.   Дәлелді   себепсіз   немесе

алдын ала ескертусіз сабаққа кешігу- минус 2 балл.

Сабақты босатқаны үшін мынандай себептер белгіленген:

-

дәріске   сабаққа   дәлелді   себепсіз   босатсаңыз,   қатысуғаберілген 15 баллдан айырыласыз;

-   көрсетілген   мерзімде   сабақты   орындамаудың   әрқайсысы

үшін жұмыс үшін берілген балл мөлшерінде айып;


-   әрбір   орындалған  ОСӨЖ   сабақ  үшін   максималды   балл-әр

сабақтан 5 балл.

Аудиторлық   уақыттың   бәрі   дәрістер   мен   практикалық

сабақтарға   бөлінген.   Лекцияға   қатысу   мен   дәріс   кезіндегі

жұмыс   7-8   баллға   бағаланады.   Дайындығыңыз   тесттермен,

коллоквиумдармен   тексеріледі.   Тапсырмалардың   барлығы

көрсетілген   мерзімде   орындалуға   тиіс.   Үй   тапсырмасын

орындамау   рейтинг   баллыңызға   әсер   етеді.   әрбір

семинарлық сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, себебі

ол   рейтингті   есептегенде   жалпы   баллыңызға   әсер   етіп,

семестрде 8 балл.

Дәлелді   себеппен(оқытушының   қарауына   қарай)

бақылау   шараларын   өткізу   кезінде   болмасаңыз,   мен

белгілеген уақытта одан өту мүмкіншілігі беріледі. Керісінше

жағдайда “0” балл аласыз.

Семестрде   екі   межелік   бақылау   көзделген.   Межелік

бақылау тест түрінде өткізіледі, оны дұрыс орындағаныңыз

үшін   25-30   балл   ала   аласыз.   Бақылау   өтілген   блоктардың

материалында жүргізіледі.

Қорытынды   емтихан   жазбаша   өткізіледі.   Тест   60

сұрақтан     тұрады.   Барлығы   100   баллмен   (ең   жоғары)

бағаланады.Бақылау түрлеріне байланысты салмақ үлестерін бөлу 

Қорытындыбақылау 

түрі


Бақылау түрі

Салмақ 


үлестер

і

1емтихан

емтихан


0,6

Студенттердің сабақ үлгеру 

дәрежесінің бақылауы

0,4


Қорытынды бақылау осы формула бойынша есептеледі

 

Қ =

Б1+Б


2

*сқСҮ+ Е*еСҮ

2

Қ – қорытынды баллБ1, Б2, - бақылау балл

сқСҮ – сабаққа қатысуның салмақ үлесі

еСҮ – емтиханның салмақ үлесі 

Б

ақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі 1 рейтинг

Барлығы

Апталар


1

2

3

4

5

6

7

8

Р1

100

Апта ішіндегі максималды балл

12

12

1212

13

1313

13

403

3

33

3

33

3

40Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу

Практикалық

3

3

33

3

33

3

ОСӨЖ6

6

66

7

77

7

40СӨЖ түрі/есеп беру түрі

т

тт

т

тт

т

тМежелік бақылау

100


100

2 рейтинг

Барлығы

Апталар


9

10

11

12

13

14

15

Р2

100

Апта ішіндегі максималды балл

10

10

1111

11

1111

100


Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу

3

33

3

33

3

35Практикалық

3

33

3

33

3

ОСӨЖ6

6

77

7

77

35

СӨЖ түрі/есеп беру түріт

т

тт

т

тт

30

Межелік бақылау100

100


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1  Робинсон   Д.   Как   стать   переводчиком:   введение   в   теорию   и   практику

перевода. М.,2005.

2

 Robinson D. Becoming a translator. Routledge, 1998.3 Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб.,2001.

4 Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М.,1999.

5 Мирам Г. Профессия: переводчик. Киев,2000.

6 Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. Киев,2003.

7 Тюленев СВ. Теория перевода. М.,2004.

8 Чужакин А. Мир перевода - 2. М.,2000.Қосымша

9   Суховершина   Ю.,   Тихомирова   Е.,   Скоромная   Ю.   Тренинг

коммуникативной компетенции. М.,2006.

10   Халеева   И.И.   Основы   теории   обучения   пониманию   иноязычной   речи

(подготовка переводчиков). М.,1989.

11 Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной

коммуникации. М.,2003.

12   Загидуллин   Р.З.   Теоретические   и   методологические   основы

переводческого тезауруса. Бишкек, 1993.

Hatim В., Mason I. The translator as communicator. Routledge, 1997.

Samuelsson-Brown   G.  A  practical   guide   for   translators.   Multilingual  matters,

1998.


13 Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М.,2004.

Латышев   Л.К.,   Семенов   А.Л.   Перевод:   теория,   практика   и   методика

преподавания. М.,2003.

14   Поршнева   Е.Р.   Базовая   лингвистическая   подготовка   переводчика:

Монография:   -   Нижний   Новгород:   изд-во   ННГУ   им.   Н.И.   Лобачевского.

2002.


15 Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода. М.,2004.

16 Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода -2000. М.,2000.Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 83.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет