Пән бойынша оқыту бағдарламасыныңжүктеу 101.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі101.85 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Қаржы-экономика факультеті

Экономика және менеджмент кафедрасы

5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған

  

Бизнес этикасыПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика

факультетінің  деканы 

_______________ЭрназаровТ.Я.

              20___ж. «___»_________

Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Саденова С.Н.

Экономика және менеджмент кафедрасы

5В050600 «Экономика»  мамандығының 

    (мамандықтың толық атауы және шифрі)

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған 

   


(оқу нысаны)

Бизнес этикасы

                                                        

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі  ______________     С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________

Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрайымы  ________________        А.Б. Темиргалиева 

20__ж. «_____»___________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні ______

Саденова Сауле Нуртаевна_____________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ___

аға оқытушы____________________

_

экономика және менеджмент_ кафедрасы _А_ корпусында  (Ломовкөш.64),   __419__   аудиторияда   орналасқан.   Байланысу   телефоны   __67-36-

43____.


2 Пән туралы мәліметтер

Бизнес   этикасы   –   ең   жас   ғылымдардың   бірі.   Бизнес   этикасы   кәсіби

этикаға жатады. Кәсіби этика қызметтің белгілі бір түрлеріне тән нормалар,

стандарттар, талаптар жасайды.Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

ем

естр

К

реди

тт

ар с

ан

ыАудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 

Бақылау


нысан

дары


барлы-

ғы

дәріспракти-

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы ОСӨЖ

5В050600 «Экономика»

ЖКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2011, 2012 түсу жылы

2/3

3

186/6

-/6


117

9

емтиханОКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2012 түсу жылы

1/2


3

18

6/6-/6

117


9

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

 

Курстың   мақсаты   –  болашақ   мамандарға   бизнес   этикасы   облысында

теориялық білім және тәжірибелі дағды беру.

Курстың негізгі міндеті бизнес этикасы сұрақтарын бекітілген ережелер

мен   дәстүрлермен,   заңмен   сәйкес   нарықта   тиімді   қызмет   ету   үшін

көмектесуге,   адалдыққа,   ашықтыққа   негізделген   іскерлік   этика   ретінде

қарастыру.   Сонымен   қатар   курстың   міндетіне   бизнес   этикасының   қазіргі

заман   концепцияларын   оқыту,   этикалық   заңдар   жинағын   және   бизнесте

әдептілік   пен   адамгершілік   ұғымдарын   түсіну,   басқарушылық   этиканың,

іскерлік   қатынастар   этикасының   ерекшеліктерін,   сонымен   бірге   қоғам

алдында   бизнестің   әлеуметтік   жауапкершілігін   оқыту,   этика   мен   әдептің

кәсіпкерлік қызметтің табыстылығына әсер ету сұрақтары енетін кәсіпкерлік

қызмет этикасының мәнін айқындау жатады. 

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

- бизнес этикасының түсінігі, концепциялары;

- кәсіпкердің моральдық-этикалық кодексі;

- басқарушылық, кәсіби, корпоративтік этика мәні;

-   микроэтика   мен   макроэтика   проблемалары  жөнінде   түсініктеріболуы;

-   бизнес   этикасы  этикалық   нормалар   мен   ережелердің   әртүрлі

концепциялары   арқылы   бизнес   пен   қоғамның   қарым-қатынастарын   реттеу

сұрақтарын; 

-   компаниялар   мен   қоғам   арасында   қарым-қатынастарды,   фирма

ішіндегі   қатынастарды,   жеке   адамдар   арасындағы   іскерлік   байланыстарды

білуі;

- кәсіпкердің ең маңызды жеке қасиеттерін анықтауға;

- ірі ұйымдардың буындары арасындағы өзара қарым-қатынастары мен

корпоративтік этиканы қалыптастыруға; 

-  бизнестің  микро-  және  макродеңгейіндегі  этикалық   проблемаларды

дұрыс шешуге икемді болуы;

- іскерлік байланыстардың, сөз сөйлеудің қағидаларын қолдануға;

- келіссөздер жүргізуге практикалық машықтарды иемденуі қажет.6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған

білім,   икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:   мамандыққа   кіріспе,

менеджмент, экономика теория.7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар

келесі   пәндерді   меңгеруі   үшін   қажет:  

кәсіпорынның   қызметін

жоспарлау, кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі.


8 Тақырыптық жоспар 

8.1 5В050600 «Экономика» мамандығдың жоғары кәсіби білім, орта

кәсіби білім негізіндегі, сырттай оқу түрі, т. ж. 2011, 2012 

р/сТақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағаттар саны

дәрі

с

тәжірибе

зертхан


алық

студиял


ық

жеке


СӨЖ

1

Бизнес   этикасы   пәні.Бизнес   этикасының

қазіргі


 

заман


концепциялары

2

1-

-

-15

2

Кәсіпкердің   этикалықзаңдар

 

жинағы.Кәсіпкердің   қоғамдық

санасы


2

1

--

-

153

Этиканың


 

заңдар


жинағы   мен   іскерлік

қасиеттердің

концепциясы

2

1-

-

-10

4

Іскерлі   қатынастардыңэтикасы

2

1-

-

-10

5

Корпоративтік этика1

1

--

-

156

Әкімшілік

(басқармалы)

этика.   Басқарушы

этикасы

1

1-

-

-15

7

Кәсіби этика1

-

--

-

158

Микро


 

және


макроэтика

1

--

-

-22

БАРЛЫҒЫ:

12

6

-

-

-

117

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Этиканың ортасында өсиет тұр, яғни өнегелі қатынастар, қатынастар

дәлелі,   сезім   мен   сана   жүйесі.   Бұл   жүйелер   қоғамда   адамдардың   өзара

байланысын,   қатынастар   шекарасын,   анықтайды.   Бизнес   этикасы

мамандарды   дайындаудың   ажырамас   бөлігінің   бірі   болу   керек.   Болашаққа

жұмыс істейтін кәсіпкерлер және олардың серіктестері  өсиетті нормаларға

сүйеніп отыру қажет.

10 Курстың компоненттері

Дәріс сабақтарының тізімі

Тақырып 1 Бизнес этикасы пәні. Бизнес этикасының қазіргі заман

концепциялары

Бизнес этикасының мазмұны мен түсінік анықтамасы. Негізгі этикалық

концепциялар.   Утилитаризм,   деонтикалық   этика   мен   әділдік   этикасының

айырмашылығы   және   өзара   байланыстары.   И.   Кант   қалаған   деонтикалық

концепцияның этикалық негіздері.


Тақырып   2   Кәсіпкердің   этикалық   заңдар   жинағы.   Кәсіпкердің

қоғамдық санасы 

Кәсіпкердің   қоғамдық   санасы.   Этикалық   заңдар   жинағы.   Бизнестегі

адамгершілік   нормалардың   түсінігі.   Кәсіпкер   қызметінің   әдептілігін

қамтамасыз ететін оның қасиеттері.Тақырып   3  Этиканың  заңдар  жинағы  мен   іскерлік  қасиеттердің

концепциясы

Іскерлік   қасиеттердің  концепциясы.   Бизнесменнің   мінездемелері.

Менеджердің мінездемелері. Бастықтың қасиеттері.

Тақырып 4 Іскерлі қатынастардың этикасы

Коммуникациялар   этикасы.   Іскерлік   келіссөздер   жүргізудің

технологиялары.   Келіссөздер   кезеңдері.   Дауларды   шешу.   Сыйлықтар

сыйлаудың, келіссөздердің ережесі. Сөз сөйлеушінің ережесі. Тыңдаушының

ережесі.   Түрлі   ұлттық   мәдениет   этикасының   ерекшеліктері.   Типтік

қателердің түрлері. Киім таңдау кезіндегі және келіссөздер жүргізу кезіндегі

басқа элементтердің әдеп ережелері.

Тақырып 5 Корпоративтік этика

Компанияның   этикасы   мен   мәдениеті.   Корпоративтік   мәдениет.

Ұйымның   миссиясы.   Корпоративтік   имидж.   Корпоративтік   мәдениеттің

қағидалары. Корпоративтік мәдениетті қолдау механизмдері.Тақырып 6 Әкімшілік (басқармалы) этика. Басқарушы этикасы

Басқарушы   этикасы.     Басқарушылық   этиканың   түсінігі.  Менеджмент

этикасының   метамарфозалары.   Тиімді   менеджерге   қажетті   қасиеттер.

Басқару   стилі   мен   әдістері.   Басқарушының   жұмыскерлермен   жеке   қарым-

қатынастары.   Жетекшілік   пен   көшбасшылық   түсініктері.   Ұжымдық

жұмыстың   технологиялары.   Адамдардың   темпераменті   және   ұжымдағы

климат.   Персоналды   таңдау   барысында   әлеуметтік-психологиялық

сипаттамалар.Тақырып 7 Кәсіби этика

Кәсіби әдептің түсінігі және оның мазмұны. Қарым-қатынас ережесі.

Әдептің   негізгі   әмбебап   талаптары.   Кәсіби   этиканың   элементтері.

Адамдардың құндылық бағдарының қызмет түрімен байланысы.Тақырып 8 Микро және макроэтика

Бизнес   этиканың   деңгейлері   және   жүйелері.   Қазақстандағы   бизнес

этиканың   дамуы.   Шағын   бизнестің   проблемалары.   Нарықтың   ірі

қатысушыларында этикалық сипаттағы проблемалары. Проблемаларды шешу

механизмдері.   ҚР   шарттарында   бизнес   этиканың   проблемаларын   шешуде

әлемдік тәжірибені қолдану.Тәжірибелік сабақтарының тізімі

Тақырып 1 Бизнес этикасы пәні. Бизнес этикасының қазіргі заман

концепциялары

1 Бизнес этикасының түсінігі, мәні, мазмұны, міндеттері (әңгімелесу).

2   Бизнес   этикасының   негізгі   концепциялары   және   олардың

айырмашылықтары (іскерлік ойын).Тақырып   2   Кәсіпкердің   этикалық   заңдар   жинағы.   Кәсіпкердің

қоғамдық санасы 

1 Әдептілік кодексінің түсінігі. Кәсіпкердің қызметінің құқықтық негізі.

2 Бизнес және дін. 

3 Студенттің  моральді әдеп кодексін құруы (іскерлік ойын).Тақырып   3  Этиканың  заңдар  жинағы  мен   іскерлік  қасиеттердің

концепциясы

1 Кәсіпкердің жеке қасиеттері.

2 Кәсіпорын әдеп кодексі оның бөліктері.

2 Пікір айту парағы (іскерлік ойын).Тақырып 4 Іскерлі қатынастардың этикасы

1 Келіссөз жүргізу әдебі.

 

Келіссөз кезеңдері.2 Дау-жанжалды шешу.

3 Көпшілік алдында сөйлеу этикасы (іскерлі ойын).Тақырып 5 Корпоративтік этика

1   Корпоративтік   этика   мен   мәдениет   пайда   болуының   және

қалыптасуының экономикалық, әлеуметтік негіздері.

2   Корпоративтік   мәдениеттің   элементері,   кәсіпорынның   бәсекеге

қабілеттігі үшін оның мәні.

3   Корпоративтік   мәдениеттің   принцптері.   Корпоративтік   мәдениетті

қолдау механизмі.

Тақырып 6 Әкімшілік (басқармалы) этика. Басқарушы этикасы

1 Басқару этикасының мәні, мақсаты, міндеттері, принцптері.

2 Басшы мен бағынушы адамдардың өзара қарым-қатынасының 

механизмі мен әдіс-тәсілі.

3 Менеджердің қасиеттері (тапсырмаға жауаптар)

4   Басқарушының   жұмыскермен   тиімді   қарым-қатынасы   (іскерлік

ойын).


Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлерінің тізімі

Тақырыптық   жоспарға   және   бақылау   шараларының

календарлық   кестесіне   сәйкес   пәнді   игеру   барысында,   Сіз

төмендегі   аудиториядан   тыс   жұмысты   орындауларыңыз

керек:

дәріс сабақтарына дайындалу;– тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

–   міндетті,   бірақ   дәріс   материалына   енбеген   курс   тақырыптарының

қысқаша клнспектісін жазу;

- бақылау шараларына дайындалу.СӨЖ  түрлерінің тізімі 

СӨЖ  түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы

көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуДәрістер

конспектісі

Сабаққа

қатысу


23,5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындалуЖұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


23,5

3

Аудиториялық сабақтарға  енбеген материалдарды дайындау

Дәрістер


конспектісі

Колоквиум

(және басқа)

29

4Жеке тапсырманы қорғау және 

орындау


ЖТ

ЖТ қорғау

35

5

Бақылау шараларына дайындалуМБ 1, 2

6

Барлығы117

Өзіндік оқуға арналған тақырыптар

Тақырып 1 Бизнес этикасы пәні. Бизнес этикасының қазіргі заман

концепциялары

Бизнес   этикасының   мәні,   міндеттері.   Негізгі   концепциялары:

утилитаризм; деонтикалық этика, әділдік этикасы. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. Тақырып   2   Кәсіпкердің   этикалық   заңдар   жинағы.   Кәсіпкердің

қоғамдық санасы 

Этикалық   заңдар   жинағы   туралы   түсінік.   Кәсіпкер   қызметінің

құқықтық негіздері. Кәсіпкер идеологиясының мәні.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. Тақырып   3  Этиканың  заңдар  жинағы  мен   іскерлік  қасиеттердің

концепциясы

Іскерлік қасиеттер концепциясын түсіну. Этикалық заңдар жинағының

түрлері.   Компанияның   қызмет   түрі   мен   көлемінің   оның   этикалық

нормаларымен байланысы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. 


Тақырып 4 Іскерлі қатынастардың этикасы

Келіссөздер   жүргізу   этикасы.  Коммуникация   каналдары.   Келіссөздер

жүргізу кезеңдері. Дауларды шешу. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. Тақырып 5 Корпоративтік этика

Корпоративтік этика мен мәдениеттің пайда болуы мен қалыптасуының

экономикалық, әлеуметтік, негіздері. Корпоративтік мәдениеттің элементтері,

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттігі үшін оның мәні. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. 

Тақырып 6 Әкімшілік (басқармалы) этика. Басқарушы этикасы

Басқару   этикасының   мәні,   мақсаттары,   міндеттері,   қағидалары.

Басқарушы және жұмыскерлердің қарым-қатынас механизмдері мен әдістері.

Ұжымдағы   әлемуметтік-психологиялық   климатты   жақсарту   әдістері.

Басқарушының мінез-құлығы - көшбасшылық, ұжыммен жұмыс істей білу.

Бақылау түрі: конспект. 

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. 

Тақырып 7 Кәсіби этика

Кәсіби әдеп түсінігі. Түрлі әлеуметтік топтар өкілдерінің іскерлік әдеп

туралы   түсініктері.   Әртүрлі   мамандықтарға   арналған   этиканың   негізгі

нормалары.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. 

Тақырып 8 Микро және макроэтика 

Қазақстанда   бизнес   этиканың   дамуы.   Этикалық   ғылым   дамуының

әлемдік   тенденциялары   және   әлемдік   тәжірибені   Қазақстан   жағдайында

қолдану.


Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрау. 

СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «Бизнес   этикасы»   пәні

бойынша   5В050600   «Экономика»   мамандығы   бойынша   сырттай   оқу   нысанының

студенттеріне арналған 

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі


Максималды балл

Тапсырманы

беру мерзімі

Тапсыру


мерзімі

Бақылау


түрі

1-сабақта

Барлығы

1 рейтинг

Дәріске   қатысу

және

дайындалу8

48

1-сабақтаКесте

бойынша 


Қатысу

СӨЖ


тапсырмаларын

тапсыру


52

Бекіту


сессиясында

Негізгі


сессияға

дейін


Қорғау

Барлығы

100

2 рейтинг

Дәріске   қатысу

және

дайындалу4

24

1-сабақтаКесте

бойынша 


Қатысу

Практикалық

сабақтарға

қатысу   және

дайындалу

6

361-сабақта

Кесте


бойынша 

Қатысу


Жеке

тапсырмаларды

орындау

40

Бекітусессиясында

Негізгі


сессияға

дейін


Қорғау

Барлығы

100

Кафедра


 

отырысында

 

ұсынылды


 

20__ж.


«__»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     С. К. Кунязова 11 Курстың саясаты

Оқу   үрдісіне   қатысу   –   бұл   сабаққа   қатысу,   сабақта

белсенді болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын

уақытында   орындап,   тапсыру.   Сабаққа   кешікпеу   керек.

Сабақтағы тәртіп ережелерін бұзғандар жазаланады. 

Сабаққа   қатыспағандары   үшін   төмендегідей   айыптық

санкциялар қолданылады:

 дәріс сабақта себепсіз қатыспағандары үшін  – 1 балға

төмендетіледі;

 үй тапсырмасын уақытында тапсырмағандары үшін - 1

балға төмен бағаланады;. 

 тәжірибелік сабақты уақытында қорғалмағаны үшін - 1

балл төмендетіледі.

Барлық   аудиторлық   уақыт   дәріс   пен   тәжірибе

сабақтарына бөлінген. Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу

керек.   Дайындықтарыңыз   бақылау   жұмыстарымен,

сұрақтармен   тексеріледі.   Барлық   тапсырмалар   бекітілген

мерзімге сәйкес орындалуы керек.

Емтиханда   немесе   жазбаша   жұмыстарды   орындаған

кезде   көшіруге   тыйым   салынады.   Егер   сіз   белгілі   бір

себептерге байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге

келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.

Семестрде   екі   межелік   бақылау   жүргізіледі.   Олар

бақылау жұмысы түрінде өткізіледі. Межелік бақылау өткен

блок мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.  

Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі. 

Межелік   бақылауды   бағалау   (МБ)   100   балдық   шкала   бойынша

анықталады. 

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша

балдары бар студентер жіберіледі. 

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән

бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер   де   студент   межелік   бақылау   өтпесе   немесе   межелік   бақылау

бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы

тең

ЖР=(Р1+Р2)/2.Пән   бойынша   қорытынды   бақылауға   (ҚБ)   жұмыс   оқу   жоспарының

барлық   талаптарын   орындаған   (СӨЖ   бойынша   жұмыстар   мен

тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50

балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Пән   бойынша   студенттердің   оқу   жетістіктерінің   деңгейі   жіберілу

рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және

ҚБҮС)   ескере   отырып,   бағаларынан   тұратын   қорытынды   бағамен   (Қ)

анықталады

Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.

Үлес   салмақтар   жыл   сайын   оқу   кеңесімен   бекітіледі   және   жіберілу

рейтингісі   үшін   0,6   кем   емес,   ал   қорытынды   бақылау   үшін   0,4   көп   емес

болуы қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша

да   оң   бағаларға   ие   болған   жағдайда   ғана   пән   бойынша   қорытынды   баға

есептелінеді.   Қорытынды   бақылауға   негіссіз   себеппен   келмеу

«қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен

емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні айтылады.

12

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1   Аленова  Н.М.  Бизнес   этикасы:экономика   мамандықтарының

студенттеріне   арналған   оқу-әдістемелік   кешеннің   жинағы.   –   Павлодар:

Кереку. Бизнес этикасы. – 2011.- 77 б.

2   Әбділдин   С.Ә.   Корпоративтік   басқару:   оқу   құралы.   -   Алматы:

Агроуниверситет, 2008. – 166 б.

3   Джуманиязова   А.Б.   Бизнес   этикасы:   050506   «Экономика»,   050507

«Менеджмент»,   050509   «Қаржы»,   050508   «Қаржы   және   несие»

мамандықтарының   студ,   тәжірибелік   сабақтарына   арналған   әдістемелік

нұсқаулық. - Павлодар: Кереку, 2009. – 15 б.

4   Молдабеков   Ж.   Ж.,   Маханбетова   А.   Ә.,   Оралбекова   А.   Ш.   Кәсiби

этика:оқулық   [Кәсiптiк   бастауыш   және   орта   бiлiм   беру   ұйымдарына

ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2008. – 159 б. – (Кәсіптік білім)

Қосымша:

5   Ахметов   К.Ғ.   Менеджмент   негіздері:   оқулық.   -   Ақтобе-Орал:   А-

Полиграфия, 2005. – 519 б.

6   Жакенова   Б.,   Тәмпішева   Қ.,   Мақсатова   Л.   Менеджмент   негіздері:

оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған] -

Астана: Фолиант, 2007. – 258 б. – (Кәсіптік білім)

7   Рахымбаев   А.Б.,   Сабатаева   Б.О.,   Белгібаев   А.Қ.   Менеджмент:   оқу

құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. – 150 б.

8 Сұлтангереев Т. Әдептілік-әдемілік. - Тараз: Тараз-кітап, 2010. – 54 б.


9 Тулегенов А. Р. Бизнес этикасы: экономика мамандықтары бойынша

студ.   арналған оқу құралы. - Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2006.– 50 б.

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • (Syllabus)
  • Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Саденова С.Н.
   • 2 Пән туралы мәліметтер
  • 8.1 5В050600 «Экономика» мамандығдың жоғары кәсіби білім, орта кәсіби білім негізіндегі, сырттай оқу түрі, т. ж. 2011, 2012
   • Корпоративтік этика
 • Әкімшілік (басқармалы) этика. Басқарушы этикасы
 • Кәсіби этика
  • Микро және макроэтика

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 101.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет