Пән бойынша оқыту бағдарламасының



жүктеу 135.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі135.65 Kb.
#7514

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37



Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Гуманитарлық-педагогикалық факультет

Қазақ филологиясы кафедрасы

5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

«Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы»



ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38



БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ Ф деканы

        

__________Сарбалаев Ж.Т.

       

     


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________ ф.ғ.д, профессор Тұрышев А.Қ.

        

 Қазақ филологиясы кафедрасы

                                                         

5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының сырттай оқу нысанының 

студенттеріне арналған 

   «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы»

       

                             



пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының   негізінде

әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  __________ Жүсіпов Н.Қ.  20__ж. «____» ________

                  

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  _____________      Жұманқұлова Е.Н.  

20_ж. «_____»___________



1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні: Тұрышев Айтмұхамет Қасымбайұлы

Ғылыми   дәрежесі,   атағы,   қызметі:   филология   ғылымдарының   докторы,

профессор

  Қазақ   филологиясы   кафедрасы   А-1   корпусында   (Ломов   к-сі,   64),   324-

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (22-55).



3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

ем



ес

тр

К



ре

ди

тт



ар

 с

ан



ы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

түрлері


барлы-

ғы

дәріс



практи-

ка

зертха-



налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

4

2

30



15

15

-



-

30

30



Емтихан

Бар-


лығы

2

30



15

15

-



-

30

30



Емтихан

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Қазіргі   қазақ   тілі   лексикологиясы»   пәнінде   қазақ   тіл

білімінің   лексикология   және   фразеология   саласы   бойынша

тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған

білімдерін   практикалық   және   лабораториялық   дәрежеде

пысықтап, толықтырып бекітіп отыру. 



Пәнді оқыту мақсаты

«Қазіргі   қазақ   тілі   лексикологиясы»   пәнінде

тыңдаушыларға   қазіргі   қазақ   тілі   лексикологиясы   мен

фразеологиясы туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып,

оның   болашақта   зерттелуге   тиісті   проблемаларына

байланысты   тыңдаушыларды   ғылыми   ізденіске   баулып,

олардың шығармашылық ой-пікірін жетілдіріп отыру.  

Пәннің міндеттері:

Тыңдаушыларға   қазіргі   қазақ   тілі   лексикологиясы   мен

фразеологиясы туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып,

болашақта   зерттелуге   тиісті   проблемаларына   байланысты

тыңдаушыларды   ғылыми   ізденіске   баулып,   олардың

шығармашылық ой-пікірін жетілдіріп отыру.



Студенттер білуі тиіс:

-Тіл біліміне кіріспе;

-Қазақ тілін оқыту әдістемесі;

-Қазақ тілінің тарихи грамматикасы;

-Түркологияға кіріспе;

-Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы;



- Этнолингвистика, когнитивтік, әлеуметтік лингвистика;

- Этнопсихолингвистика, лингвомәдениеттану.



Студенттер істей білуі тиіс:

- Студенттердің тіл байлығын, ой-өрісін дамытуға арналған

жаттығуларды орындай алуы тиіс.

- Тілдік нормаларды сақтай білуі тиіс.

- Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы пәнінің

теориялық курсының алғы шарттарын білуі тиіс.



2 Пререквезиттер:

  Тіл біліміне кіріспе.

  Қазақ тілінің норматив курсы.

  Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы.

  Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі

  Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы.

8 Тақырыптық жоспар 

Пәннің мазмұны

3 Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Сөз   мағынасының   дамуы.



Семасиология.   Сөз   және

мағына. 


1

5

2



Сөздің   көп   мағыналығы,

олардың   пайда   болу

жолдары:

 

метафора,



метонимия, синекдоха.

1

5



3

Лексикалық   омонимдер,

олардың   көп   мағыналы

сөздерден айырма-шылығы.

1

5

4



Лексикалық   антонимдер,

олардың   түрлері,   пайда

болу

 

жолдары,



стилистикалық

 

мәні,



зерттелу жайы.

5

5



Лексикалық   табу   және

эвфемизм-дер,   олардың

пайда   болу   жолдары,

өзіндік сипаты мен мәні.

1

5


6

Қазіргі


 

қазақ


 

тілі


лексикасының

 

құрамы,



шығу   арналары,   қалыпта-

суы мен дамуы.

1

5

7



Сөздік   құрамның   тарихи

арналары.

1

5

8



Қазақ тілі сөздік құрамының

толығып даму жолдары.

5

9

Қазақ тілі сөздік құрамының



қолдану   сипатына   қарай

бөлінетін

 

түрлері.


Сөздердің   стильдік   қызме-

тіне байланысты түрлері.

1

5

10 Қазақ тілі сөздік құрамының



актив

 

және



 

пассив


қабаттары.

5

11 Қазіргі   қазақ   тіліндегі



неологизм-дер.

5

12 Қазіргі   қазақ   тіліндегі



көнерген сөздер.

5

13 Фразеология,   оның  зерттеу



нысаны, мақсаты.

1

6



14 Лексикография.

1

6



15 Этимология.

1

6



Барлығы:  сағат

6

6

78

3.3  Теориялық курс мазмұны

1.Тақырып. Сөз мағынасының дамуы. Семасиология. Сөз 

және мағына.



Мазмұны:  Сөз   мағынасының   түрлері.   Сөздің   лексикалық

мағынасының   негізгі   типтері.   Сөздің   негізгі   және   туынды

мағыналары,   тура   және   ауыспалы   мағыналары,   нақты

(деректі)   және   дерексіз   мағыналары,   еркін   және

фразеологиялық байлаулы мағыналары, синтаксистік шартты

мағыналары,   узуалды   (дағдылы)   және   окказионалды   (бір

қолданар тосын сөздердегі) мағыналары.

2.  Тақырып.  Сөздің   көп   мағыналығы,   олардың   пайда  болу

жол-дары: метафора, метонимия, синекдоха.



Мазмұны:  Қазақ   тіл   білімінде   сөз   мағынасының   зерттелу

жайы.


3. Тақырып. Лексикалық омонимдер, олардың көп мағыналы

сөздерден айырмашылығы.



Мазмұны:  Пайда   болу   жолдары.   Омонимдердің   түрлері:

толық   омонимдер,   туынды   омонимдер,   сөз   қолдану



процесінде пайда болып отыратын омофондар, омофориалар,

омографтар, паронимдер. Омонимдердің стилистикалық мәні,

зерттелу жайы. Сөз варианттары. 

4. Тақырып. Лексикалық антонимдер.

Мазмұны:

 Олардың   түрлері,   пайда   болу   жолдары,

стилистикалық мәні, зерттелу жайы.



5. Тақырып. Лексикалық табу және эвфемизмдер.

Мазмұны: Олардың пайда болу жолдары, өзіндік сипаты мен

мәні.


6. Тақырып.  Қазіргі қазақ тілі лексикасы-ның құрамы, шығу

арналары, қалыптасуы мен дамуы.

Мазмұны: Қазақ тілінің сөздік құрамы, оның қалыптасуы мен

дамуы,   ерекшелік-тері.   Негізгі   сөздік   қор,   оның   басты

белгілері   (тұрақтылығы,   сөзжасамға   негіз   болатыны,

жалпыхалықтығы),   сөздік   құрамда   алатын   орны,   сөздік

құраммен   арақатынасы,   бір-біріне   ауысып   отыратыны.   Сөз

құрамының зерттелу жайы.



7. Тақырып. Сөздік құрамның тарихи арналары.

Мазмұны:  1.Қазақтың   байырғы   тума   лексикасы,   оның

бірнеше   қабаттан   тұратыны:   а)жалпы   түркілік   сөздер,

ә)қыпшақ   тілдеріне   ортақ   сөздер,   б)қазақтың   тума   төл

сөздері. Кірме сөздер, олардың бірнеше қабаттан тұратыны:

а)монғол   тілінен   ауысқан   сөздер,   сонымен   бірге   монғол,

қазақ   тілдеріне   ортақ   сөздер   бар   екені,   оның   тарихи

себептеріне қысқаша шолу, ә)араб, парсы, тілдерінен кірген

сөздер,   олар-дың   ену   кезеңдері   мен   ауысу   жолдарына

қысқаша   шолу.   Араб,   парсы,   сөздерінен   лексика-

семантикалық   топтары,   тұлғалық   және   семантикалық

өзгерістерге   ұшырап   отыруы,   бірқатарының   қазақ   тіліне

сіңісіп,   игеріліп   кету   себептері,   б)орыс   тілінен   және   ол

арқылы   Европа   тілдерінен   енген   сөздер,   олардың   ауысу

кезеңдері,   лексика-семантикалық   топтары,   тұлғалық

өзгерістерге   ұшырап   отыруы.   Кірме   сөздердің   зерттелу

жайы.


8.   Тақырып.  Қазақ   тілі   сөздік   құрамының   толығып   даму

жолдары


Мазмұны:  а)байырғы тума сөздер негізінде, ә)кірме сөздер

негізінде   іске   асатыны.   Сөздік   құрамның   тума   сөздер

негізінде  дамуына сөзжасам тәсілдері қызмет   ететіні  (түбір

сөзге   жұрнақ   жалғау,   сөздердің   біріктіру,   қосарлау,   тіркес-

тіру,   қысқартып   қолдану,   сөз   мағынасын   жаңарту).   Сөздік

құрамның толығу жолдарының зерттелу жайы.



9.Тақырып.  Қазақ тілі сөздік құрамының қолдану сипатына

қарай бөлінетін түрлері. Сөздердің стильдік қызметіне байла-

нысты түрлері.

Мазмұны:  Жалпыхалықтық   сөздер,   ауызекі   қарапайым

сөздер,   әдеби   сөздер,   кәсіби   және     термин   сөздер,

интернационалдық   сөздер,   эмоционалды-экспрессивті

сөздер,   диалектизмдер,   жаргон   сөздер,   варваризмдер.

Бейтарап лексика. Сөйлеу тілінің лексикасы. Кітаби лексика.

Экспрессивті-эмоционалды   лексика.   Бұлардың   зерттелу

жайы.  

10.   Тақырып.  Қазақ   тілі   сөздік   құрамының   актив   және

пассив қабаттары.



Мазмұны:  Актив   қабатқа   –   күнделікті   жиі   қолданылатын

дағдылы   сөздер,   пассив   қабатқа   –   көнерген   сөздер,   кең

тарамаған   неологизмдер,   диалектизм-дер,   кәсіби   сөздер,

жеке   мамандық-тарға   тән   термин   сөздердің   көпшілігі

жататыны.   Сөздердің   актив,   пассив   қабаттарға   бөлінуінің

шарттылығы.



11.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер.

Мазмұны:  Неологизмдер   жиі   кездесетін   лексика-лық

салалар.   Сөзжасамдағы   өнімді   үлгілердің     неологизмдерге

қатысы.     Семантикалық   неологизмдер.   Жалпы-халықтық

және авторлық неологизмдер. 



12.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі көнерген сөздер.

Мазмұны:  Олардың   архаизмдер   және   тарихи   сөздер

(историзмдер)   болып   бөлінетіндігі.   Сөздік   құрамның   пассив

қорында   көнерген   сөздердің   кейбір   түрлері   (тарихи   және

классикалық   әдебиетте)   сақталып   қалу   себебі.   Көнерген

сөздердің   стилистикалық   қызметі.   Актив   және   пассив

сөздердің зерттелу жайы. 



13.Тақырып. Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.

Мазмұны:  Қазақ   тілінің   біртұтас   лексикалық   жүйесіне

фразеологияның   қатысы.   Тұрақты   тіркестердің   басты

белгілері.   Еркін   және   тұрақты   сөз   тіркестері.   Тұрақты

тіркестердің   жеке   сөздерге   ұқсастығы   және   олардың

айырмашы-лығы.   Тұрақты   тіркестердің   жеке   сөздерге

ұқсастығы   және   олардың   айырмашылығы.   Тұрақты

тіркестер-дің   түрлері:   фразеологиялық   тұтастық   (идиома),

фразеологиялық   бірлік,   фразеологиялық   сөйлемше,

фразеологизмдердің   стилистикалық   қызметі   және   олардың

зерттелу   жайы.   Фразеологизмдердің   мақал-мәтелдер-ге

қатысы.   Фразеологизмдердің   сөз   табына   қатысы,   олардың

көп   мағыналылығы.   Фразеологиялық   сөз   табына   қатысы,



олардың   көп   мағыналылығы.   Фразеологиялық   синонимдер,

анто-нимдер, варианттар. Тұрақты тіркес-тердің арналары.



14.Тақырып. Лексикография.

Мазмұны:  Қазақ   лексикографиясының   қалыпта-суы   мен

зерттелу   тарихына   шолу.   Қазақ   тіліне   қатысты

түркологиялық   сөздіктер   (М.Қашқари   сөздігі   –   ХІ.,құман

(қыпшақ) тілінің сөздігі – ХІVғ., В.Радлов сөздігі – ХІ ғ. т.б.).

Абай   тілінің   сөздігі.     Осы   күнгі   тілдік   сөздіктердің   түрлері

және   олардың   сипаттамасы   (аударма,   түсіндірме,

терминололгиялық,   этимологиялық,   диалектологиялық,

синонимдік,   антонимдік,   фразеологиялық,   неологизмдік,

орфографиялық,   орфоэпиялық   т.б.   сөздіктер).   Қазақ

лексикографиясы-ның міндеттері.



15. Тақырып. Этимология.

Мазмұны:  Этимологияның лексикология ғылымы үшін мәні.

Этимологияның   негізгі   объектісі,   зерттеу   әдістері,   өзіндік

ерекшеліктері   мен   принциптері.   Этимологияның   ғылыми

және   халықтық   болып   бөлінетін   түрлері.   Қазақ   тілі

этимологиясының зерттелу жайы.

3.4 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1.Тақырып. Сөз мағынасының дамуы. Семасиология. Сөз 

және мағына.



Мазмұны:  Сөз   мағынасының   түрлерін   айқындау.   Сөздің

негізгі   және   туынды   мағыналары,   тура   және   ауыспалы

мағыналары,   нақты   (деректі)   және   дерексіз   мағыналары,

еркін   және   фразеологиялық   байлаулы   мағыналары,

синтаксистік шартты мағыналары, узуалды (дағдылы) және

окказионалды   (бір   қолданар   тосын   сөздердегі)

мағыналарына көркем шығармалардан мысалдар теру.

2. Тақырып. Сөздің көп мағыналығы. 

Мазмұны:  Қазақ   тіл   білімінде   сөз   мағынасының   зерттелуі

жайлы ғалымдардың ой-пікірлері мен тұжырымдарын. 



3. Тақырып. Лексикалық омонимдер, олардың көп мағыналы

сөздерден айырмашылығын ажырату.



Мазмұны: Омонимдердің түрлері: толық омонимдер, туынды

омонимдерге,   омофондар,   омофориалар,   омографтар   мен

паронимдерге мысалдар теру. 

4. Тақырып. Лексикалық антонимдер.

Мазмұны:  Лексикалық   антонимдерге   көркем   шығармадан

мысалдар теру.



5. Тақырып. Лексикалық табу және эвфемизмдер.

Мазмұны:  Олардың   пайда   болу   жолдарын   айқындау,   табу

мен эвфемизмге мысалдар құрау.



6. Тақырып.  Қазіргі қазақ тілі лексикасының құрамы, шығу

арналары, қалыптасуы мен дамуы.



Мазмұны:  Қазақ   тілінің   сөздік   құрамына   байланысты

тапсырмалар орындау.  7. Тақырып. Сөздік құрамның тарихи

арналары.

Мазмұны:  Сөздік   құрамның   тарихи   арналарына:   а)жалпы

түркілік сөздер, ә)қыпшақ тілдеріне ортақ сөздер, б)қазақтың

тума төл сөздеріне мысалдар жазу.  Кірме сөздер:  а)монғол

тілінен   ауысқан   сөздер,   сонымен   бірге   монғол,   қазақ

тілдеріне   ортақ   сөздер   бар   екені,   оның   тарихи   себептеріне

қысқаша   шолу,   ә)араб,   парсы,   тілдерінен   кірген   сөздер,

олардың ену кезеңдері мен ауысу жолдарына қысқаша шолу.

б)орыс   тілінен   және   ол   арқылы   Европа   тілдерінен   енген

сөздер, олардың ауысу кезеңдеріне көркем шығармалардан

мысалдар теру.



8.   Тақырып.  Қазақ   тілі   сөздік   құрамының   толығып   даму

жолдары.


Мазмұны:  а)байырғы тума сөздер негізінде, ә)кірме сөздер

негізінде   іске   асатынын   дәлелдеу.   Сөзжасам   тәсілдері

арқылы   сөздік   құрамның   толығу   жолдарына   (түбір   сөзге

жұрнақ   жалғау,   сөздердің   біріктіру,   қосарлау,   тіркес-тіру,

қысқартып   қолдану,   сөз   мағынасын   жаңарту)   сөздер   мен

сөйлемдер ойлап табу.



9.Тақырып.  Қазақ тілі сөздік құрамының қолдану сипатына

қарай   бөлінетін   түрлері.   Сөздердің   стильдік   қызметіне

байланысты түрлері.

Мазмұны:  Жалпыхалықтық   сөздерге,   ауызекі   қарапайым

сөздерге,   әдеби   сөздерге,   кәсіби   және     термин   сөздерге,

интернационалдық   сөздер,   эмоционалды-экспрессивті

сөздер, диалектизмдер, жаргон сөздерге варваризмдер мен

бейтарап   лексикаға,   кітаби   лексикаға,   экспрессивті-

эмоционалды лексикаға арналған тапсырмаларды орындау.



10.   Тақырып.  Қазақ   тілі   сөздік   құрамының   актив   және

пассив қабаттары.



Мазмұны:

 Көнерген

 

сөздерге,



 

неологизмдерге,

диалектизмдерге,   термин   сөздерге   мысалдар   теру,

сөздіктермен жұмыс жасау.



11.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер.

Мазмұны:  Неологизмдердің семантикалық, жалпыхалықтық

және авторлық түрлеріне көркем әдебиеттерден, бұқаралық

ақпарат құралдарынан мысалдар теру. 

12.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі көнерген сөздер.


Мазмұны:

 Архаизмдер   және   тарихи   сөздерге

(историзмдерге)   тарихи   және   классикалық   (көркем)

әдебиеттерден мысалдар келтіру, оларды ажырату.

13.Тақырып. Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.

Мазмұны:  Тұрақты,   еркін   сөз   тіркестерге,   фразеологиялық

тұтастыққа

 

(идиома),



 

фразеологиялық

 

бірлікке,



фразеологиялық сөйлемшеге сөйлемдер құрау.

14.Тақырып. Лексикография.

Мазмұны:

 Аударма,   түсіндірме,   терминололгиялық,

этимологиялық,  диалектологиялық,  синонимдік,   антонимдік,

фразеологиялық,

 

неологизмдік,



 

орфографиялық,

орфоэпиялық   т.б.   сөздіктермен   жұмыс   жасау.   Құрылысын,

жасалу мақсатын айқындау.



15. Тақырып. Этимология.

Мазмұны:  Этимологияның лексикология ғылымы үшін мәнін

ашу. Этимологияның ғылыми және халықтық болып бөлінетін

түрлеріне   тарихи   және   көркем   шығармалардан   мысалдар

теру.


3.4 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі



Есеп 

беру 


формасы

Бақылау 


түрі

Сағат 


көлемі 

СҚТӘ11(2ж

),

СҚТӘ-21


1

Дәріс 


сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа 

қатысу


6 (1х6),

2

Үй 



тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа 

қатысу


6 (1х6)

3

Қосымша 



материалдарғ

а дайындық

Конспек

т 

Коллокви



ум 

22

4



Семестрлік 

тапсырманы 

орындау

Реферат  Семестрл



ік 

тапсырма


ны 

қорғау


20

5

Бақылау жұмысын 



орындау

Бақылау 


жұмысы

Бақылау 


жұмысын

қорғау


20

6

Бақылау 



шараларына 

РК 1, РК 2

4


дайындыќ

Барлығы:


78

Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. 


Эвфемизмдердің жасалу жолдары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-200 бет, [3], 1-52 беттер, [4] 

1-120 беттер.

2. Эвфемизмдердің зерттелу жайы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-30 беттер; [2], 1-96 беттер.

3. БАҚ-ғы эвфемизмдер.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 1-55 беттер; [8], 1-42 беттер.

4. Тыйым сөздердің тағлымдық мәні

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 беттер, [16], 1-42 беттер.

5. Табу мен эвфемизм құбылысының диалектикалық бірлігі.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 1-200 бет, [12], 1-55 беттер, 

[15] 45-75 беттер.

6. Қазақ тілінің сөз байлығы 

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-55 бет, [6], 13-28 беттер, [15]

85-96 беттер.

7. Сөздік құрамның дамуына әсер ететін факторлар

Ұсынылатын әдебиет: [1], 5-36 бет, [3], 50-105 беттер, 

[18] 36-79 беттер, [12] 25-32 беттер.



Бақылау жұмыстарының тақырыптары.

1. Қазақ   тілінің   диалектілері   мен   сөйленістеріндегі

ерекшеліктері.

2. Әдеби сөйлеу тілі мен қарапайым сөйлеу тілі.

3. Кітаби сөзге жататын тілдік бірліктер.

4. Тұрмыстық сөйлеу тілі.

5. Қазақ тіліндегі фразеологиялық теңеулер.

6. Қазақ тіліндегі фразеологиялық теңеулер.

7. Абай тілінің фразеологиясы.

8. А.Байтұрсынов   және   қазақ   тіл   біліміндегі

лингвистикалық терминдер.

9. Лексикографиядағы норма және нормативтік мәселе.

10.

 Қазақ тілі терминологиясының қазіргі жағдайы мен



қолданысы.

11.


Қазақ тілі терминологиясының қазіргі жағдайы мен

қолданысы.



Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы   үлгерімнің   және   межелік   бақылаудың   салмақтық   үлестері

0,7 және 0,3  

2010-2011 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың

салмақтық үлестері:

Қорытынды бақылаудың



түрі

Бақылау түрлері

Весовые доли

1

Емтихан



Емтихан

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


2

Сынақ


Сынақ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «Қазақ   тілінің

лексикологиясы» пәні бойынша 5В011700- «Қазақ  тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған 

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

р/с СӨЖ түрі

Ең 

жоғары 


ұпай

Берілген мерзімі

Тапсырылатын

мерзімі


Тапсырылатын

мерзімі


1 сабақ 

үшін


Оқу сессиясында 

алынған ұпайлар

Аралық 

сессияда 



алынған 

ұпайлар


Емтихан 

сессиясында 

алынған 

ұпайлар


30

30

40



1

Дәріс   сабақтарына

дайындалу   және

қатысу


3

18

18



2

ТС   қатысу   және

дайындалу

3

18



3

СӨЖ, БЖ дайындалу

12

30

4



4

Межелік бақылау

100

11 Курстың саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған   талаптар   орындалмаса,   жаза   қолданылады.

Сабаққа   100   пайыз   қатысып,   берілген   тапсырмаларды

уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б.

қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау

ұпайлары қойылады: 

- дәріске қатысу –  4 балл.



Өздік жєне курстық жұмыстарын орындау және қорғау

барысында:

-

материалды толық меңгеру –  2балл.

-

Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын



ашу – 1 балл

-

Лексика-грамматикалық



 

және


 

стилистикалық

сауаттылығы – 1 балл.

-

Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас



және өз ойын айта білу – 1 балл.

Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша

бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.



Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз

немесе айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);



2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу,



яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер   студент   сабаќќа   себепті   жаѓдаймен   келе   алмаса,

келесі аптада сол сабаќќа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ

балы азайтылады.



Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула

бойынша анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р

1

, Р



2

, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай

бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү,   ӨҮе,   ӨҮс,   ӨҮкж   –   ағымдық   үлгерімнің   семестрдегі

үлестері.

Студент   сынақты   тапсырмай   алуы   үшін   жинаған   балы   100

болу керек.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   мен   сынақ   қарастырылған

болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ   ғылыми   жетекші   қатысуымен   комиссия   алдында

қорғалады   және   пікірмен   бірге   бағаланады.   Пән   бойынша

қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға,

әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   ауыстырылады.   Сөйтіп,   оқу

жетістіктері   журналына   және   рейтингтік   ведомостьқа

жазылады.   Ведомость   пен   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен баға қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс

қарастырылған   болса,   онда   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші


Балл

түріндегі

қорытынд

ы баға


Балдың

сандық


баламас

ы

Әріп



жүйесі

бойынш


а

бағалау


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға

Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

2



3

4

5



95-100

4

А



өте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы



80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарл

ық

65-69


2,0

С

60-64



1,67

С-

55-59



1,33

Д+

50-54



1,0

Д

0-49



0

F

қанағаттанарл



ықсыз

есептелм


еді

Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды

рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз»

деген   баға   қойылады.   Егер   пән   бірнеше   семестрде   өтетін

болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ


1

1



2



2

+...+Қ


n

n



К

1



2

+...+К


n

Мұнда Қ




n

 – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды



баға;

К

1



2



n

 – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

12 Әдебиеттер тізімі

Әдебиеттер  тізімі

 Негізгі  әдебиеттер:

1. Рувинский Л И. Введение в специальности. М.,1986.207 с .

2. Джалилов А.Х. Студенттердің оқу – зерттеу жұмысының негіздері. А.,

1989.

3. Томилова Г.А. Студенттердің кәсіптік бағытын қалыптастыру мазмұны



және әдістемесі. Т.1. 1978. 

4.   С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   стандарттары   мен   әдістемелік

нұсқаулары. 

5.   Никитина   Н.Н.,   Железнякова   О.М.,   Петухов   М.А.   Кәсіптік   –

педагогикалық қызметтің негіздері. М., 2002.

6. Батышев С.Я. Оқыту – тәрбиелеу процестің ғылыми ұйымдастырылуы.

М., 1972.


7. Крутова В.И., Попова В.В. Основы научных исследований. М., 1989.

400 с.


9. Романенко В.Н., Орлов А.Г. Для начинающего исследователя.  Л., 1987.

280 с.


Қосымша әдебиеттер тізімі: 

10.   Бабанский   Ю.К.,   Ильина   Т.А.,   Жантекеева   З.У.   Жоғарғы   мектептің

педагогикасы. А., 1989.

11. 2010-2011 жж. абитуриенттерге арналған анықтамалар. 

12. Сорокин Н.А. Дипломные работы в пед. вузах. М., 1986.

13. Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных



работ по специальности. М., 1999. – 42 с. 

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж
  • Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші
  • Қ= _Қ1*К1+Қ2*К2+...+Қn*Кn
  • К1+К2+...+Кn

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 135.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет