Пән бойынша оқыту бағдарламасыныңжүктеу 116.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.04.2017
өлшемі116.11 Kb.

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

 Филология, журналистика және өнер факультеті

 

Қазақ филологиясы  кафедрасы 

 

   050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының   студенттерінеарналған

   


«Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы»  

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(Syllabus)

Павлодар


 

Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

                                          

ФЖж¤ факультетініњ 

деканы

                                              _________       Ж.Т.Сарбалаев

                                              

«  ___»   ___________2010 

жыл


Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Қажыбаева Г.К.

Қазақ филологиясы  кафедрасы

 

  050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының   күндізгі   бөлімстуденттеріне арналған    «Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы»  

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 2009__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде

әзірленді. 

Кафедра   отырысында   ұсынылды   20_ж.   «___»____________№_____

Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________     Жүсіпов Н.Қ.   2010__ж. «____» ________

                  

(қолы)


          (аты-жөні)

_______Филология, журналистика және өнер  факультетінің оқу-

әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010_ж. «_____»____________ №____ 

Хаттама 


ОӘК   төрағасы    

___________         

Жұманқұлова   Е.Н.      _______  2010_ж.

«_____»___________   

(қолы)

                  (аты-жөні)

КЕЛІСІЛДІ  

Кафедра меңгерушісі  ______________     Жүсіпов Н.Қ.   2010__ж. «____» ________

                 

(қолы)


          (аты-жөні)

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

  Қажыбаева Гүлден Кеңесқызы

   ф.ғ.к, доцент 

Қазақ филологиясы  кафедрасы _____А1__  корпусында  (мекен-жайы), 324

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1255

2 Пән туралы мәліметтер

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

түрлері


барлы-

ғы

дәріспракти-

ка

зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

 

 

  

 

  

 

Бар-лығы

2

3015

15

--

-

 60 15 

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты: 

Студенттерді түркі халықтарының әдебиеті тарихи-әдеби

процестерінің   дамуымен   таныстыру,   шығармалардың

көркемдік түрі және идеялық мағынасын талдау, олардың

тәрбиелік және эстетикалық бағалылығын анықтай білу.

Пәннің міндеттері:

- Түркі тілдес халықтар әдебиетінің байланысын анықтауда,

ортақ   шығармаларының   көркемдік   ерекшелігін   танытуда,

ақын-жазушыларының дүниелерін әдеби процесте талдап,

таразылауға баулу.

- Түркі тектес халықтар әдебиетін терең білгізу;

- Шығармашылық байланысын таныту;

- Әдебиеттердің даму бағытын;

- Түркі халықтары әдебиетін мәтін тұрғысынан оқи білуге;

- Ортақ әдеби шығармалардың стилін, көркемдігін тануға;

-   Түркі   әдебиетіндегі   дәстүр   жалғастығын,   байланысын,

қайнар бұлағын ұқтыру.5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

Студенттер білуі тиіс:

-  Түркі тілдес халықтар әдебиетінің  көркемдік ерекшелігін

талдай білуі тиіс;

-  Түркі   тілдес   халықтар   әдебиетінің  образдар   жүйесін

талдай білуі тиіс;

- Түркі тілдес халықтар әдебиетінің идеясын аша білуі тиіс.;

-  Түркі тілдес халықтар әдебиетінің өлеңдерін  жатқа білуі

тиіс.


Студенттер істей білуі тиіс:

-Студенттер тақырып таңдау,   материал жинау,   конспекті

жазуды меңгере біледі.

-  Түркі тілдес халықтар әдебиетінажырата алады.

-  Түркі тілдес халықтар әдебиетінің  идеялық, эстетикалық

мазмұнын аша білуге     дағдыланады.

-  Түркі   тілдес   халықтар   әдебиетін  талдаудағы   оның

табиғатын біледі.6 Пререквизиттер

- қазақ әдебиетінің тарихы

- әдебиет теориясы

- түркі филологиясына кіріспе

- шетел єдебиеті

- шығыс елдері єдебиетінің тарихы7 Постреквизиттер 

- Қазақ әдеби тілінің тарихы

- Тіл мәдениеті

8 Тақырыптық жоспар

1- тақырып. 

Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.2- тақырып. 

Азербайжан әдебиеті.  3- тақырып. 

Башқұрт әдебиеті4- тақырып.

 Қарақалпақ әдебиеті5- тақырып. 

Қырғыз әдебиеті6- тақырып. 

Өзбек әдебиеті7- тақырып.

 Ұйғыр әдебиеті8- тақырып. 

Татар әдебиеті9- тақырып. 

Түркімен әдебиеті9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем) 

Ежелден тарихы тағдырлас, тілі туыс, әдет-ғұрпы мен

салт-санасы   өзара   жақын   болып   келетін   түркі   тектес


халықтар:   ұйғыр,   әзербайжан,   башқұрт,   тәжік,   түркімен,

қарақалпақ,   өзбек,   қырғыз,   татар   әдебиеттерінің   өзара

байланысын,   дәстүр   жалғастығын,   бір-біріне   әсері,

шығармаларының идеялық, көркемдік ерекшелігі, дамуы.10 Курстың компоненттері 

Дәріс тақырыптары 

1-тақырып. Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

1.Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

2.   ІУ-ІХ   ғ.   көне   түрік   әдебиет   ескерткіштері:   Күлтегін,

Тоныкөк,   Білге   қаған   туралы   жырлар,   Оғыз-наме,   Әбу

Насыр  әл-Фараби.

3. Х-ХІІ ғ. әдебиет. 

4. ХІІІ-ХУІ ғ.ғ. Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет. 

5.     Рабғузи   Н.,   М.Хорезми,   Құтыб,   Сараи,   Әбілғазы,

Жалайыри тарихи шығармалары

6. Дулати М.Х. «Тарихи-Рашиди», «Бабыр-наме»          2-тақырып. Азербайжан әдебиеті.

1.Азербайжан әдебиеті. Азербайжанның ауыз әдебиеті

2. Жазба әдебиетінің қайнар бұлағы

3.Низами Гәнжауи шығармашылығы

4.Вагиф, Мырза Ахундов, С.Вургун, М.Ибрагимов

3-тақырып. Башқұрт әдебиеті.

1     Башқұрт   әдебиеті.   Башқұрт   халқы   туралы   жалпы

мәлімен

2     Ауыз   әдебиеті   үлгілері:   аңыздар,   ертегілер,   жырлар,эпостар

3  М.Үмітбаев- ағартушы, әдебиетші

4  Ш.Бабич, Ғ.Ибрагимов, М.Ғассури шығармашылықтары

5 С.Құдаш- башқұрттың ірі қоғам қайраткері /«Салтанат»,

«Республика жырлайды»/.

4-тақырып. Қарақалпақ әдебиеті.

1     Қарақалпақ   әдебиеті.   Қарақалпақ   әдебиетінің   ауыз

әдебиеті /«Қырық қыз» эпосы/.

2  ХУІІІ ғ. қарақалпақ жазба әдебиеті

3 Жиен жырау Тоғай ұлы «Күйзелген халық» дастанындағы

қарақалпақ халқының Хорезмге аууы ахуалы.

4   Бердақ Шайыр дастандары /Аманкелді, Шежіре, Ақымақ

патша, өлеңдері/.

5     Кеңес   дәуіріндегі   ақындары:   А.Мұсаев,   С.Мәжитов,

Ж.Аймұрзаев.   /   «Арал»   поэмасы,   «Бердақ»,   «Айгүл-Абат»,«Раушан» пьесалары/, Т.Қайыпбергеновтың «Бақытсыздар»

романы, «Мұғалімге рахмет» повесі.

6  Қарақалпақ әдебиетінің соңғы жылдарына шолу.         

 5-тақырып. Қырғыз әдебиеті.

1   Қырғыз әдебиеті. Қырғыз халқы туралы, ауыз әдебиеті

жайлы жалпы түсінік.

«Манас» эпикалық туынды.

2  Тоғалақ молда, Т.Сатылғанов- қырғыз халық ақыны.

3   ХХ   ғ.   қырғыз   әдебиеті:   А.   Тоқамбаев,   Т.Үмбеталиев,

Ж.Бөкенбаев, Т.Сыдықбеков, К.Жантолиев, Ш.Айтматов т.б.

шығармашылығына шолу.

4  А.Тоқамбаев-қырғыз халық ақыны.

5  Т.Сыдықбеков-халық жазушысы.

6   Ш.Айтматов-халық   жазушысы,   қоғам   қайраткері./

«Алғашқы ұстаз», «Ақ кеме», «Жан пида», «Боранды бекет»

т.б./

  6- тақырып. Өзбек әдебиеті.

1 Өзбек әдебиеті. Өзбек халқы және ауыз әдебиеті туралы

пікір.  Эпостық   мұралары,   аңыздары,   прозасы,   поэзиясы,

драматургиясы.

2     Ә.Бируни,   Ә.Сино,   З.Восифий   т.б.   белгілі   адамдары

жайлы мағлұмат.

3  Ұлықбек - әлемдік ғылым мен мәдениетке үлесі.

4  Қ.Бекзад ғазалдары, дастандары.

5  Ә.Науаи шығармашылығы.

6  М.Бабыр шығармашылығы.

7   Өзбектің   классикалық   әдебиеті:   Фурқат,   Аваз,   Мұқыми,

Айбек, Ғ.Гулям,  

   Х.Ниязи, П.Қадыров шығармашылықтары.     

7-тақырып. Ұйғыр әдебиеті.

1     Ұйғыр   әдебиеті.   Ұйғыр   халқының   ауыз   әдебиеті:

эпостары, дастандары, поэмалары, аңыздары.

2  Ұйғыр әдебиетінің Қазақстанда, Қытайда өріс алуы.

3     ХІІІ   ғ.   М.Хаминнің,   Ниязидің,   Қасимидің   тарихи

шығармалары.

4  ХІХ ғ. А.Низари, Гәрбий, Назугум, Назым, Палуан, Шакир.

5  Қазіргі ұйғыр әдебиеті: Х.Абдуллин, З.Сәмеди, И.Бәхтия,

И.Саттаров, 

    М.Хамраев т.б.    8-тақырып. Татар әдебиеті.

1 Татар әдебиеті. Татар халқының ауыз әдебиеті: эпостық,

аңыз, ертегі, дастандары.


2  Татар әдебиетінің туыстас халықтар әдебиетіне ықпалы,

өзара байланысы.

3     ХХ   ғ.   басындағы   қазақ   әдебиет   мен   мәдениетіне,

баспасөзіне қосқан үлесі.

4     Татар   халқы   зиялыларының   /Гаспринский,   Ибрагимов,

т.б./ мұсылман ілімін таратушылық еңбегі.

5  Ғ.Тоқай шығармашылығы. М.Жәлел шығармашылығы.

6  1920-40 ж.ж. татар әдебиеті.

7  

  Қазіргі   татар   әдебиеті   /поэзиясы,   прозасы,драматургиясы – 1960-2000 ж./     

9- тақырып. Түркімен әдебиеті

Түркімен ауыз әдебиетіндегі «Көрұғлы» дастаны. 

Мақтымқұлының ерлік, елдік, махаббат, табиғат 

лирикалары. Берді Кербабаевтің «Шешуші қадам» романы.

 

 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Түркі халықтары әдебиетінің тарихына кіріспе.

ІУ-ІХ   ғ.   көне   түрік   әдебиет   ескерткіштері:   Күлтегін,

Тоныкөк,   Білге   қаған   туралы   жырлар,   Оғыз-наме,   Әбу

Насыр  әл-Фараби. Х-ХІІ ғ. әдебиет. 

  ХІІІ-ХУІ   ғ.ғ.   Алтын   Орда   дәуіріндегі   әдебиет.   Рабғузи   Н.,

М.Хорезми,   Құтыб,   Сараи,   Әбілғазы,   Жалайыри   тарихи

шығармалары.   Дулати   М.Х.   «Тарихи-Рашиди»,   «Бабыр-

наме»          2-тақырып. Азербайжан әдебиеті.

Азербайжан   әдебиеті.   Азербайжанның   ауыз   әдебиеті.

Жазба   әдебиетінің   қайнар   бұлағы.   Низами   Гәнжауи

шығармашылығы.   Вагиф,   Мырза   Ахундов,   С.Вургун,

М.Ибрагимов

3-тақырып. Башқұрт әдебиеті.

Башқұрт   әдебиеті.   Башқұрт   халқы   туралы   жалпы

мәлімен.     Ауыз   әдебиеті   үлгілері:   аңыздар,   ертегілер,

жырлар,   эпостар.     М.Үмітбаев-   ағартушы,   әдебиетші.

Ш.Бабич,   Ғ.Ибрагимов,   М.Ғассури   шығармашылықтары.

С.Құдаш-   башқұрттың   ірі   қоғам   қайраткері   /«Салтанат»,

«Республика жырлайды»/.

4-тақырып. Қарақалпақ әдебиеті.

Қарақалпақ   әдебиеті.   Қарақалпақ   әдебиетінің   ауыз

әдебиеті  /«Қырық  қыз»  эпосы/.    ХУІІІ  ғ. қарақалпақ жазба

әдебиеті.   Жиен   жырау   Тоғай   ұлы   «Күйзелген   халық»дастанындағы   қарақалпақ   халқының   Хорезмге   аууы

ахуалы.     Бердақ   Шайыр   дастандары   /Аманкелді,   Шежіре,

Ақымақ   патша,   өлеңдері/.     Кеңес   дәуіріндегі   ақындары:

А.Мұсаев,   С.Мәжитов,   Ж.Аймұрзаев.   /   «Арал»   поэмасы,

«Бердақ»,

 

«Айгүл-Абат», 

«Раушан»


 

пьесалары/,

Т.Қайыпбергеновтың   «Бақытсыздар»   романы,   «Мұғалімге

рахмет» повесі.  Қарақалпақ әдебиетінің соңғы жылдарына

шолу.         

 5-тақырып. Қырғыз әдебиеті.

  

Қырғыз әдебиеті. Қырғыз халқы туралы, ауыз әдебиетіжайлы жалпы түсінік. «Манас» эпикалық туынды. Тоғалақ

молда,   Т.Сатылғанов-   қырғыз   халық   ақыны.ХХ   ғ.   қырғыз

әдебиеті:   А.   Тоқамбаев,   Т.Үмбеталиев,   Ж.Бөкенбаев,

Т.Сыдықбеков,

 

К.Жантолиев, 

Ш.Айтматов

 

т.б.


шығармашылығына   шолу.   А.Тоқамбаев-қырғыз   халық

ақыны.Т.Сыдықбеков-халық   жазушысы.   Ш.Айтматов-халық

жазушысы, қоғам қайраткері./ «Алғашқы ұстаз», «Ақ кеме»,

«Жан пида», «Боранды бекет» т.б./  6- тақырып. Өзбек әдебиеті.

Өзбек   әдебиеті.   Өзбек   халқы   және   ауыз   әдебиеті

туралы   пікір.  Эпостық   мұралары,   аңыздары,   прозасы,

поэзиясы,   драматургиясы.     Ә.Бируни,   Ә.Сино,   З.Восифий

т.б. белгілі адамдары жайлы мағлұмат.   Ұлықбек - әлемдік

ғылым   мен   мәдениетке   үлесі.     Қ.Бекзад   ғазалдары,

дастандары.     Ә.Науаи   шығармашылығы.     М.Бабыр

шығармашылығы.

Өзбектің   классикалық   әдебиеті:   Фурқат,   Аваз,   Мұқыми,

Айбек, Ғ.Гулям,    Х.Ниязи, П.Қадыров шығармашылықтары.7-тақырып. Ұйғыр әдебиеті.

Ұйғыр   әдебиеті.   Ұйғыр   халқының   ауыз   әдебиеті:

эпостары,   дастандары,   поэмалары,   аңыздары.     Ұйғыр

әдебиетінің   Қазақстанда,   Қытайда   өріс   алуы.   ХІІІ   ғ.

М.Хаминнің, Ниязидің, Қасимидің тарихи шығармалары.  ХІХ

ғ. А.Низари, Гәрбий, Назугум, Назым, Палуан, Шакир.

Қазіргі   ұйғыр   әдебиеті:   Х.Абдуллин,   З.Сәмеди,   И.Бәхтия,

И.Саттаров,     М.Хамраев т.б.    8-тақырып. Татар әдебиеті.

Татар   әдебиеті.   Татар   халқының   ауыз   әдебиеті:

эпостық,   аңыз,   ертегі,   дастандары.     Татар   әдебиетінің

туыстас халықтар әдебиетіне ықпалы, өзара байланысы. ХХ

ғ. басындағы қазақ әдебиет мен мәдениетіне, баспасөзіне

қосқан   үлесі.     Татар   халқы   зиялыларының   /Гаспринский,Ибрагимов,   т.б./   мұсылман   ілімін   таратушылық   еңбегі.

Ғ.Тоқай   шығармашылығы.   М.Жәлел   шығармашылығы.

1920-40   ж.ж.   татар   әдебиеті.   Қазіргі   татар   әдебиеті

/поэзиясы, прозасы, драматургиясы – 1960-2000 ж./     9- тақырып. Түркімен әдебиеті

Түркімен   ауыз   әдебиетіндегі   «Көрұғлы»   дастаны.   Мақтымқұлының

ерлік, елдік, махаббат, табиғат лирикалары. Берді Кербабаевтің «Шешуші

қадам» романы. 

 О¤Ж мазм±ны

№ ОӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат көлемі 

Фил (қ)-

41

1 Дәріс сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

2 Үй 


тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

3 Қосымша 

материалдар

ға дайындық

Конспект

Коллоквиум

16

4 Семестрлік тапсырманы 

орындау


Конспект

Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау


10

6 Бақылау 

шараларына 

дайындық


4

Барлығы

60

               

   

Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. Ш.Айтматовтың «Тавро Кассандры» романын оқу.

¦сынылатын єдебиет: [1], 1-16 бет, [5], 1-45 беттер, [12] 1-

25 беттер.

2. Ш.Айтматовтың әңгімелерін оқу.

¦сынылатын єдебиет: [3], 1-46 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 1-

10 беттер.

3. Қарақалпақ елінің «Қырық қыз» дастанын оқу.

¦сынылатын єдебиет: [6], 1-16 бет

4. Ә.Науаидің «Ескендір наме» дастанын оқу.¦сынылатын єдебиет: [2], 1-55 бет.

5. Ш.Айтматовтың «Құс жолы» повесін оқу.

¦сынылатын єдебиет: [12], 1-44 бет, [3], 1-32 беттер, [1] 1-

300 беттер.

6. М.Жәлелдің «Моабит дәптерін» оқу.

¦сынылатын єдебиет: [16], 1-16 бет, [1], 1-55 беттер, [2] 1-

120 беттер.

7. Қырғыздың «Манас» эпосы

¦сынылатын єдебиет: [14], 1-18 бет, [7], 1-27 беттер, [4] 1-

120 беттер.

Қорытынды бақылау және ағымдағы үлгерім түрлері бойынша үлес салмағын бөлу

Р/

СҚорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес

салмағы


1. Емтихан

Емтихан


0,4

Жіберу


рейтингісі

0,6


2. Сынақ

Сынақ


0,4

Жіберу


рейтингісі

0,6


3. Курстық жұмыс (жоба)

Курстық жұмыс

(Курстық жоба)

0,4


Жіберу

рейтингісі

0,6

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі1 рейтинг (1 семестр)

Барл


ық

балл


Апта

1

23

4

56

7

8Аптадағы максим.

сағат


10

11

10

11

10

11

11

26

100


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ

1ҮТ2 ҮТ3 ҮТ4 ҮТ5 ҮТ6 ҮТ7 ҮТ8

24

Бақылау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.

балл


3

3

33

3

33

3

Үйтапсырмас

СӨЖ


түрі

ҮТ

1ҮТ2 ҮТ3 ҮТ4 ҮТ5 ҮТ6 ҮТ7

ҮТ

132

ын

орындау


Бақыл

ау

формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.

балл


4

4

44

4

44

4

Ќосымшаматериалд

арға


дайындық

СӨЖ


түрі

ҚМ

1ҚМ

3

ҚМ4

ҚМ

5ҚМ

6

20Бақыл

ау

формасы

К

КК

К

Макс.балл

5

55

3

2Семестрлік

тапсырман

ы орындау

СӨЖ


түрі

СТ

СТСТ

СТ

24Бақыл

ау

формасы

Р1

Р2Р3

Р4

Макс.балл

6

66

5

Межелікбақылау

Тақ. №


100

Бақыл


ау

форма


сы

МБ

Макс.балл

10

02 рейтинг (1 семестр)

Барл


ық

балл


Апта

9

1011

12

1314

15

Аптадағы максим.сағат

12

9

12

9

12

9

37

100


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ 9


ҮТ1

0

ҮТ11

ҮТ1


2

ҮТ1


3

ҮТ14 ҮТ15

26

Бақыл


ау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

3

33

3

33

3

Үйтапсырмас

ын

орындауСӨЖ

түрі


ҮТ9

1

ҮТ10

ҮТ1


1

ҮТ1


2

ҮТ1


3

ҮТ14 ҮТ15

24

Бақыл


ау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ


Макс.

балл


4

3

43

4

33

Ќосымша


материалд

арға


дайындық

СӨЖ


түрі

ҚМ5 ҚМ6 ҚМ7 ҚМ8 ҚМ9 ҚМ1

0

ҚМ1


1

26

Бақылау

форма


сы

К

КК

К

КК

К

Макс.балл

4

44

4

43

3

Семестрліктапсырман

ы орындау

СӨЖ

түрі


СМ4

СМ5


СМ6

СМ7


24

Бақыл


ау

форма


сы

Р

РР

Р

Макс.балл

6

66

6

Межелікбақылау

СӨЖ


МБ

100


Бақыл

ау

формасы

Макс.


балл

100


Пәннің   оқытылған   модулі   бойынша   семестрдің   ортасында   және   соңында   100

Шартты белгілер: ҮТ – үй тапсырмасы  №, ,Қ –оқу үрдісіне қатысу, ҚМ

–қосымша материал, К- конспект, СМ-семестрлік жұмыс, МБ – межелік

бақылау  №1.

11 Курстың саясаты

-

Дәріске, тәжірибелік сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысу;-

Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау;

-

Тапсырмаларды уақытында орындау;-

Оқу үрдісіне белсенді қатысу;

-

Берілген тапсырмаға жауапкершілікпен қарау.

 12 Әдебиеттер тізімі

Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1 Әлем әдебиетінің тарихы. М: 1972

2 Бердібаев Р. Шығыс қазынасы. А: 1970

3 Зарубежная литература. М: 1982

4 Келімбетов, Қанафин. Түркі халықтары әдебиеті. 10-

сынып. А: 1996.

5 Қобыланов А. Шетел әдебиетінің тарихыА: 2003


6 Краткая литературная энциклопедия. 2-том. 1966

7 КСРО халықтары әдебиеті. А., 1976

8 Литература Народов СССР. М., 1970

9 СССР халықтары әдебиетінің хрестоматиясы. А: 1976 

/Құраст: Н.Карбанова/

Ќосымша єдебиет:

10.Вургун С. Таңдамалы. А: 1959

11.Дербісалин Ә. Жарық жұлдыздар. А: 1993.

12. Құдаш С. Жастық шақтың ізімен. А: 1996

     13.Науаи. Таңдамалы шығармалары. А., 1998

14.Низами. М: 1966.

15.Сейітов   С.   Жақын   жағалаулар.   Кітап:   Туысқандық

туғызған. А: 1979.16.Жарық жұлдыздар. А: 1984.

            

     

     

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • (Syllabus)
 • БЕКІТЕМІН
 • ФЖж¤ факультетініњ деканы
 • (қолы) (аты-жөні)
  • КЕЛІСІЛДІ
   • 2 Пән туралы мәліметтер

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 116.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет