Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағыжүктеу 76.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.06.2017
өлшемі76.47 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыроватындағы Павлодар мемлекеттікуниверситеті

Шетел филология кафедрасы

Мәтін лингвистикасының негіздері

5B021000 «Шетел филологиясы» мамандығының күндізгі оқу нысаны

студенттеріне арналғанПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ(SYLLABUS)

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ГПФдеканы

______ Ж.Т. Сарбалаев      

20__ж. «___»_________

Құрастырушы: ф.ғ.к., проф._________ О.Қ. Жармакин

5B021000 «Шетел филологиясы» мамандығының күндізгі оқу нысаны 

студенттеріне арналған

Мәтін лингвистикасының негіздеріпән бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   20__ж.   «___»   _________бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды №_____ хаттама 20__ж. «___»____________

Кафедра меңгерушісі __________ А.Қ. Қайырбаева20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды 

№____ хаттама 20__ж. «_____»____________ 

ОӘК төрағасы  ____________ С. Қ. Ксембаева20__ж. «_____»___________


1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы Мәтін лингвистикасының негіздері

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 1 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиторлық сабақтар саны – 22,5 сағат       

Дәрістік сабақтар- 7,5 сағат 

Практикалық/семинарлық сабақтар – 7,5 сағат

Зертханалық – 0

             СӨЖ – 22,5 сағат

Оның ішінде СОӨЖ –7,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 45 сағат

Бақылау түрі

Емтихан – 6 семестрПререквизиттер

Жалпы тіл білімі Постреквизиттер

Шетел тілінің теориялық курстары 2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу ақпараты 

Жармакин Олжабай Қайкенүлы

Филология ғылым кандидаты, профессор

Шетел филология кафедрасы, Ломов көшесі, 64, 441 аудитория,

телефоны: 67-36-31,

Е-mail:


3. Пән, мақсат және міндеттер

Пәннің пәні – байласымды мәтін және байласымды сөйеудің құрылымдық модельдері

Пәнді оқыту мақсаты  – мәтінді мағыналық және құрылымдық тұтастық ретінде оқытып,

жалпы мәтін теориясы бойынша біліктілікті қалыптастыруПәнді зерделеу міндеттері

Студенттерді келесі мәселелермен таныстыру:

- мәтін категориясының негізгі белгілерін, мәтін бойындағы фразалық байланыстың

тәсілдері мен амалдарын түсініп, білуге нақты мүмкіндіктер жасау;

-   мәтіннің   коммуникавтік   сипатын   танып,   игеретіндей   практикалық   машықтарды

қалыптастыру;

- алған білімді жинақтау.

4. Білім, дағды, іскерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар 


-   мәтінді   түрлі   лексикалық,   грамматикалық   және   логикалық   байланыстарымен

біріктірілген,   мақсаты   мен   прагматикалық   бағыты   бар   сөйлеу   шағармасы   тұрғысындатүсінігі болуы керек;

-   мәтін   лингвистикасының   негіздерін,   пәннің   терминдері   мен   ұғымдарының

қолданысы туралы  білу керек.

Келесілерді  істей   алу   керек:   теориялық   білімдерді   тәжірибемен   байланыстыру;

белгілі теориялык тезистерді тәжірибелік мысалдармен дәлелдеу.

Жалпы   мәтін   лингвистикасы   сұрактары   бойынша   отандық   және   шетелдік

зерттеушілердің   еңбектерімен   байланысты   ақпаратты   табу   және   талдау  дағдылары   болу

керек.

Әртүрлі   сөздіктер   мен   анықтауыш   құралдарды   пайдалану   және   мәтіннің

лингвистикалық терминологиясын тәжірибеде қолдана білу құзіреттері болуы керек.

5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары 

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуір/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша

аудиторлық сабақтардың саны

СӨЖ

дәріс-тер практикалы

қ (семинар-

лық)

зерт-

ханалық,

жеке

Бар-

лығы

Оның

ішінде

СОӨЖ

1

Мәтін лингвистикасы ғылыми пән ретінде

Мәтін туралы ұғым

1

1

-3

1

2Мәтін   типтері   немесе   сөйлеу

регистрлері

Мәтінге тән категориялар

1

1-

3

13

Көркем мәтіндегі 

композициялық баяндау 

формалары

1

1

-3

1

4Мәтінді бөлшектеу, оның 

композициялық бөлімдері

1

1

-3

1

5Мәтін интеграциясындағы 

лексикалық, морфологиялық 

және синтаксистік деңгейлер 

бірліктері

1

1

-3

1

6Мәтіннің   ақпараттылығы   мен

модальділігі

1

1

-3

1

7Мәтінлегі уақыт пен кеңістік 

категориялары

1,5

1,5


-

4,5


1,5

Барлығы: 45

(1 кредит)

7,5

7,5

-

22,5

7,5

6. Дәріс сабақтарыныңмазмұны

1-тақырып.  Мәтін лингвистикасы ғылыми пән ретінде. Мәтін туралы ұғым

Жоспар:

            1.Мәтін туралы ұғым

            2.Мәтіннің ңегізгі белгілері

Тапсырмалар: 

Сұрактарға жауап беріңіздер:

1.Мәтін дегеніміз не?

2.Оның ңегізгі белгілеріне қандай сипаттар жатады?Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Мәтін туралы ұғым [2] 10-13 бб.

2. Мәтіннің ңегізгі белгілері [2] 13-16 бб.

Әдебиет: [1-4]. 

2-тақырып.  Мәтін типтері немесе сөйлеу регистрлері, Мәтінге тән категориялар

Жоспар:

            1.И.Р. Гальперин ұсынған мәтінге тән негізгі категориялар

            2. Мәтін типологиясы

Тапсырмалар: 

           1. И.Р. Гальперин мәтіннің қандай негізгі категорияларын анықтады?

           2. Мәтінге тән категорияларды жазыңыз

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

           1. И.Р. Гальперин анықтаған категориялар [1] 4-22 бб.

           2. Мәтінге тән категориялар [2] 23-26 бб.

Әдебиет: [1-4]. 

3-тақырып.  Көркем мәтіндегі композициялық баяндау формалары

Жоспар:

1. Баяндау формаары: Суреттеу, Әңгімелеу, ОйталқыТапсырмалар: 

1. Көркем мәтіндегі композициялық баяндау формалары: Әңгімелеу

2. Суреттеу, Ойталқы

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

           1. Әңгімелеу [2] 108-112 бб.

           2. Суреттеу, Ойталқы [2] 90, 93 б, 94-98 бб.

Әдебиет: [1-4]. 

4-тақырып.  Мәтінді бөлшектеу, оның композициялық бөлімдері 

Жоспар:

            1. Мәтінді көлемдік бөлшектеу

            2. Мәтінді контексті-вариациялық бөлшектеу 

Тапсырмалар: 

1. Көлемдік бөлшектеу дегеніміз не?

2. Контексті-вариациялық бөлшектеу дегеніміз не?

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

            1. Мәтінді көлемдік бөлшектеу [2] 72-76 бб.            2. Мәтінді контексті-вариациялық бөлшектеу [2] 79-84 бб.

Әдебиет: [1-4]. 

5-тақырып. Мәтін интеграциясындағы лексикалық, морфологиялық және 

синтаксистік деңгейлер бірліктері           

Жоспар:

1. Лексикалық деңгей бірліктері           

2. Морфологиялық деңгей бірліктері        

3. Синтаксистік деңгей бірліктері           Тапсырмалар: 

1. Лексикалық, морфологиялық және синтаксистік деңгейлер бірліктері тақырыбына 

дискуссия жасаңыздар            

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Лексикалық деңгей бірліктері [2] 108-110 бб.          

2. Морфологиялық деңгей бірліктері [2] 110-112 бб.        

3. Синтаксистік деңгей бірліктері [2] 112-113 бб.           Әдебиет: [1-4].

6-тақырып. Мәтіннің ақпараттылығы мен модальділігі

Жоспар:

            1. Мәтіннің ақпараттылығы;

2. Мәтіннің модальділігі.

Тапсырмалар: 

1. Мәтіннің ақпараттылығы жөніндегі түсінік

2. Мәтіннің модальділігі жөніндегі түсінік

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

            1. Мәтіннің ақпараттылығы [2] 47-54 бб

2. Мәтіннің модальділігі [2] 54-56 бб

Әдебиет: [1-4]. 

7-тақырып.  Мәтінлегі уақыт пен кеңістік категориялары

Жоспар:

1. Мәтінлегі уақыт категориясы;

            2. Мәтінлегі кеңістік категориясы.

Тапсырмалар: 

1. Уақыт категориясы туралы ойыңыз

2. Кеңістік категориясы туралы ойыңыз

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

1. Мәтінлегі уақыт категориясы [4] 38-44 бб

            2. Мәтінлегі кеңістік категориясы [4] 44-49 бб

Әдебиет: [1-4].

7. Практикалық (семинарлық) сабақтардың тақырыптары

1. Мәтін лингвистикасының зерттелуі.

2. Мәтін түрлері мен типтері.

3. Мәтінге тән категориялар.

4. Көркем мәтіндегі баяндау формалары.

5. Мәтіннің композициялық бөлімдері.

6. Мәтіндегі ақпараттылық пен модальділік.


7. Мәтіндегі уақыт пен кеңістік.

8. Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

1-тақырып.  Мәтін лингвистикасы ғылыми пән ретінде. Мәтін туралы ұғым

Тапсырмалар: 

Мәтін дегеніміз не?2-тақырып.  Мәтін типтері немесе сөйлеу регистрлері, Мәтінге тән категориялар

Тапсырмалар: 

И.Р. Гальперин мәтіннің қандай негізгі категорияларын анықтады?3-тақырып.  Көркем мәтіндегі композициялық баяндау формалары

Тапсырмалар: 

Көркем мәтіндегі композициялық баяндау формалары: Әңгімелеу4-тақырып.  Мәтінді бөлшектеу, оның композициялық бөлімдері 

Тапсырмалар: 

Көлемдік бөлшектеу дегеніміз не? 5-тақырып. Мәтін интеграциясындағы лексикалық, морфологиялық және 

синтаксистік деңгейлер бірліктері           

Тапсырмалар: 

Лексикалық, морфологиялық және синтаксистік деңгейлер бірліктері тақырыбына 

дискуссия жасаңыздар            

6-тақырып. Мәтіннің ақпараттылығы мен модальділігі

Тапсырмалар: 

Мәтіннің ақпараттылығы жөніндегі түсінік7-тақырып.  Мәтінлегі уақыт пен кеңістік категориялары

Тапсырмалар: 

Уақыт категориясы туралы ойыңыз9. СОӨЖ кеңестерінің кестесі

Сабақ түрідүйсенбі

сейсенбі


сәрсенбі

бейсенбі


жұма

сенбі


1.

ОӨЖ


сұрақтары 

бойынша кеңес 

беру

11.30-


12.20

2.

Семетр жұмыс тапсырмалары 

бойынша кеңес 

беру

12.35-


13.25

Барлық   сұрақтар   бойынша   кеңестер   ағымдағы   семестрге   СОӨЖ   кестесі   бойынша

жүргізіледі.


10. Студент білімдерін тексеру кестесі

Практикалық (семинарлық) сабақтарға қатысу 0-100 ұпаймен бағаланады.Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестесі

6-семестр

№ Жұмыстү

рі

Тапсырманыңтақырыбы,

мақсатыжәнемазмұн

ы

Ұсыны-


латынәдеби

ет

Орындауұзақтығы

Бақы-


лаутүр

і

Тапсырумерзімі

1

23

4

56

7

1Бақылау

жұмысы


Мәтін 

лингвистикасы 

ғылыми пән ретінде

Мәтін туралы ұғым

1-5

1-2 жұма


Тест

3 жұма


2

Семестрл


ық

тапсырма


Мәтін типтері 

немесе сөйлеу 

регистрлері

Мәтінге тән 

категориялар

Таңдау


бойынша

6 семестр

Ауыз

ша

6 жұма3

Бақылау


жұмысы

Көркем мәтіндегі 

композициялық 

баяндау формалары

Мәтінді бөлшектеу

1-5


5-8 жұма

Тест


8 жұма

4

Семестрлық

тапсырма


Мәтіннің

ақпараттылығы   мен

модальділігі

Мәтінлегі уақыт пен

кеңістік

категориялары

Таңдау

бойынша


6 семестр

Ауыз


ша

14 жұма


11. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын ауызша естиханмен аяқталады.

Емтиханға   бағдарлама   бойынша   барлық   берілген   тапсырмаларды   орындау   міндетті   шарт

болып табылады.  

Әрбір тапсырма 0-100 ұпаймен бағаланады.

Жіберу   рейтингі   ағымдағы   сабақтарда   жасалған   барлық   тапсырмалардың   орташа

арифметикалық санынан шығарылады (сабақтарға бару,  үй жұмысы, СӨЖ тапсырмалары,

практика тапсырмалары және т.б., межелік бақылау).

Пән бойынша қорытынды баға студент жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудан

жағымды   баға   алған   жағдайда   ғана   қойылады.   Қорытынды   бақылауға   себепсіз   келмеу

«қанағаттанғысыз»  деген  бағаға  теңестіріледі. Емтихан  және межелік  бақылау нәтижелері


студенттерге сол күні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткіілетін болса,

келесі күні айтылады.    

Қорытынды   бағаны   дұрыс   есептеу   үшін,   межелік   бақылауда   және   қорытынды

емтиханда студент білімін пайыздық мөлшерде 0-ден 100%-ға дейін бағалайды.

Межелік бақылау бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылау бағасынан құралады.

«Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы (ағылшын тілі)» пәні

бойынша студенттердің оқу жетістіктері, көпбалдық әріптік оның сандық эквивалентіне және

бағалардың дәстүрлі жүйесіне сай жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік жүйе

бойынша баға

Балдардың сандық

эквиваленті

Пайыздық

өлшемі


Дәстүрлі жүйе бойынша

баға


A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанғысыз12. Оқытушы талаптары, саясат және тәртіп

Студенттер   үшін   барлық   аудиторлық   сабақтарға   кешгусіз   келу   мәндетті   болып

саналады. Сабақтан қалушылық деканат қойған талаптарға сай өтеледі. Максималды тек қана

екі сабақтан қалу рұқсат етіледі. Екі сабаққа кешігіп келу бір сабақтан қалумен тең. Екіден

көп сабақтан қалу кезінде оқытушының студентті сұрақ әкімшілк деңгейде шешілмейінше

сабаққа жібермеу құқысы бар.        

Жұмысты белгіленген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың

ақырғы мерзімі – емтихан сессияның басталуына дейін 3 күн.  

Барлық тапсырмаларды орындамаған студенттер емтиханға жіберілмейді. 

Тақырыпты   қайталау   және   әрбір   сабақ   бойынша   өткен   материалды   өтеу   мәндетті

болып   табылады.   Оқу   материалдарын   меңгеру   дәрежесі   тестер   немесе   жазбаша

жұмыстармен бақыланады. Студенттер ескертусіз тестілеуге дайын болуы керек. Оқытушы жетекшілігімен  студенттердің өздік жұмысы  (СОӨЖ) кезінде келесі

төрт негізгі функция ексеріледі.  

Біріншісі – студенттердің оқу пәні бойынша нұсқаушы сабақтар кезінде оқытушыдан

алынған ақпаратты белсенді қабылдауы.   

Екінші функция студенттер өздігінен, оқытушы нұсқаулары негізінде, оқу-әдістемелік

құралдарды, әдебиет көздерін оқып, үй жұмысын, бақылау және т.б. орындауды  көздейді.

Осы кезеңде студенттер жұмыс әдістемесін білуі, өз қиыншылықтарын айқындау,  өзін-өзі

ұйымдастыру және өзін-өзі тәртіпке салу қажет.    

Студенттердің үшінші функциясы – қиыншылықтар туғызатын жағдай-ларды талдау

және жүйеге келтіру,  оқу материалын түсіну мен меңгерудегі,  басқа да оқу іс-әрекеттерін

орындаудағы   қиыншылық   көздерін   айқындау.   Студенттер   шешілмеген   қиыншылықтарды

оқытушы үшін сұрақтар жүйесіне келтіреді (оларды іріктеу, ретке келтіреді, рәсімдейді), осы

сұрақтарға өз жауаптарын іздейді.    

Студенттердің төртінші функциясы – түсінік және кеңес алу мақсатымен оқытушыға

бару.


13. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Әбікенова Г.Т. Көркем шығармадағы мәтінтүзім мәселелері: Оқу қуралы. – Семей: 2010. –

155 б.

2. Жармакин О.Қ., Мағзұмов Қ.Б. Мәтін лингвистикасы: Оқу қуралы. – Павлодар: 2012. –132 б.

Қосымша 

3. Смағұлова Г. Мәтін лингвистикасы. – Алматы: Қаз.университеті, 2002. – 111 б.4. Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста: Учебное пособие. – М., 2003. – 160 с.

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 7. Практикалық (семинарлық) сабақтардың тақырыптары
  • 11. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
  • Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын ауызша естиханмен аяқталады. Емтиханға бағдарлама бойынша барлық берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 76.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет