Пән бағдарламасының (syllabus) титул парағыжүктеу 104.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.05.2017
өлшемі104.13 Kb.

 

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титул парағы 

Форма Ф СО ПГУ 7.18.4/19Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Kar 2204 – Картография

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы 

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19               БЕКІТЕМІН

               ХТжЖФ деканы 

                ___________ Қ.Қ. Ахметов

                20__ж. «___»____________  

Құрастырушы: аға-оқытушы _____________Егінбаева А.Е.       

Пән бағдарламасы (Syllabus)

Картография – Kar 2204

күндізгі   оқу   формасының   5В060900-География   мамандығының

студенттері үшін  

Бағдарлама     20__ж.   «___»   __________   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасы

негізінде құрастырылды.

20__ ж. «__» __________ № __ Хаттама кафедра мәжілісінде ұсынылды.

Кафедра меңгерушісі_____________ Д.Д. Есімова 20__ж. «____» ________

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен мақұлданды  20__ ж. «___» ________№ ____Хаттама. 

ОӘК төрайымы______________Ю.М. Каниболоцкая 20__ж. «___» ________

    


               

1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы Картография

Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – кредит

Курс: 2

Семестр: 3

Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат       

Дәріс  - 22,5  сағат 

Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат                                   

СӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағатБақылау формасы

Қорытынды бақылау формасы - Емтихан – 3 семестрПререквизиттер

«Картография» курсын меңгеру үшін математика, топография геодезия негіздерімен, жалпы

жертану пәндері бойынша алдын-ала білім алуды қажет етеді.

Постреквизиттер 

Геоморфология,   гидрология,   Қазақстанның   физикалық   географиясы,   құрлықтар   мен

мұхиттардың физикалық географиясы.

2. Оқытушы жөнінде ақпарат:

Аты-жөні - Егінбаева Айгүл Есенғалиқызы 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы - география магистрі,   География және туризм кафедрасының

аға-оқытушысы 

География және туризм кафедрасы, ауд. № 313, 509 телефон: 8(7182) 67-36-85 (ішкі 12-77,11-

85) 


Е-mail: aeginbaeva@mail.ru

3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты – географиялық карталар мен басқа да картографиялық сызбаларда

болмысты көрсетудің ерекше тәсілі екендігі туралы толық мәлімет беру.Пәнді оқытудың міндеттері:

-

негізгі картографиялық жобалауларды, олардың қасиеттері мен пішіндерін, картографиялық көріністің әдісін зертету;

-

практикада қолданатын географиялық карталар мен атластардың негізгі жүейлеу сипамматасымен талдау және бағасымен танысу;

-

пәнді оқыту барысында студенттерді әр түрлі жалпы және арнайы (тақырыптық) географиялық карталармен жұмыс істеумен таныстыру.

4. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар 

Студент білу керек:

-

картографиялық проекциялардың  түрлерін;-

карталардың математикалық негізін;

-

карталарда бейнелеу тәсілдерін;-

карталар жіктемесінің ұстанымдарын;-

карталардың түрлерін.Студент істей білу керек:

-

географиялық карталарды оқу;-

географиялық карталар бойынша есеп шығару;

-

карта бойынша жергілікті жерді сипаттау;-

карталар мен атластардың сипаттамасын жасау.5. Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

р/с

Тақырыптың атауы

Сабақ түрлері

бойынша

аудитория

лық

сағаттар

саны

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Жалпы

соның

ішінде

СОӨЖ

1

Кіріспе


1,5

-

41,5

2

Географиялық карталар мен атластар

3

3

123

3

Географиялық карталардың математикалық 

негіздері

3

312

3

4

Картографиялық бейнелеудің тәсілдері

3

312

3

5

Картографиялық сызу 

3

4,514

3

6

Географиялық карталардағы жазулар

3

312

3

7

Картографиялқ генерализация

3

312

3

8

Картографияда қазіргі кездегі геоақпараттар

3

312

3

БАРЛЫҒЫ:22,5

22,5

90

22,5

Пән бойынша барлығы

135

6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе. 

Жоспар

1. Картография пәні, зерттеу объектісі, мақсаты, міндеттері, құрылымы. 

2. Картографияны халық шаруашылығындағы және ғылыми зерттеулерде пайдалану.

3. Картографияның басқа ғылымдармен байланысы.

4. Қазақстан ғалымдарының картография дамуындағы қосқан үлесі.

Карталарды құрастыруда және пайдаланудағы картография ғылымы. Картографияның

пәні,   зерттеу   объектісі,   мақсаты,   міндеттері,   құрылымы,   оның   негізгі   бөлімдері,   маңызы.

Курстың   теориялық   негіздері.   Картографияны   халық   шаруашылығындағы   және   ғылыми

зерттеулерде   пайдалану.   Картографияның   жаратылыстану   мен   техникалық   ғылымдармен

байланысы.   Картографияның   басқа   ғылымдармен   байланысы:   математика,   геодезия,

бейнелеу   өнері,   дизайнмен.   Картографияның   ғылым   мен   өндірістегі   даму   тарихы.

Картографияның   қазіргі   кездегі   география   ғылымының   дамуындағы   рөлі.   Қазақстан

ғалымдарының картография дамуындағы қосқан үлесі.

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

2 Тақырып. Географиялық карталар мен атластар 

Жоспар


1. Жалпы географиялық және тақырыптық карталар. 

2. Картографиялық шығармалардың жалпы принциптері. 

3. Тақырыптық карталар табиғи және қоғамдық құбылыстар.

Географиялық   карталардың   анықтамасы.   Жалпы   географиялық   және   тақырыптық

карталардың   мазмұны   мен   негізгі   элементтері.   Картографиялық   шығармалардың   жалпы

принциптерінің жүйесі. Тақырыптық карталар табиғи және қоғамдық құбылыстар.Әдебиеттер тізімі: (1, 2, 4.)

3 Тақырып. Географиялық карталардың математикалық негіздері.

Жоспар

1. Географиялық карталардың математикалық негіздері.

2. Негізгі және жеке масштаб. 

3. Картографиялық проекциялар 

Географиялық карталардың математикалық негіздерінің элементтері. Масштаб. Негізгі

және жеке масштаб. Координаталық торлар. Картографиялық проекциялар. Картографиялық

проекциялардың бұрмалануына және географиялық орналасу бетіне қарай жіктелуі. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

4 Тақырып. Картографиялық бейнелеудің тәсілдері.

Жоспар

1. Белгілер және белгілер жүйесі.

2. Нүктелік тәсіл. 

3. Ареалдар мен қозғалыс белгілерінің әдістері. 

Белгілер және белгілер жүйесін құрастыру. Сызықтық белгілердің, изосызықтардың,

сапалық   және   сандық   түстердің   тәсілдері.   Нүктелік   тәсіл.   Ареалдар   мен   қозғалыс

беліглерінің әдістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

5 Тақырып. Картографиялық сызу.

Жоспар

1. Картографиялық сызулар.

2. Карталардың легендасы.

Картографиялық   сызуларға   қолданатын   материалдар   және   техникалдық   құралдар.

Карталардың легендасын безендіру. 

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

6 Тақырып. Географиялық карталардағы жазулар.

Жоспар

1. Жазулардың түрлері.

2. Жазуларды орналастыру. 

Жазулардың түрлері. Шартты белгілер түріндегі жазулар. Қаріп жазулары. Жазуларды

орналастыру. 

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)


7 Тақырып. Картографиялық генерализация.

Жоспар

1. Генерализация мәні мен әсері.

2. Генерализацияның геометриялық дәлідігі.

Генерализация   мәні   мен   әсері.   Генерализацияға   әсер   ететін   негізгі   себептер.

Генерализацияның геометриялық дәлідігіне әсері. 

8 Тақырып. Картографияда қазіргі кездегі геоақпараттар

Жоспар

1. Электронды вариантты карталар.

2. Электронды вариантты атластар.

Электронды вариантты карталар және атластар.Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, 22,5 сағат 

2 Тақырып. Географиялық карталар мен атластар (3 сағат).

Географиялық атластар. Атластардың жіктемесі, түрлері. Атластардың пайда болуы 

және даму тарихы, қазіргі кездегі электронды атластар. Басқа картографиялық шығармалар. 

Глобустар. Кескіндер. Блок-диаграммалар. Жер бедері карталары.Жоспар:

1. Географиялық атластар. 

2. Атластардың жіктемесі, түрлері. 

3. Атластардың пайда болуы және даму тарихы, қазіргі кездегі электронды атластар. 

4. Басқа картографиялық шығармалар. 

5. Глобустар. Кескіндер. Блок-диаграммалар. 

6. Жер бедері карталары.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Жалпы географиялық карталарды оқу.

3. Географиялық карталар бойынша жергілікті жерге сипаттама беру.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).

 

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

Мультимедиялық қамтамасыздандыру: Интербелсенді тақта

3 Тақырып. Географиялық карталардың математикалық негіздері (3 сағат).

Дүние жүзі, жеке материктер, мемлекеттер, полюстер, экватор бойынша орналасқан 

территориялар үшін қолданылатын картографиялық проекциялар.

Жоспар:


1. Дүние жүзі, жеке материктер, мемлекеттер бойынша орналасқан территориялар 

үшін қолданылатын картографиялық проекциялар.

2. Полюстер, экватор бойынша орналасқан территориялар үшін қолданылатын 

картографиялық проекциялар.Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Тақырыптық карталарды оқу.

3. Тақырыптық карта бойынша жергілікті жерге сипаттама беру. 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).

 

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

4 Тақырып. Картографиялық бейнелеудің тәсілдері (3 сағат). 

Картограммалар. Картодиаграммалар. Локалденген диаграммалар. Шкалаларды жасау.Жоспар:

1. Картограммалар. 

2. Картодиаграммалар. 

3. Локалденген диаграммалар. 

4. Шкалаларды жасау.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Азимуталды   көлденең   картографиялық   проекцияның   құрастырылуын   есептеу

және зерттеу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

5 Тақырып. Картографиялық сызу (4,5 сағат).

Картографиялық белгілердің жобалау жүйесі. Картографиялық дизайнның жалпы 

принциптері.

Жоспар:

1. Картографиялық белгілер. 

2. Картографиялық дизайн. 

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Цилиндрлік картографиялық проекцияның құрастырылуын есептеу және зертеу.

3. Конустық картографиялық проекцияның құрастырылуын есептеу және зерттеу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар


бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).  

Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

6 Тақырып. Географиялық карталардағы жазулар (3 сағат).

Картографиялық топонимика. Географиялық атауларды көрсету.Жоспар:

1. Картографиялық топонимика. 

2. Географиялық атаулар.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Әртүрлі   масштабтағы   карталарда   географиялық   координаталардың   нүктелерін

анықтау.


Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).  Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

7 Тақырып. Картографиялық генерализация (3 сағат).

Географиялық карталар мен атластарды талдау және бағалау. Картометрия.Жоспар:

1. Географиялық карталар мен атластарды талдау және бағалау. 

2. Картометрия.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Географиялық   карталар   бойынша   қашықтығын   және   бағытын   анықтау,

сызықтардың ұзындығын өлшеу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).  Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

8 Тақырып. Картографияда қазіргі кездегі геоақпараттар (3 сағат).

Электронды вариантты карталар және атластармен жұмыс жасау. Жоспар:

1. Электронды вариантты карталар және атластар.Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Әртүрлі масштабтағы карталар бойынша учаскелердің ауданын әртүрлі әдістермен

өлшеу.


Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады).  Әдебиеттер тізімі: (1, 4.)

8. Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар

1 Тақырып. Географиялық атластар мен карталар.

1. Табиғи және қоғамдық құбылыстарың карталары.

2. Ұлттық және аймақтық атластар.

3. Бағалау, ұсыныс жасайтын және болжамдық карталар. 2 Тақырып. Географиялық карталардың математикалық негізі.

1. Проекцияларды таңдау ұстанымдары.

2. Топографиялық карталардың проекциялары.

3 Тақырып. Картографиялық бейнелеу әдістері. 

1. Биіктіктер мен тереңдіктер кестесін құрстыру.

2. Жер бедерінің үлгісі мен фоторельеф.

3. Жер бедерін бейнелеу әдістерін біріктіріп қолдану.4 Тақырып. Картографиялық генерализация.

1. Жаппай таралған және жергілікті жерде оқшауланған құбылыстарды жалпылау.

2. Жалпылаудың бейнелеу әдісін таңдауға тигізетін әсері.

3. Пунктерде немесе сызық бойымен таралған құбылыстарды жалпылау.5 Тақырып. Географиялық карталар мен атластарды талдау және баға беру.

1. Картаның безендірілуін талдау.

2. Карталарды талдау әдістемесі.

3. Берілген атласқа талдау жасау.6 Тақырып. Картографиялық зерттеу әдісі.

1.   Карта   бойынша   құрылымдық   өзара   байланыстар   мен   географиялық   құбылыстардың

динамикасын зерттеу.

2. Картаны оқу үрдісінде пайдалану ерекшеліктері.7 Тақырып. Картометрия.

1. Аудандарды анықтау тәсілдеріне сипаттама беру.

2. Сызықтардың ұзындығын анықтау тәсілдері.

8 Тақырып. Карталарды жасау және жаңарту негіздері. Карталарды түзету.

1. Сандық картографиялық ақпараттар базасын қалыптастыру және пайдалану.

2. Аймақты басқару мақсатымен картографиялық модельдеудің негізгі әдістері.

9. СОӨЖ кеңес кестесі (СОӨЖ-сы СӨЖ-ның 25% құрайды)

№ Сабақ түрі

дүйсенбі сейсенбі сәрсенбі

бейсенбі


жұма

сенбі


1. Дәріс   сабақтарының

сұрақтары   бойынша

кеңес беру

12.35


13.25

2. Семинар   сабақтары

бойынша кеңес

12.35


13.25

3. СӨЖ бойынша кеңес

12.35

13.25


4. Тест

тапсырмаларының

12.35

13.25


сұрақтары   бойынша

кеңес


11. Студенттердің білімдерін тексеру кестесі

Дәріс және тәжірибелік (семинар) сабақтар 0-100 баллмен бағаланады.Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру кестесі Жұмыс

түрі

Тапсырма

тақырыбы, мақсаты

және мазмұны

Ұсынылға

н әдебиет

Орынд

ау

ұзақты

ғы

Бақылау

формасы

Тапсыру

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

1

РефератГеографиялық   карта

тарихынан   жалпы

мәліметтер

2 жұма


 

2-ші жұма

2

ГлоссарийТерминдер мен 

түсініктер сөздігін 

құрастыру

Сөздік


Семест

р бойы


Ауызша

сұрау


семестр

бойы


3

Аралық


бақылау

Жоспар


 

бойынша


алғашқы 4 тақырып 

коллоквиу

м

8-ші жұма4

Реферат


Ғарыштық түсірімдер 

мен олардың 

картографиядағы 

маңыздылығы

2 жұма

9-шы жұма5

Реферат 


Ұсақмасштабты

карталар


2 жұма

14-ші жұма

6

Аралық


бақылау

Жоспар   бойынша   5-8

тақырыптар

коллоквиу

м

15-ші жұмаЕскерту: 

1. Реферат СӨЖ тапсырмаларында берілген тақырыпқа сай жазылуы тиіс. 12. Студенттердің білімін бағалау критериилері 

Пәнді оқыту жыл бойы алған білімдері бойынша, тестілеу формасындағы емтиханмен

аяқталады.  Бағдарламада   берілген     барлық   тапсырмаларды   орындау,   емтиханға   жіберудің

міндетті критерииі болып табылады. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

13. Курстың саясаты

Студент   дәріс   сабақтарына   міндетті   қатысу   тиіс.   Сабаққа   қатысу   әр   бір   сабақта

белгіленеді (сабақтың басында немесе ортасында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, ол

белгілеуден кейін келсе де, сабақта жоқ деп есептеледі. 

Сабақтардағы   кез-келген   бұзушылық   жазаланады,   тіпті   аудиториядан   шығарып

жіберуге   де   жету   мүмкін.   Ал   белсенді   жұмыс   бағаланады.   Сабақтан   қалмау   керек   және

кешігіп   келуге   болмайды.   Сабақты   босату   және   кешігіп   келу   үшін   төмендегі   айыпты

санкциялар қолданылады:

- Орынды себепсіз дәріс сабағына қатыспағаны үшін – минус екі балл;

- Аудиторияда тәртіпті бұзғаны үшін – сабаққа келгені үшін алған баллдан айырылады.Талаптар мен айыпты санкциялар:

1. Оқу процесіне белсенді қатысу.

2. Сабаққа кешікпеу.

3. Аудиторияға сыртқы киімді шешіп кіру.4. Сабақ барысында бір-бірімен сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефондарды өшіру, сағыз

шайнамау. 

5. Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және тәртіпсіз сөздерді қолданбау. 

6. Босатылған   дәрісті   өздігінен   игеріп,   тапсыру   негізгі   балл   мөлшерінің   50%-мен

бағаланады. 

7.   Уақытында   орындалмаған   тапсырмалар   (бақылаудың   барлық   түрлері)   негізгі   балл

мөлшерінің   50%-мен   бағаланады.   Тапсырмаларды   орындамағаны   үшін   қорытынды   баға

төмендетіледі.  

Аталған талаптарды орындау емтиханға қатысуды қамтамасыз етеді.

Соңғы қорытынды баға төмендегілерден шығарылады:

1. Дәріс сабақтарына қатысу.

2. Дәріс сабақтарына белсенді қатысу және барлық тәжірибелік жұмыстар мен СӨЖ орындау

мен қорғау.

3. Білімдердің шекті бақылауы. 

4. Емтихан (сынақ) бағасы.

Білімді бағалау баллдық-рейтинг жүйесін қолданумен жүзеге асырылады, студент

күнтізбелік   кестеге   сүйеніп   өз   білім   деңгейін   өзі   бағалай   алады.   Қажетті   баллдар   санын

жинау   үшін   студент   барлық   дәріс,   тәжірибелік   сабақтарға   белсенді   қатысу   қажет.   Егер

аталған   шарт   орындалмаса,   студент   барлық   тақырыптарды   игеріп   тапсырудан   кейін   ғана

емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білім деңгейі үнемі тексеріледі. 

Орындалған   жұмыстарды   тапсыру   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі

бойынша жүзеге асырылуы шарт. Босатылған сабақтардың тақырыптарын игеріп тапсыру:

Орынды себеппен тәжірибелік жұмысты орындамаған студент оны келесі жұмада

тапсыра алады, бірақ сол жағдайда жұмыстың орындалуы 1 баллға төмендетіліп бағаланады. 

Шекті бақылау кезінде басқа студенттен жазбаша жұмысты көшіріп алуға тыйым салынады

(көшірілген жұмыс есептелмейді).

Емтихан   ауызша   түрде   өтеді.   Студент   үш   сұраққа   жауап   беру   тиісті.   Емтиханда

берілген жауап төмендегідей бағаланады:

-100 балл – барлық сұрақтарға толық жауап үшін;

-75 балл – екі сұраққа толық жауап үшін;

-75 балл – барлық сұрақтарға толық емес жауап үшін;

-85 балл – екі сұраққа толық жауап, ал үшіншісіне толық емес жауап үшін;

-50 балл – бір сұраққа ғана толық жауабы үшін;

-0 балл – жауабы болмаған жағдайда.

14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1

Е.А.Тоқпанов, О.Б.Мазбаев. Картография және топография негіздері. Оқулық.Алматы: «Дәуір», 2012. -464 б.

2

Берлянт А.М. Картография. М.: Изд. МГУ, 2001. -490 с.3

Комиссарова А.В. Картография с основами топографии. –М., 1996. -250 с.

4

Қалдыбеков Т.Қ. Топография және геодезия негіздері. Алматы, Ана тілі, 1993.5

Картография с основами топографии: Уч.пособ. / под ред. Т.Ю. Грюнберга. М.:

Просвещение, 1991. – 386 с. 

Қосымша:

6

Салищев К.А. Картоведение: учебник. М.: Изд. МГУ, 1990. – 400с.7

Гараевская  Л.С., Малюсова Н.В. Практическое  пособие  по картографии.  М.:

Недра, 1990, 294 с. 

8

Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. –М: Просвещение, 1996. -159 с.

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  • 2. Оқытушы жөнінде ақпарат:
  • География және туризм кафедрасы, ауд. № 313, 509 телефон: 8(7182) 67-36-85 (ішкі 12-77,11-85)
  • Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны
  • СӨЖ
 • 6. Дәріс сабақтарының мазмұны
 • 7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, 22,5 сағат
 • Ескерту:
 • 1. Реферат СӨЖ тапсырмаларында берілген тақырыпқа сай жазылуы тиіс.
 • 12. Студенттердің білімін бағалау критериилері

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 104.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет