Педагогика, өнер және тілдер факультетіжүктеу 133.24 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі133.24 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

«Мирас»Университеті  

 

 

 

 

  

 

  

 

Педагогика,  өнер және тілдер факультеті  

                                                 

Педагогика және дизайн кафедрасы 

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

 

«Мирас»университетінің ректоры _______________  

Б.А.Мырзалиев 

         (

қолы)                         

2017

ж. «___»______________   

 

Магистратураға түсу емтиханының БАҒДАРЛАМАСЫ Мамандық бойынша 

6М010300 

« 

Педагогика және психология » 

(

мамандық шифрі)  

(

мамандық атауы)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

бағыты: ғылыми және педагогикалық  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 Шымкент 2017 ж. 

 

 

 

  

 

Бағдарлама  жоғары білім МЖБМС негізінде әзірленді,2012 жылғы 23 тамыздағы № 

1080  ҚР  Үкіметінің  қаулысымен,6М010300  «Педагогика  және  психология»мамандығы 

бойынша типтік оқу жоспарыменҚР БҒМ 16.08.2013 ж.№ 343Бұйрығымен бекітілген. 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы педагогика және психолоия кафедрасының 2017 ж. 

«05»


мамырдағы  отырысында талқыланды,   №10 Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________Ю.А. Нұртаев

 

 

«Педагогика, өнер және тілдер» факультетінің Әдістемелік комиссиясының төрайымы 

______________ Л.Ю.Бородулина 

2017 

ж. «___»_______________ №____ Хаттамасы .  

 

 

Түсу  емтиханының  Бағдарламасы  «МИРАС»  университетінің  оқу-әдістемелік кеңесінің 2017 ж. «___»_______________отырысында талқыланды. 

№____ Хаттама. 

 

 

ҒӘК хатшысы  __________  Г.В. Гак         

Түсу  емтиханының  Бағдарламасы  «МИРАС»  университетінің  ғылыми  кеңесінде 

қаралды және мақұлданды. 

2017 


ж. «___»_______________ №____ Хаттамасы . 

 

ҒК хатшысы __________________ К.Б.Тілегенова  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МАЗМҰНЫ 

 


 

Кіріспе .............................................................................................................. 1.

 Педагогика 

Ұсынылғанәдебиеттертізімі……………………………............... 

     2. Психология…….. …………………………………………………......... 

Ұсынылғанәдебиеттертізімі……………………………………..... 10 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

КІРІСПЕ 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

(

Пән мазмұны) 

 

Педагогика 

 

 1. 

Тақырып.  Ғылыми  педагогиканың  қалыптасуы.  Адам  туралы  ғылым 

жүйесіндегі  педагогика.Педагогика  элементтері.  Теориялық  ойшылдар  (ежелгі  гректік, 

Өркендеу дәуірі, Жаңа уақыт педагогикасы, ресейлік,  20 ғ.педагогикасы) және алғашқы 

педагогикалық шолулар.   

2.

Тақырып.Педагогика 

объектісі,пәні 

жәнефункциясы. 

Педагогика-

өзіндікғылымипән.  Педагогиканыңобъектісі.  Педагогика  пәні.  Педагогикалықүрдіс. 

Педагогика ғылымыныңфункциялары. 

 

3.

Тақырып.Педагогикалық  ғылымдардың  жүйесі.Жалпы  педагогика  негіздері. 

Денетәрбиесі  (дидактика).  Білім  беру  жүйесінбасқару.  Жоғарымектеппедагогикасы. 

Ересектер педагогикасы  мен андрогогика. 

 

4.Тақырып.Педагогиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы.Педагогиканың 

басқа 


ғылымдардың 

шолуын, 


негізгі 

идеяларды, 

теориялықережелерді, 

жалпыламатұжырымдары,  ғылыми  зерттеу  әдістерін  қарызға  пайдалану,кешенді 

зерттеулерге педагогиканың қатысуын шығармашылық пайдалану. 

 

5.Тақырып.Педагогиканың 

әдіснамасытуралытүсінік. 

Педагогикалықғылымәдіснамасы.  Педагогикалықзерттеудің  әдіснамалықпринциптері. 

Педагогикалықзерттеуәдістері. Педагогикалықзерттеулерқұрылымы. 

 

 6.Тақырып.Педагогикалықүрдістіңзаңдылықтары. 

Педагогикалықүрдіс 

серпінінің  заңдылығы.  Педагогикалық  үрдістегі  жекетұлғаның  даму  заңдылығы.  Оқу-

тәрбиепроцесінбасқару заңдылығы. Ынталандыру заңдылығы.  

 

 7.Тақырып.Жеке  тұлға.  Адамның  биологиялық  және  әлеуметтік  дамуы  және 

тұлғаның қалыптасуы.Тұлғаның дамуындағы негізгі заңдылықтар және қозғаушы күштер. 

Тұлғаның қалыптасуына ықпал жасайтын факторлар. 

 

8. 

Тақырып.Тәрбиелеу  құралдары,  қалыптары  және  әдістері.  Әдістің  бірінші 

тобының жалпы функциясы. Күнделікті қатынас, іскерлік, жолдастық, сенімділік өзара 

қатынастың әдістері. Балалардың өзіндік шығармашылығының әдістері. 

 

9.

Тақырып.Тәрбие  қызметінің  негізгі  бағыттарыПедагог  қызметінің  мазмұны. 

Тұлғаны  тәрбиелеу  мақсаты.  Ақылмен  тәрбиелеу.  Дене  тәрбиесі.  Тәрбиенің  еңбекпен 

бастауы. Адамгершілік тәрбиесі. Көңіл-күйлік тәрбие беру. 

 

10.Тақырып.Орта  мектептегі  білім  мазмұны.  Білім  беру  қоғамдық  құбылыс. 

Білім беру жалпы адамзат құндылығы. Заманауи білім беру мақсаты мен мазмұны. 

 

11. 

Тақырып.Білім  беруді  ұйымдастыру  қалыптары.Заманауи  сабақ.Оқыту 

түрлері.  Иллюстрациялық-түсіндіру  арқылы  оқыту.  Проблемалық  оқыту.  Бағдарламалық  

оқыту.  Компьютерлік  оқыту.  Оқыту  қалыптары.  Сабақ  типтері  және  құрылымы. Стандартқа сәйкес емес сабақтар. Сабаққа дайындық. 

 

12. Тақырып.

ЦПП

 

тәрбие. Тәрбие мақсаты. Тәрбие міндеттері.Педагогика тарихы. 

Ғылыми дүниетанудың қалыптасуы. Сендіру.  

13. 

Тақырып.Отбасылық тәрбие. Отбасы. Отбасы функциясы 

 

14. Тақырып.  ЦПП  құрылымында  оқыту.  Оқыту  процесінің  мәні.  Дидактика, 

оныңнегізгікатегориялары. Дидактикалықжүйелер. Оқытудыңмақсаты мен білім беру. 

 

15.

Тақырып.Орта 

мектепте 

оқыту 

әдістері 

мен 

құралдары. 

Әдіскөпөлшемдіқұбылыс. Оқытуәдістерініңжіктелуі. Мәні мен мазмұны, оқытуәдістері.  

Емтиханныңсұрақтартізбесі 

 

1. Педагогика пәніжәнеоныңәдістері 

2. 

Педагогикалық үрдістің біртұтас теориясы. 3. 

Тұлғаныдамытужәнеқалыптастыруғаәсер ететіннегізгіфакторлар. 

4. 

Тұлғаны дамытудың әлеуметтік ахуалы. 5. 

Жекетұлғаныңжан-жақтылығыретіндеоның 

дамуыныңмазмұндықсипаттамасыменбайланыстыадамзатмәдениетінигеру. 

6. Жеке тұлғаныңшығармашылықәлеуетіжәнетәрбиемақсаттары. 

7. 

Оқушыныңжекетұлғасының дамуының жас кезеңдері, олардыңсипаттамасы 8. 

Дүниетанымдықалыптастырудыңпсихологиялықнегіздері. Тұлғақұндылықтары. 

9. 

Оқу-тәрбиеүрдісін мұғалімніңәдіснамалықұстанымынан тәуелді болжау. 10. 

Оқужәнеоқудантысқызметтіңтұтаспедагогикалықпроцестегі бірлігі. 

11

. Оқыту принциптері мен заңдылықтары. 12.

Дүниетанудың мәні және негізгі компоненттері. 

13. 

Оқушының жеке тұлғасының дамуының жас кездері, олардың сипаттамасы  14. 

Оқу-тәрбие үрдісін мұғалімнің әдіснамалық ұстанымынан тәуелді болжау. 

15. 

Құбылыстар байланысы жалпыға бірдей көрінісі ретінде жүйелі жақындау. 1

6. Жеке тұлғаның шығармашылық әлеуеті және тәрбие мақсаттары. 

17. 

Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудыңжолдары мен құралдары 1

8. Педагогикалық үрдіс күрделі, дамушы жүйе 

1

9. Қоғамдық мәдениет – тәрбие мақсатын анықтаудағы әдіснамалық негіз  20. 

оқушының жеке тұлғасының жеке ерекшеліктерінің сипаттамасы 

          21. 

Оқушылардың нақты оқу мүмкіндіктері. Педагогикалық үрдісте оқушыларды  

есепке алуды ұйымдастыру. 

          22. 

Оқушы тұлғасын жеке дамыту ерекшеліктері, олардың сипаттамасы. 

23. 


Оқыту категориялары мен функциялары   

24. 


Оқушылардың қабілеті және жеке ерекшеліктері 

25. 


Тұлғаның дамуы мен қалыптасуынаәсер ететін негізгі факторлар 

26. 


Оқушылардың нақты оқу мүмкіндіктері. Педагогикалық үрдісте оқушыларды  

есепке алуды ұйымдастыру. 

2

7. Тәрбие заңдылықтары мен принциптері   28. 

Мұғалімнің педагогикалық қызметіндегі ғылыми зерттеудің рөлі және  

педагогикалық ғылымның дамуы 

29. 


Оқушы ұлғасының жеке даму ерекшеліктері, олардың сипаттамасы 

30. 


Педагогикалық  зерттеудің  әдіснамалық  негіздері:  жүйелі-құрылымдық,  тұлғалық  – 

 

әрекеттік әдіс, педагогикалық үрдіс педагогика пәні және мұғалім іс-әрекетінің объектісі  

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиет 

1.

 Андреева А. Г. Әлеуметтік психология.  – М., 2002.  

2.

 Бондаревская  Е.  В.,  Кульневич  С.  В.  Педагогика:  гуманитарлық  теориялардағы 

және тәрбие жүйелеріндегі жеке тұлға. – Дондағы Ростов: Мұғалім, 2005.   

3.

 

Джуринский А. Н.Педагогика тарихы. – М.: Флинта 2005.  4.

 

Лихачев  Б.  Т.  Педагогика.  Дәрістер  курсы:  Оқу  құралы.Студенттерге  арналған оқұ құралы. – 4-ші басылым., өңд.және қос. – М.: Юрайт, 2007.  

5.

 Маленкова Л. И.Заманауи мектептегі тәрбие. – М., 1999. 

6.

 Подласый И. П. Бастауыш мектеп педагогикасы. – М.: Владос2000. 

7.

 Рожков М. И., Байбородова Л. В. Мектепте тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру. – М.: 

Владос, 2000. 

8.

 

Селевко  Г.  К.  Заманауи  білім  беру  технологиясы.  –  М.:  Халықтық  білім  беру, 1998.  

9.

 Харламов И. Ф. Педагогика //Оқу құралы. – 4-ші бас.,өңд. Және қосымша. – М.: 

Гардарики, 2000.  

 

Қосымша әдебиет 

1.

 Азаров Ю. П.Шал саған көтерілмеу. – М., 2005. 

2.

 Боккескоф  И.,  Пинский  А.  Вальдорфтық  педагогика  деген  не?//  Отбасы  және 

мектеп. –М., 2000. - № 10. 

3.

 

Богуславский  М.  Орыс  скауттары:  олар  кім? // Оқушыларды  тәрбиелеу.  –  М., 2001. - 

№ 5. 


4.

 

Бондаревская Е. В. Педагогикалық мәдениет қоғамдық және тұлғалық құндылық // Педагогика. – М., 2003. - № 3. 

5.

 Бондаревская  Е.  В.  Жеке  тұлғалық-  бағдарлық  тәрбие  мәні  мен  стратегиясы  // 

Педагогика. – М., 2001. - № 1. 

6.

 

Бондаревская Е. В. Жеке тұлғалық- бағдарлық білім берудің құнылық негіздері // Педагогика. – М., 2005. - № 4.  

7.

 Библер В. С. Диалогизмәні туралы//Философия сұрақтары. – М., 2006. - № 7. 

8.

 Брохман И. Вальдорфтық педагогика деген не? //Отбасы және мектеп. – М.,1990 .  

 

 

Психология 

 

1. Тақырып. Жалпы психологияға кіріспе 

 

Психология  пәні,  оның  міндеттері  және  әдістері.  Адамды  зерттеудің  әдіснамалық 

негіздері.  Психология  салалары.  Адам  туралы  психологияжәнеғылым.  Ғылымға  дейінгі 

психология.  Адам  туралы  ғылым.  Адамның  антропогенезі  және  социогенезінің 

мәселелері.Дербес ғылым ретінде психологияны ресімдеу. Ғылыми психологияның тууы.  

ХХ ғасырдағы психология. 2. 

Тақырып.Қазақстанда психологияның дамуы 

Қазақстанда  психологиялық  ойлардың  қалыптасуы.  Ғылым  дамуы.  Қазақстанда 

психологиялық  ойлардың  қалыптасуындағы  Абайдың  рөлі.  Қазақстанда  ғылымды 

дамытудың негізгі бағыттары? 

 

3.

Тақырып.Психиканың  филогенезі және онтогенезінің тұжырымдамасы 


 

Психика  дамуы.  Психика  туралы  ұғым.  Психика  мен  қылықтардың  дамуының мәселелері.Психика 

мен 


қылықтардың 

дамуының 

негізгі 

кезеңдеі. 

Жануарлардыңпсихикасы  мен  қылықтардың  дамуы.  Психика  дамуының  негізгі 

кезеңдері? 

 

4.

Тақырып.Сананың пайда болуы мен дамуы. 

Адамда  сананы  тарихи    дамыту.ОЖЖ  құрылымы,  жұмыс  істеуі  мен  қасиеттері. 

Психика  және  адам  миы:байланыстың  қағидаттары  мен  жалпы  механизмдері.  Адамның  

жоғары  психикалық  функцияларын  дамыту.  Сананың  пайда  болуы  мен  дамуы.  Саналы 

және  санасыз.  Адам  мінез-құлқын  реттеуде  "Мен-тұжырымдамасы"  және  оның  ролі 

қандай? 


5.

Тақырып.Әрекет психологиясы 

Әрекет  психологиясына  кіріспе.  Іс-қимыл.  Адам  әрекетіұғымыжәнеқұрылымы. 

Адам  әрекетінің  түрлері.  Адамзат  әрекетін  дамыту.  Әрекетжәнеынталандыру.  Әрекет, 

психикалықпроцестер мен ынталандыру. Қабілеттер, дағдылар мен әдеттер. Дағдыжәнеіс-

қимыл.  Белсенділікпсихологиясы.  Психомоторика  туралыжалпытүсінік.  Қимыл-

қозғалыстарды 

ұйымдастырутетіктері. 

Қимыл-


қозғалысдағдысынжәнебелсенділікқағидатын қалыптастыру процесі. 

 6.Тақырып.Жеке тұлға психологиясы 

Жеке  тұлғатуралыжалпытүсінік.  Жеке  тұлғаныңдамуы мен  қалыптасуы.  Тұлғатеориясы. 

"

Индивид", "қызмет субъектісі", "тұлға" және "даралық" ұғымдарының арақатынасы. А. Н. Леонтьеваныңқұрылымдық тәсілі . Э Эриксонның тұлғасыныңдаму тұжырымдамасы. 

7.

Тақырып.Сезіну физиологиялық негіздері және теориясы 

Саналытүрдесезілмейтінпсихикалықпроцестер. Сезінудің физиологиялықнегізі. 

Сезіну шектері. Сезіну тұжырымдамасы мен теориясы .Сезінуді жіктеу 

 8.

Тақырып.Қабылдау табиғаты және өзіндік ерекшеліктері 

Қабылдаудың  физиологиялықнегіздері.  Кеңістікті,уақыттықабылдау.  Қабылдау 

теориясы. 

Түйсікжәнеқабылдаудың 

өзарабайланысы. 

Жекетұлғаны 

қабылдаужәнебағыттылығы. Қабылдауиллюзиялары. 

 

9.Тақырып.Зейін салу теориясы және оның  физиологиялық негіздері 

Зейін салудың физиологиялық негіздері.Назар функциясы және түрлері. Когнитивті 

психологияда зейінді зерттеу.Зейінқасиеттері. Дамуы. 

 

10.Тақырып.Естің органикалық негіздері және дамуы 

Естің    анықтамасы  және  жалпы  сипаттамасы.Ес  теориясы.  Естің 

жіктелуі.Квазитұтынушылық  және  ол  еске  сақтаудың  өнімділігіне  қалай  ықпал  етеді. 

Ретробелсенді тежеу және ретроградты амнезия. 

 

 

11.Тақырып.Ойлау табиғаты және психологиялық  теориясы 

Ойлау табиғаты және негізгі түрлері.Ойлауды зерттеудің теориялықэксперименттік 

тәсілдері.  Баланың  ойын  дамыту.Ойлау  қалыптары,  ойлау  операциялары.Баланың 

зияткерлік  қызметінің  алғашқы  көріністері.  Ойлауды  диагностикалау.Интеллект  түсінігі 

және құрылымы. Логикалық ойлау формасы. Ойлау тетіктері мен нысандары. 

 

12.Тақырып.Сөйлеу және сөйлеу қызметінің психологиясы 

Ойлау,  сөйлеу,  тіл.  Сөйлеу  қызметтері.  Сөйлеу  түрлері.  Сөйлеу  механизмдері.  Тіл 

дамыту. Психосемантика 

 

 13. 

Тақырып.Қиял психологиясы. 

 

Қиял  ұғымы  және  функциялары.  Қиял  түрлері.  Қиял  бейнелерін  жасаудың психологиялық тәсілдері. Қиял және шығармашылық. 

 

14. Тақырып.Адамның көңіл-күй-сезімталдық саласы 

Эмоциялар  ұғымы  және  функциялары:  адамды  психикалық  ұйымдастыруда 

олардың  рөлі.  Эмоциялар  туралы  түсінікті  дамытудың  негізгі  бағыттары.  Эмоцияларды 

жіктеу.  Эмоцияны  және  эмоциялық  көңіл-күйді  басқаруі.  Жоғары  сезім  түсінігі  және 

түрлері. Сезімнің жіктелуі. 

 

15. 

Тақырып.Темперамент және мінез-құлық психологиясы 

Темперамент  адамның  индивидтіксипаттамасы.  Темперамент  теориясыжәне  типі. 

Әр  түрлі  темпераменттің  психологиялықсипаттамасы.  Әрекетті  ұйымдастыруда 

темпераменттің ерекшеліктерінесепке алу. 

Мінез-құлық түсінігі және оны қалыптастыру факторлары. Мінездің құрылымыжәне 

типологиясы. Екпін түсірусипаты. 

 

Емтиханыныңсұрақтартізбесі 

1. 


Жалпы психология пәніжәнеоныңміндеттері, психология салалары 

2. Психологияның ғылым жүйесіндегі  орны және міндеттері 

3. Оқыту үрдісінде адамның танымдық іс-әрекетінің психологиясы 

4. 


Сөйлеу түрлері мен функциялары 

5. 


Жалпы психология әдістері мен қағидаттары 

6. Психология  адам туралы ғылым ретінде 

7. Сөйлеу механизмдері 

8. 


Психология ғылым ретінде тууы 

9. 


Қиял ұғымы және функциялары 

10. 


Мінездің құрылымыжәне типологиясы 

11. 


Ғылымға дейінгі психология 

12. Эмоцияларжіктеуі 

13. 

Эмоциялар ұғымы және функциялары  14. Ғылыми психология мәселелері 

15. 


Ғылыми психологияның тууы 

16. 


Жоғарғы сезім түсінігі және түрлері 

17. 


Басқарудың жалпы теориясының негізгі ұғымдары мен қағидаттары 

18. 


Психикалық жай-күйлер ұғымы және функциялары 

19. ХХ ғасырдағыпсихология 

20. Ғылымилық қағидаты 

21. 


Психикалық шиеленістің жағдайы күйзеліс 

22. 


Жады ұғымдары мен процестері  

23. Адамзат іс-әрекетінің түрлері 

24. 

Адамның еріктік сапалары және ерікті дамыту 25. 

Жеке тұлғаны қалыптастыру және құрылымы 

26. 

Сезіну ұғымы және жіктелуі 27. Тұлға және даралық 

28. 


ХХ ғасырдағы психология . 

29. Қабылдау қасиеттері 

30.

Мінез түсінігі және оны қалыптастыру факторлары 31. Жады,ес түрлері 

32. 


Адамның жоғары психикалық функцияларын дамыту 

33. 


Қиял ұғымы және функциялары 

34. Эмоцияларды жіктеу 

35. Темперамент теориясыжәне типологиясы 


10 

 

36. Жады, естің ұғымдары мен процестері 

37. 


Сөйлеутүрлерімен функциялары 

38. 


Мінез құрылымыжәнетипологиясы 

39. 


Ойлау ұғымыжәнетабиғаты 

40. 


Темперамент түрлеріжәнеоныңпсихологиялықсипаттамасы. 

 

Әдебиеттер тізімі  

Негізгі әдебиеттер 

1. А. С. Абрамова Практикалық психология. – М., 1990. 

2. П. Я. ГальперинПсихологияпәнінекіріспе. – М., 1996. 

3. М. И.Гамезо, И. А. ДомашенкоПсихология бойынша Атлас. – М., 1996. 

4. Ю.Б. ГиппенрейтерПсихология мамандығына кірісапе. – М., 2003. 

5. Ж.ГодфруаПсихология деген не? 2 томдық. – М., 1992. 

6. 

Л. Д. Столяренко ПсихологияНегіздері. – Дондағы Ростов, 1996. Заманауипсихологиялықсөздік, Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко, - СпБ, 2007. 

8. Қ.БСләмұлы. Қазақпсихологиясыныңтарихы. – Алматы, 1996. 

9. 

Қ.Б.  СләмұлыБаланыңақыл-ойындамыту  (екіншіжартысынанбастап  ХІХ  ғ. дейінбіздіңкүн). – Алматы, 1968. 

 

Қосымша әдебиет 

1.

 А.Н. ЖданПсихология тарихы.Ежелділіктен заманауиге дейін. – М., 1997. 

2.

 А.В.Петорвский, М.Г. ЯрошевскийПсихология тарихы. – М., 1994. 

3.

 А.В.Пеотровский,  Ярошевский  М.Г.  Психология  тарихы  және  теориясы.  –  М., 

1996. 


4.

 

В.А. Якунин Психология тарихы. – Питер, 1998. 5.

 

М.Г. ЯрошевскийПсихология тарихы. 3-шібас. – М., 1985. 6.

 

Е. АлдамұратовЖалпы психология. – Алматы, 1996. 7.

 

Л.М. ВеккерПсихикалықпроцестер. – Ленинград, 1974. 8.

 

Қ.Жарықбаев Жан танунегіздері /қайтаөңделуі/.– Алматы, 2004. 9.

 

Жалпы психология. А.В.Петровскийдің редакц. – М., 1986. 10.

 

Е.И. РоговЖалпы психологиядәріс курсы. – М., 2004. 11.

 

А.А. ЛюблинскаяБалалар психологиясы. – М., 1971. 12.

 

Қазақтілітерминдерініңсалалықғылымитүсіндірмесөздігі.  Педагогика  және психология. – Алматы, 2000. 

Document Outline

  • Магистратураға түсу емтиханының БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Мамандық бойынша
    • МАЗМҰНЫ
    • Естің  анықтамасы және жалпы сипаттамасы.Ес теориясы. Естің жіктелуі.Квазитұтынушылық және ол еске сақтаудың өнімділігіне қалай ықпал етеді. Ретробелсенді тежеу және ретроградты амнезия.
  • 1. Педагогика
  • Ұсынылғанәдебиеттертізімі……………………………...............
  •     2. Психология…….. ………………………………………………….........

Каталог: university -> library
library -> Жасаған: -ан. Е. Ю., Тіркеуші Офисі директоры
library -> Магистратура бөлімінің меңгерушісі м а. А. Б-п. Данияровамен жасалған және енгізілген
library -> Мақсатын дүниетанымдық әлеуетке, креативті ойлау қабілеттеріне ие, мамандығы
library -> ЖӘне енгізілген
university -> АЭжбу-дың 2014ж. қазан айындағы іс-шаралар жоспары № р/с Іс-шаралардың атауы
university -> Iii халықаралық ғылыми-практикалық конференция 10 желтоқсан 2015 ж
library -> Магистратура Кафедра Химия және биология
library -> Программа педагогикалық мамандықтарға түсуші талаптанушыларға арналған арнайы емтихан бағдарламасы

жүктеу 133.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет