Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалаврыжүктеу 0.96 Mb.
Pdf просмотр
бет8/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Істей  алуы  керек:-  тұтығатын  баланы 

тексеруді; 

тұтығатынның 

жағдайын 

кешенді 

диагностикалау нәтижелерін талдауды

тұтығатынмен  жұмыста  дифференциалды 

түзетеықпал  етудің  негізгі  бағыттарын 

негіздеу; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

тұтығатын  және  тырысусыз  синдромы  бар 

адамдармен  жеке  түзету  бағдарламаларын 

жобалауды 

59. 

Білім беру 

ұйымдарындағ

ы логопедтің 

жұмысы 

 

Оқытудың мақсаты: 

логопедтің 

жұмысын 

ұйымдастыру 

жӛніндегі 

(арнайы 


түзету 

мектеп, 


балабақшада,  ППТК,  ПМПК, 

ОО,  жалпы  білім  беру  мектебі, 

инклюзивті 

мектеп) 


студенттердің 

теоретикалық 

және  практикалық  түсініктерін 

қалыптастыру;  Негізгі бөлімдері: 

ҚР  логопедияның  даму тарихы; 

-арнайы 


білім 

берудің 


нормативті- құқықтық базасы; 

-логопедиялық  құжаттар  мен Сӛйлеу тілі жүйелі бұзылған 

балалармен түзету 

педагогикалық 

жұмысының 

әдістемесі  

 

Ринолалия мен дауыстың 

бұзылуында 

түзету 

жұмысының әдістемесі 

 

Кәсіби тәжірибе,  Ӛндірістік 

тәжірибе, 

 

Дипломалды тәжірибе 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білуі  керек:-  жалпы  білім  беру  және 

арнайы білім беру ұйымдарында логопедтің 

әрекетін 

ұйымдастырудың 

нормативті 

базасын;  сӛйлеу  тілі  патологиясының 

негізгі 

клиникалық 

түрлерінің 

психологиялық-педагогикалықажыратудың 

критерийлерін; 

логопед  жұмысын  жоспарлаудың  түрлері 

мен формаларын; 

дифференциалды 

түзету-логопедиялық 

жұмыстың 

негізгі 

қағидаларын, 

бағыттарын,  ұйымдастыру  жағдайларын, 

мазмұнын; 

балаларда  сӛйлеу  тілі  бұзылыстарының 

пайда болуын алдын алу шаралар жүйесін. түзету  жұмысынын  жобалау 

технологиялары; 

 

 

Істей алуы керек: түзету 

процесінде 

балалардың  

жетістіктерін мониторингілеу; 

кешенді жұмыс нәтижелерін талдау; 

сӛйлеу  тілі  патологиясы  бар  балаларға 

түзете  әсер  етудің  негізгі  бағыттарын 

негіздеу; Дағды мен құзыреттілігі: 

логопед  әрекетінде  қажетті  құжаттарды 

жүргізу,  

60. 


Логопедиялық 

ырғақ 

Оқытудың 

мақсаты: 

Студенттерді 

музаканың 

сүйемелдеуімен 

арнайы 

жаттығулар  арқылы  жалпы және 

артикуляциялық 

моторикасын 

реттеу 


мен 

координациясымен таныстыру.   Негізгі бөлімдері: 

Түзету 


ырғақтың 

ғылыми-


теориялықнегіздері; 

түзету 


жұмысындағы 

логопедиялық 

ырғақтың 

қағидалары, 

әдістері 

мен 


құралдары;   

сӛйлеу  тілі  бұзылған  балаларға 

арналған  логопедиялық  ырғақ 

сабағын ӛткізу технологиясы  Невропатология Логопсихология 

  

Қазіргі заман қазақ тілі 

(лексика), 

Арнайы  

педагогика   

Ауызша сӛйлеу 

тілін 


ұйымдастыруды

ң  


жылдамдылығы 

мен 


ырғақтылығын 

қалыптастыру 

әдістемесі,  

 

Сӛйлеу тілінің дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білуі  керек:сӛйлеу  патологиясы  бар 

адамдарға  музыка  ырғағы  арқылы  әсер 

етудің теориялық негіздері;  

психомоторика  мен  ырғақ  қабілеттерін 

тексеру әдістері; 

сӛйлеу  тілі  бұзылыстары  бар  адамдарды 

логопедиялық  ырғаққа  үйретудің  әдістері 

мен тәсілдері. Істей 

алуы 

керек:

психомоторлық 

функцияларын тексеруді; 

музыкалы-ырғақты  әсер  ету  әдістерін 

ажыратуды; 

логопедиялық ырғақ сабақтарын жүргізуді. Дағды мен құзыреттілігі: 

сӛйлеу  тілі  патологиясының  әрбір  түрінде 

түзету  логопедиялық  ырғақты  жұмыстың 

әдістері мен тәсілдерін іріктегенде.  

61. 

Кохлеарлы 

имплантталған

ан (КИ) кейін 

балалардың 

сөйлеу тілін 

дамыту 

 

Оқыту  мақсаты:  студенттерді 

кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың 

сӛйлеу 


тілін 

дамыту туралы теориялық және 

практикалық 

білімдермен 

қамтамасыз ету. 

Негізгі бөлімдері: 

Курстың  мақсаты,  міндеттері. Медициналық пәндер: ауызша 

сӛйлеу тілін 

қабылдау мен 

шығарудың 

психофизиологиял

ық механизмдері, 

сӛйлеу және есту 

Аудиология 

және естуді 

протездеу 

негіздері: естуді 

протездеу 

түрлері, естіп 

қабылдауын 

дамытудағы рӛлі 

Пәнді  меңгертудегі  күтілетін  нәтиже: 

кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың 

ауызша сӛйлеу тілін қарым қатынас құралы 

ретінде  қалыптастыру  және  дамытуды 

жүзеге асыруды; 

Білу  керек:  кохлеарлы  имплантталған 

балалардың  естіп  сӛйлеу  тілін  оңалтудың 

психофизиологиялық 

және 


Кохлеарлы 

имплантациядан 

кейін есту қабілеті зақымдалған 

балалардың  ауызша  сӛйлеу 

тілінің  және  естіп  қабылдауын 

дамыту ерекшелігі және дамыту 

әдістемесі. 

Кохлеарлы 

имплантацияның 

мәні. 


Қысқаша  тарихы.  Кохлеарлы 

имплант 


құрылғысы 

және 


жұмыс 

істеу 


қағидасы. 

Кохлеарлы 

импланттардың 

сипаттамалары. 

Екі 

жақты 


импланттау. 

Кохлеарлы 

имплантты  қолдану  тиімділігін 

бағалау. 

Кохлеарлы 

имплантталған 

балаларды 

медициналық 

техникалық 

қолдау кӛрсету. 

Кохлеарлы 

имплантацияға 

кандидаттарды 

таңдау. 


Кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың  сӛйлеу  тілін  естіп 

қабылдауын 

психофизиологиялық 

және 


психолингвистикалық негіздері. 

Кохлеарлы  импланттың  сӛйлеу 

процессорын 

түзету. 


Ерте 

жастағы  және  мектепке  дейінгі 

кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың  сӛйлеу  тілін  естіп 

қабылдауын  оңалту.  Кейіннен 

естімей 

қалған 


тұлғаларды 

кохлеарлы  импланттан  кейінгі 

оңалту 

жұмысының ерекшеліктері.  Естіп  сӛйлеу 

тілін  қабылдауын  оңалтудың 

мүшелерінің 

құрылымы және 

қызметтері 

Қазақ тіліне оқыту 

әдістемесі: тілдің 

фонетикалық 

жүйесі, тілдің 

орфоэпиялық 

нормасы 

Сурдопедагогика 

және 

сурдопсихология: таным іс-

әрекетінің 

ерекшеліктері, 

есту қабілеті 

зақымдалған 

балалардың даму 

және оқыту 

ерекшеліктері 

Сӛйлеу 

психологиясы және 

психолингвисти

ка: сӛйлеу тілін 

дамытудың 

психологиялық 

ерекшеліктері, 

сӛйлеуді шығару 

және сӛйлеуді 

қабылдау 

Кәсіби ӛндірістік 

тәжірибе 

психолингвистикалық негіздерін;  

қалыпты  есту  қабілеті  кезінде  ауызша 

сӛйлеу  тілін  қалыптастыру,  шығару  және 

қабылдау механизмдерін; 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

дамуының 

психофизиологиялық 

ерекшеліктерін; 

кохлеарлы  имплантациядан  кейін  сӛйлеу 

тілін дамыту әдістемесін.    

Істей алу керек:  

кохлеарлы 

имплантталған 

балалармен 

кешенді, мақсатқа бағытталған естіп сӛйлеу 

тілін  оңалтуды  жоспарлау  және  жүзеге 

асыру; 

теориялық  білімдерін  практикада  қолдана білуді;   

Дағды мен құзыреттілігі: 

КИ кейін балалардың сӛйлеу тілі мен естіп 

қабылдауын дамыту жолдарын білу; 

Кохлеарлы  имплантацияға  кандидаттарды 

таңдау; 

Кохлеарлы 

имплантталған 

кейін 


балалармен оңалту жұмысын меңгеру;  

КИ  кейін  балаларды  оқыту,  дамыту 

саласында құзыретті болуы керек. 

 


кезеңдері. 

Кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың 

тілдік 

жүйесін 


дамыту. 

Кохлеарлы 

имплантталған 

балалардың  сӛйлеу  тілін  естіп 

қабылдауын 

психофизиологиялық 

және 

психолингвистикалық негіздері.  62. 

Еріннен оқыту 

әдістемесі 

Оқыту мақсаты: 

Еріннен оқу жұмысының 

әдістемесін білу. 

Негізгі бөлімдері: 

Есту  қабілеті  нашар  балаларға 

арналған  арнайы  мектептерде 

еріннен 


оқу 

жұмысының 

әдістемесінің  мақсаттары  мен 

міндеттері. 

Еріннен 

оқу 


жұмысын 

ұйымдастыру 

формалары. 

Еріннен 


оқу 

жұмысының әдістемесі.  

 

Есту 

қабілеті 

нашар балалардың 

психолого-

педагогикалық 

диагностикасыны

ң әдістемесі.  

Есту қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

табиғаттануға 

және қоршаған 

ортаны тануға  

оқыту әдістемесі  

 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

ауызша  сӛйлеу  тілін  дамытуға  жұмыс 

әдістерін және  тәсілдерін білуі керек; 

есту  қабілеті  зақымдалған  балаларды 

еріннен  оқыту  әдістерін,  міндеттерін, 

мақсаттарын мен формаларын анықтау; 

алған  білімдерін  ӛзіндік  тәжірибиелік  оқу 

іс-әрекетінде қолдана білу керек; Істей алу керек: 

теориялық  және  методологиялық  әр  түрлі 

әдебиеттерді  қолдана  отырып,  курсқа 

байланысты  білімдерін  тереңдету,  кеңейту 

және дамыту;   

Дағды мен құзыреттілігі: 

Еріннен  оқу  бойынша  жұмыстардың 

ерекшеліктерін 

біле 


және 

білімді 


практикакда қолдану. Еріннен оқу бойынша 

жұмыстарын дамытуда құзыретті болу. 

63. 

Сурдопсихолог

ия 

Оқыту мақсаты: студенттерге 

есту қабілеттері зақымдылған 

балалардың психологиялық 

дамуларына байланысты 

талаптарға сай білім мазмұнына 

негізделген, әдістемелік 

тәсілдерді қолдана отырып,  

теориялық білім беру Негізгі бөлімдер:  Жалпы 

психология 

Жас 

психологиясы (балалар 

психологиясыжет

кіншек 

психологиясы) Генетика 

негіздері 

Арнайы 

психология Сурдопедагогика 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

-

 есту бұзылыстары бар адамдардың жеке 

танымдық әрекеттерінің даму 

еркшеліктерін анықтау; 

-

 есту қабілеттері зақымдалған балалардың 

тұлғалық даму заңдылықтарын айқындау; Білу керек: 

-

  Сурдопсихология пәнінің мақсат, 

міндеттерін; Есту 

қабілеті 

зақымдалған 

балалардың  психикалық  даму 

ерекшеліктерін ашып кӛрсету. 

Сурдопсихология 

пәнінің 

мақсат, 


міндеттері. 

Есту 


қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

психологиялық 

зерттеуде 

қолданылатын 

әдістердің,  тәсілдердің  түрлері. 

Есту 


бұзылыстары 

бар 


балалардың  психикалық  даму 

ерекшеліктері 

және 

оларға 


тармақталған 

психологиялық 

қызмет кӛрсету түрлері.  

 

Есту, сӛйлеу мүшелерінің 

анатомиясы, 

физиологиясы мен 

патологиясы 

Невропатология 

-

 Есту бұзылыстары бар балалар мен еститін 

балалардың психикалық дамуына ортақ 

заңдылықтарды; 

-

 Ойлаудың түрлерін және оның есту 

бұзылыстары бар балаларда қалыптасу 

спецификасын; 

-

 Психологиялық заңдылықтар, психикалық 

іс-әрекеттердің қалай дамитындығын білуі керек; 

 

Істей алу керек: 

-

 Психологиялық зерттеуде қолданылатын 

әдістердің түрлерін; 

-

 

 Есту бұзылыстары бар тұлғалардың психикалық дамуларының ерекшеліктерін 

ескере отырып, оларға тармақталған 

психологиялық қызмет кӛрсетуді;   

Дағды мен құзыреттілігі: 

Естімейтін 

балалардың 

танымдық 

үрдістерінің  даму  ерекшеліктерін  және 

жеке даму ерекшеліктерін білу керек; 

Қалыпты  және  есту  қабілеті  зақымдалған 

балалардың  психикалық  ерекшеліктерін 

ажырата  алу.Естімейтіндердің  және  нашар 

еститіндердің  психологиясы  саласында 

құзыретті болуы керек. 

64. 


Әлеуметтік 

педагогика 

және 

психология 

негіздері 

 

Оқыту  мақсаты:  студенттерге 

әлеуметтік 

педагогика 

мен 


психологияның 

гуманистік 

бағыттары 

мен 


әлеуметтік-

педагогикалық  іс-әрекеттерінің 

ӛзіндік  ерекшетікретін  ашу; 

гуманитарлық  ғылым  ретінде 

әлеуметтік 

педагогика 

мен 

психологияның теориялық  

негіздерін қалыптастыру.  Әлеуметтік педагогикалық 

жұмыс 


технологиясы 

және жобалау  

Әлеуметтік 

педагогика 

практикумы  

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Әлеуметтік 

педагогика 

және 


психологиядағы теориялық негіздерін Білуі 

керек: 

 тұлғаның дамуы мен тұрақталуын 

қамтамасыз ету үрдісін және пәнаралық 

әдіс-амалдарды бағдарлауды; 

 тұлғаның тұрмыстық деңгейдегі  және 

әлеуметтену құрылымындағы барлық 

координациялары мен 


 Негізгі бөлімдері:  

Тұлғаның  әлеуметтенуі  мен 

әлеуметтік  тәрбие.  Әлеуметтік 

тәрбиенің 

факторлары 

мен 


механизмдері,  құндылықтары, 

қағидалары, 

маңызы.  

Әлеуметтік 

тәрбиедегі 

тұлғалық,  жас  ерекшеліктік, 

гендерлік,  аралас,  жеке  әдіс-

амалдар. Әлеуметтік топтардың 

әлеуметтік-психологиялық 

ұйымдастырылуы.  Әлеуметтік 

топтардың 

жіктелуі. 

Тұлғааралық 

қатынас 


және 

топаралық 

қарым-қатынас 

психологиясы  

субокоординацияларын қисынды мазмұнды 

қарастыруды;  

 

Істей  алуы керек: Есту  қабілеті  зақымдалған  балалармен 

практикада білімін көрсете білуі керек

 

педагогикалық мақсат ретінде адам білімін пәнаралық талдауда кӛрсете білуі; 

 әлеуметтік-педагогикалық ойлау мен іс-

әрекеттің стилін құрауы. Дағды мен құзыреттілігі: 

 Әлеуметтік-педагогикалық 

технологияларды  жүйелік  әдіс-амалдар 

негізінде құрастыру; 

 дамыған  формада  әлеуметтендіру  үрдісінің 

топтастырылған  үрдісін  жүзеге  асыру  мен 

қамтамасыз  етуді  ұйымдастыруды,  осы 

қызметте  әлеуметтік  және  педагогикалық 

жүйелерді 

тиімді 


жүзеге 

асыруды 


қалыптастыратын 

жүйені 


құрастыруға 

құзырлы болуы. 

65. 

Әлеуметтік 

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы 

және жобалау 

 

Мақсаты:  

түрлі 


санаттағы 

балаларға 

әлеуметтік-педагогикалық 

іс-


әрекеттерін 

қалыптастыру; 

әлеуметтік 

қорғаудың 

формалары мен негізгі әдістерін 

меңгерту; 

әлеуметтік-

педагогикалық 

іс-әрекет 

барысында 

пайда 

болатын 


педагогтың  кәсіби  тұлғалық 

сапаларын қалыптастыру.  Негізгі бөлімдері:  

Әлеуметтік-педагогикалық 

технология 

ұғымы 


және 

түсінігі. 

Әлеуметтік-

педагогикалық  технологияның Әлеуметтік педагогика  және 

психология 

негіздері  

Әлеуметтік 

педагогика 

бойынша 


практикум  

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: 

есту  қабілеті  зақымдалған  балалармен 

әлеуметтік-педагогикалық 

жұмысты 


ұйымдастырудың технологиялары.  

тұлғаны 


әлеуметтендіру 

процесінің 

педагогикалық    аспектісіндегі  ғылыми 

білімдерді қалыптастыру; 

әлеуметтендірудің негізгі институттарының 

әлеуметтік  педагогикалық  іс-әрекетінің 

сипаты  және  ерекшелігі  жайлы  теориялық 

және практикалық білімдерді студенттердің 

меңгеруін қамтамасыз ету; 

тұлғамен 

социумда 

әлеуметтік 

педагогикалық  жұмыстың  практкиалық 

біліктері  мен  дағдыларын  студенттерде жіктелуі. 

Әлеуметтік-

педагогикалық  технологияның 

құрылымы 

және 

мазмұны. Технология  мен  әлеуметтік 

педагог 


арасындағы 

ӛзара 


байланыс. 

Білім 


беру 

мекемесіндегі 

әлеуметтік 

педагог 


жұмысының 

технологиясы. 

Бұрынғы 

сотталғандарды 

постпенитенциарлық 

бейімдеудегі 

әлеуметтік-

педагогикалық  технологиялар.  

Әлеуметтік 

педагогтың 

жұмыстың үстелі 

Әлеуметтік 

тәрбиенің 

факторлары  мен  механизмдері, 

құндылықтары, 

қағидалары, 

маңызы.  Әлеуметтік тәрбиедегі 

тұлғалық,  жас  ерекшеліктік, 

гендерлік,  аралас,  жеке  әдіс-

амалдар. 

 

 

  

 

 

қалыптастыру;  

мейірімділік,  әділеттілік,  басқа  адамдарды 

түсінушілік  жолдарына  және  барлық  тірі 

дүниеге  сүйіспеншілік  түсінігін  бала 

санасына ұғындыруІстей  алуы керек: 

ӛмірдің мақсаты мен міндеттерін, қоршаған 

адамдармен қарым-қатынас жасауға үйрету, 

қиындықтан 

ӛз 

бетінше 


шығуға 

дағдыландыру; 

адамдарды,  олардың  физиологиялық  және 

рухани  ерекшелігін,  қоғамдағы  міндеттері 

мен  құқықтарын,  қоршаған  ортаны  танып-

білуге құштарлығын дамыту; 

ӛзіне 

деген 


сенімділік 

пен 


ӛз 

мүмкіндіктерін сезінуді дамыту; 

кішкене 

және 


үлкен 

топтармен, 

жолдастарымен,  отбасы  мүшелерімен  және 

т.б. келіспеушілікті ӛз бетінше жою.  

әлеуметтік-педагогикалық жұмысты  таңдай 

және жоспарлай білу.  Дағдылар мен құзыреттілігі:   

әлеуметтік-педагогикалық 

тәжірибенің 

теориялық  қолданбалы  проблемаларын 

ұғыну және аналитикалық баға беру; 

ағымдағы  басылымдардың  материалдарын 

ӛз бетімен талдауды жүзеге асыруды; 

әлеуметтік 

педагогикалық 

іс-әрекеттің 

міндттерін  семья,  әр  жастағы  балалар 

сияқты  түрлі  категориялармен  жүзеге 

асырудың тиімді жолдарын негіздеуді; 

сәйкес  технологияны  таңдап  алу  үшін 

семьяны, 

мектепті, 

қиын 

балаларды, жасӛспірімдерді, 

формальды 

емес 

бірлестіктерін  әлеуметтік  педагогикалық зерттеудің  әдістемесін  жасауды  және 

қолдануды; 

ӛзінің  тәрбиелік,  диагностикалық,  алдын 

алу,  ұйымдастыру,    коммуникативтік 

дағдыларымен  біліктерін  жетілдіру  үшін 

игерілген  теориялық  білімдерді  тәжірибеде 

пайдалануды. 

66. 

Арнайы 

мектепте  көру 

қабілеті 

зақымдалған 

балаларды 

оқыту  

 

Оқытудың мақсаты: Арнайы 

мектепте кӛру қабілеті 

зақымдалған балаларды 

оқытудың теориясы мен 

практикасын меңгерту.  Негізгі бөлімдері: 

Кӛру қабілеті зақымдалған 

балаларға арналған мектепте 

жүргізілетін түзету жұмысының 

теориялық негіздері. Кӛру 

қабілеті зақымдалған балаларға 

арналған мектепте жүргізілетін 

түзету жұмысының әдістері

мазмұны. Кӛру қабілеті 

зақымдалған балаларға 

арналған мектепте жүргізілетін 

түзету жұмысын  

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері. 

Тифлопедагогика ғылымының 

шығу тарихы, басқа 

ғылымдармен байланысы.  

Оқытудың мазмұны, әдістері 

және құралдары. Оқу 

бағдарламалары. Дидактика. 

Тәрбие теориясы. Кӛру қабілеті 

зақымдалған балаларды ұлттық 

тәрбие ерекшеліктері. Кӛру 

қабілеті зақымдалған 

балаларды оқытудың арнайы Кӛру қабілеті 

нашар 


балалардыдың 

мектебінде  қазақ, 

орыс тілдеріне 

оқытудың 

әдістемесі 

Нашар  кӛретін 

балалардың 

кӛріп 


қабылдауын 

дамыту 


 


жүктеу 0.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет