Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалавры



жүктеу 0.96 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дағды  мен  құзыреттілігі:  ауызша  сӛйлеу 

тілі  және  ойлау  қабілетінмен  қарым-

қатынас орнатуда.  

33. 


 

Олигофренопеда

гогика 

 

 Оқытудың мақсаты:   

кӛмекші мектеп 

оқушыларының тәрбиелеу 

және оқыту ерекшеліктерін 

үйрену. Пән, мақсаты және 

міндеті 

олегофренопедагогиканың. 

Зияты зақымдалған 

балалардың тоериялық және 

практикалық түрдегі 

сұрақтары. Кіріспе бӛлім-

Жалпы сұрақтар 

ОП(олигофренопедагогика). 

Зияты зақымдалған баланың  

психологиялық-

педагогикалық мінездемесі.  

Негізгі бөлімдері: 

зияты зақымдалған балаларды 

тәрбиелеу және білім берудегі 

сұрақтарға жауап беру 

қамтылады. Ақыл-тәрбиесі, 

еңбектік-тәрбие, спорттық-

тәрбиелер кӛмекші мектеп 

оқушыларына жүргізіледі.  



 Арнайы 



педагогика; 

Арнайы 


психология; 

 

Олигофренопсих



ология 

кӛмекші 


мектептегі ӘТБ 

 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 



Білу керек:  

зияты зақымдалған мектепке дейінгі 

балаларды оқыту және тәрбиелеудің 

ӛзгешелігін; 

зияты зақымдалған мектепке дейінгі 

балалар мен жұмыс істеу спецификасын; 



Істей алуы керек: зияты зақымдалған 

мектепке дейінгі балалармен тәрбие-білім 

жұмысын жүргізу; 

зияты зақымдалған мектепке дейінгі 

балалармен жұмыс жасауда теориялық 

білімін практикада қолдану;  

зияты зақымдалған мектепке дейінгі 

балаларға сабақ жүргізуде методикалық 

әдістемелерді пайдалану; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

- зияты зақымдалған мектепке дейінгі 

балаларды теория мен практиканың 

арқасында білім беріп тәрбиелеу; 



34. 

Ақыл-ойы 

зақымдалған 

балаларды тілге 

оқыту әдістемесі  

 

 Оқытудың мақсаты:  

Студенттерді қазақ тіліне 

оқыту үрдісі, оларды 

педагогикалық үрдіске деген 

шығармашылық тәрбие 

туралы, ғылыми әдістемелік 

біліммен қамтамасыз ету. 

Негізгі бөлімдері: 

ақыл –ойы зақымдалған 

балаларды қазақ тіліне 

оқытудың мазмұны, 

міндеттері, әдістері.  

студентерді бағдарламамен 

жұмыс істеуге үйрету, 

сабақтарға конспекті 

құрастыруға, 

сабақтың дидактикалық

коррекциялық, тәрбиелік 

міндеттерін қоя білуге үйрету.  



   

 

 



 Логопедия 



негіздері   МШБ 

психолого–

педагогикалықдиа

гностикасы   

Кӛмекші 

мектептегі 

балаларды 

отантанудың 

оқыту әдістемесі   

Зияты 


зақымдалған 

балаларды 

түзете дамыта 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: зияты зақымдалған 

оқушыларға қазақ тілін оқытудың негізгі 

бағыттарын; 

оқу материалының құрылымын және 

кӛлемін ақыл-ойы кем  тұлғалар жетік 

меңгеретіндей етіп қалыптастыру; 

қазақ тіліне оқыту кезеңіндегі жалпы 

дидакиикалық қағидаларды іске асырудың 

жағдайларын анықтау; 

арнайы мектеп оқушыларының 

кемістіктерін түзету мақсатымен  және 

сӛйлеу тілі мен ақыл-ойы дамуының 

жоғарғы деңгейіне жету үшін арнайы 

жатығулар жүйесін ұйымдастыру. 



Істей алуы керек: Зияты зақымдалған 

оқушыларды қазақ тіліне оқытудың 

әдістемесін; 

жазу   мен оқу дағдыларының жағдайын 

тексерудің әртүрлі әдістерін іріктеп, 

құрастырып, тәжірибеде қолдануды 



 Дағды 

мен 

құзыреттілігі:  кӛмекші 

мектепте    «Қазақ  тілі»  пәнін  оқыту 

барысында  арнайы  әдістемелерді  игеру, 

олардың ерекшеліктерін түсіну, ескеру; 

осы курс бойынша алған білімдерін 

келешекте, қызметтерінде мамандықтарына 

сәйкес меңгеруге үйрету құзыретті болуы 

керек. 

35. 

Көмекші 

мектептегі 

балаларды 

отантанудың 

оқыту әдістемесі   

    

Оқытудың 

мақсаты:   

зиятында  ауытқулары  бар 

балаларды  Отантану  пәнін 

оқыту 


барысында 

қолданылатын  арнайы  оқыту, 

түзете-дамыту 

әдістемелері 

туралы  теориялық  білімді 



Арнайы 

педагогика 

тарихы  

Ақыл-ойы 

зақымдалған 

балаларды 

айналамен 

Олигофренопсих

ология    Ақыл-

ойы 


зақымдалған 

балаларды  тілге 

оқыту әдістемесі  

 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 



Білу керек: -әдістемелік әдебиетпен,  

ғылыми  зерттеу  материалдарымен,  мектеп 

құжаттарымен жұмыс істеуді, 

алған білімдерін тәжірибиеде қолдануды; 

кӛмекші 

мектепте 

Отантану 

пәнін 


оқытудың 

міндеттерін, 

мазмұнын, 


 

жүйелі  түрде  қалыптастыру 

болып табылады .   

Негізгі бөлімдері: 

отантану 

пәнін 

оқыту 


әдістемесінің пәні, міндеттері, 

мазмұны  

отантану 

пәнін 


кӛмекші 

мектепте 

оқытудың 

принциптері, зерттеу әдістері   

зият 

бұзылыстары 



бар 

балалардың  тарихи  білімді 

меңгерулері 

және 


ерекшеліктері 

арнайы  ҮІІІ  типтік  мектепте 

Отантану сабағы. 

 

 

таныстырудың 

оқыту әдістемесі   

    

әдістердің  түрлерін  және  ерекшеліктерін 



білу.  

  Істей  алуы  керек:  Отантану    пәнінен 

сабақтарды және сабақтан тыс жұмыстарды 

жоспарлау, құрастыру дағдыларын; 

кӛмекші    мектеп  оқушыларының  жеке 

ерекшеліктерін  ескере  отырып,  Отантану 

сабақтарын  жоспарлауды,  ұйымдастыруды, 

ӛткізуді меңгеруі керек. 



Дағды 

мен 

құзыреттілігі: 

кӛмекші 


мектепте  Отантану пәнін оқыту барысында 

арнайы  әдістемелерді  игеру,  олардың 

ерекшеліктерін түсіну, ескеру; 

осы  курс  бойынша  алған  білімдерін 

келешекте, қызметтерінде мамандықтарына 

сәйкес  меңгеруге  үйрету  құзыретті  болуы 

керек. 

36. 


Кәсіби 

еңбекке 

оқыту  

 

Оқытудың  мақсаты:    зияты 

зақымдалған балаларды кәсіби 

еңбекке 

оқытудың 

ерекшеліктерін білу.  

Негізгі бөлімдері: 

кәсіби  –  еңбекке  оқытудың 

мақсаты және міндеттері.  

зияты зақымдалған балаларды 

кәсіби-еңбекке 

оқытудың 

әдістері және мазмұны. 

 кәсіби 


еңбекке 

оқыту 


бойынша 

жұмысты 


ұйымдастыру формалары.  

ақыл-ойы  кем  оқушылардың 

еңбек іс-әрекет психологиясы 

зияты зақымдалған балаларды 

қоғамға,  еңбекке  бейімдеу 

мәселесі 



    МШБ 



психолого–

педагогикалықдиа

гностикасы  

Олигофренопедаг

огика, 

 Зияты 


зақымдалған 

балаларды 

түзете-дамыта 

оқыту 


 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: кәсіби еңбекке оқытудың білім 

берудің,   зияты зақымдалған балаларға   

 кәсіби 

білім  берудің  проблемалары-    

еңбек  және 

 

кәсіби  білім  беруді  



тәжірбиелік түрде дамыту,     

кәсіби  еңбекке  білім  беруді    оқытудағы 

пропедевтикалық  кезеңінің  әдістемесін, 

жүйесін  білу,  сонымен  қатар  осы  кезеңнің 

мақсаттарымен, 

міндеттерін 

ашып 

кӛрсетулері керек. 



Істей  алуы  керек:  кӛмекші  мектептердің  

кәсіби-еңбекке 

дайындық 

процессін 

ұйымдастыруын меңгеру; 

Қ.Р.мүмкіндігі  шектеулі  балаларды  кәсіби-

еңбекке  дайындау  жүйесінің    даму 

жолдарын анықтауды меңгеру. 



Дағды  мен  құзыреттілігі:  ақыл  ойы  кем 

 

 

  



 

балалардың 

мектебіндегі 

оқушыларды 

кәсіби еңбекке дайындау; 

кӛмекші мектепте кәсіби еңбекке оқытудың 

жүйесі;    мүмкіндігі  шектеулі  балалардың 

психологиялық іс-әрекеті дағдыландыру.  

кәсіби  еңбекке  оқытуда  құзіретті  болуы 

керек.  

37. 

Зияты 

зақымдалған 

балалардың 

жазбаша  сөйлеу 

тілін 

түзету 

жұмысы 

Оқыту 

мақсаты: 

студенттерде 

кешенді 

бұзылыс  ретінде  жазбаша 

сӛйлеу  тілінің  бұзылыстары 

(жазу  және  оқу  үрдістері), 

жазу  мен  оқу  бұзылыстарын 

логопедиялық  диагностикалау 

әдістері 

мен 


тәсілдері, 

дисграфия, 

 

дислексия, 



дизорфографиядағы 

түзету-


логопедиялық  әсер  етудің 

мазмұнды  және ұйымдастыру 

аспектілері  жӛнінде  біртұтас 

түсініктерін қалыптастыру. 



Негізгі бөлімдері: 

жазу мен оқудың бұзылуының 

себептері, 

тетіктері 

мен 

ерекшеліктері. 



жазбаша 

сӛйлеу 


тілінің 

бұзылуын  түзету  әдістері  мен 

логопедиялық 

ықпалдың 

мазмуны; 

жазбаша  сӛйлеу  тілі  бұзылған 

балалармен 

логопедиялық 

жұмысты ұйымдастыру. 



Қазіргі 

заман 


қазақ  тілі  (барлық 

тараулары),  

Арнайы,  түзету) 

педагогикас 

 

Сӛйлеу 


тілінің 

ауыр 


бұзылыстары 

бар  балалардың 

сӛйлеу 

тілін 


дамыту 

әдістемесі,  

Сӛйлеу 

тілін 


зерттеу 

әдістемесі, 

ДМШ 

балалардың 



қатынас 

біліктерін 

дамыту 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: 

жазу  мен  оқу  бұзылыстарының  түрлері, 

пайда болу себептері,  

жазу  мен  оқу  актілерінің  психологиялық 

механизмдері; 

сӛйлеу  тілі  бұзылыстары  бар  балалардың 

жазу  мен  оқу  дағдыларын  қалыптастыру 

ерекшеліктері; 



Істей алуы керек: 

теоретикалық 

білімдерін 

тәжірибеде 

қолдануды; 

жазу      мен  оқу  дағдыларының  жағдайын 

тексерудің  әртүрлі  әдістерін  іріктеп, 

құрастырып, тәжірибеде қолдануды; 

қателерді  типтері  мен  түрлері  бойынша 

ажыратуды; 

дисграфиямен 

 

дислексия 



түрлерін 

диагностикалау.  



Дағды мен құзыреттілігі: 

жазуды  түзету  сабақтарының  үлгілерін 

құрастыруда; сабақтарды талдауда; 

сӛйлеу  тілінің  ақауына  қарай  тілге 

оқытудың    дифференциалды  жолдарын 

белгілеу. 

38. 

Олигофренопсих

ология 

  

   Оқытудың 

мақсаты:   

Зияты 


зақымдалған 

балалардың  психикалық  даму 

ерекшеліктерін ашып кӛрсету. 



Жалпы 

психология    

МШБ  психолого–

педагогикалықдиа

Зиятының  терең 

ауытқуы 


бар 

балаларды оқыту 

Мектепкедейінгі 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: зияты зақымдалған балалардың 

психикасына  қатысты  ӛзіндік  жалпы 

ерекшеліктер 

мен 


жеке 

дара 


 

Олигофренопсихология  пәні, 

мақсаты,  міндеттері.  Зияты 

зақымдалған 

балаларды 

психологиялық 

зерттеуде 

қолданылатын 

әдістердің, 

тәсілдердің  түрлері.  Зияты 

зақымдалған 

балалардың 

психикалық 

даму 


ерекшеліктері  және  оларға 

тармақталған  психологиялық 

қызмет кӛрсету түрлері. 

Негізгі бөлімдері: 

кіріспе  бӛлім  –  ауытқу  және 

орын  толтыру  (компенсация), 

зияты 


зақымбалған 

балалардың  диагностикалық 

сұрақтары,  зият  ауытқуының 

клиникалық 

мінездемесі 

(классификация); негізгі бӛлім 

– 

танымдық 



сферасының 

ерекшелігі, 

психологиялық 

тұлғалық  ерекшелігі  және 

зияты 

зақымдалған 



балалардың 

интеграциялық 

мәселесі. 

гностикасы   

    

 

олигофренопеда



гогика 

заңдылықтарды; 

зияты 

зақымдалған 



балалардың 

психофизиологиялық 

ерекшеліктерін; 

зияты  зақымдалған  балалардың  таным 

процесінің  дамуы  мен  тұлғалық  дамуының 

ерекшелігін; 



Істей  алуы  керек:  Зияты  зақымдалған 

балалардың  компенсаторлы  даму  жолын 

қолдану; 

қалыпты 


дамыған 

қатарластарымен  салыстырғанда  зияты 

зақымдалған  балалардың  тұлғалық  даму 

заңдылықтарын зерттеу; зияты зақымдалған 

балалардың 

диагностикалық 

әдістерін 

қолдану; 



Дағды 

мен 

құзыреттілігі: 

зияты 


зақымдалған  балалардың  психологиялық 

аумағында;  зияты  зақымдалған  балалардың 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы. 

39. 

Көмекші 

мектептегі ӘТБ 

Оқытудың 

мақсаты:  

Студенттерге  кӛмекші  мектеп 

оқушыларының  ӘТБ  пәнінің 

спецификасын 

зерттеп 

үйрену. 

ӘТБ 

пәні, 


мақсаты, 

міндеттері. 

Зияты 

зақымдалған 



балалардың 

психикалық 

және 

дене 


дамуының 

ерекшеліктері. 

Кӛмекші 

мектептегі 

ӘТБ 

 2 


6  

Арнайы 


психология; 

Арнайы 


педагогика; 

Олигофренопедаг

огика; 

   


Мектепке 

дейінгі 


олигофренопеда

гогика 


Жалпы 

сӛйлеу 


тілі  дамымаған 

(ЖСТД) 


кезіндегі  түзету 

педагогикалық 

жұмысының 

әдістемесі 



Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу  керек:  ӘТБ  сабағында  кӛмекші 

мектеп  оқушыларымен  теориялық  және 

практикалық сұрақтар жұмысы; 

Кӛмекші мектепте ӘТБ әдістемесі; 



Істей  алуы  керек:  кӛмекші  мектептердегі 

ӘТБ 


сабақтарында 

оқушылардың 

индивидуалдық 

психологияларының 

ерекшеліктерін қолдану; 

алған білімдерін практикада қолдану; 



Дағды мен құзыреттілігі: 

пәнін 

оқытудың 

әдістері, 

қағидалары мен формалары. 

Пән салалары 

Кіріспе  бӛлім;  Кіріспе.  ӘТБ 

сабақтары; 

Негізгі бөлімдері: 

ӘТБ  сабағына  мұғалімнің 

дайындығы. ӘТБ сыныбы. 

ӘТБ 


сабағын 

жүргізуге 

әдістемелік нұсқау. 

 

зияты  зақымдалған  тұлғаларды  әлеумет 



саласында қолдау; 

кӛмекші  мектеп  оқушыларын  тұрмыс 

саласында бейімдеушілік; 

40. 


Зиятының  терең 

ауытқуы 

бар 

балаларды 

оқыту 

Оқытудың  мақсаты:    зияты 

терең  зақымдалған  балаларды 

оқыту 

жайлы 


негізгі 

сұрақтары,  ақыл-ойдың  терең 

кемістігі түсінігі мен бірге сол 

балаларды 

әлеуметтік 

бейімдеудің 

маңыздылығы 

туралы білім қалыптастыру  



Негізгі бөлімдері: 

Зияты 


терең 

зақымдалған  

балаларды 

оқыту 


мен 

тәрбиелеудің 

жаңа 

жағдайлары мен дамуы 



зияты 

терең 


зақымдалған  

балалармен  түзету-тәрбиелеу 

жұмысының  мақсаты  мен 

мазмұны 


зияты 

терең 


зақымдалған  

балаларды  оқыту  әдістері, 

мазмұны мен принциптері 

ерте  және  мектеп  жасына 

дейінгі 

зияты 


терең 

зақымдалған 

 

балаларды 



түзету педагогикалық жұмыс 



Арнайы 

психология   

Бейнелеу  ӛнеріне 

және  қол  еңбекке 

оқытудың 

теориясы 

мен 

технологиясы   



Зияты 

зақымдалған 

балалардың 

психомоторикал

ық  және  дене 

дамуының 

әдістемесі 

Сӛйлеу 


тілінің 

дыбыс 


айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

 



  Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу  керек:  -зияты  терең  зақымдалған 

балаларды оқыту  мен тәрбиелеудің жалпы 

педагогикалық  негіздерін  ашып  кӛрсету 

және болашақ олигофренопедагогтарды бұл 

саладағы  озат  педагогикалық  тәжірбиемен 

таныстыру 

 зияты  терең  зақымдалған  балалардың 

отбасымен  педагогикалық  жұмыс  жасай 

білу. 

Істей 

алуы 

керек: 

зияты 


терең 

зақымдалған 

балаларды 

оқыту 


мен 

тәрбиелеу ерекшеліктерін;  

әлеуметтік,  медициналық,  педагогикалық 

түзеу  арқылы  қолдау  жүйесін  және 

қысқаша жұмыс мазмұнын, ата-аналарымен 

жұмыс жасау бағыттарын. 



Дағды мен құзыреттілігі: 

зияты  терең  зақымдалған  балаларды  оқыту 

мен  тәрбиелеу,  нақты  түзету,  әлеуметтік 

бейімдеу мен таным процесстерін дамыту,  

кемістікті  түзету  міндеттерін  шешу  және 

тиімді  оқыту  әдістерін  іріктеу  іскерлігі 

болуы қажет. 

 зиятында  терең  зақымдалған  балалармен 

оқу- 

тәрбиелеу 



және 

түзете-дамыту 



жұмысын  жүргізу,  бағыттарын  дұрыс 

анықтау, бағдарлама құрастыру дағдылары 

қалыптасуы  

41. 


Бейнелеу  өнеріне 

және қол еңбекке 

оқытудың 

теориясы 

мен 

технологиясы 

Оқытудың мақсаты:  «Зияты 

зақымдалған 

балалар 

мектебінде  бейнелеу  ӛнеріне 

оқытудың 

теориясы 

және 

технологиясы» 



 

студент-


дефектологтарды 

бейнелеу 

ӛнер 

саласындағы 



қазіргі 

таңдағы 


ғылыми-теориялық 

және әдістемелік білімдермен, 

біліктіліктерін,  дағдыларымен 

қамтамасыздандыру   



Негізгі бөлімдері: 

пәннің 


ғылыми-теориялық 

негіздері.   

бейнелеу  ӛнеріне  және  қол 

еңбекке оқыту әдістемесі пәні, 

мақсаты, міндеттері.  

зияты  зақымдалған  балалар 

мектебінде  бейнелеу  ӛнерін 

және  қол  еңбекті  оқыту 

әдістемесі.  

оқытудың жалпы және арнайы 

дидактикалық принциптері.  

  

 



Генетики 

негіздері  

 Зияты 

зақымдалған 



балаларды  қазақ 

тіңліне 


оқыту 

әдістемесі   

    Ауызша 

сӛйлеу 


тілін 

ұйымдастыруды

ң    темптік—

ырғақтық  жағын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

Кӛмекші 

мектепте 

географияны 

оқытудың 

теориясы  және 

технологиясы 



 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу  керек:  бейнелеу  ӛнеріне  жәнек  қол 

еңбекке 


оқытудың 

териялық 

және 

технологиялық  негіздерін білу;  



мүмкіндігі  шектеулі  тұлғалардың  бейнелеу 

ӛнерінің қабылдау ерекшеліктерін білу;  

арнайы  мектепте    бейнелеу  ӛнер  сабағын 

ӛткізудің  әдістемесін  білу,  бейнелеу  ӛнер 

сауаттылықтарын 

тәжірбиелік 

түрде 

дамыту,  



бейнелеу 

ӛнерін 


оқытудағы 

пропедевтикалық кезеңінің; 

 әдістемесін,жүйесін  білу,  сонымен  қатар 

осы  кезеңнің  мақсаттарымен,міндеттерін 

ашып кӛрсетулері керек. 

 Істей  алуы  керек:  пәннің  ғылыми  – 

теориялық негіздерін меңгеруі; 

 теориялық білімдерін тәжірибиеде қолдана 

білу; 

 ауызша  сӛйлеу  тілін  дамытуға  жұмыс 



әдістерін және тәсілдерін меңгеруі; 

Дағды мен құзыреттілігі:  

бейнелеу 

ӛнерінің 

білімділік,тәрбиелік 

және  коррекциялық-дамыту  мақсаттарын 

ашып кӛрсету.  

оқыту барысында қолайлы шараларын және 

әдіс- тәсілдерді қолдану,сонымен қатар оқу 

процессін ұйымдастыру 

42. 


Зияты 

зақымдалған 

балалардың 

психомоторикал

ық  және  дене 

Оқытудың  мақсаты:   зияты 

зақымдалған 

балалардың 

психомоторикалық  және  дене 

дамуының 

ерекшеліктерін 

анықтау. 



   Арнайы 

психология    

МШБ  психолого–

педагогикалықдиа

гностикасы   

Ақыл-ойы 

зақымдалған 

балаларды  тілге 

оқыту әдістемесі  

Сӛйлеу 


тілі 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 




жүктеу 0.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет