Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалаврыжүктеу 0.96 Mb.
Pdf просмотр
бет2/9
Дата01.05.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Істей алу керек

Дамуында  ауытқуы  бар  балалардың  түрлі 

категориясытуралы психологиялық білімді; 

Дамуында  ауытқуы  бар  балалардың  түзету 

даму жолдарың қолдану керек. 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Бұзылысының  түрлі  типі  бар  балалардың 

психологиялық  дамуының  жалпы  және 

ерекше заңдылықтарының аңықталуы; 

Танымдық 

сфераның 

дамуының 

ерекшелігін зерттеу психологиялық ерекшеліктері. 

 

9. 


Мүмкіншілігі 

шектеулі 

балалардың 

психологиялық -

педагогикалық 

диагностикасы 

Оқыту  мақсаты:  дамуында 

ауытқуы 


бар 

балалардың 

психологиялық 

педагогикалық  диагностикасы 

білу 

Кіріспе. Психологиялық 

педагогикалық 

диагностикасының 

кӛрнісі. 

Психологиялық 

педагогикалық 

диагностикасының 

даму 


тарихы. 

Психологиялық 

педагогикалық диагностиканы 

анықтау,  пәні,  міндеттері. 

Психологиялық 

педагогикалық 

диагностикалық 

тестер. 


Сауалнамалар. 

Психологиялық 

диагностиканың 

ғылыми 


теориялық 

негізі. 


Педагогикалық  диагностика. 

ПМПК 


жұмысының 

ұйымдастырылуы. 

Ерте 

жастағы 


балалардың 

психофизикалық 

даму 

диагностикасы. Балалардың  

мектепке 

психологиялық 

дайындығы. 

Психодиагностикалық әдісінің 

топтасуы. Негізгі  бөлімі:  Дамуында 

бұзылысы  бар  балалардың Психология   Арнайы 

педагогика 

Сурдопсихологи

я,   


Олигофренопсих

ология 


Тифлопсихологи

я 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білу керек:  

Психология 

педагогикалық 

диагностиканың 

негізгі 

теориялық 

жағдайларың; 

Қазіргі 


кезендегі 

ДАБ 


балалардың 

диагностикасының  әдісің; 

Дамуында 

түрлі 


ауытқуылары 

бар 


балалармен жұмыстың ерекшеліктерің. 

Істей алу керек: 

Студент 


тәжірибеде 

түрлі 


психодиагнотикалық құрамды  пайдалануы; 

Баланың  психологиялық  жағдайың  дұрыс 

бағалай білуі. 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Психодиагностикалық  ғылыми  теориялық 

негізің  зерттеу; 

Дефектологияда 

психологиялықпедагогикалық 

диагностикасың 

қолдану 

қазіргі 


жағдайының ерекшлігің білу. 

психологиялықпедагогикалық 

диагностиканың  ӛлшеу  әдісі. 

Психикалық  аурылардың  ерте 

диагностикасының 

мәселелері. 

Танымдық,  тұлғалық    және 

қатынас 

зерттеулердің 

әдістері. 

10. 


Күрделі 

кемістіктері  бар 

балалардың 

психофизикалық 

ерекшеліктері 

Оқытудың 

мақсаты:    

«Күрделі  кемістіктері  бар 

балалардың  психофизикалық 

ерекшеліктері»  қурсында  бір 

балада  екі  немесе  одан  кӛп 

бірінші 


сатылық 

ауытқулықтары 

бар 

балаларды  оқыту,  тәрбиелеу теориялық  және  тәжірибелік 

сұрақтары қарастырылады.  Негізгі бөлімдері: 

Күрделі 


кемістіктері 

бар 


балаларды оқыту  оқыту және 

тәрбиелеу  мәселелері  туралы 

ғылымның 

құрылу, 


даму 

жолдары,  қысқаша  тарихы. 

Күрделі 

кемістіктері 

бар 

балаларды   топтастыру 

Күрделі  кемістіктері      бар 

балаларға 

түзету-


педагогикалық 

кӛмек 


кӛрсетудің жүйесі. 

Күрделі 


кемістіктері 

бар 


балаларды  оқытудың  жеке 

бағдарламасын  жоспарлаудың 

заманауи ықпалдары. Арнайы 

психология: 

Медициналық  пән 

циклы 


Олигофренопеда

гогика 


Тифлопедагогик

а 

Сурдопедагогика  Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

Күрделі 


кемістіктері 

бар 


балаларың 

психикалық 

даму 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

Күрделі 


кемістіктері 

бар 


балаларың  топтары  туралы  білімдерді 

қалыптастыру.  

Дүние  жүзіндегі  күрделі  кемістіктері  бар 

балаларға  арналған  мекемелер  жүйелерінің 

ұйымдасу туралы білім беру. 

Істей  алуы  керек:    Күрделі  кемістіктері 

бар 


балалармен 

коррекциялық-дамыту 

жұмысының  ұйымдастыру  жолдарымен 

таныстыру;  

 мұғалім-дефектолог  ӛз  жұмысында  қандай 

балалармен  жұмыс  істейтіндігі  туралы 

біліу;  

күрделі  ауытқулықтары  бар  балаларды 

топтастыру типтері туралы білімдер; 

мүмкіншіліктері 

шектеулі 

балалармен 

арнайы 

мекемелерде жұмыс 

істеу 


бағыттары туралы. 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Күрделі  кемістіктері  бар  балаларды  оқыту 

тәрбиелеу мәселелері. 

Балалық 


жастағы 

дамудың 


күрделі 

бұзылыстары  мәселесіне  заманауи  ықпал 

жасау;  


күрделі кемістіктері  бар балаларға кешенді 

кӛмек  кӛрсету  мәселесінің  ӛзектілігі. 

Дамуында 

күрделі 


бұзылыстары 

бар 


балаларға 

түзете-педагогикалық 

кӛмек 

кӛрсету  қызметін  ұйымдастырудың  негізгі ережелері.  Дамуында  күрделі бұзылыстары 

бар 


балалармен 

кешенді 


түзету 

жұмыстарының  модульды  жүйесі  жасауға 

дағдыландыру 

11. 


Жасөспірім және 

үлкендердің өзін-

өзі реттеу 

психологиясы 

Оқытудың 

мақсаты: 

жасӛспірім  және  үлкендердің 

мінез-құлқының, 

тұлғаның 

ӛзін-ӛзі 

реттеудің 

ерекшеліктері, 

 

ӛзін-ӛзі реттеуді 

қалыптастыру 

икемділіктерін 

практикада 

қолдану  туралы  елестерді 

қалыптастыру.   Негізгі бөлімдері:  

Ӛзін-ӛзі 

реттеу 

психологиясының фундаменталды ұғымдары.   

Стресс 


және 

релаксация. 

Релаксация әдістері.  

Жасӛспірім  және  үлкендердің 

ӛзін-ӛзі 

реттеу 


психологиясының 

практикалық проблемалары.  Жалпы психология 

(эмоциялар, 

сезімдер, ерік) 

Жасӛспірім 

психологиясы  (З. 

Фрейдтің 

психосексуалды 

даму 


теориясы,  

Э.Эриксонның 

психоәлеуметті 

даму теориясы).  

Психологиялық 

кеңес беру 

негіздері 

Медициналық 

психология 

Білуі керек: 

Ӛзін-ӛзі танудың негізі әдістері; 

Ӛзін-ӛзі реттеудің негізгі әдістері; 

Ӛзін-ӛзі 

реттеу 

психологиясының теориялық және практикалық негіздері;  

Істей алуы керек: 

Ӛзінің  мінез  құлқының  және  тұлғасының 

ерекшеліктерін саналы түсіну;   

Тұлғаның ӛзін-ӛзі реттеу деңгейін бағалау; 

Жасӛспірім  және  үлкендердің  ӛзін-ӛзі 

реттеу 


психологиясының 

даму 


тенденцияларында бағдарлау. 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Жасӛспірім  және  үлкендердің  мінез-

құлқының  және  психикалық  іс-әрекет  ӛзін-

ӛзі реттеуді ӛткізу және ұйымдастыру.  

 

 

3 курс 

12. 


Сөйлеу тілі 

жүйелі бұзылған 

балалармен 

түзету 

педагогикалық 

жұмысының 

Оқытудың мақсаты:  сӛйлеу 

тілініңжүйелі  бұзылысының 

этиопатогенетикалық 

тетіктері, 

алалаия 

мен 


афазияның 

топтастырылуы,   

алалия  мен  афазия  кезінде Сӛйлеу тілі және 

есту мүшелерінің 

анатомиясы, 

физиологиясы, 

патологиясы, 

Сӛйлеу тілінің 

жылдамдығы 

мен 


ырғақтылығын 

қалыптастыру Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу 

керек: 

сӛйлеу 


тілініңжүйелі 

бұзылысының 

этиопатогенетикалық 

тетіктерін;  сӛйлеу  тілініңжүйелі  бұзылысы 

бар  балалардың    клиникалық  және 

психологиялық-педагогикалық әдістемесі  

 

түзете ықпал 

етудің 


әдістемелері  туралы  заманауи 

түсініктерін қалыптастыру. Негізгі бөлімдері: 

Алалия. Тетіктері, себептері, 

түзету әдістері.  

Афазия.  Тетіктері,  себептері, 

түзету әдістері.  

Зияты 


мен 

сенсорлы 

процестерінің 

бұзылу 


фонында 

сӛйлеу 


тілінің 

жүйелі 


бұзылуын 

түзету 


жұмысының ерекшеліктері.  

 

Қазіргі қазақ тілі 

(фонетика)», 

Логопедия 

негіздері 

әдістемесі, 

 Сӛйлеу тілінің 

дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі, 

Сӛйлеу тілі 

күрделі 


бұзылған 

балалардың 

сӛйлеу тілін 

дамыту 


әдістемесі 

сипаттамасын;  сӛйлеу  тіліжүйелі  бұзылған 

балалар 

мен 


жасӛспірімдерге  

коррекциялық ықпал ету әдістемесінІстей  алуы  керек:  алалия  мен  афазияға 

шалдыққан  балалар  мен  жасӛспірімдерге 

логопедиялық  тексеріс  ӛткізуді;  алалияны 

ұқсас  бұзылыстардан  ажырата  білуді; 

сӛйлеу  тіліжүйелі  бұзылған  балалар  мен 

жасӛспірімдермен 

психологиялық-

педагогикалық    түзету  жұмысын  жүргізу 

әдістерін; 

Дағды  мен  құзыреттілігі:    Әртүрлі  білім 

беру  және  денсаулық  сақтау  ұйымдарында 

алалия 

мен 


афазиясы 

балаларға 

логопедиялық  түзету  ықпал  етудің  тиімді 

жолдарын  іріктеп,  теориялық  тұрғыдан 

негіздеу. 

13. 


Ринолалия мен 

дауыстың 

бұзылуында 

түзету 

жұмысының 

әдістемесі 

 

Оқыту мақсаты: 

студенттердеринолалия 

мен 

дауыстың  бұзылуы  туралы сӛйлеу 

тілінің 


кешенді 

бұзылуы 


ретінде   

түсініктерін, 

түзету 

жұмысының мазмұны, 

әдістемелері 

туралы 

түсініктерін  қалыптастыру; Негізгі бөлімдері: 

Себептері, 

тетіктері 

және 


ринолалия 

мен 


дауыстың 

бұзылуының ерекшеліктері.  

Ринолалия 

мен 


дауыстың 

бұзылуында 

логопедиялық 

жұмыстың 

әдістері 

мен 


мазмұны 

Ринолалия 

мен 

дауыстың бұзылуында 

логопедиялық Сӛйлеу тілі және есту мүшелерінің 

анатомиясы, 

физиологиясы, 

патологиясы, 

 

Логопедия негіздері 

Логопедиялық  

ритмика, 

Сӛйлеу тілінің 

дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі»  

«Сӛйлеу тілі 

күрделі 

бұзылған 

балалардың 

сӛйлеу тілін 

дамыту 

әдістемесі  Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу  керек:  ринолалия  мен  дауыстың 

бұзылуының  белгілерін,  себептерін  сӛйлеу 

актісінің 

патофизиологиясын, 

дыбыс 

айтуын  қалыптастырудың  әдістері  мен мазмұнын; логопедиялық жұмыстың негізгі 

қағидаларын; Істей  алуы  керек:  Теориялық  білімдерін 

тәжірибеде  қолдануды;  тыныс  алу,  дауыс 

шығару,  дыбыс  айтудың қалпын  анықтауға 

бағытталған 

әдіс-тәсілдерді 

іріктеп, 

тәжірибеде қолдануды; 

Дағды мен құзыреттілігі:  Әртүрлі білім 

беру және денсаулық сақтау ұйымдарында 

ринолалия  мен  дауыстың  бұзылуы  бар 

балаларға  логопедиялық  түзету  ықпал 

етудің 

тиімді 


жолдарын 

іріктеп, 

теориялық тұрғыдан негіздеу. 


жұмысты ұйымдастыру. 

14. 


Логопсихология 

Оқыту  мақсаты:  сӛйлеу  тілі 

бұзылған 

балаларға 

психологиялық 

және 

коррекциялық кӛмек 

кӛрсетуде 

болашақ 

мамандардың 

кәсіби 

біліктіліктіліктерін қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдері: 

сӛйлеу 


тілінің 

әртүрлі 


бұзылысы  бар  тұлғалардың 

психологиялық 

ерекшеліктері;   

сӛз  және  сӛзсіз  психикалық 

үрдістерінің  қызметтерінің 

ӛзара байланыс тетіктері; 

сӛйлеу  тілінің    екіншіреттік 

бұзылыстарын 

дифференциалды 

диагностикалау; 

Психологиялық 

диагностикалық, 

түзете 

дамыту  әрекетінің  мазмұны мен технологиясы.  

 

 Арнайы психология, 

Психопатология

 

Сӛйлеу тілінің жылдамдығы 

мен 


ырғақтылығын 

қалыптастыру 

әдістемесі, 

Сӛйлеу тілінің 

дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі, 

Логопедиялық 

ритмика

 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу 

керек: 

Сӛйлеу 


тілі 

бұзылған 

балалардың  психикалық  дамуында  жалпы 

және  ерекшеленген    заңдылықтарын; 

тұлғалық,  ерік-жігер  және  танымдық, 

қарым-қатынас  ерекшеліктерін;  оларды 

зерттеу  және  дамыту  және  түзету  әдістері 

мен тәсілдерін; Істей 

алуы 

керек: 

Балалар  

логопсихологиясының мәселелері бойынша 

қолданбалы  және  теориялық  зерттеулерге 

талдау жасауды;  

психологиялық, 

педагогикалық 

диагностиканың 

міндеттеріне 

сәйкес 


баланы  зерттеуге  қажет  материалдарды 

іріктеуді; 

педагог-психологтың 

түзете 


дамыта  оқыту  әрекетінің  мазмұны  мен 

әдістерін 

жобалауын; 

балаға 


психологиялық,  педагогикалық  мінездеме 

жазуды; 


Дағды мен құзыреттілігі: 

Әртүрлі  білім  беру  және  денсаулық  сақтау 

ұйымдарында 

сӛйлеу 


тілі 

бұзылған 

баланың  психологиялық  ерекшеліктерін 

ескере  отырып  сӛйлеу  тілі  бұзылған 

балаларға  логопедиялық  түзету  ықпал 

етудің  тиімді  жолдарын  іріктеп,  теориялық 

тұрғыдан негіздеу. 

 

 15. 

Дизартрияны 

түзету әдістемесі 

 

Оқыту мақсаты: 

студенттерде 

дизартрия 

туралы 


түсініктерін, 

дизартрияның  логопедиялық Сӛйлеу тілі және есту мүшелерінің 

анатомиясы, 

Логопедиялық  

ритмика, Сӛйлеу 

тілінің дыбыс 

айтуын 


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу 

керек: 

Дизартрияныңсимптоматикасын, 

пайда 

болу  себептерін  және  сӛйлеу  тілінің диагностикасының 

әдістері 

мен 

тәсілдері және 

логопедиялық 

түзету 

жұмысының  мазмұны  туралы түсініктерін қалыптастыру. 

 

  

физиологияс, 

патологиясы, 

 

Логопедия негіздері, 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

патофизиологиясын; сӛйлеу 

кезіндегі 

тыныс  алуын,  дауыс  пен  дыбыс  айтуын 

қалыптастыру ерекшеліктерін; Істей алуы керек: 

теориялық 

білімдерін 

тәжірибеде 

қолдануды;  сыртқы  белгілері  ұқсас 

сопақша  ми  дизартрия  мен  ашық 

ринолалияны ажыратуын; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Әртүрлі білім беру және денсаулық сақтау 

ұйымдарында  дизартриясы  бар  балалаға 

логопедиялық  түзету  ықпал  етудің  тиімді 

жолдарын  іріктеп,  теориялық  тұрғыдан 

негіздеу. 

 

16. 


Сөйлеу тілінің 

дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

Оқыту мақсаты: 

студенттерде  сӛйлеу  тілінің 

бірінші 

реттік 


бұзылыс 

ретінде    дыбыс  айтуының 

бұзылуы  туралы  түсініктерін 

қалыптастыру; 

дыбыс 

айтуының бұзылуының 

логопедиялық 

диагностикасының 

әдістері 

мен 

тәсілдері және 

логопедиялық 

түзету 

жұмысының  мазмұны  туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдері: 

Дизартрияның 

себептері, 

тетіктері мен ерекшеліктері.  

Дизартрияның 

әртүрінде 

логопедиялық 

жұмыстың 

әдістері мен мазмұны.  

Дизартрияға 

шалдыққан 

балалармен 

логопедиялық 

жұмысты ұйымдастыру. Сӛйлеу  тілі  және есту  мүшелерінің 

анатомиясы, 

физиологиясы, 

патологиясы, 

 

Логопедия негіздері  

Ринолалия мен 

дауыстың 

бұзылуында 

түзету жұмысын 

ұйымдастыру,  

 

 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білу  керек:  Дыбыс  айтуы  бұзылуының 

симптоматикасын,  пайда  болу  себептерін 

және  сӛйлеу  тілінің  патофизиологиясын; 

дыбысталуды 

қалыптастыру 

бойынша 


логопедиялық  әрекеттің  әдістері  мен 

мазмұнын, қағидаларын; Істей алуы керек: 

Теориялық 

білімдерін 

тәжірибеде 

қолдануды;  сӛйлеу  кезіндегі  тыныс  алуын, 

дауыс пен дыбыс айтуының қалпын; Дағды мен құзыреттілігі: 

Әртүрлі  білім  беру  және  денсаулық  сақтау 

ұйымдарында 

сӛйлеу 


тілі 

бұзылған 

баланың  психологиялық  ерекшеліктерін 

ескере  отырып  сӛйлеу  тілі  бұзылған 

балаларға  логопедиялық  түзету  ықпал 

етудің  тиімді  жолдарын  іріктеп,  теориялық 

тұрғыдан негіздеу. 

 


17. 

Ауызша 

байланыстырып 

сөйлеу тілін 

дамыту 

әдістемесі  

Оқыту 

мақсаты

студенттерде  сӛйлеу  тілі 

бұзылған  балаларда  сӛйлеу 

тілін 


дамыту 

жұмысы 


тұралы 

түсініктерін 

қалыптастыру;  курсты  оқу 

барысында 

студенттер 

балалардың  байланыстырып 

сӛйлеуін 

дамыту 


мен 

түзетудің 

мақсаты 

мен 


міндеттері, 

әдістердің 

теориялық  негіздері  туралы 

білімдерін пысықтайды. Негізгі бөлімдері: 

Сӛйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің ғылыми –

теориялық негіздері; 

Сӛйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің әдістемелік –

ұйымдастыру негіздері; 

Сӛйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің әдістемелік 

негіздері; 

Әртүрлі білім беру 

ұйымдарында сӛйлеу тілін 

дамытуға бағытталған жұмыс. Сӛйлеу тілі және 

есту мүшелерінің 

анатомиясы, 

физиологиясы, 

патологиясы, 

Қазіргі қазақ тілі 

(фонетика), 

 

Логопедия негіздері 

««Сӛйлеу тілінің 

жылдамдығы 

мен 


ырғақтылығын 

қалыптастыру 

әдістемесі 

 

«Сӛйлеу тілінің дыбыс айтуын 

қалыптастыру 

әдістемесі» 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу 

керек: 

Сӛйлеу 


тілін 

дамыту 


жұмысының міндеттері, әдіс-тәсілдері және 

мазмұнын, 

сӛйлеу 

тілін 


дамыту 

әдістемесініңпсихофизиологиялық, 

нейролингвистикалық, 

психологиялық-

педагогикалық негіздерін; 

Істей алуы керек: 

Сӛйлеу  тілі  бұзылған  мектеп  жасына 

және  мектеп  жасындағы  балаларға 

арналған 

сабақ 

конспектілерін құрастыруды; 

Дағды мен құзыреттілігі: 

Әртүрлі  білім  беру  және  денсаулық  сақтау 

ұйымдарында 

сӛйлеу 


тілі 

бұзылғанбалаларға  логопедиялық  түзету 

ықпал  етудің  тиімді  жолдарын  іріктеп, 

теориялық тұрғыдан негіздеу. 

18. 

Сөйлеу тілі 

бұзылыстары 

бар балаларды 

сауат ашуға 

оқытудың 

әдістемесі 

Оқыту  мақсаты:  Бала  тілін 

дамытудағы  жалпы  жұмыс 

жүйесінде    сауат  ашуға 

дайындау  және    оқыту  үрдісі 

жӛнінде 

студенттердің  

түсініктерін қалыптастыру.  

Сӛйлеу  тілі  бұзылыстары  бар 

балаларды 

сауат 


ашуға 

оқытудың 

қағидалары, 

әдістері, формалары. «Есту және сӛйлеу тілі 

мүшелерініңанато

миясы, 

физиологиясы және 

патологиясы», 

«Қазіргі заман 

қазақ тілі 

(фонетика)», 

«Сӛйлеу тілінің 

темпі мен 

ырғағы жағын 

қалыптастыру 

әдістемесі» 

 «Сӛйлеу тілінің 

дыбыстық 

жағын 

қалыптастыру әдістемесі» жүктеу 0.96 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет