Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»жүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата13.03.2017
өлшемі1.11 Mb.
#4728
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  ИНСТИТУТЫ 

5В010200- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі  мамандығы 

Академиялық дәрежесі:  5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»  мамандығы бойынша білім  бакалавры 

2-курс 4 жылдық 

№ 

п/п Пәннің атауы  

Пәннің қысқаша мазмұны  

Кр. 

саны  


Сем. 

Пререквизиттер  

Постреквизиттер 

Пәнді оқытудан   күтілетін  нәтижелер 

Балалар әдебиеті  Пәнді  оқыту  кезінде  студент  балалар әдебиеті 

кӛрнекті 

ӛкілдерінің 

шығармашылығын, 

олардың 

балаларға 

арналған 

еңбектерін, 

зерделенген 

туындының 

тектік, 

жанрлық сипатын, оқылған, талданған 

шығармалардың 

атын, 


жетекші 

тақырыбын, 

басты 

кейіпкерлерін, негізгі  мазмұнын  біледі.  Тақырыбы 

бір-бірінен  үндес  шығармалардың 

кейіпкерлерін,  оқиғаларын  салыстыра 

пайымдай 

алуды, 

кӛркемдік, поэтикалық 

тіл 


ерекшеліктеріне 

ӛзіндік  түйсінуі  негізінде  баға  беруді, 

әдеби 

шығармашылық жұмыс 

жүргізуді, кітаппен және кітапханалық 

анықтама, 

библиографиялық 

әдебиеттермен  жұмыс  істей  білуді 

үйренеді. Шешендік ӛнерге баулу әдістемесі, 

қазақ тілін оқыту 

әдістемесі, мәтінді 

тілдік талдау 

әдістемесі. 

Әдебиеттік оқу 

әдістемесі, 

балалар әдебиеті. Күтілетін  нәтижелер:  балалар  әдебиеті 

кӛрнекті 

ӛкілдерінің 

шығармашылығын, 

олардың  балаларға  арналған  еңбектерін, 

зерделенген  туындының  тектік,  жанрлық 

сипатын білуі керек;  

Оқылған,  талданған  шығармалардың  атын, 

жетекші  тақырыбын,  басты  кейіпкерлерін, 

негізгі  мазмұнын,  шығармадағы  оқиғаның 

негізгі ойын,  ӛрбуін, оқиғалардың жалғасуын, 

шарықтау  шегін,  шығарманың  тақырыбы  мен 

идеясын, 

оқиғаның 

қазіргі 

ӛмірмен 


байланысын меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер: 

риторика, 

әлемдік 

классикалық әдебиет пен кӛркемӛнер негіздері 

жайындағы  білімдерін  кәсіби  қызметінде 

қолдануға қабілетті; 

-  адамгершілік  нормасы  мен  ӛнегелі  мінез-

құлық негіздерін меңгерген; 

 

 

Қазіргі балалар әдеби үдерісі 

Қазақ  балалар  әдеби  үдерісі.  Қазіргі 

қазақ  балалар  әдебиетіндегі  әдеби 

үдерістің  даму  ерекшелігі.  Қазіргі 

балалар  әдебиетіндегі  дәстүр  мен 

жаңашылдық. 

 

қазақ  тілі,  қазіргі 

қазақ 


тілі 

негіздері,  балалар 

әдебиеті. 

 

бастауыш мектепте қазақ 

тілін оқыту 

теориясы мен 

технологиясы, 

бастауыш 

мектепте қазақ  

тілін оқыту 

әдістемесі, 

әдебиеттік оқу 

әдістемесі. 

әдеби 

даму 


үдерісі, 

оның 


ӛзіндік 

заңдылықтары,  кӛркемдік  тәжірибе  дәстүрі 

мен  жаңашылдық  мәселелерін  кӛркемдік 

тұрғыда  қабылдай  білу.  Әр  кезеңдегі  балалар 

әдебиетінің 

негізгі 


идеясы, 

танымдық, 

тәрбиелік,  дамытушылық  сипаты,  қазіргі 

балалар  әдебиетінің  негізгі  тақырыптарын білуі  керек;  Әдеби  туындының  ішкі-сыртқы 

аспектілерін  саралай  отырып,  түрлі  қырынан 

талдай  білуге  жаттығу  әр  кезеңдегі  балалар 

шығармаларының 

ерекшеліктерін 

талдап 


кӛрсету. Кӛркем  шығармаға әдеби-теориялық 

талдау жасау, кӛркем шығарманың танымдық, 

тәрбиелік  сипатын,  кӛркемдік  ерекшелігін 

меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер: 

риторика, 

әлемдік 

классикалық әдебиет пен кӛркемӛнер негіздері 

жайындағы  білімдерін  кәсіби  қызметінде 

қолдануға қабілетті; 

-  адамгершілік  нормасы  мен  ӛнегелі  мінез-

құлық негіздерін меңгерген; 

Инклюзивті білім беру 

    Инклюзивті  білім  беру  әлеуметтік 

және  білімдік  саясаттың  маңызды 

кӛрінісі  ретінде.  Инклюзивті  білім 

берудің 

нормативті-құқықтық 

қамтамасыздандырылуы.  Инклюзивті 

білім  берудің  моделі,  формасы  және 

түрлері.  Инклюзивті  білім  беру 

кеңістігінде 

мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеудің 

психологиялық-педагогикалық 

мәселелері. 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

балалармен 

және 

олардың 


отбасыларымен 

жұмыс 


жасаудың 

психологиялық-педагогикалық 

технологиялары.  Инклюзивті  білім 

беру  үрдісі  бар  мекемедегі  арнайы 

педагог  және  психологпен  ӛзара 

әрекеттесу. 

 

Жас 

ерекшелік 

физиологиясы  мен 

мектеп гигиенасы, 

Педагогика 

тарихы  


Үздіксіз 

білім 


беру, 

Қосымша 


білім 

беру, 


Тұлғаның 

педагогикалық-

психологиялық 

диагностикасы Күтілетін  нәтижелер:  инклюзивті  білім 

берудің 


базалық 

ұстанымдары 

мен 

құндылықтарын сипаттай алатын болады мемлекеттің  және  қоғамның  құндылықтар 

бағдарларының ауысуы  түсінігінде мүмкіндігі 

шектеулі  адамдардың  инклюзивті  білім 

берудегі  қажеттілігін  түсіндіре  алатын болады;  

жастық,  сенсорлық  және  интеллектуалдық 

қабілеттеріне  байланысты  әрбір  баланың 

білімдік  қажеттіліктеріне  талдау  жасай алатын болады;  

қалыпты  және  дамуында  бұзылысы  бар 

балалардың  бірігіп  оқуы  үшін  инклюзивті 

білім  беру  аймағын  және  оның  дидактикалық 

қамтамасыздандырылуын жобалай алады;  

мүмкіндігі шектеулі балалар үшін керек түрлі 

педагогикалық  әдістер  мен  технологияларды 

пән  аралық  мамандар  ұжымымен  талқылай алатын болады.

  

Құзыреттіліктері:  -  инклюзивті  білім  беру 

жағдайында 

кәсіби 


әрекетті 

атқаруға 

даярлығы. 

 

 Жазуға үйрету 

Студенттерді бастауыш сынып 

оқушыларын жазуға үйретудің қазіргі 

әдістемесімен қаруландыру. Аталған курсты оқып-үйрену үшін 

студенттің қазіргі 

қазақ тілі, 

бастауыш 

сыныптарда қазақ 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесінің 

тарихы, мәтінді 

тілдік талдау 

әдістемесі, қазақ 

тілінен 

Күтілетін  нәтижелер:    «Жазуға  үйрету» 

курсы 


бойынша 

студенттің 

1-сынып 

оқушыларында  графикалық-каллиграфиялық 

дағдыны 

қалыптастыру 

заңдылықтары, 

графикалық-каллиграфиялық  жазу  дағдысын 

қалыптастыру 

әдістемесі; 

графикалық-


тілін оқыту 

технологиясы 

курстарынан 

жеткілікті білімі 

болуы қажет. 

дидактикалық 

материалдарды 

дайындау 

технологиясы, 

жазуға үйрету 

технологиясы 

каллиграфиялық  қателердің  болу  себебі  мен 

оларды  болдырмау  тәсілдері  туралы  білімі 

болуы  керек;  алған  теориялық  білімін 

практикада  қолдана  алу  біліктілігі  болуы керек; 

 

 студенттің 

ӛзінің 


дұрыс 

каллиграфиялық жазу дағдысы болуы керек; Құзіреттіліктер:  ана  тілінде  ӛз  ойын  жүйелі 

түрде  және  сауатты    жеткізетін,  қазақ  (орыс) 

және  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде 

және ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті 

ауызша  және  жазбаша  сӛйлеу  дағдыларын 

игерген; 

Аспаптық дайындық 

Студенттерге 

қазақтың 

ұлттық 


аспаптарынан,  аспаптық  музыкадағы 

алдыңғы  қатарлы  ӛнер  ӛкілдері  мен 

шығармашылық еңбектерінен, үйреніп 

тыңдаған 

музыканың 

мазмұнын 

түсінуден  жүйелі  білім  беру  болып 

табылады. 

Студенттің 

болашақ 


мамандығы  бойынша  тәжірибелік 

жұмыстарына  қажет  болатын  аспапта 

еркін  ойнау,  нота  бойынша  бірден 

оқу,  аспапта  сүйемелдеу  дағдыларын 

қалыптастыру.  Студенттің  музыкалық 

қабілетінің  дамуына,  шығарманың 

ырғағын  сезіну,  ести  білу  және  есте 

сақтау  қасиетін  тәрбиелеу.  Аспаптық 

музыканың 

жанрлары 

мен 

орындаушылық ерекшеліктерімен 

танысу.  Мектеп  бағдарламасынан 

балаларға 

арналған 

әндер 

мен 


халықтық  мерекелерге  арналған  ән- 

күйлерді  ӛздігінше  талдап,  аспапта 

орындай білу. 

3,4 музыкалық 

психология 

(мектептегі 

күйзелістер), 

хормен  ән  айту 

тәрбиесі. 

 

кіші жастағы оқушылардың  бос 

уақытында 

музыкамен 

айналысуын 

ұйымдастыру, 

музыка ӛнері 

теориясы мен 

әдістемесі. Күтілетін  нәтижелер:  ұлттық  аспаптардың 

атаулары, аспаптық музыканың жанрлары мен 

орындаушылық 

ерекшеліктері, 

нота 

жазбаларын, домбыра пернесіндегі орналасқан музыкалық дыбыстарды, тарихи, тұрмыс-салт, 

тӛрт  түлік  мал,  табиғат,  арнау  және  аңыз 

күйлерді  білу,  халық  аспаптық  музыкасы 

арқылы  тәрбие  беруде  домбыра  аспабының 

маңызын білуі керек; 

ӛздігінше 

музыкалық 

шығармаларды 

талдап,аспапта 

орындай 


білу, 

мектеп 


репертуарынан  шағын  әндерді  аспаппен  

сүйемелдеу,  әр  дәстүрден  күй  орындау  білігі болуы керек; 

 домбырада 

ойнау, 


аспапты 

меңгеру 


деңгейінің  кӛлемінде  ноталық  жазбаларды 

бірден оқу дағдыларын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп  жасындағы 

оқушылардың 

дербестігін 

және 


шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз 

ететін 


бастауыш 

кӛркемдік-эстетикалық 

білімің  теориялық  негіздері  мен  пратикалық 

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана 

алады. 

 

Ритмика  Кәсіби  іс-әрекет  сипатына  сәйкес 

ритмика пәнінің мазмұнын, теориялық 

білімі  мен  негізін,  мәдени-тынығу 

жұмысын  ұйымдастыру  негізі  мен 

3,4 


Музыкалық 

психология, 

музыка ӛнері 

теориясы мен 

Кіші жастағы 

оқушылардың бос 

уақытында 

музыкамен Күтілетін  нәтижелер:  ұлттық  аспаптардың 

атаулары, аспаптық музыканың жанрлары мен 

орындаушылық 

ерекшеліктері, 

нота 

жазбаларын, домбыра пернесіндегі орналасқан әдістерін  меңгеруге  мүкіндік  береді. 

Музыкалыцқ 

репертуар. 

Ырғақ 


бойынша  қолданылатын  негізгі  би 

қимылдары. 

Би 

қимылдарына жаттығу, 

әдістемесі 

айналысуын 

ұйымдастыру 

музыкалық дыбыстарды, тарихи, тұрмыс-салт, 

тӛрт  түлік  мал,  табиғат,  арнау  және  аңыз 

күйлерді  білу,  халық  аспаптық  музыкасы 

арқылы  тәрбие  беруде  домбыра  аспабының 

маңызын білуі керек; 

ӛздігінше 

музыкалық 

шығармаларды 

талдап,аспапта 

орындай 


білу, 

мектеп 


репертуарынан  шағын  әндерді  аспаппен  

сүйемелдеу,  әр  дәстүрден  күй  орындау  білігі болуы керек; 

 домбырада 

ойнау, 


аспапты 

меңгеру 


деңгейінің  кӛлемінде  ноталық  жазбаларды 

бірден  оқу  дағдыларын  меңгеруі  тиіс. Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп  жасындағы 

оқушылардың 

дербестігін 

және 


шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз 

ететін 


бастауыш 

кӛркемдік-эстетикалық 

білімің  теориялық  негіздері  мен  пратикалық 

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана 

алады. Хормен ән айту тәрбиесі 

Хормен 


ән 

айтуға 


студенттің 

музыкалық 

орындаушылық 

мәдениетін қалыптастыру. Бұл курсты 

оқытуда  студенттің  хормен  ән  айту 

білігі  мен  дағдылары  қалыптасып,  

эмоционалды 

ынтасы 


белсенді 

дамиды. 


«Музыка»  курсы бойынша  мектеп 

бағдарламасы 

деңгейіндегі 

жеткілікті 

білім 

қажет. 


 Музыкалық 

тәрбие  теориясы, 

музыкалық аспап 

Күтілетін 

нәтижелер: 

мектеп 


әндерін 

ӛздігінше  талдау  үшін  ноталық  сауаттылық 

кӛлемін, 

хормен 


жұмыс 

жасау 


үшін 

дирижерлық әдістердің негізін білу; бастауыш 

сынып  репертуарындағы  әндерді  ӛздігінше 

талдап,    жаттау  арқылы  шығарманың  

кӛркемдік,  құрылымдық  және  әдістемелік 

мазмұнын білуі керек; 

Ӛз  сүйемелдеуімен  мектеп  әндерін  дұрыс 

орындау. 

кіші 

мектеп 


жасындағы 

оқушылардың 

дербестігін 

және 


шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз 

ететін 


бастауыш 

кӛркемдік-эстетикалық 

білімің  теориялық  негіздері  мен  пратикалық 

әрекеттерін 

ұйымдастыру 

дағдыларын меңгеруі керек; 

Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп  жасындағы 

оқушылардың 

дербестігін 

және 


шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз 

ететін 


бастауыш 

кӛркемдік-эстетикалық білімің  теориялық  негіздері  мен  пратикалық 

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана 

алады. 

 

Музыкалық психология 

(мектептегі 

күйзелістер) 

Мәдени 


тынығу 

жұмысын 


ұйымдастыру  жекеше  творчестволық 

жұмыстарды 

жүргізу 

барысында 

конфликтологиялық 

жағдайлардың 

алдын  алу  мен  онымен  күресу 

жұмыстарын жүргізу. Хормен  ән  айту тәрбиесі,  музыка 

ӛнері 


теориясы 

мен әдістемесі 

Кіші 

жастағы 


оқушылардың  бос 

уақытында 

музыкамен 

айналысуын 

ұйымдастыру 

Күтілетін 

нәтижелер: 

мектеп 


әндерін 

ӛздігінше  талдау  үшін  ноталық  сауаттылық 

кӛлемін, 

хормен 


жұмыс 

жасау 


үшін 

дирижерлық әдістердің негізін білу; бастауыш 

сынып  репертуарындағы  әндерді  ӛздігінше 

талдап,    жаттау  арқылы  шығарманың  

кӛркемдік,  құрылымдық  және  әдістемелік 

мазмұнын түсіну. 

Ӛз  сүйемелдеуімен  мектеп  әндерін  дұрыс 

орындау. Құзіреттілікттер:  кіші  мектеп  жасындағы 

оқушылардың 

дербестігін 

және 


шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз 

ететін 


бастауыш 

кӛркемдік-эстетикалық 

білімің  теориялық  негіздері  мен  практикалық 

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана 

алады. 

Cауат ашу әдістемесі 

Сауат  ашу  әдістемесінің  теориясынан 

студенттерге  жүйелі  білім  беру,  сауат 

ашу 


сабақтарын 

жүргізу 


әдіс-

тәсілдерін меңгерту. Қазіргі қазақ тіліпсихология және 

адам дамуы, 

педагогика, жас 

ерекшелік 

физиологиясы мен 

мектеп гигиенасы 

Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі, 

әдебиеттік оқу 

әдістемесі, 

бастауыш 

мектепте қазақ 

тіін оқыту 

әдістемесінің 

тарихы, 12 

жылдық бастауыш 

мектеп үшін оқу 

пәндерінің ОӘК Күтілетін  нәтижелер:  сауат  ашуды  меңгерту 

заңдылықтарын,  сауат  ашудың  мазмұны  мен 

жүйесін, оқушыларды оқу, жазуға үйрету әдіс-

тәсілдерін,  «Әліппе»  оқулығы  мен  оқу 

кешенінің мазмұнын білуі керек; 

 Бастауыш  сыныптарда  әліппені  оқытуды 

жоспарлауды 

және 


күнтізбелік 

жоспар 


жасауды  және  сауат  ашу  сабағын  ӛткізуді, 

сабақта 


қосымша 

жұмыс 


түрлерін 

ұйымдастыруды,  пікір  айтуды  және  реферат 

жазуды,  әдістемелік  папка  жасауды  меңгеруі 

керек;  

Құзіреттіліктер:    ана  тілінде  ӛз  ойын  жүйелі 

түрде  және  сауатты  жеткізетін,  қазақ  тілінде 

кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми 

мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және 

жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

 

Лингвистикалық тілдік талдау 

әдістемесі 

Кӛркем  мәтінде  қолданылған  тілдік 

құралдарының мәнін ашып түсінудіру, 

сол 

арқылы 


нәтижеге 

мәтіннің   Қазақ тілі, тіл біліміне кіріспе, 

морфология, 

Қазіргі қазақ тілі, 

балалар әдебиеті, 

қазақ балалар 

Күтілетін  нәтижелер:  мәтін  тақырыбы, 

негізгі  айтар  ойы,  мәтіндегі  әдеби-теориялық 

ұғымдар,  мәтіндегі  сӛз  мағынасы  және  оның 


кӛркем  бейнелі  болмысын  түсінуге 

қол  жеткізу.  Кӛркем  туындылар  тілін 

зерттеудегі 

ілім 


тәжірибелерді 

басшылыққа 

ала 

оытырп, 


студенттерге 

тілдік 


талдаудың 

жолдары  практикасын  үйрету.  Мәнін, 

эстетикалық 

қызметін 

ашып 

айқындау. сӛзжасам, 

синтаксис, қазақ 

әдебиеті 

әдеби үдерісі, 

жалпы тіл білімі 

түрлері,  кӛркемдегіш  тәсілдер,  кӛркемдік 

ерекшеліктерін білуі керек; теориялық білімін 

пратикалық  тұрғыдан  мәтіндегі  тілдік  талдау 

жолдарын  түсіндіру,  мәтінді  мәнерлеп  оқу 

және  мазмұндай  білу,  кӛркем  мәтіндегі 

сцреттеу құралдарын табу  және  жинақтай алу 

машығына айналдыруға міндетті білігі болуы керек;  меңгерген  теориялық  білімін  сабақ 

беру барысында меңгеруі тиіс; Құзіреттіліктер: 

риторика, 

әлемдік 

классикалық  әдебиет  пен  кӛркем  ӛнер 

негіздері 

жайындағы 

білімдерін 

кәсіби 


қызметінде қолдануға қабілетті; 

-  адамгершілік  нормасы  мен  ӛнегелі  мінез-

құлық негіздерін меңгерген; 

Ӛзін-ӛзі тану пәнін оқыту 

әдістемесі 

курсты 

оқып 


үйрену-тұлғаның 

кӛпқырлы  әлеуметтік  қасиеттерінің 

жан-жақты ашылуымен, ӛмірдің мәнін 

түсіну,  тану  үрдісімен,  ӛзіне  тән  ӛмір 

жолын,  кәсіби  мамандығын  таңдауға 

ықпал етіп, бақытты отбасын құрумен 

тығыз  байланысты  қарастырылады. 

Мұның 


бәрі 

ӛмірдің 


әртүрлі 

жағдайларында кӛмек болуы мүмкін. 

 

жалпы 

психология, кіші 

мектеп жасындағы 

оқушылардың 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы. 

кіші мектеп 

жасындағы оқушы 

даму 


психологиясы. 

Күтілетін  нәтижелер:  ӛзіндік  ішкі  әлемін 

құру  және  ӛзінің  қайталанбас  даралығын 

саналы  ұғыну  арқылы,  әрбір  оқушының 

ӛзіндік 


табиғи 

қабілеттері 

мен 

шығармашылық  әлеуетін  ашуға  бағытталған, мақсатты  бағытталған  білім  беру  үдерісін 

ұйымдастыру білігін қалыптастыру;  

ӛзін-ӛзі  тану  ғылымының  негізгі  ұғымдарын, 

адам  дамуының  негізгі  факторларын,  рухани-

адамгершілік  құндылықтардың  жеке  тұлға 

бойында  қалыптасуы  ерекшеліктерін  білу керек;  

-пікір айтуды реферат жазуды меңгеруі тиіс. 

 «Ӛзін-ӛзі  тану»  пәнін  оқыту  әдістемесі 

адамдар  арасындағы  ӛзара  қарым-қатынаста 

біліктілікті қалыптастыруға бағытталған: 

-  ӛмірде  кездесетін  әртүрлі  жағдайларды 

жобалау; 

ӛзіндік тұлга  ретіндегі  дамуына  қажетті  кӛп  

нұсқалық  бағдарламаларды  тандау  және  іске 

асыру; 


-  тұлға    аралық  және    іскерлік  қарым-

қатынастарды    ӛзара  сыйластық,  келісімділік 

және шыдамдылық негізінде құру; 

-  кӛп  мәдениетті  әлеуметтік  ортада  тіршілік кеше  отырып,  ӛмірде  кездесетін  жағдайларға 

бейімделу құзіреттілігі болуы керек; 

 

Бастауыш мектепте 

бейнелеу ӛнерін 

оқытудың 

теориясы мен 

технологиясы 

практикумымен 

Болашақ 

бастауыш 

сынып 

мұғалімдерін    эстетикалық  және кәсіби жағынан дайындау. Философия, 

эстетика, 

педагогика, 

психология, 

ӛнертану, 

мәдениеттану,  

Еңбекке оқыту 

теориясы мен 

технологиясы, 

еңбекке баулу 

әдістемесі 

Күтілетін  нәтижелер:  бейнелеу  ӛнерінің 

теориясы 

мен 

технологиясы бойынша 

меңгерген білімін тәжірибе жүзінде ӛз бетімен 

қолдану;  бейнелеу  ӛнері  бойынша  бастауыш 

мектептегі  педагогикалық  үдерісті  жобалау 

және  жүзеге  асыру;    кіші  мектеп  жасындағы 

оқушыларға  эстетикалық  білім  берудің  және 

тәрббиелеудің  мақсаттары  мен  міндеттерін 

анықтау;  сурет,  кесікндеме  және  композиция 

саласында  бейнелеу  ӛнерінің  біліктері  мен 

дағдыларын білуі керек; 

Бейнелеу  ӛнерінің  әдіснамалық  негіздері; 

эстетикалық білім беру  мен тәрбие үдерісінің 

негізгі  идеялары,  тұжырымдалары,  заңдары, 

заңдылықтары  мен  принциптері;  бейнелеу 

ӛнерінің негізгі категориялары мен ұғымдары; 

оқыту 


мен 

тәрбиенің 

мәні, 

мазмұны, формалары  мен  әдістері;  жаңа  педагогикалық 

технологяилар  мен  тәрбиенің  мәнін  меңгеруі Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет