Педагогика ғылым ретіндежүктеу 102.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.03.2017
өлшемі102.66 Kb.

 

 

  

 

 

  

 


 

Педагогика 

 

Педагогика  ғылым  ретінде.  Педагогиканың  пәнаралық  сипаты.  Педагогика 

әдіснамасы.  Педагогикаынң  негізгі  категориялары.  Педагогика  ғылымы  мен  оның  адам 

туралы ғылымдар жүйесіндегі орны. Қазіргі Педагогика адамның рухани, интелектуалдық 

және  әлеуметтік  қайта  қалыптастыру  ғылымы  ретінде.  Педагогика  ғылымының  заңдары 

мен  заңдылықтары.  Жоғары  білім  педагогикасы.  Жоғары  мектеп  педагогикасы  –кәсіби 

мамандарды  тәрбиелеу  мен  білімдендіру  туралы  ғылым.    ЖОО  педагогикалық  жүйенің 

түрлері. Педагогикалық жүйе біртұтас білімдендіру процесі ретінде 

Педагогика  ғылымының  әдіснамасы.  Әдіснама  ғылым  дамуының  негізі  ретінде. 

Педагогика  ғылымының  әдіснамасы  туіралы  түсінік.    Педагогикалық  зерттеу  әдістері. 

Педагогикалық іс-әрекеттегі шығармашылық. Педагогтың біліктілігі мен шығармашылығы. 

Педагогикалық  әрекеттің  мәні  мен  құрылымы.  Оқытушы  білім  беру  процесінің  субъектісі 

ретінде. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті. Кәсіптік зерттеу 

мәдениеті 

педагоготың 

ӛзін-ӛзі 

шығармашылық 

дамытуының 

негізі 

ретінде. Педагогикадағы ғылыми зерттеудің типологиясы. Кәсіби зерттеудің мәдениеті, педагогтың 

шығармашылғының  ӛзіндік  дамуының  негізі  ретінде.  Дидактика  туралы  жалпы  түсінік. 

Дидактиканың атқаратын қызметі және негізгі категориялары 

Кәсіби  оқыту  процесінің  мәні.  Оқытуңдың  жалпы  заңдылықтары  мен  принциптері. 

Жоғары  мектептегі  оқытупроцесінің  логикасы  және  кезеңдері..Оқытудың  репродуктивті 

және  продуктивті  түрлері.  Ғылыми  таным  әдіснамасы.  Жеке  тұлғаны  дамыта  оқыту 

теориясы. 

Оқушылардың жас ерекшеліктері.  Оқу-тәрбие үрдісінде оны ескеру. Оқушылардың 

дербес,  жеке  ерекшеліктері  және  оны  зерттеу  әдістері.  Ғылыми-педагогикалық  зерттеу 

әдістері.    Тұлғаның  даму,  қалыптасу  факторлары.  Ӛсіп  келе  жатқан  ұрпақ  тәрбиесінің 

мақсатын  анықтаудағы  қазіргі  тәсіл.  Тұтас  тұлғаны  қалыптастыру.  ҚР-ң  білім  беру 

саласындағы  мемлекеттік  саяси  тұжырымдамасы.  Дүниетанымның  мәні  және  негізгі 

компоненттері.  Ӛсіп  келе  жатқан  ұрпақтың  дүниетанымын  қалыптастыру.  Үздіксіз  білім 

берудің  педагогикалық  негіздері.  Ӛздігінен  білім  алудың  теориясы  мен  тәжірибесі.  Іс-

әрекет  пен  қарым-қатынас  мектеп  оқушысы  тұлғасы  мен  балалар  ұжымы  дамуының 

факторы. 12-жылдық мектеп және білім мазмұны мәселесі.  

ҚР-да  білім  беруді  реформалау  мәселесі.  (ҚР-да  2010  жылға  дейін  білім  беруді 

дамытудың  мемлекеттік  бағдарламасы).    12  жылдық  мектептегі  бейінді  оқыту  мәселесі. 

Педагогиканың  негізгі  категориялары,  олардың  ӛзара  байланысы.  Мәдени  тұлғаның  мәні. 

Аксиологиялық  тәсілдің  мәні.  Құзыреттілік  тұрғының  мәні.  Әдіснама  және  тарихи-

педагогикалық  зерттеу  әдістері.  ҚР-да  білім  берудің  нормативті-құқықтық  базасы. 

Педагогикалық үрдістің мәні. Педагогикалық үрдістің негізгі сипаттарының диагностикасы. 

Балаларды  отбасында  тәрбиелеудің  педагогикалық  негіздері.  Тәрбие  мәселесі  бойынша 

педагогикалық  әдебиеттер  мен  баспасӛзге  шолу.  Тұлға  мен  ұжым  мәселесі.  Оқу-тәрбие 

үрдісін тұлғалық-бағдарлық тұрғыдан ұйымдастыру. Оқушылармен жүргізілетін сыныптан 

тыс  және  мектептен  тыс  жұмыстардың  педагогикалық  негізі.  Тәрбие  үрдісінің  негізгі 

қағидалары.  Эстетеикалық  тәрбиенің  мәні.  Қазіргі  мектептегі  кәсіптік  бағдар  жұмысының 

психологиялық-педагогикалық  негізі.  Қазіргі  мектептегі  оқушыны  оқыту  мен  еңбекке 

тәрбиелеудің мәні және оның мәселесі. Жан-жақты жетілген тұлғаны тәрбиелеуде мектеп, 

отбасы,  қоғамдық  ӛзара  әрекеттестігі  мәселесі.Оқушы  жастардың  азаматтығы  мен 

қазақстандық  патриотизмін  қалыптастыру  мен  дамыту.  Әлеметтендіру.  Тұлғаны 

әлеуметтендіру  факторлары.  Қазіргі  жағдайдағы  педагогикалық  қараусыз  қалған 

балалармен  жұмыстың  ерекшеліктері.  Психологиялық-педагогикалық  әдебиеттерге  шолу.  

Оқушы  жастардың  саяси  мәдениетін  қалыптастыру  мәселесі.  Тәрбие  әдістері,  оларға 

сипаттама.  Оқушы  жастарды  жалпы  азаматтық  рухани  құндылықтарды  қалыптастырудың 

негіздері. Оқушылардың құқықтық тәрбиесінің міндеттері, мазмұны, формасы. Мектептегі тәртіп  мәселесі.  ӛткізу  мәдениеті  және  оларды  қалыптастыру  жолдары.  Дене  тәрбиесінің 

жүйесі  және  жастарда  салауатты  ӛмір  салтын  қалыптастыру.  Тәрбие  үрдісінің 

заңдылықтары  мен  қағидалары.  Оқушы  жастардың  тәрбие  жұмысын  жоспарлаудың 

педагогикалық негізі.Қазіргі жағдайдағы оқушы жастардың адамгершілік тәрбиесі мәселесі. 

Оқушы  жастардың  экономикалық  тәрбиесі.Оқытуды  ұйымдастыру  түрлері.  Оқыту 

принциптері.  Таным  теориясы  -  оқытудың  әдіснамалық  негіздері.  Білім  мазмұны.  Білім 

мазмұныны  таңдау  принциптері,  кӛздері,  формасы,  әдістері,  ӛлшемдері.  Оқыту  әдістері, 

классификациясы  және  оларға  сипаттама.  Оқыту  үрдісін  ұйымдастырудың  дәстүрлі  емес 

тәсідері. Оқушылардың білімін, біліктілігі мен дағдысын бағалау және тексеру. Оқушының 

ақыл-ой тәрбиесі. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі. 

Жеке  саралап  оқытудың  ғылыми-педагогикалық  негізі.  Қазіргі  мұғалімді  кәсіби-

педагогикалық 

даярлау 

мәселесі 

(ғылыми-педагогикалық 

әдебиеттерге 

шолу). 

Ғылыми-педагогикалық  әдебиеттедегі  ӛзін-ӛзі  тәрбиелеу  мен  қайта  тәрбиелеу  мәселесі. ЖОО-ы  мен  мектепте  әдістемелік  жұмысты  ұйымдастыру  және  педагог  білімін  кӛтеру 

жүйесі. 


Оқушы 

жастардың 

ӛзіндік 

жұмысын 


ұйымдастыру 

әдісі. 


Қазіргі  жағдайда  мектептегі  экологиялық  тәрбие  мен  білім  беру.    Р.Г.  Лембергтің 

«Дидактикалық  очерктер»  еңбегінің  педагогикалық  маңызы.  В.А.  Сухомлинскийдің 

«Павлыш  орта  мектебі»,  «Балаға  жүрек  жылуы»  педагогикалық  мұраларының  маңызы.  

А.С.  Макаренконың  «Ұстаздық  дастан»,  «Мұнара  үстіндегі  ту»  кітаптарының 

педагогикалық  мәні.  Қазақстанның  жазаға  тартылған  (реперессияға  ұшыраған) 

ағартушылары 

мен 

қоғам 


қайраткерлері 

ойларының 

педагогикалық 

маңызы: 


А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Дулатов Ы.Алтынсаринның педагогикалық 

мұрасы  және  оның  қазіргі  кезеңдегі  маңызы.А.Құнанбаевтың  педагогикалық  мұрасы. 

А.С.Макаренконың  педагогикалық  мұрасы.  Қазақстан  Республикасының  жаңашыл 

педагогтары. Я.А. Коменскийдің педагогикалық жүйесі және оның педагогика ғылымының 

қалыптасуындағы  мәні.  И.Песталоцци,  И.Ф.  Гербарт,  Ф.А.  Дистервегтің  педагогикалық 

жүйелері.  Адам  туралы  ғылымдар  жүйесінде  педагогиканың  алатын  орны,  оның  басты 

ерекшеліктері.  Педагогикалық  зерттеудің  әдістері.  Педагогикалық  ғылым  жүйесі. 

Педагогиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Таным  теориясы  –  педагогикалық 

әдіснамалық негізі. Тұлға теориясы - педагогикалық әдіснамалық негізі. Іс-әрекет теориясы 

-  педагогикалық  әдіснамалық  негізі.  Педагогикалық  теорияның  мұғалімді  кәсіби 

даярлаудағы  маңызы.  «Педагогикалық  үрдіс»  ұғымы,  оның  мәні.  Педагогикалық  үрдісті 

болжау  және  диагностика  жағдайы  мәселесі.  Тұтас  педагогикалық  үрдіс  қағидалары. 

Тұлғаны  әлеуметтендіру  мәселесі.  Дүниетанымның  мәні.  Дүниетаным  қалыптасатын 

тұлғаның  ӛзегі.  Оқушылардың  эстетикалық  мәдениетін  қалыптастыру.  Оқушылардың 

адамгершілік  мәдениетін  қалыптастыру.  Оқушылардың  дене  мәдениетін  қалыптастыру. 

Оқушылардың  экологиялық  мәдениетін  қалыптастыру.  Оқушылардың  құқықтық 

мәдениетін  қалыптастыру.  Оқушылардың  экономикалық  мәдениетін  қалыптастыру. 

Тұлғаның ӛзін-ӛзі тәрбиелеуі. Оқыту үрдісінің мәні, оның әдіснамалық негіздері. Мұғалімді 

сабаққа дайындау жүйесі. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні. Мектеп пен отбасының 

ӛзара  әрекеттестігі.Оқыту  әдістерін  таңдау  мәселесі.  Оқыту  нәтижесін  бақылау  мен 

ескерудің теориялық негіздері. Мектептегі тәрбие жұмысы педагогтың кәсіптік шеберлігін 

және білімін кӛтерудің негізі. Ғылыми зерттеудің негізгі типтері, олардың ерекшеліктері. 

 

 

Математиканы оқыту теориясы мен технологиясы   

Кіріспе.  Математика  әдістемесінің  объектісі,  пәні,  міндеттері,  оның  басқа 

пәндермен  байланысы.  Бастауыш  мектептің  математика  сабағының  түрлері  және 

құрылымы.  Бастауыш  сыныптың  математика  сабағында  оқушылардың  білім,  білік, 

дағдыларының  жетістіктерін  бағалау  жүйесі.  Математика  сабағында  әр-түрлі 

жұмыстарды  бағалаудың  нормасы.  1-4  сыныптардағы  «Математика»  бойынша  оқу 


бағдармаларына  талдау  жасау  (2010ж.).  Базалық    білім  мазмұнының  сыныптар 

бойынша  бӛлінуі.  Математиканы  оқытуда  дайындық  кезеңінің  тапсырмалары  мен 

мазмұны.  Қарапайым  түсініктерді  қалыптастыру  ұғымдарын  оқыту  әдістемесі: 

заттарды санау; және олардың топтарын салыстыру. Кеңістік, уақыт, геометриялық 

фигуралар туралы түсініктерін қалыптастыру.  

Бастауыш  мектепте  он  көлеміндегі  теріс  емес  бүтін  сандардың 

нумерациясын  оқыту  әдістемесі.  Бастауыш  мектепте  он  кӛлеміндегі  теріс  емес 

бүтін сандардың нумерациясын оқыту әдістемесі (мақсаты, мазмұны, оқу процесінің 

негіздемесі,  берілген  тақырыппен  таныстырудың  әдістемесі).  Бастауыш  мектепте 

жүз  және  мың  кӛлеміндегі  теріс  емес  бүтін  сандардың  нумерациясын  оқыту 

әдістемесі  (мақсаты,  мазмұны,  оқу  процесінің  негіздемесі,  берілген  тақырыппен 

таныстырудың  әдістемесі).  Бастауыш  мектепте  кӛ  таңбалы  теріс  емес  бүтін 

сандардың  нумерациясын  оқыту  әдістемесі  (мақсаты,  мазмұны,  оқу  процесінің 

негіздемесі,  берілген  тақырыппен  таныстырудың  әдістемесі).  Бастауыш  мектепте 

арифметикалық  әрекеттері  мен    оның  қасиеттерін  оқыту  әдістемесі  және  әр 

арифметикалық  әрекет  пен  оның  қасиеттерін  ашу  және  таныстыру    (мақсаты, 

мазмұны,  оқу  процесінің  негіздемесі,  берілген  тақырыппен  таныстырудың 

әдістемесі). 10 және 20 сандарды есептеу және қосу амалдарын кесте түрінде оқыту 

әдістемесі  (мақсаты,  мазмұны,  оқу  процесінің  негіздемесі,  берілген  тақырыппен 

таныстырудың  әдістемесі).  Кӛбейту  мен  бӛлу  амалдарын  кесте  түрінде  оқыту 

әдістемесі  (мақсаты,  мазмұны,  оқу  процесінің  негіздемесі,  берілген  тақырыппен 

таныстырудың  әдістемесі).  Жүз  сандарды  арифметикалық  әрекетпен  ауызша 

орындау  тәсілдері.  (арифметикалық  іс-әрекет).  Екі  таңбалы,  кӛп  таңбалы  сандарды 

жазбаша қосу және азайту әдістемесі.  Есептермен  және  оның  құрылымымен  таныстыру  әдістемесі.  Есептерді 

шешуде  жалпылай  орындау  тәсілдерін  оқыту.  Есептерді  шешуде  оқытудың  үлгі 

модельдік  әдістемесін  қолдану.  Есепті  шешудің  қарапайым  топтастыру  тәсілі.  Әр 

түрлі  қарапайым  есептерді  шешуге  оқытудың  әдістемесі.  Құрастыру  есептерін 

шешуге  оқытудың  әдістемесі.  Есеп  шығаруды  оқыту  әдістемесі    ӛлшемдер 

арсындағы  ӛзарабайланыс    (баға,  жылдамдық,  уақыт,  қашықтық).  Геометриялық  

фигураларды    және  олардың  ӛзіндік  белгілерін  оқыту  әдістемесі:  нүкте,  тура  және 

қисық, кесінді, сәуле, шеңбердің берілген  ӛлшемі.  Қарапайым    геометриялық  фигураларды  құрастыру  әдістемесі. 

Материалдардың  мазмұны  (тіктӛртбұрыш,  шаршы    үшбұрыш  берілген    ӛлшемдері 

бойынша.).  Шамаларды  оқыту  әдістемесі:  «ұзындық»  және  оның  ӛлшем  бірліктері 

туралы  түсінік  қалыптастыру.  Қарапайым  геометриялық  фигураларды  оқыту 

әдістемесі.  Қарапайым  геометриялық  салулар.  Шамаларды  оқыту  әдістемесі: 

«кӛлем»  ұғымы  және  оның  ӛлшем  бірліктері  туралы  түсінік  қалыптастыру. 

Шамаларды  оқыту  әдістемесі:  «масса»  және  оның  ӛлшем  бірліктері  туралы  түсінік 

қалыптастыру. Шамаларды оқыту  әдістемесі:  «уақыт» және  оның  ӛлшем бірліктері 

туралы  түсінік  қалыптастыру.  Санды  теңдік  және  теңсіздікпен  оқушыларды 

таныстыру  әдістемесі.    Санды  теңдік  және  теңсіздік  ұғымдарымен    таныстырудың 

мақсаты,  міндеттері.  Алгебра  элементтерін  оқыту  әлістемесі:  теңдеу  және  оны 

шығару амалдары, алгебралық тәсілмен есеп шығару.  

 

 

Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесі  Кіріспе.  Бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты  мен  міндеттері. 

Оның  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Бастауыш  сыныптардағы  қазақ  тілі  пән 

бағдарламасының    құрылымы  және  оның  қағидалары.  Бағдарламаның  негізгі 

бӛлімдері, мазмұны, құрылымы және  ӛзара байланысы. Қазіргі сауат ашу жүйесінің 

психологиялық-педагогикалық және лингвистикалық негіздері.  

Сауат  ашу  кезеңіндегі  оқу  сабағының  түрлері,  сабақтың  мазмұны  мен 

құрылымы.Талдау-жинақтау  әдісі.  Сауат  ашуды  оқыту  үрдісі.  Дайындық  кезеңі, 

оның  міндеттері,  мазмұны,  жұмыстың  ерекшелігі,  оқушыларды  дыбыс  пен  әріпті 

ұғынуға дайындау. Грамматикалық түсініктердің мәні және оларды бастауыш сынып  

оқушыларына меңгерту әдістемесі. Грамматикалық талдауды оқушыларға меңгерту. 

Грамматиканы оқытуға байланысты сауатты жазуға үйрету мәселелері.  Сӛз тіркесі, 

сӛйлем және сӛйлем мүшелері.   Бастауыш  сыныптарда  сөйлем  мүшелерін  оқытудың  әдістемесі. 

Бірыңғай  мүшелері.  Жай  сӛйлем,  құрмалас  сӛйлем.  Сӛйлемнің  дара  және  күрделі 

мүшелері.  Сӛз  және  оның  мағынасы.Күрделі  сӛздер.Біріккен  сӛздер.Қос 

сӛздер.Қысқарған сӛздер.  Қыстырма сӛздер. Бастауыш сыныпта қыстырма сӛздерді  

оқытудың ерекшелігі.  

Бастауыш  сыныптарда  зат  есімді  оқыту  жүйесі.  Зат  есімнің  септелуі, 

тәуелденуі,  жіктелуі.    Жалқы  және  жалпы  есім.  Зат  есімнің  жекеше  және  кӛпше 

түрлері.   

Бастауыш сыныптарда етістіктерді оқыту әдістемесі. Етістіктердің жіктелуі. 

Етістіктердің шақтары.  

Бастауыш  сыныптардағы  сын  есімді  оқыту  әдістемесі.Қарсы  мәндес  сын 

есім.Дара және күрделі сын есім.  

Бастауыш 

сыныптарда 

есімдіктерді 

оқыту 


әдістемесі.Жіктеу 

есімдіктері.Септелуі.  Бастауыш  сыныптарда  шылауларды  оқыту  әдістемесі. 

Шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы. Қазақ тілі сабақтарының 

түрі мен құрылымы. Жаңа білім беру сабағы.  

Бірінші  сыныпта  жазу  сабағын  жүргізудің  ерекшеліктері.  Жазу  сабағында 

жаңа әріпті жаздыру үлгісі. Бастауыш сыныптардағы шығарма мен мазмұндама жазу 

әдістемесі. жұмысы.  Олардың  түрлері.  Диктантты  жүргізу әдістемесі.  Диктантты 

жазуға қойылатын талаптар.  Бастауыш  сыныпта  шешендік  сөздерді  оқыту.  Шешендік  сӛздерді 

оқытудың  әдістері  мен  амалдары.  Әр  сыныпта  берліген  шешендік  сӛздердің 

тақырыптары.  Бастауыш  сыныпта  ертегілерді  оқыту.    Қазақ  ертегілерінің 

мазмұнына, оқиға желісі мен сипатына қарай бӛлінуі. Ана тілі сабағында ертегілерді 

оқытудың 

ерекшелігі. 

Бастауыш 

сынып 


оқушыларын 

адамгершілікке, 

еңбексүйгіштікке  тәрбиелеудегі  мысалдардың  маңызы.  Мысалдарды  оқыту 

жолдары.    Бастауыш сыныпта ӛлеңдерді оқыту. Ӛлең сӛздің басты белгісі.  Ӛлеңді 

оқудың  тәртібі.  Ӛлеңдегі  кӛркемдегіш  құралдармен  жұмыс.  Бастауыш  сыныпта 

әңгімені  оқытудың  ерекшеліктері.  Оқушылардың  әңгімені  қабылдауда  жүргізілетін 

жұмыс түрлері .Әңгіме мазмұнын ай»тқызу жолдары. Әңгімені оқытудың әдістері.       

 

 Бастауыш сыныпта дүниетану пәнін оқытудың  

теориясы мен технологиясы   

Кіріспе.  XVIII  ғасырдағы  жаратылыстану  әдістемесінің  пайда  болуы  мен 

дамуы. Зуев В.Ф., оның  педагогикалық кӛзқарастары. Жаратылыстанудан алғашқы оқулық.  XIX-XX  ғасырлардағы  жаратылыстыну  мен  табиғаттанудың  даму  тарихы. 

Дүниетану  оқыту  теориясы  мен  технологиясының  қазірғі  кездегі  дамуы.    Л.Ф. 

Мельчаковтың, 

З.А.Клепининаның, 

А.А. 

Плешаковтың педагогикалық 

кӛзқарастары. Қазақстан әдіскерлердің үлесі– Аймагамбетова К.А., Жунусова К.Ж., 

Нурахметова Н.И.   

«Дүниетану» пәнінің мазмұны.  Оқу материал мазмұның тандау және құру 

принциптері.  «Дүниетану»  курсы  бойынша  табиғат  туралы  түсініктер  мен 

ұғымдарды  қалыптастыру  мен  дамыту.(студенттің  тандауы  бойынша  бір  ұғым 

алынады). «Дүниетану» курсында кіші жас оқушылардың экологиялық тәрбиелеудің 

теориялық негіздері. Қоршаған ортамен экологиялық байланыстарды қалыптастыру. 

Әңгіме,  оның  түрлері,  дүниетану  сабақтарында  әңгімені  ұйымдастыру  әдістемесі. 

Басқа оқыту әдістермен әңгіменін қолдануы.  Дүниетануды 

оқытуда 

географиялық 

картанын 

қолдануы. 

Географиялық  картамен  жұмыс  істеу  әдістемесі.    Дүниетану  сабақтарында 

натуралды  обьектілермен,  құралдармен  жұмыс  істеу  әдістемесі.  Дүниетануды 

оқытуда  қолданылатын  практикалық  әдістер.  Бақылаулар,  оларды  ұйымдастыру, 

ӛткізу. Тәжірибелер. Тәжірибе ӛткізуге қойылатын талаптар. Ӛткізу кезеңдері.  

Дүниетану    курсын  оқытуда  тәжірибелердің  маңызы.  Тірі  табиғат 

бұрышында, оқу-тәжірибе учаскесінде ӛткізілетін тәжірибелік жұмыстар. Дүниетану 

сабақтарында  оқыту  әдістерін    тандау  мен  тіркесу  тиімділігі.  Әдістерді  таңдау 

критерийлері.  Заттың  кӛрнекілігін  қолдануымен  ӛткізілетін  дүниетану  сабағының 

ерекшелігі.  Заттық  сабақ.  Дүниетанудан  жалпылау  сабағы  (мысалға  студенттің 

тандау  бойынша  бір  сабақтың  тақырыбы  дүниетанудан  алынады).  Жалпылау 

сабақтақтың мақсыты мен міндеттері,  сабақтың құрылымы. Табиғаттағы сыныптан 

тыс  жұмыстар.  Бақылау  күнделігімен  жұмыс.  Сыныптың  табиғат  күнтізбесі.  Тірі 

табиғат  бұрышындағы  жұмыс.  Тірі  табиғат  бұрышындағы  жұмыс  жоспарына 

қойылатын талаптар. Бӛлме ӛсімдіктерімен жұмыс.  Бастауыш    мектепте  дүниетанудан  сыныптан  тыс  жұмыс.  Үй  жұмысы 

дүниетанудан  мұғалімнің  тапсырмасын  кіші  мектеп  жасындағылардың  ӛздік 

орындаудың формасы.  Дүниетану сабақтарында оқушылардың білімін бақылау мен 

бағалау.  Әңгімелесу,  оның  түрлері,  дүниетану  сабақтарында  әңгімелесуді 

ұйымдастыру  әдістемесі.  Әңгімелесуге  қойылатын  талаптар.  Дүниетануды  оқытуда 

қолданылатын  материалдық  база.  Шағын  кешенді  мектептерде  дүниетанудан 

оқушыларды  оқыту  ерекшеліктері.  Дүниетанудан  табиғаттағы  топ  серуендер.  Топ 

серуендерді ұймдастыру мен ӛткізуі. «Дүниетану» курсындағы ӛлкетану принципін 

іске асыруы. 

 

  

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Бантова  М.А.  Методика  преподавания  математики  в  начальных  классах. 

М., 1984 г. 

2.

 

Моро М.И. Методика обучения математике в 1-3 классах. М., 1978 г. 3.

 

Программы  и  учебники  математики  начальной  школы,  принятые  в  РК, методические пособия для учителя, дидактические материалы для учащихся. 

4.

 Артемов  А.К.  Обучение  математике  в  1  классе.  Программа  РО,  Пенза, 

1995 г. 


5.

 

Давыдов  В.В.  Психолого-педагогические  основы  построения  нового учебного предмета «Математика» для начальных классов, Томск, 1994 г. 

6.

 Депман И.Я. История арифметики. М., Просвещение, 1965 г. 

7.

 Пышкало  А.М.  Методика  обучения  элементам  геометрии  в  начальных 

классах. М., Просвещение, 1973 г. 

8.

 

Свечников А.А. Решение математических задач в 1-3 классах. М., 1976 г. 9.

 

Моро  М.И.  Средства  обучения  математике  в  начальных  классах.  М., Просвещение, 1981 г. 

10.


 

Труднев  В.П. Внеклассная  работа по  математике  в начальной  школе.  М., 

Просвещение, 1975 г. 

11.


 

Эрдниев П.М. Обучение математике в начальных классах (опыт обучения 

методом укрупненных единиц) М., Педагогика, 1979 г. 

12.


 

Статьи в журналах «Начальная школа», «Математика в школе» 

13.

 

Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения. М., 1998 г. 14.

 

Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. М., 1998 г. 

15.


 

Артемов  А.К.,  Истомина  Н.Б.  Теоретические  основы  методики  обучения 

математике в начальных классах. М., 1996 г. 

16.


 

Истомина  Н.Б.  Методика  обучения  математике  в  начальных  классах.  М.,  

2000 г. 

17.


 

Оспанов  Т.К.  и  др.  Математика  1-4  классы  –  Алматы.,  «Атамұра»,  1997-

2004 г. 

18.


 

Оспанов Т.К. и др. Методические руководства к учебнику «Математика», 

1-4 классы – Алматы., «Атамұра», 1997-2004 г. 

19.


 

Курманалина Ш.Х. и др. Задачи и упражнения, направленные на развитие 

интеллектуальных умений у младших школьников. Алматы, 2000. 

20.


 

Кадырбаева  А.А.  и  др.  Внеклассная  работа  по  математике  в  начальной 

школе. Алматы, 2000. 

21.


 

Акпаева  А.Б.  Практические  и  лабораторные  занятия  по  методике 

преподавания математике в начальной школе, Алматы: АГУ им. Абая, 2003 г. 

22.


 

.  Львов  МР.,  Рамзаева  Т.Г.,  Светловская  Н.Н.  Методика  обучения 

русскому языку в начальных классах. – М., 2001. 

23.


 

Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения /под ред. 

М.С.Соловейчик. – М., 2001 г. 

24.


 

Львов  М.Р.,  Горецкий  В.Г.,  Сосновская  О.В.  Методика  преподавания 

русского языка в начальных классах. – М., 2004 г. 

25.


 

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М., 2001. 

26.

 

Государственные  общеобразовательныестандарты  среднего  общего образования РК. Начальное общее образование. – Алматы, 2002. 

27.


 

Государственные  общеобразовательные  стандарты  среднего  общего 

образования РК. Предшкольная подготовка. – Алматы, 2002. 

28.


 

Программы. Русская грамота для 1-го класса общеобразовательной школы 

с русским языком обучения. – Алматы, 2003. 

29.


 

Программы. 

Литературное 

чтение 


для 

2-4-го 


классов 

общеобразовательной школы с русским языком обучения. – Алматы, 2003. 

30.

 

Программы.  Русский  язык  для  2-4-го  классов  общеобразовательной школы с русским языком обучения. – Алматы, 2003. 

31.

 

Лосева Е.М., 

Сухотина 

Е.В. 

Пропись 


№1 

для 


класса 


общеобразовательной школы \под общей редакцией докт. пед. наук Павленко В.К. 6-

ое издание, переработанное. – Алматы, 2003. 

32.

 

Павленко  В.К.,  Абенова  Т.К.,  Лосева  С.М.,  Шмырева  А.А.  Литературное чтение: Учебник для 2 класса. Алматы: Атамұра, - 2002. 

33.


 

Павленко В.К., Абенова Т.К. Литературное чтение: Учебник для 3 класса. 

Алматы: Атамұра, - 2002. 

34.


 

Павленко В.К., Абенова  Т.К., Фрумкина  Г.А., Шашкина  Г.З.  Литература: 

Учебник для 4 класса. Алматы: Атамұра, - 2002. 

35.


 

Мендекинова  Р.Т.,  Никитина  С.А.,  Якунина  Л.П.  Русский  язык.  Учебник 

для 2 класса. – Алматы: Атамұра, - 2002. 

36.


 

Мендекинова  Р.Т.,  Никитина  С.А.,  Кабдолова  К.Л.,  Кульгельдинова  Т.А.  

Русский язык. Учебник для 3 класса. – Алматы: Атамұра, - 2003. 

37.


 

Мендекинова  Р.Т.,  Никитина  С.А.,  Кунакова  К.У.,  Кульгельдинова  Т.А.  

Русский язык. Учебник для 4 класса. – Алматы: Атамұра, - 2004. 

38.


 

Мендекинова  Р.Т.,  Якунина  Л.П.,  Кайкенова  Ж.К.  Русский  язык. 

Дидактический материал  к учебнику для 4 класса. – Алматы: Атамұра, 2000. 

39.


 

Павленко  В.К.,  Абенова  Т.К.  Уроки  русской  грамоты  модульной 

структуры. Ч.1. – Алматы, 2000. 

40.


 

Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения 

– М: Просвещение, 1984 г.  

41.


 

Минаева  В.М.Внеклассная  работа  по  природоведению  в  начальных 

классах. – Минск: нар. Асвета, 1980 

42.


 

Подзоров    В.И.  Природоведение  с  методикой  преподавания.  Практикум. 

Учеб.Пос. для педучилищ. – киев, 1990.  

43.


 

Пакулова В.М., Кузнецова В.П. Методика преподаванияя природоведения 

– М.: Просвещение, 1990.  

44.


 

Аймаганбетова  К.А.,  Жунусова  К.Ж.  Дүниетану  бағдарламалары  1-4 

сынып Алматы, 2003. 

45.


 

Аймаганбетова  К.А.,  Жунусова  К.Ж.  и  др.  Методическое  руководсто  к 

учебнику. «Познание мира». Алматы, 1998. 

46.


 

Аймаганбетова  К.А.,  Олейник  З.  Раздаточный  дидактический  материал  к 

учебнику «Познание мира»Алматы, 1998.  

47.


 

Батышев  с.Я.  Трудовая  подготовка  школьников:  Вопросы  теории  и 

методики. – М., 1981.  

48.


 

Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике. – 

М.: Просвещение, 1976.  

 

 Document Outline

  • ‎D:\НОВЫЙ САЙТ\Раздел сайта Послевузовское образование\на сайт по вступ\6M010200 Бастауш оқытудың педагогикасы және әдістемесі.doc‎

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> Халықтың ауызша шығарған сӛз ӛнерін, оның табиғаты мен тарихын
magistr -> Педагогика бӛлім
magistr -> Кіріспе қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес, 050608
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> Магистратураға тҥсу емтиханы «6M012000 туралы Кәсіптік оқыту»
magistr -> 6М011200-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> Бағдарламасы 6М010900-«Математика»
magistr -> Жалпы негіздеме 6М050600
magistr -> Ӛзін ӛзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты

жүктеу 102.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет