Педагогика факультеті Педагогика жəне психология кафедрасыжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата30.03.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                               

                                                                                                                              

 

 

  

 

Педагогика факультеті Педагогика жəне психология кафедрасы 

 

«Қазақ тілінің практикумы» 

 

ПƏНІНЕН   

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

 

                              «Бастауыш оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» (шифр 5B050102)                               мамандығының студенттері үшін 

 

  

 

                         

 

               Курс – 4                Семестр - 7 

               Кредит саны -   2                                                                   

               Дəріс - 15 

               Практикалық сабақтар - 15 

               СОӨЖ - 30 

               СӨЖ – 30 

               Емтихан 2 семестрде 

               Барлық сағат - 90 

 

 

  

 

  

Орал  2014ж «Қазақ тілінің практикумы»  міндетті пəнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

оқу-əдістемелік кешен 5B050102 мамандығы бойынша жұмыс оқу бағдарлама негізінде 

құрастырылды. 

 

  

 

Құрастырғандар: Хабиева Д.Ғ  

Педагогика жəне психология кафедрасының отырысында қарастырылды 

«05». 09. 2014ж. №1 хаттама 

 

 Педагогикалық факультеттің  ОƏК отырысында қарастырылды 

 

                                 

«06». 09. 2014   ж.   №1 хаттама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пəн туралы мəлімет 

Курс сипаттамасы: 

Бұл пəн- тереңдетіліп оқытылатын басты пəндердің бірі.  

Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  жоғары  педагогикалық    кəсібилігін  шыңдауда 

қазақ тілінің практикумынан берілетін білім, білік, дағдыларды қалыптастырады.  Негізгі  тақырыптар:  Фонетика  пəні  жəне  оның  зерттеу  нысаны.  Дыбыстардың  түрлері 

жəне  дыбыстар  тіркесі.  Буын,  бунақ,  екпін.  Үндестік  заңы.  Қазақ  графикасы  мен 

орфографиясының  дамуы.  Лексикология  пəні,  зерттеу  нысаны.    Қазақ  тілінің  сөздік 

құрамы жəне негізгі сөздік қоры. Ұғым жəне сөз мағынасы. Семасиология. Фразеология. 

Лексикография.  Лексикалық  құбылыстар.  Грамматика  жəне  оның  салалары.  Сөзжасам. 

Сөздердің  морфологиялық  құрылымы.  Сөз  таптары  жəне  олардың  морфологиялық 

құрылымы.  Зат есім. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Үстеу. Еліктеу сөздер. Шылау. 

Одағай.  Модаль  сөздер.  Синтаксис  пəнінің  зерттеу  нысаны,  мазмұны.  Сөз  тіркесі 

синтаксисі. Жай сөйлем синтаксисі. Құрмалас сөйлем синтаксисі. Мəтін синтаксисі. 

Курстың  мақсаты:  Студенттерді  кіші  жастағы  оқушыларды  оқытудың  нақты 

жағдайларынан туындайтын оқу-тəрбиелік міндеттерді кəсіби тұрғыдан шешу үшін тілдің 

грамматикалық  жүйесі  жайында  жүйелі  білім  беру.  Бұл  курс  тіл  білімінің  əр  саласын 

қамти  отырып,  студенттерге  қазақ  тілінің  лексикалық  қоры  мен  құрамы,  дыбыс  жүйесі, 

грамматикалық  құрылысы  бойынша  теориялық,  практикалық  мəселелерін  түсіндіруді 

көздейді.  Курстың міндеттері:  

-  тіл дыбыстары жəне олардың түрлері, жасалу жолдарын үйрету; 

-  дыбыстардың үндесу заңдылықтарын меңгерту; 

-  графика туралы түсінік беру; 

-  сөз мағынасы жəне олардың түрлерін айыра білуге үйрету; 

-  сөзжасамның негізгі тəсілдерін үйрету; 

-  аса маңызды грамматикалық ұғымдардың мəн-мағынасын ашып көрсету; 

-  сөздерді таптастыру принциптерімен таныстыру; 

-  сөз таптарын жеке-жеке таныту; 

-  əр сөз табының грамматикалық түрлену жүйесін меңгерту; 

-  синтаксистің негізгі объектілерімен таныстыру; 

-  сөз тіркесі, сөйлем мүшелері, сөйлем түрлерімен таныстырып, олардың синтаксистік 

қызметін байқату; 

  -          қазақ  тілі  пəнінің  болашақ  бастауыш  сыныптар  мұғалімдерінің  кəсіби  білімі 

жүйесіндегі маңызын   

        анықтау. Оқытудың методологиясы: 

    Қазақ  тілінің  практикумын  оқыту  дəріс,  семинар-практикалық  сабақтарда  жəне 

студенттердің өзіндік 

жұмыстарында жүзеге асырылады. Оқыту негізінен оқу материалдары түсіндірілетін жəне 

жаттығу жұмыстарын талдаудағы практикалық дағдыларды қалыптастыратын дəріс жəне 

практикалық сабақтар түрінде өтеді.  

 Курс  дəріс  оқу  əдісі,  түсіндіру,  сұрақ-жауап,  проблемалық-эвристикалық,  интерактивтік 

əдіс,  салыстыру,  талдау,  көрнекі  құралдар  қолдану,  сыни  тұрғыдан  ойлау  əдістері 

негізінде оқытылады. Өзіндік іздену, қорыту, жинақтау, талдау əдістері өз бетімен жұмыс 

істеген жағдайда ұсынылады. Студенттердің білім, білік, дағдыларын тексеру формалары: 

коллоквиум,  реферат,  ғылыми  баяндама,  тест,  жазба  жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік 

тапсырмалар  жəне  үй  жұмыстарын  тексеру.  Негізгі  қорытынды  бақылау  формасы- 

емтихан.  Студенттердің  білім  алудағы  кемшіліктерін  жою  үшін  алдын-ала  белгіленген 

кесте бойынша əр апта сайын кеңестер беріледі.  

 

3.  Курс сабақтарының жоспары 

 

 

Дəріс №1   

Тақырыбы: Қазақ тілі фонетикасына кіріспе, оның зерттеу нысаны мен салалары. 

Дəріс мазмұны: 1. Фонетиканың зерттеу нысаны мен салалары. 

                             2. Қазақ тілі фонетикасының зерттелу тарихы. 

                             3. Дыбысты қарастырудың үш аспектісі.  

Пайдаланылатын əдебиеттер:  

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Жүнісбеков Ə. Төл жазусыз түгелдік болмас. Ана тілі. 9, 16 қаңтар, 1992. 

3.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

4.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Фонетикалық зерттеуде қолданылатын əдістер. 

2.  Дыбыс, əріп, фонема.           

СӨЖ мазмұны: 

1.  Фонетиканың зерттелуіндегі қазақ ғалымдарының пікірлері. 

2.  А. Байтұрсыновтың қазақ тілі фонетикасының зерттелуіне қосқан үлесі. 

3.  Қ. Жұбанов  жəне қазақ тілінің фонетикасы. 

Практикалық сабақ №1 

Тақырып:  Қазіргі қазақ тілі  фонетикасындағы өзекті мəселелер. 

Практикалық сабақ  мазмұны:  

1.  Қазіргі қазақ тілі  фонетикасындағы өзекті мəселелер. 

2.  Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1.  Жүнісбеков Ə. Төл жазусыз түгелдік болмас. Ана тілі. 9, 16 қаңтар, 1992. 

2.  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1963,1978, 1982, 2000 ж. 

3.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыстау жүйесі. А., 1998.  

4.  Сыздық Р. Тілдік норма жəне оның қалыптасуы. Астана, 2001. 

5.  Сыздықова Р. Тағы да бүгінгі емлеміз жайында // Егеменді Қазақстан, 27 наурыз, 

1993. 4-бет. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Фонетикалық зерттеуде қолданылатын əдістер. 

2.  Дыбыс, əріп, фонема, транскрипция.                     

СӨЖ мазмұны: 

1.  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1963,1978, 1982, 2000 ж. 

2.  85-89-жаттығу.  /Қалиев  Ғ.,  Оралбаева  Н.,  т.б.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Жаттығулар 

жинағы/. 

 

Дəріс №2  

Тақырыбы: Дыбыстар түрлері жəне дыбыстар тіркесі. 

Дəріс мазмұны:   

1.  Дыбыстар түрлері жəне дыбыстар тіркесі. 

2.  Дауысты жəне дауыссыз дыбыстар, олардың айтылуы мен жазылуындағы 

ерекшеліктер.                  

Пайдаланылатын əдебиеттер : 

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Жүнісбеков Ə. Төл жазусыз түгелдік болмас. Ана тілі. 9, 16 қаңтар, 1992. 

3.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

4.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

ОЖСӨЖ мазмұны:   


1.  Дауысты жəне дауыссыз дыбыстар, олардың жасалу жолдары мен жіктелуі. 

2.  Жалаң дауыстылар мен дифтонгоид дыбыстардың ерекшеліктері. 

СӨЖ мазмұны:  

92-100-жаттығу. /Қалиев Ғ., Оралбаева Н., т.б. Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы/. Практикалық сабақ №2 

Тақырыбы: Дыбыстар түрлері жəне дыбыстар тіркесі. 

Практикалық сабақ  мазмұны:  

               1. Дыбыс туралы ұғым.                                    

               2. Дыбыстау мүшелері мен олардың қызметі.  

               3. Тіл дыбыстарының жасалу жолдары.  

               4. Дыбыс ырғағы, күші.  

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

3.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

4.  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1963,1978, 1982, 2000 ж. 

ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Дыбыстық құбылыстар. 

2. 81-84-жаттығу. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н.,т.б. Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 

1997/.              

СӨЖ мазмұны:   

101-102-жаттығу.  т.б./Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,т.б.Қазіргі  қазақ  тілі.  Жаттығулар  жинағы. 

А., 1997/. 

 

Дəріс№3 

Тақырыбы:  Буын, бунақ, екпін. 

Дəріс мазмұны:  

1.  Буын, бунақ, екпін. 

2.  Қазіргі қазақ тіліндегі буынның ерекшелігі. 

3.  Буынның түрлері. 

4.  Буынның дыбыстық құрамы. 

Пайдаланылатын əдебиеттер : 

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

3.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

4.  Қазақ тілі энциклопедиясы. А., 1998. 

5.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыстау жүйесі. А., 1998.  

ОЖСӨЖ мазмұны:  Буын жігі жəне тасымал.                                                    

СӨЖ мазмұны: 

 102-жаттығу. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н.,т.б.Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 

1997/. 

Практикалық сабақ №3 

Тақырыбы:   Буын, бунақ, екпін. 

Практикалық сабақ  мазмұны:  

1. Буын. Буын үндестігі.102-105-жаттығу. 

2. Буынның алмасуы мен жылысуы. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер мен 

қосымшалар.  

3. Екпін. 106-111-жаттығу. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н.,т.б.Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар 

жинағы. А., 1997/. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

Қалиев Ғ.,Оралбаева Н.,т.б.Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 1997. 

ОЖСӨЖ мазмұны: 


 Интонация.  113-жаттығу./Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,т.б.Қазіргі  қазақ  тілі.  Жаттығулар 

жинағы. А., 1997/. 

СӨЖ мазмұны: 

1.  Графика. Қазақ алфавитінің даму, қалыптасу кезеңдері. 

2.  Жазудағы негізгі принциптер жəне жазу дəстүрлері. 

 

Дəріс№4 

Тақырып:  Үндестік заңы.  

Дəріс мазмұны:  

1.  Үндестік заңы. 

2.  Дыбыстардың алмасуы. Ықпалдың түрлері. 

3.  Сингармонизм. Тіл үндестігі. Ерін үндестігі. Аккомодация. 

4.  Ассимиляция. Прогрессивті, регрессивті ассимиляция. Диссимиляция.  

Пайдаланылатын əдебиеттер : 

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

3.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

4.  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1963,1978, 1982, 2000 ж. 

5.  Қазақ тілі энциклопедиясы. А., 1998. 

6.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыстау жүйесі. А., 1998.  

7.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің фонетикасы. А., 1997. 

8.  Омарбеков С., Жүнісбеков Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. А.,1985. 

9.  Оразбаева Ф., т.б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2005. 

10. Уəлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. Алматы, 1988.  

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.  Дыбыс үндестігі.  Ықпал түрлері. 

2.  Дыбыс үндестігінің орфография мен орфоэпияға қатысы. 

СӨЖ мазмұны:  

114-119-жаттығу. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н., т.б.Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 

1997/. 

 Практикалық сабақ №4 Тақырып: Үндестік заңы. 

Практикалық сабақ  мазмұны:  

1.  Үндестік заңы. 

2.  Тіл үндестігі. 

3.  Ерін үндестігі. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыстау жүйесі. А., 1998.  

2.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің фонетикасы. А., 1997. 

3.  Омарбеков С., Жүнісбеков Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. А.,1985. 

4.  Оразбаева Ф., т.б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2005. 

5.  Уəлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. Алматы, 1988.  

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Фонетикалық  транскрипция.    120-  жаттығу./Қалиев  Ғ.,Оралбаева 

Н.,т.б. 

Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 1997/. 

СӨЖ  мазмұны:  121-122-жаттығу.  /Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,т.б.Қазіргі  қазақ  тілі. 

Жаттығулар жинағы. А., 1997/. 

 

Дəріс№5 

Тақырып:  Қазақ графикасы мен орфографиясының дамуы. 

 Дəріс мазмұны: 1. Қазақ жазуы мен емлесінің дамуы. 

                              2. Графика. Қазақ алфавитінің даму, қалыптасу кезеңдері. Пайдаланылатын əдебиеттер : 

1.  Байтұрсынов А. Тіл құралы. А., 1993. 

2.  Жүнісбеков Ə. Төл жазусыз түгелдік болмас. Ана тілі. 9, 16 қаңтар, 1992. 

3.  Қазақ тілінің грамматикасы. А., 1967. 

4.  Қазақ грамматикасы. Астана, 2002. 

5.  Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1963,1978, 1982, 2000 ж. 

6.  Қазақ тілі энциклопедиясы. А., 1998. 

7.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыстау жүйесі. А., 1998.  

8.  Мырзабеков С. Қазақ тілінің фонетикасы. А., 1997. 

9.  Омарбеков С., Жүнісбеков Н. Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. А.,1985. 

10. Оразбаева Ф., т.б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2005. 

11. Сыздық Р. Тілдік норма жəне оның қалыптасуы. Астана, 2001. 

12. Сыздықова Р. Тағы да бүгінгі емлеміз жайында //Егеменді Қазақстан, 27наурыз, 

1993. 4бет. 

13. Уəлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. Алматы, 1988.  

14. Тіл білімі сөздігі. А., 1997.  

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Орфография.  Орфоэпия.  Қазақ  тілі  орфографиясының  негізгі 

ережелері. 

СӨЖ  мазмұны:  Фонетикалық  талдау.  123-124-жаттығу.  /Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,  т.б. 

Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 1997/. 

 Практикалық сабақ №5 

Тақырып: Лексикология . 

Практикалық сабақ  мазмұны: 1. Лексикология пəні, зерттеу объектісі.                                                                                                      

                                                        2. Қазақ тілінің сөздік құрамы мен негізгі сөздік қоры. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1.  Аханов К.  Тіл білімінің негіздері. А., 1993, 498 б. 

2.  Ахметов Ə.Қ. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. А., 1998. 

3.  Болғанбаев Ə. Қазақ тілінің лексикологиясы. А., 1979. 

4.  Жұмабекова А. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. А., 2002. 

5.  Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977. 

6.  Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексика). А.,1962. 

7.  Қалиев Ғ., Болғанбаев Ə. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. 

А., 2003. 

8.  Қалиұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2004. 

9.  Қордабаев Т. Сөз жəне оның мағыналары // Қазақ тілі мен əдебиеті, 1998, №1. 

10. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі А., 1996. 

11. Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. А., 2005. 

12. Қазақ тілі. Энциклопедия. А., 1998. 

13. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991. 

14. Сыздық Р. Сөздер сөйлейді. А., 2004. 

15. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. 

16. Сыздық Р. Тілдік норма жəне оның қалыптасуы. Ас., 2001. 

17. Синонимдер сөздігі. А., 2001. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ тілінің лексикалық құрамын тілдік тегіне қарай талдау.  

СӨЖ  мазмұны:  1-6-жаттығу.  /Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,т.б.Қазіргі  қазақ  тілі.  Жаттығулар 

жинағы. А., 1997/. 

 

Дəріс№6 

Тақырып:  Семасиология. 

 Дəріс мазмұны: 1. Семасиология туралы түсінік.  

                   2. Сөз мағыналарының түрлері. Синоним. Омоним. Антоним. 

Пайдаланылатын əдебиеттер : 


1.  Аханов К.  Тіл білімінің негіздері. А., 1993, 498 б. 

2.  Болғанбаев Ə. Қазақ тілінің лексикологиясы. А., 1979. 

3.  Болғанбаев Ə., Қалиев Ғ. Қазақ тілінің этимологиясы. А., 1998. 

4.  Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексика). А.,1962. 

5.  Қалиев  Ғ.,  Болғанбаев  Ə.  Қазіргі  қазақ  тілінің  лексикологиясы  мен  фразеологиясы. 

А., 2003. 

6.  Қалиұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2004. 

7.  Қордабаев Т. Сөз жəне оның мағыналары // Қазақ тілі мен əдебиеті, 1998, №1. 

8.  Қазақ тілі. Энциклопедия. А., 1998. 

9.  Оразбаева  Ф., Ахметов Ə., Жүнісбекова К. Қазіргі қазақ тіліне арналған жаттығулар. 

А., 1999. 

10. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991. 

11. Сыздық Р. Сөздер сөйлейді. А., 2004. 

12. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. 

13. Сыздық Р. Тілдік норма жəне оның қалыптасуы. Ас., 2001. 

14. Синонимдер сөздігі. А., 2001. 

15. Сəрсенбаев  А.  Қазақ  мақалдары  мен  мəтелдерінің  лексика-стилистикалық 

ерекшеліктері. 

16. Смағұлова Г. Фразеологизмдердің варианттылығы. А., 1996. 

17. Уəлиев Н. Фразеология жəне тілдік норма. А., 1998. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1. Ұғым жəне сөз мағынасы. Сөздің тура жəне ауыспалы мағынасы. 

2. Сөздің лексикалық жəне грамматикалық мағыналары.  

3. 6-15-жаттығу. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н., т.б. Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 

1997/. 

СӨЖ мазмұны: Сөздің көп мағыналығы. 15-30-жаттығулар. /Қалиев Ғ.,Оралбаева Н., т.б. Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 

1997/. 


Практикалық сабақ №6 

Тақырып:  Синоним. Омоним. Антоним. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  1.  Синонимдерге  тəн  белгілер.  Синонимдік  қатар  жəне 

доминанттар. 

                                                         2. Омоним. Омонимия. Омонимдер түрлері. 

                                                         3. Антоним, олардың ерекшеліктері. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1.  Аханов К.  Тіл білімінің негіздері. А., 1993, 498 б. 

2.  Болғанбаев Ə. Қазақ тілінің лексикологиясы. А., 1979. 

3.  Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексика). А.,1962. 

4.  Қалиев Ғ., Болғанбаев Ə. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. 

А., 2003. 

5.  Қалиұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2004. 

6.  Қордабаев Т. Сөз жəне оның мағыналары // Қазақ тілі мен əдебиеті, 1998, №1. 

7.  Қазақ тілі. Энциклопедия. А., 1998. 

8.  Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991. 

9.  Сыздық Р. Сөздер сөйлейді. А., 2004. 

10. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. 

11. Синонимдер сөздігі. А., 2001. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

1. Қазақ тілі лексикасының шығу тегі мен қолданылу аясы . 

2. Басқа тілден енген сөздер. 

3. Диалект сөздер. Кəсіби сөздер. Терминдер. Арготизмдер. 

СӨЖ мазмұны: 1. Вариантты сөздер, сөз варианттарының түрлері.  

2.Омонимдердің,  омофондар  мен  омографтардың  ақын-жазушылар  шығармаларында 

берілуі (каламбур тəсілі). 

 

Дəріс№7 Тақырып:  Фразеология. 

 Дəріс мазмұны: 1. Фразеологизм жəне оның белгілері. 

                              2. Фразеологизмдердің сыртқы құрылысы мен стильдік қызметі. 

                              3. Фразеологизмдердің ішкі құрылымы.  

Пайдаланылатын əдебиеттер : 

1.   Аханов К.  Тіл білімінің негіздері. А., 1993, 498 б. 

2.  Болғанбаев Ə. Қазақ тілінің лексикологиясы. А., 1979. 

3.  Болғанбаев Ə., Қалиев Ғ. Қазақ тілінің этимологиясы. А., 1998. 

4.  Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексика). А.,1962. 

5.  Қалиев Ғ., Болғанбаев Ə. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. 

А., 2003. 

6.  Қалиұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2004. 

7.  Қазақ тілі. Энциклопедия. А., 1998. 

8.  Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. А., 1991. 

9.  Смағұлова Г. Фразеологизмдердің варианттылығы. А., 1996. 

10. Уəлиев Н. Фразеология жəне тілдік норма. А., 1998. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

 1. Мақал –мəтелдер, олардың мəні, айырмашылығы. 

СӨЖ мазмұны: 

 1. Фразеологизм түрлері.  

 2. Фразеологизмдердің семантикалық топтары. 

 3.  Қазақ  тіліндегі  фразеологизмдердің  стильдік-экспрессивтік  өзгешеліктері.  69,70,73-

жаттығулар.  /Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,  т.б.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Жаттығулар  жинағы.  А., 

1997/. 

Практикалық сабақ №7 

Тақырып: Лексикография. 

Практикалық сабақ  мазмұны: 

 1. Сөздердің сипатталу мазмұнына қарай түрлері (Түсіндірме, аударма сөздік). 

 2.  Сөздердің  сипатталу  мақсатына  қарай  түрлері  (Орфографиялық,  орфоэпиялық, 

этимологиялық, синоним, омоним, антонимдер сөздігі). 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 

Аханов К.  Тіл білімінің негіздері. А., 1993, 498 б. 2. 

Болғанбаев Ə. Қазақ тілінің лексикологиясы. А., 1979. 

3. 

Жұмабекова А. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. А., 2002. 4. 

Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977. 

5. 

Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, лексика). А.,1962. 6. 

Қалиұлы Б. Қазіргі қазақ тілі. А., 2004. 

7. 

Қазақ тілінің сөздігі. А., 1999. 8. 

Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі А., 1996. 

9. 

Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. А., 2005. 10. 

Қазақ тілі. Энциклопедия. А., 1998. 

11.        Синонимдер сөздігі. А., 2001. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Лексикалық құбылыстар. Табу. Эвфемизм. Дисфемизм. 

СӨЖ мазмұны:  1. Қазақ тілі лексикасының қолданылу аясы.  

                               2.  50,52,56,59,60,64,66,67-жаттығулар.  /Қалиев  Ғ.,Оралбаева  Н.,т.б. 

Қазіргі қазақ тілі. Жаттығулар жинағы. А., 1997/. 

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет