Педагогика бӛлімжүктеу 192.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.03.2017
өлшемі192.96 Kb.

 

 

 

  

 

ПЕДАГОГИКА БӚЛІМІ. 

1.

 

Арнайы  педагогика  педагогика  ғылымының  бөлімі  ретінде. 

Арнайы  педагогиканың  негізгі  тҥсініктері,  терминдері.  Арнайы  педагогика 

тҥсіндірмелі    апаратының  гуманисттік  бағдары.  Арнайы  педагогика  және  арнайы 

білім беру.  

2.  Арнайы  педагогиканың  субъекті,  объекті,  пәні,  мақсаты  және  міндеті.  

Арнайы  педагогиканың  нысаны,  пәні  және  міндеттері.  Арнайы  білім  берудің  мақсаттары. 

Арнайы педагогиканың дамуы және оның пәндік тармақтары. 

 

3.  Философия  арнайы  педагогиканың  әдістемелік  негізі  ретінде.  Арнайы 

педагогиканың  философиялық  мәселелері:  гуманизм,социумның  мҥмкіндігі  шектеулі 

адамдарға  қарым  -  қатынасының  аксиологиялық  концепциясы,  қазіргі  арнайы 

педагогиканың этикалық және моральдық мәселелері.   

4.  Қазіргі  арнайы  педагогиканың  пәндік  аймағы  және  оның  басқа 

ғылымдармен байланысы. Арнайы педагогиканың аймағы. Арнайы педагогиканың басқа 

ғылымдармен байланысы.  

5.  Арнайы  білім  берудің  құқықтық  негіздері.  Мҥмкіндігі  шектеулі  адамдарды 

қорғауға бағытталған қазіргі халықаралық  құқықтық  актілер. Қазақстан Республикасының 

арнайы білім берудің құқықтық негіздері және оның дамуы. 

 

6. Арнайы білім берудің әдістері және технологиялары. Білім беру тәсілдері. Іс – 

тәжірибеде  оқыту  әдістерін  қолдану.  Тәрбие  беру  әдістері.  Тәрбиелеу  әдістерінің  қолдану 

ерекшеліктері. Педагогикалық технология тҥсінігі. Арнайы білім беру технологиялары.   

 

7.  Арнайы  білім  берудің  ұйымдастыру  формалары.  Білім  беруді  ұйымдастыру 

формаларының тҥсінігі. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формалары. Сыныптық  – сабақ 

жҥйесі.  Арнайы  білім  беруді  ұйымдастыру  ерекшеліктері.  Педагогикалық  процессті 

ұйымдастырудың  қосымша  және  кӛмекші  формалары.  Арнайы  білім  беруді  ұйымдастыру 

формалары:  интеграция  және  дифференциация.  Арнайы  педагогиканың  дифференциялық 

және интеграциялық формалары. Арнайы білім берудің екі формасының пайда болуы және 

дамуы.  

 

8.  Арнайы  білім  берудің  принциптері.  Арнайы  педагогиканың  және  жалпы 

педагогиканың  принциптері.  Арнайы  принциптері:  гуманизм  және  педагогикалық 

оптимизм  принципі,  генетикалық  принцип;  ерте  педагогикалық  приципі;  коррекционды  – 

компенцациялық  бағыттағы  принцип;  социалды  –  адаптациялық  бағыттағы  принцип; 

Ойлауды  дамыту  принципі;    сӛйлеу  және  комуникация  арнайы  білім  берудің  құралы 

ретінде;  оқыту  және  тәрбиелеудің  практикалық  амал  принципі;  оқушы  және 

тәрбиеленушіні  жеке  оқыту  принципі;  арнайы  білім  берудің  вариативті  және 

дифференцациялық  приціпі;  білім  беру  процессінде  арнайы  педагогикалық  басшылықтың 

қажеттілік принципі.  

 

9.  Коррекционды  білім  беру  үрдісін  қамтамасыз  ету  құралдары.  Оқыту 

құралдарының  жалпы  сипаттамасы.  Дамыту  және  тҥзету  жұмыстарында  ӛнер  тҥрлері  . 

Бейнелеу  қызметі.  Оқулық  білім  беру  құралы  ретінде. Кӛрнекілік  құралдар.  Білім  берудің 

техникалық құралдары.  

 

10.  Мүмкіндігі  шектеулі  балаларға  білім  берудің  мемлекеттік  стандарты. 


(жалпы  білім  беру  стандарты).  Стандарттың  негізігі  параметрлері.  Оқыту  жоспары, 

оқыту бағдарламасы, арнайы білім берудегі әдебиеттер.   

11. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға әлеуметтік – педагогикалық көмек көрсету. 

Әлеуметтік  кӛмек  және  әлеуметтік  қызмет  кӛрсету.  Қазақстандағы  әлеуметтік  – 

педагогикалық қызмет. Шетелдегі әлеуметтік – педагогикалық қызмет кӛрсету. Әлеуметтік 

– педагогикалық кӛмек мемлекеттік әлеуметтік саясат стратегия аумағында.  

  

12.  Медициналық  абилитация  және  реабилитация.  Даму  кемшіліктерінің 

медициналық классификациясы. Дамуында ауытқу болған жағдайдағы медициналық кӛмек.  

Медициналық  диагностика,  медициналық  коррекция,  медициналық  реабилитация. 

Медициналық  абилитация.  Медециналық  абиляциялық  және  реабилитациялық 

бағдарламаның мазмұны.  

 

13.  Кәсіби  іс-әрекет  және  арнаулы  білім  беру  жүйесіндегі  педагог  тұлғасы. 

Арнайы білім беруге кадралрды кәсіби дайындау бастамасы. Қазіргі  педагогикалық  білім. 

Педагог-дефектологтің  қызметінің  аймақтары.  Арнайы  білім  беру  жҥйесі  педагогының 

кәсіби және тұлғалық қасиеттері. 

 

14.  Еңбек  етуде  шектелген  адамдарды  кәсіби  оңалту.  Кәсіби  оңалту  құқығы. 

Мҥгедектік тҥсінігі. Оңалтудың жеке бағдарламасы.   16.  Медико-социально-педагогический  патронаж.  Понятие  МСП-патронажа. 

Осуществление МСП-патронажа. Направления деятельности системы МСП-патронажа. 

 

16. Медико-әлеуметтік-педагогикалық патронаж. МӘП-патронаж тҥсінігі. МӘП-

патронажды жҥзеге асыру. МСП-патронаж қызметі жҥйесінің бағыты.  

 

17.  Қазіргі  кездегі  мүмкіндігі  шектеулі  балаларға  мектепке  дейінгі  білім  беру. 

Арнайы мектепке дейінгі мекемелер. Жабдықтау қағидасы. Білім беру ҥрдісі. Арнайы білім 

берудің  советтік  жҥйесі  .  Қазіргі  кезде  мҥмкіндігі  шектеулі  балаларға  мектепке  дейінгі 

білім  беру.  Заңдық  және  нормативтік  базасы.  Мектепке  дейінгі  мекемелер  тҥрлері. 

«Бастауыш  мектеп  -  балалбақша»  білім  беру  мекемесі.  Қысқа  мерзімді  болу  тобы. 

Санаторлық  типтегі  мекемелер.  Кӛмекті  қажет  ететін  балаларға  арналған  білім  беру 

мекемелері.  Арнайы  мектептегі  мектепке  дейінгі  бӛлімдер.  Психологиялық  –  медико  – 

педагогикалық комиссия.     

18. Әртүрлі ауытқуы бар балаларға арналған арнайы мектептің негізгі түрлері. 

Заңдық және нормативтік база. Арнайы мектептердің негізгі тҥрлері. Арнайы мектептердің 

қызмет  ету  ерекшеліктері.  Саңырауларға  арналған  мектеп.  Нашар  еститіндер  мен  кейін 

естімей  қалғандар  мектебі.  Зағип  балалар  мектебі.  Нашар  кӛретіндер  мектебі.  Сӛйлеудің 

ауыр  бұзылыстары  тән  балаларға  арналған  мектеп.  Тірек-қимыл  апараты  бұзылған 

балаларға арналған мектеп. Білім алуда қиындықтар кездесетін балаларға арналған мектеп. 

Ақыл  –  есі  кем  балаларға  арналған  мектеп.  Терең  ақыл  кемістігі  бар  балаларға  арналған 

арнайы сыныптар.   

19.Қазіргі 

интеграция  түсінігі.  Қазақстандағы  интеграциялық  оқыту. 

Интегреция  тҥсінігі.  Интеграциялық  модельдің  негізгі  принципі.  Әлеуметтік  ортаның 

ұйымдастырылу  шарттары.  Батыс  елдеріндегі  интеграция.  Қоғамның  мҥмкіндігі  шектеулі 

адамдарға қарым – қатынасы. Қазақстандағы интегрирленген оқыту.     

20. Профилактика, дамуында ауытқуы бар балаларды ерте анықтау және ерте 

кешенді  көмек  көрсету.  Ерте  кӛмек  беру  жҥйесін  құру  қажеттілігі.  Ерте  кӛмек  кӛрсету 

жҥйесін  құру  міндеттері.  Қазақстан  мен  шетелдегі  ерте  кӛмекті  ұйымдастыру  тәжірибесі. 

Арнайы білім берудің ары қарай дамуы. 

 

АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯ БӚЛІМІ.   

21.  Дамуында  ауытқуы  бар  балалардың  психологиялық  зерттеудің  әдістері. 

«Әдіс»  сӛзіне  анықтама.  Арнайы  психологияда  психологиялық  зерттеу  әдістерін  қолдану 

ерекшеліктері.  Байқау.  Объективтік  байқау.  Эксперименталды-психологиялық  әдіс. 

Әңгіме.

 

Сауалнама.  Іс-әрекет  нәтижелерін  талдау  әдісі.  Сурет  әдісі.  Зерттеудің нәтижелерінің маңыздылығы

.  


 

22.    Дизонтогенез  және  оның  психологиялық  параметрлері.  Қалыпты  және 

аномальді  дамудың  негізгі  заңдылықтары  (Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия,  Б.В.  Зейгарник  и 

др.). Патопсихологиялық параметрлер ( В.В. Лебединский ұсынған).  Біріншілік, екіншілік 

кемшіліктер: пайда болу механизімдері.  

23.  Психикалық  толық  дамымаудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы 

мінездеме:  қызметтердің  тотальді  толық  дамымауы.  Есте  сақтаудың,  зейіннің,  ойлаудың, 

сӛйлеудің, эмоционалды –еріктік сфераның, моториканың ерекшелігі. 

 

 24.  Тежелген  дамудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы  мінездемесі: 

қызметтердің парциалды толық жетілмеуі. Есте сақтаудың, зейіннің, ойлаудың, сӛйлеудің, 

эмоционалды –еріктік аймақтың, моториканың ерекшелігі. 

 

25.  Зақымданған  дамудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы  мінездеме: 

бұзылыстардың  парциальділігі.  Есте  сақтаудың,  зейіннің,  ойлаудың,  сӛйлеудің, 

эмоционалды –еріктік аймақтың, моториканың ерекшелігі. 

 

 

26.  Дефицитарлы  дамудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы  мінездеме:  жеке 

анализаторлық  жҥйелердің  толық  дамымауы.  Есте  сақтаудың,  зейіннің,  ойлаудың, 

сӛйлеудің, эмоционалды –еріктік аймақтың, моториканың ерекшелігі. 

 

27.  Бұрмаланған  дамудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы  мінездеме: 

психикалық  реакциялардың  адекватты  болмауы,  шынайы  жағдайдан  алшақтаы.  Есте 

сақтаудың,  зейіннің,  ойлаудың,  сӛйлеудің,  эмоционалды  –еріктік  аймақтың,  моториканың 

ерекшелігі.  

28.  Дисгармониялық  дамудың  психологиялық  мінездемесі.  Жалпы  мінездеме: 

аффективтік-еріктік  сфераның  парциалды  дефектісі.  Есте  сақтаудың,  зейіннің,  ойлаудың, 

сӛйлеудің, эмоционалды –еріктік аймақтың, моториканың ерекшелігі.. 

 

29.  Психологиялық  диагноз  және  оның  түрлері.  Психологиялық  әдебиеттерде 

"диагноз"  терминін  ашу  және  қолдану.  Психодиагностиканың  қорытындысының  пәні. 

Психологиялық 

диагноздың 

себебі 

және 


ерекшеліктері. 

Психодиагностикалық 

қорытындының құрылымы. Диагностикалық қорытындының формасы.   

 

30. Л.С. Выготскийдің арнайы психологияға қосқан үлесі. Аномальді балаланың 

дамуындағы  қиын  құрылымның  теориясы.  Біріншілік  және  екіншілік  кемшіліктің  ара қатынасы.  

ЛОГОПЕДИЯ НЕГІЗДЕРІ БӚЛІМІ 

 

 

31.  Логопедия  ғылым  ретінде.  Логопедияның  объектісі,  пәні,  әдістері  және міндеттері.  Сӛйлеу  тілінің  бұзылуы  туралы  жайлы  білімнің  жаратылыстық-ғылыми 

негіздері.  Сӛйлеу  бұзылыстары  жайлы  ҥғым  және  себептері.  Басқа  ғылымдардың 

арасындағы логопедияның негізгі рӛлі.  

32.  Сөйлеудің  бұзылуының  жіктелуі  (жалпы  сипаттамасы)  Қазіргі  кездегі 

сӛйлеудің  бұзылуының  жіктелуі  жайлы  мәселенің  себептерінеі,  механизміне,  уақытына 

байланысты 

кҥйі. 


Клиникалық-педгогикалық 

жіктеуде 

ажыратылатын 

сӛйлеу 


бұзылыстарының  кҥйі.  Психологиялық  –  педагогикалық  классификациясы,  оның 

құрылымы  және  құрылу  принциптері.  Тҥзету-педагогикалық  ҥрдістің  жетілуіндегі 

психологиялық-педагогикалық жіктеудің рӛлі. 

33.  Дислалия.  Бұзылудың  сипаттамасы,  тҥзету  тәсілі.  Бұзылудың  патогенезі. 

Функциональдық  және  органикалық  (механикалық)  дислалия.  Мономорфтық  және 

полиморфтық  дислалия.  Ысқырық,  ызың,  жұмсақ  тандайлық,  сонорлық  дыбыстарды 

шығарудағы  кемшіліктер,  тҥзету  тәсілдері.  Дислалияны  тҥзету  бойынша  логопедиялық 

жұмыстың кезеңдері.  

34.  Ринолалия,  симптоматика,  түзету  әдістемелеріне  шолу.  Ринолалия  тән 

балалардың    клиникалық  сипаттамасы.  Ринолалия  кезіндегі  дыбыс  шығару  механизмі. 

Ринолалиядағы тҥзету жұмыстарының кезеңдері. 

35.  Дизартрия.  Жіктелуі,  тҥзетуші  жұмыстардың  бағыттары.  Дизартрияның 

этиологияся  және  патогенезі.  Бас  миының  жарақатының  локализациясын  ескергендегі 

дизартрияның  клиникалық  сипаттамасы.  Дифференциальді  диагностика,  дизартриядағы 

тҥзетуші жұмыстарының бағыттары.  36.  Сөйлеу  темпінің  және  ритмнің  бұзылуы.  Тартылусыз  (брадилалия,  тахилалия 

және  т.с.с)  және  тартылумен  (тұтығу)  сипаттарындағы  сӛйледің  темпі  мен  ритмінің 

бұзылуы.  Тұтығудың  патогенетикалық  механизмдері.  Тұтығу  симптомдарының  кешені. 

Тұтығуды жеңудің кешендік әдістемесі.  37.  Сөйлеу  тілінің  жүйелік  бұзылыстары.  Алалия  сӛйлеу  тілінің  толық 

жетілмеуінің  формасы  ретінде.  Алалияның  тҥрлері  және  себептері.  Алалия  және  басқа 

сӛйлеу  тілінің  бұзылуларының  салыстыртырмалы  талдануы.  Афазия  басқа  психикалық 

ҥрдістердің кемшіліктерімен байланысты жҥйелік сӛйлеу тілінің бұзылысы ретінде.Афазия 

патогенезі. Афазия формаларының нейропсихологиялық сипаттамасы.  

38.  Жазу  мен  оқудың  бұзылуы.  Жазу  мен  оқудың  бұзылуының  механизмдері. 

Дислексия, дисграфиялардың эттиологиясы, патогенезі жайлы қазіргі кездегі тҥсінік. Жазу 

мен  оқудың  спецификалық  қателіктерінің  сипаттамасы.  Жалпы  тҥзету  жұмыстарын 

ұйымдастырудың принциптері.  39. Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы. Бұзылыстың этиологиясы және сипаттамасы. 

Сӛйлеудің  толық  дамымау  деңгейлері,  олардың  сипаттамасы.  Тҥзетуші  әсер  етудің 

міндеттері. ЖСТД бар балаларға психологиялық – педагогикалық сипаттама. 

40.  Фонетико-фонематикалық  дамымауы.  Бұзылыстың  мән-мағынасы.  ФФД  тән 

балаларға психологиялық-педагогикалық мінездеме. Тҥзетуші жұмыстардың бағыттары. 

 

 

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ АРНАЙЫ ӘДІСТЕМЕСІ БӚЛІМІ 

(«Логопедия, Олигофренопедагогика, Тифлопедагогика» 

маманданулар) 

 

41.  Математика  бойынша  бағдарлама  бөлімдері.    VШ  тҥрдегі  арнайы  тҥзету 

мектебінде  математиканы  оқытудың  бағдарламасы.  Бағдарламаның  құрастыру 

принциптері. Бағдарламаның негізгі бӛлімдерінің сипаттамасы: нӛмірлеу, арифметикалық 


амалдар, шамалар, геометриялық  материалдар, арифметикалық  тапсырмалар, алгебралық 

порпедевтика.  42.  Математиканы  оқыту  пропедевтикасы.    Пропедевтикалық  кезеңнің 

міндеттері.      Балалардың  оқуға  дайындығын  анықтау.  Пропедевтикалық  кезеңдегі 

сабақтардың  мақсаты:  заттардың  ӛлшемі,  пішіні  туралы  тҥсініктерін,  кеңістік  жайлы 

ұғымдарын  анықтау,  нақтылау  және  дамыту,  енжар  сӛздік  қорын  белсендету,  сӛйлеуді 

дамыту,  танымдық  белсенділікті  арттыру,  жалпы  білік  пен  дағдыларды  қалыптастыру. 

Пропедевтикалық кезеңдегі сабақтарға қойылатын талаптар. 43. 1-ден 10-ға дейінгі сандарды оқыту әдістемесі.  Тақырыпты оқыту мерзімдері. 

Бұл концентрдің негізгі міндеттері. Тақырыпты меңгеру кезіндегі оқушыларда кездесетін 

қиындықтар  (олардың  себептері).  Алғашқы  ондық  сандарын  оқытуда  қолданылатын 

дидактикалық  кӛрнекі  құралдарды.  Сандардың  жасалуы:  сандарды  цифрмен  белгілеу, 

санның,  цифрдің  ара  қатынасы;  оқытылатын  сан  кӛлемінде  санау;  сандар  қатарындағы 

орнын анықтау; сандарды салыстыру, сан құрамы.   44.  20  көлемінде  сандарды  оқыту  әдістемесі.  Тақырыпты  оқыту  мерзімдері. 

Екінші  концентрдің  негізгі  міндеттері.  Тақырыпты  меңгеру  кезіндегі  оқушыларда 

кездесетін  қиындықтар  (олардың  себептері).  Екінші  ондық  сандарын  оқытуда 

қолданылатын дидактикалық кӛрнекі құралдарды. Сандардың жасалуы 20 кӛлемінде: бір 

ондықтың жасалуы, ондыққа бірнеше бірлікті қосу арқылы екінші ондық сандарын 11-ден 

19-ға  дейін  жасау,  екі  ондықтан  20  санын  азайту,  11-ден  20-ға  дейін  сандардың  жазбаша 

нӛмірлеу,  екінші  ондық  сандарын  алдындағы  санға  1-ді  қосу  және  келесі  санды  1-ге 

азайту  арқылы  жасалуы,  20  кӛлемінде  санау.  Сандарды  салыстыру.  Сандардың  ондық 

құырылымы. 

         45.  21-ден 100 дейін сандарды оқыту әдістемесі.   Тақырыпты оқыту мерзімдері. 

Ҥшінші  концентрдің  негізгі  міндеттері.  Тақырыпты  меңгеру  кезіндегі  оқушыларда 

кездесетін  қиындықтар  (олардың  себептері).  Жҥздік  сандарын  оқытуда  қолданылатын 

дидактикалық  кӛрнекі  құралдарды.  Тақырыпты  ӛқыту  реті:  10  және  20  кӛлеміндегі 

нумерацияны  қайталау;  ондықтар  нумерациясын  оқыту;  21  ден  99  дейін  сандардың 

нумерациясын  оқыту  (алдымен  ауызша,  содан  кейін  жазбаша).  Сандардың  салыстыру. 

Сандардың ондық құрамы. 

          46. Кестелік көбейту және бөлу. Берілген тақырыпты оқытудың негізгі міндеттері. 

Тақырыпты  меңгеру  кезіндегі  оқушыларда  кездесетін  қиындықтар  (олардың  себептері). 

Кӛбейту  және  бӛлуді  оқытудың  реті.    Кӛбейту  кестесін  меңгертуде  бірдей  қосындыларды 

қосуға  және  алмастыру  заңдылығына  негізделу.  Кӛбейту  мен  бӛлу  кестесін  жаттау 

тәсілдері. 

47.  Мың  көлеміндегі  сандарды  оқыту  әдістемесі.  Тақырыпты  оқыту  мерзімдері. 

Тӛртінші  концентрдің  негізгі  міндеттері.  Тақырыпты  меңгеру  кезіндегі  оқушыларда 

кездесетін  қиындықтар  (олардың  себептері).  Тақырыпты  оқытуға  қойылатын  талаптар. 

Алғашқы  мыңдық  кӛлемінде  сандарды  оқытуда  қолданылатын  кӛрнекі  құралдар. 

Тақырыпты оқыту реті. Сандарды салыстыру.  

48. VШ түрдегі мектеп оқушыларының математика курсында мәтінді мәселе 

есептер жүйесі. Математика курсындағы бірқатар мәселелерді оқытудағы есептердің рӛлі. 

Есептердің  тҥзетуші  –  дамытушы  рӛлі.  Есептердің  жіктелуі.  Арифметикалық  есеперді 

шешуге қажетті оқуышылардың дағдылары. 

49.  Қарапайым  мәселе  есептерді  шешудің  әдістемесі  (кез  келген  қарапайым 

есептің түрін алыңыз) 

 

50.    Уақыт  өлшемін  оқыту  әдістемесі.  Кӛмекші  мектеп  оқушыларында  уақыт 

жайлы  тҥсініктерін  қалыптастырудың  ӛмірлік-практикалық  және  тҥзету-тәрбиелік 

маңыздылығы. VШ тҥрдегі арнайы тҥзету мектебі оқушыларында  уақыт жайлы тҥсінікті 

қалыптастыру  ерекшеліктері.  Уақыт  ӛлшемдерінің  спецификасы.  Тақырыпты  ӛтуге 

қойылатын  дидактикалық  талаптар.  Уақыт  ӛлшемдерінің  шамаларын  оқыту  реті.  Уақыт 


ӛлшемдерін білдіретін сандардың тҥрленуі.  

 

 МҤМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ТІЛГЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

51.  Қазақ  тілін  оқытудың  арнайы  әдістемесі  ғылым  ретінде.  Ақыл  –  есі  кем 

балаларды оқыту әдістері мен тәсілдері, заңдылықтары, принциптері, мазмұны, мақсаты, 

міндеттері. Қазақ тіліне оқыту сатылары. Қазақ тілі арнайы тҥзету мектебіндегі оқыту пәні 

ретінде. 

52. 

Көмекші  мектептегі  қазақ  тілі  сабақтарындағы  дидактикалық 

принциптердің    жүзеге  асырылуы.  Дамыта  –  оқыту  принципі.  Тәрбиелік  принципі. 

Жҥйелілік  принципі.  Оқытудың  ғылымилылық  принципі.  Қолжетімділік  принципі. 

Кӛрнекілік оқыту принциптері. Саналылық және белсенділік принципі. Жекелік принципі. 

Дифференциалды жақындастық принципі. 53. Ақыл – есі кем балаларды қазақ тіліне оқытудың әдістемелік принциптері. 

Оқытудың  коммуникативті  бағыттылығы  принципі.  Ойлау  мен  сӛйлеуді  дамытудағы 

бірізділігі принципі. Оқушылардың сӛйлеу мотивациясы принципі. Тілдік сезімталдықты 

қалыптастыру және баланың оқу іс – әрекетінде сҥйену принципі. Жазбаша және ауызша 

сӛйлеу тілдерін дамытудағы ӛзара байланысы. 

54. Ақыл – есі кем балалардың сөйлеу тілінің даму сипаттамасы. Ақыл-есі кем 

балалардың сӛйлеу тілін дамыту міндеттері және жолдары. Сӛйлеу тілін дамыту жолдары 

мен  міндеттері.  Ақыл  –  есі  кем  сӛйлеу  тілінің  ерекшеліктері.  Қазақ  тілі  сабақтарында 

оқушылардың  сӛйлеу  тілін  дамыту  бойынша  жұмыстардың  міндеттері.  Тіл  кемістіктерін 

тҥзетудегі міндеттер 

55.  Ақыл-есі  кем  бірінші  сынып  оқушыларын  сауаттылыққа  оқыту 

әдістемесінің  психологиялық-педагогикалық  негіздері.  Сауаттылыққа  оқыту  негізі. 

Сауаттылыққа оқытудың лингвистикалық негіздері. 56

Арнайы  түзету  мектебінде  сауаттылыққа  оқытудың  дыбыстық 

аналитикалық-синтетикалық  әдісінің  сипаттамасы.  Аналитикалық  –  синтетикалық 

әдістің  негізгі  принциптері.  Теоретикалық  ұстанымдар.  Аналитикалық  –  синтетикалық 

әдістің негізгі қағидалары. Оны қолданудағы ерекшеліктер 

57. Көмекші мектептегі сауаттылыққа оқыту әдістемесі: әліппеге дейінгі кезеңі. 

Әліппеге  дейінгі  сабақтардың  міндеттері.  Әліппеге  дейінгі  сабақтардың  бағдарламалық 

материалы. 

58.  Көмекші  мектептегі  сауаттылыққа  оқыту  әдістемесі:  әліппелік  кезең. 

Әліппемен  жұмыстың    4  кезеңі:  оның  ерекшеліктері,  мазмұны,  әрбір  кезеңде  кездесетін 

қиындықтар. 

59.  Оқуға  үйрету  әдістемесінің  психологиялық  негіздері.  Ақыл-есі  кем 

оқушылардың  оқуды  меңгеру  ерекшеліктері.  Оқуға  ҥйрету  әдістемесінің  кезеңдері 

және заңдылықтары. Әртҥрлі жанрдағы туындыларды оқу әдістемесі. Оқу тҥрлері.  60.  Ақыл    -  есі  кем  оқушылардың  грамматиканы  және  түзу  жазуды  меңгеру 

ерекшеліктері.  Грамматика  және  жазуға  ҥйрету  кезеңдері.  Әр  кезеңнің    міндеттері  мен 

мазмұны.  Арнайы  тҥзету  мектептеріндегі  бастауыш  сыныптарында  грамматикалық 

жаттығулардың негізгі қағидалары. 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.

 Специальная  педагогика:  Учеб.  Пособие  для  студентов  высш.  Пед.  Учеб. 

Заведений.  Под  ред.  Н.М.  Назаровой.  –  3-е  изд.,  испр.  –  М.:  Издательский  центр 

«Академия», 2004. – 400 с. 

2.

 Дефектология:  Словарь-справочник/Под  ред.Б.П.Пузанова;[Авт.-сост.  С.  С. 

Степанов ].- М. : Новая  школа, 1996.-80 с.   

3.

 

Лапшин,      Владимир    Анатольевич.      Основы  дефектологии:Учеб. пособие/В.А.Лапшин,Б.П.Пузанов.-М.:Просвещение,1990.-143  с.-(Учеб.  пособие  для 

пед.ин-тов)   

4.

 

Логопедия:  Учеб.  пособие  для  студ.дефектолог.фак.пед.ин-тов/  Л. С.Волкова,Р.И.Лалаева,Е.М.Мастюкова и др.-2-е изд.-М.:Просвещение. Кн.1.-1995.-284 с.   

5.

 Обучение    детей    с    нарушениями    интеллектуального  развития 

(олигофренопедагогика):Учеб.пособие  для  вузов/Под  ред.Б.П.Пузанова  -  М.  :  Академия

2003.- 272  с.- ( Высшее  образование)    

6.

 Психодиагностика    и    коррекция    детей  с  нарушениями  и  отклонениями  

развития:  [Учеб.пособие]/[Сост.В.М.Астапов,Ю.В.Микадзе].-СПб.  :  Питер,  2002.-  256  с.-

(Хрестоматия по психологии)     

7.

 Шевченко,   Светлана  Гавриловна.  Коррекционно-развивающее обучение. 

Организационно-педагогические  аспекты:Метод.пособие  для  учителей  клвссов  коррек.-

равивающ.обучения.-М.:ВЛАДОС,1999.-136 с. 

8.

 Солнцева    Л.  И.    Развитие  компенсаторных  процессов  у  слепых  детей  

дошкольного  возраста/Л.И.Солнцева;  Науч.-исслед.ин-т  дефектологии  АПН  СССР.-

М.:Педагогика,1980.-192 с.    

9.

 Выготский,      Лев    Семенович.    Собрание  сочинений:В  6 

т./Л.С.Выготский;Гл.ред.А.В.Запорожец;АПН СССР.-М.:Педагогика,1982-. Т.5. 

10.

 

Лебединская,  Клара  Самойловна.  Диагностика  раннего  детского  аутизма: нач.  проявления/К. С. Лебединская, О. С. Никольская.-М.:Просвещение,1991.-97 с.    

11.


 

Рубинштейн,      Сусанна  Яковлевна.  Психология  умственно  отсталого  

школьника:Учеб.пособие/С.Я.Рубинштейн.-М.:Просвещение,1970.-199 с.  

12.


 

Головчиц,      Людмила    Адамовна.      Дошкольная  сурдопедагогика: 

Воспитание и обучение дошкольников с нарушением слуха:Учеб.пособие для  вузов/ Л. А. 

Головчиц.-М.:Владос,2001.-304 с. 

13.

 

Катаева,  Александра Абрамовна. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для вузов/А.А.Катаева,Е.А.Стребелева.-М.:Владос,2001.-208 с. 

14.


 

Обучение    детей    с    нарушениями    интеллектуального  развития 

(олигофренопедагогика):Учеб.пособие  для  вузов/Под  ред.Б.П.Пузанова  -  М.  :  Академия, 

2003.- 272  с 

15.

 

Мастюкова,      Елена  Михайловна.  Лечебная  педагогика.Ранний  и дошкольный  возраст: Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению  детей  с 

особыми проблемами в развитии.-М.:ВЛАДОС,1997.-304 с 

16.

 

Ямбург,      Евгений    Александрович.  Школа  для  всех:Адаптивная  модель.  ( Теоретические    основы    и    практическая  реализация)/Ин-т  управления    РАО.-М.:Новая 

школа,1997.-352 с 

17.

 

Власова  Т.А.,  Певзнер  М.С.  О  детях  с  отклонениями  в  развитии.  -  М.: Педагогика, 1973 

18.


 

Выготский  Л.С.  Проблемы  дефектологии  /  Сост.  Т.М.Лифанова.  -  М.: 

Просвещение, 1995 

19.


 

Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – Минск, 1998 

20.

 

Дети с отклонениями в развитии: Метод. пособие / Сост. Н. Д. Шматко. - М.: Аквариум, 1997 

 


21.

 

Дефектология:  Словарь-справочник  /  Под  ред.  Б.П.  Пузанова.  -  М.:  Новая школа, 1996 

22.


 

Дошкольное воспитание аномальных детей / Под ред. Л.П. Носковой.  - М., 

1993 

23.


 

Лапшин  В.А.,  Пузанов  Б.П.  Основы  дефектологии  /  Учеб.  пособие  для 

студентов пед. ин-тов. - М., 1991 

24.


 

Лебединский  В.В.,  Никольская  О.С.  Нарушения  психического  развития  у 

детей. - М., 1985 

25.


 

Малофеев  Н.Н.  Стратегия  и  тактика  переходного  периода  в  развитии 

отечественной  системы  специального  образования  и  государственной  системы  помощи 

детям с особыми проблемами // Дефектология. - 1997. - № 6. - С. 3-10 

26.

 

Основы  специальной  психологии  /  Л.В.  Кузнецова,  Л.И.  Переслени,  Л.И. Солнцева и др. – М., 2003 

27.


 

Петрова В.Г., Белякова И.В. К вопросу о разнообразии форм обучения детей 

с нарушенным интеллектуальным развитием // Дефектология. - 1995. - № 2. - С. 19-22 

28.


 

Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. - М., 2000. - С.247-278 

29.

 

Специальная психология: Хрестоматия. – СПб., 1999 30.

 

Белякова Л.И., Дьякова Е.А.. Заикание. – М., 2007. 31.

 

Логопедия. /Под ред. Л.С.Волковой. – М.: Владос, 2004. 32.

 

Логопедия: Заикание: Хрестоматия. – М.: Академия, 2003. 33.

 

Логопедия. Методическое наследие. /Под ред Л.С.Волковой: В 5-ти кн. – М., 2003. 

34.


 

Понятийно-терминологический 

словарь 

логопеда. 

/Под 

ред. 


В.И.Селиверстова. – М.: Академический Проект, 2004. 

35.


 

Селиверствов  В.И.  История  логопедии.  Медико-педагогические  основы.  – 

М.: Академические Проект, 2004. 

36.


 

Аксѐнова  К.Методика  обучения  русскому  языку  в  специальной 

(коррекционной) школе. – М., 1999. 

37.


 

Аксенова  А.К.,  Якубовская  Э.В.  Дидактические  игры  на  уроках  русского 

языка в 1-4 классах вспомогательной школы. – М., 1991. 

38.


 

Алтухова  Т.А.  Анализ  состояния  обучения  чтению  учащихся  школы  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. //Дефектология, 1994, № 5. 

39.


 

Беккер К.-П., Совак М. Логопедия. – М., 1981.  

40.

 

Богомолова  А.И.  Нарушение  произношения  у  детей.  –  М.  1979  (и последующие издания). 

41.


 

Большакова  С.Е.  Речевые  нарушения  у  взрослых  и  их  преодоление.  –  М., 

2002. 

42.


 

Бурлакова  М.  К.  Коррекционно-педагогическая  работа  при  афазии.  –  М., 

1991. 

43.


 

Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. 

– М., 1983. 

44.


 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М., 2004. 

45.

 

Волкова  Л.С.  Выявление  и  коррекция  нарушений  устной  речи  у  слепых  и слабовидящих детей. – Л.. 1982. 

46.


 

Волкова  К.А.,  Речицкая  Е.Г.  Методика  обучения  чтению.  //Дефектология, 

1994, № 5. 

47.


 

Выгодская  И.Г.,  Пеллингер  Е.Л.,  Успенская  Л.П..  Устранение  заикания  у 

дошкольников в игровых ситуациях. – М., 1993. 

48.


 

Голубева  Г.Г.  Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи  у 

дошкольников. – СПб., 2000. 

 


49.

 

Глухов  В.П.  Формирование  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  с общим речевым недоразвитием. – М., 2004. 

50.


 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб., 2000. 

51.


 

Детский голос. /Под ред. В.Н.Шацкой. – М., 1979. 

52.

 

Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.  – М., 1984 (и последующие издания).  

53.


 

Ефименкова  Л.Н.  Исправление  и  предупреждение  нарушений  устной  и 

письменной речи учащихся начальных классов. – М., 1991. 

54.


 

Ефименкова  Л.Н.  Коррекция  устной  и  письменной  речи  учащихся 

начальных классов. – М.. – 2003. 

55.


 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

56.

 

Ефименкова  Л.Н..  Мисаренко  Г.Г.  Организация  и  методы  коррекционной работы на школьном логопункте. – М., 1991. 

57.


 

Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – М., 1994. 

58.

 

Жукова  Н.С.  и  др.  Логопедия.  Преодоление  общего  недоразвития  речи  у дошкольников. – Екатеринбург, 1999. 

59.


 

Жукова Н.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

– М., 1990. 

60.


 

Заикание. /Под ред. Н.А.Власовой, К.-П.Беккера. – М., 1983. 

61.

 

Заикание у подростков. /Сост. М.И.Буянов. – М., 1989. 62.

 

Зикеев  А.Г.  Работа  над  лексикой  в  начальных  классах  специальных (коррекционных) школ. – М., 2002. 

63.


 

Зикеев  А.Г.  Развитие  речи  учащихся  специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений. – М., 2002. 

64.


 

Зикеев  А.Г.  Практическая  грамматика  на  уроках  русского  языка:  Учеб.- 

метод.  пособие  для  работы  с  учащимися  4-7  кл.  спец.  (коррекционных)  образоват. 

учреждений: В 4х ч.- М., 2003. 

65.

 

Иваненко  С.Ф.  Формирование  восприятия  речи  у  детей  с  тяжелыми нарушениями произношения. – М., 1984. 

66.


 

Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. – М., 1983. 

67.

 

Кобзарева  Л.Г.  и  др.  Система  упражнений  по  коррекции  письма  и  чтения детей с ОНР. – Воронеж, 2003. 

68.


 

Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия. – М., 2001. 

69.

 

Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей. – СПб., 1998. 70.

 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. /Под ред. Ю.Ф.Гаркуша. – М., 2002. 

71.


 

Кузьмина  Н.И.,  Рождественская  В.И.  Воспитание  речи  неговорящих  детей-

алаликов. – М., 1966. 

72.


 

Кузьмина  Н.И.,  Рождественская  В.И.  Воспитание  речи  у  детей  с  моторной 

алалией. – М., 1977. 

73.


 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М., 2001. 

74.

 

Лалаева  Р.И.  Нарушение  процесса  овладения  чтением  у  школьников.  –  М., 1983. 

75.


 

Лалаева  Р.И.  Нарушения  чтения  и  пути  их  коррекции  у  младших 

школьников. – СПб.: 1998. 

76.


 

Лалаева  Р.И.  и  др.  Нарушения  речи  и  их  коррекция  у  детей  с  задержкой 

психического развития. М., 2002. 

77.


 

Лалаева Р.И. ,Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения 

и письма у младших школьников. – СПб., 2001. 

78.


 

Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.В.  Коррекция  общего  недоразвития  речи  у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб., 1999. 


79.

 

Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.В.  Формирование  лексики  и  грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2001. 

80.


 

Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.В.,  Зорина  С.В.  Нарушения  речи  и  их 

коррекция у детей с задержкой психического развития. – М., 2003. 

81.


 

Лопатина  Л.В.,  Серебрякова  Н.В.  Логопедическая  работа  в  группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии. – СПб., 1994.  

82.


 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у детей. 

– СПб., 2001. 

83.


 

Мастюкова  Е.М.  Основы  генетики:  Клинико-генетические  основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии. - М., 2003. 

84.


 

Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Основы генетики. Клинико-генетические 

основы 

коррекционной педагогики  и 

специальной  психологии. 

/Под 

ред. 


В.И.Селиверстова и Б.П.Пузанова. - М., 2001. 

85.


 

Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии:  – 

М., 2003. 

86.


 

Мастюкова  Е.М.,  Ипполитова  М.В.  Нарушение  речи  у  детей  с 

церебральными параличами. – М., 1985. 

87.


 

Методы обследования речи детей. /Под ред. Г.В.Чиркиной. – М., 2004. 

88.

 

Миронова С.А. Примерное планирование занятий для детей с недоразвитием речи. /Дошкольное воспитание, №№ 6-10, 1985. 

89.


 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991. 

90.


 

Нарушение речи у дошкольников. /Сост. Р.А.Белова-Давид, Б.М.Гриншпун. 

– М., 1969. 

91.


 

Нарушение речи у дошкольников. /Сост. Р.А.Белова-Давид. – М., 1972 

92.

 

Обучение  и  воспитание  заикающихся  дошкольников.  Программа  для специальных дошкольников учреждений. – М., 1983. 

93.


 

Основы теории и практики логопедии. /Под ред. Р.Е.Левиной. – М., 1968. 

94.

 

Правдина О.В. Логопедия. – М., 1973. 95.

 

Преодоление заикания у дошкольников. /Под ред. Р.Е.Левиной. – М., 1978. 96.

 

Проект  программы  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста  с недоразвитием речи (с 3х до 5ти лет). – М., 1984. 

97.


 

Проект  программы  коррекционного  воспитания  и  обучения  детей  с  общим 

недоразвитием речи (с 5 до 6 лет). – М., 1988. 

98.


 

Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Подготовительный, 1-4 класс. I отделение (проект). 

99.


 

Психотерапия в дефектологии. /Сост. Н.П.Вайзман. – М., 1992. 

100.

 

Рау  Е.Ф.,  Рождественская  В.И.  Исправление  недостатков  произношения  у школьников. – М., 1980. 

101.


 

 Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. – М., 1969. 

102.

 

Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.,1979. 

103.


 

Рождественская  В.И.,  Радина  Е.И.  Воспитание  правильной  речи  у  детей.  – 

М., 1968.  

104.


 

Российская  Е.Н.,  Гаранина  Л.А.  Произносительная  сторона  речи: 

Практический курс. – М., 2003. 

105.


 

Русский язык  в начальных классах:  Теория и практика обучения. /Под ред. 

М.С.Соловейчик. – М., 1998. 

106.


 

Садовникова  И.Н.  Нарушение  письменной  речи  и  их  преодоление  у 

младших школьников. – М., 1998. 

107.


 

Садовникова  И.Н.  Нарушение  письменной  речи  у  младших  школьников.  – 

М., 1983. 


108.

 

Селиверстов В.И. Заикание у детей. - М., 2001. 109.

 

Селиверстов В.И. и др. Речевые игры с детьми. – М., 1994. 110.

 

Селиверстов В. И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия. – М., 2004. 

111.


 

Спирова  Л.Ф.  Особенности  речевого  развития  учащихся  с  тяжелыми 

нарушениями речи. – М., 1980. 

112.


 

Таптапова  С.  Л.  Коррекционно-логопедическая  работа  при  нарушениях 

голоса. – М.,1984. 

113.


 

Филичева  Т.Б.,  Чевелева  Н.А.  Логопедическая  работа  в  специальном 

детском саду. – М., 1987. 

114.


 

Филичева  Т.Б.,  Чевелева  Н.А.  Организация  логопедической  работы  в 

специальном детском саду. – М., 1989. 

115.


 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989. 

116.

 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1997. 117.

 

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Подготовка  к  школе  детей  с  общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. – М., 1994. 

118.


 

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей 

5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. – М., 1991. 

119.


 

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Программа  обучения  и  воспитания  детей  с 

фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи  (старшая  группа  детского  сада).  –  М., 

1993. 


120.

 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М., 2004. 

121.


 

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. – М., 2002. 

122.


 

Хватцев М.Е. Логопедия. – М., 1959. 

123.

 

Хрестоматия  по  логопедии.  /Под  ред.  Л.С.Волковой,  В.И.Селиверстова.  – М., 1997. 

124.


 

Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение. – М., 1988. 

125.

 

Цветкова  Л.С.  Восстановительное  обучение  при  локальных  поражениях головного мозга. – М., 1972. 

126.


 

Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся дошкольников. – М., 1965. 

127.

 

Чевелева Н.А. Исправление заикания у школьников в процессе обучения.  – М., 1978. 

128.


 

Чиркина Г.В. Дети с нарушением артикуляции. – М., 1969. 

129.

 

Чиркина  Г.В.  Изучение  нарушений  речи  в  теории  и  практике  логопедии //Детская  речь:  психолингвистические  исследования.  /Под  ред.  Т.В.  Ушаковой.  -  М.,  – 

2002. 


130.

 

Перова  М.  Н.  Методика  преподавания  математики  во  вспомогательной школе. — М., 1989. 

131.


 

Перова М. Н., Эк В. В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе. — М., 1992. 

132.


 

Перова  М.  Н.  Дидактические  игры  и  занимательные  упражнения  по 

математике. — М., 1997. 

133.


 

Эк В. В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. — М., 1990. 

134.


 

Программы для 0—4-х классов школы VIII вида (для детей с нарушениями 

интеллекта). — М., 1997. 

135.


 

Программы  специальных  общеобразовательных  школ  для  умственно 

отсталых детей. — М., 1991. 

136.


 

Учебники математики для учащихся школ VIII вида. 137.

 

Алышева  Т.  В.  Изучение  арифметических  действий  с  обыкновенными дробями учащимися вспомогательной школы //Дефектология. — 1992. — № 4. 

138.


 

Гор скин Б. Б. Система и методика изучения нумерации многозначных чисел 

во вспомогательной школе //Дефектология. — 1994. — № 4. 

139.


 

Истомина Н. Б. методика преподавания математики в начальных классах. — 

М., 1992. 

140.


 

Матасов  Ю.  Г.  Особенности  восприятия  и  понимания  основ  наглядной 

геометрии учениками младших классов вспомогательной школы //Дефектология. — 1972. 

— № 5. 


141.

 

Менчинская  Н.  А.,  Моро  М.  И.  Вопросы  методики и  психологии  обучения арифметике в начальных классах. — М., 1965. 

142.


 

Метлина Л. С. Математика в детском саду. — М., 1977. 

143.

 

Розанова  Т.  В.  Развитие  мышления  аномальных  младших  школьников  на уроках математики //Дефектология. — 1985. — № 3. 

144.


 

Шеина  И.  М.  Трудности  выполнения  умственно  отсталыми  школьниками 

вычислительных операций с многозначными числами // Дефектология. — 1994. — № 4. 

145.


 

Лалаева,      Раиса  Ивановна.  Логопедическая  работа  в  коррекционных  

классах:Кн.для логопеда.-М.:ВЛАДОС,1999.-224с 

146.


 

Лалаева Р.И. Нарушение  устной речи и система их коррекции  у  умственно 

отсталых школьников. – Л., 1988. 

147.


 

Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы.- М.- 1977ю 

148.

 

Специальная педагогика / Под ред. Назаровой Н.М. – Академия, 2001. 149.

 

Гнездилов М.Ф. Методика обучения по русскому языку во вспомогательной школе. – М., 1992. 

150.


 

Аксѐнова  А.К.  Методика  обучения  русскому  языку  в  специальной 

(коррекционной) школе/ А.К. Аксѐнова.- М.: Владос.-2000. 

151.


 

 Быкова Л.М. Методика преподавания русского языка в школе глухих/ Л.М. 

Быкова.- М.- Владос.- 2002. 

152.


 

Львов  М.Р.  Методика  обучения  русскому  языку  в  начальных  классах/М.Р. 

Львов, Т.Г. Рамзаева , Н.Н. Светловская.- М., 1987. 

153.


 

Ляудис  В.Я.  Психологические  основы  формирования  письменной  речи  у 

младших школьников/В.Я.Ляудис, И.П.Негурэ.-М., 1994. 

154.


 

Программы  специальных  школ  для  умственно  отсталых  детей.  Алматы.-

2002. 

155.


 

Программы  общеобразовательных  школ  для  глухих  и  слабослышащих 

детей.- М.- 2003. 

156.


 

Программа по русскому языку для общеобразовательной школы. 

157.

 

Аксѐнова А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы/ А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская.- М., 1991. 

158.


 

Барская  Н.М.  Обучение  русскому  языку  в  5-9  классах  вспомогательной 

школы/ Н.М.Барская, Л.А.Нисневич.-М., 1992. 

159.


 

Воронкова  В.В.  Обучение  грамоте  и  правописанию  в  1-4  классах 

вспомогательной школы. М., 1991. 

160.


 

Гнездилов  М.Ф.  Методика  русского  языка  во  вспомогательной 

школе/М.Ф.Гнездилов.-М.,1977. 

161.


 

Журналы «Дефектология». 

162.

 

Зикеев  А.Г.  Работа  над  лексикой  в  начальных  классах  специальных (коррекционных) школ/ А.Г.Зикеев.- М., Академия, 2002. 

163.


 

Кукушкина О.И. Тестовые редакторы - новое средство развития письменной 

речи детей/О.И.Кукушкина.- М., 2003. 

164.


 

Петрова 


В.Г. 

Развитие 

речи 

учащихся вспомогательной 

школы/В.Г.Петрова.- М., 1977. 165.

 

Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети. М., 1963. 166.

 

Боскис Р. М., Коровин К. Г. Методическое руководство к учебнику русского языка для 1 класса школы слабослышащих. М., 1966. 

167.


 

Боскис  Р.  М.,  Коровин  К.  Г.,  Синяк  В.  А.  Формирование  грамматического 

строя языка у тугоухих учащихся. М., 1955. 

168.


 

Боскис  Р.  М.,  Фингерман  Л.  Е.  Развитие  письменной  речи  в  начальных 

классах школы слабослышащих. М., 1978. 

169.


 

Внеклассная работа по развитию речи в школе слабослышащих / Под ред. А. 

Г. Зикеева и В. В. Тимохина. М., 1978. 

170.


 

Воспитательная работа в школе слабослышащих / Под ред. Л. В. Никулиной. 

М., 1981. 

171.


 

Гилевич  И.  М.  Раз  словечко,  два  словечка...  Рабочая  тетрадь  по  русскому 

языку  для  учащихся  1-х  классов  специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений II вида. В 2-х частях. М., 2003. 

172.

 

Донская Н. Ю., Комаров К. В.  Обучение грамоте//Книга для учителя школы слабослышащих. М., 1995. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Document Outline

  • ‎\\www.vkgu.kz\www\sites\default\files\files\postupajuzhemu\magistr\ru\6М010500 Дефектология.doc‎
    • 5. Арнайы білім берудің құқықтық негіздері. Мүмкіндігі шектеулі адамдарды қорғауға бағытталған қазіргі халықаралық құқықтық актілер. Қазақстан Республикасының арнайы білім берудің құқықтық негіздері және оның дамуы.
    • 8. Арнайы білім берудің принциптері. Арнайы педагогиканың және жалпы педагогиканың принциптері. Арнайы принциптері: гуманизм және педагогикалық оптимизм принципі, генетикалық принцип; ерте педагогикалық приципі; коррекционды – компенцациялық бағыттағы...
    • 12. Медициналық абилитация және реабилитация. Даму кемшіліктерінің медициналық классификациясы. Дамуында ауытқу болған жағдайдағы медициналық көмек.  Медициналық диагностика, медициналық коррекция, медициналық реабилитация. Медициналық абилитация. Мед...

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> Халықтың ауызша шығарған сӛз ӛнерін, оның табиғаты мен тарихын
magistr -> Педагогика ғылым ретінде
magistr -> Кіріспе қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес, 050608
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> Магистратураға тҥсу емтиханы «6M012000 туралы Кәсіптік оқыту»
magistr -> 6М011200-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> Бағдарламасы 6М010900-«Математика»
magistr -> Жалпы негіздеме 6М050600
magistr -> Ӛзін ӛзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты

жүктеу 192.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет