Дат! 6-б етте Еркін жуасбекжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№9 (691) 

21 қаңтар

сенбі


2012 жыл

ДАТ!

6-б

етте

Еркін ЖУАСБЕК:

Руханиятта жүрген 

жандардың сананы ояту 

жолындағы жауапкершілігін 

сезінетін кезі жетті

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жаңа Парламент Мәсімов 

Үкіметімен жұмыс істей бермек

Жалғасы 3-бетте 

БЕ

Т ҚАТТ

А

ЛЫП ЖА

ТҚАНДА


Жұма күні Қарағанды облысының әкімі болып 

Әбілғазы Қалиақпарұлы Құсайынов тағайындалды. 

Жаңа әкімді облыс активіне Премьер-министр Кәрім 

Мәсімов таныстырды. 59 жастағы Әбілғазы Құсайынов 

2009 жылдың наурызы мен 2011 жылдың сәуірі ара-

лығында Көлік және коммуникация министрлігін бас-

қарды.


Сондай-ақ Қостанай облысының әкімі болып Нұ-

ра лы Мұстафаұлы Сәдуақасов тағайындалды. Жаңа 

басшыны Қостанай облыстық мәслихат сессиясында 

Президент Әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин 

таныстырды. Нұралы Сәдуақасов бұған дейін Қостанай 

облысы әкімінің орынбасары қызметінде экономика 

және ауыл шаруашылығы мәселелерін басқарды. 47 

жастағы Сәдуақасов – Қостанай облысы ның тумасы, 

ма мандығы – агроном. Оның алдында бұл қызметті 

ат қар ған  Сергей Витальевич Кулагин сенатор болып 

та ға  йындалды.

Батыс Қазақстан облысының әкімі бо лып Нұрлан 

Асқарұлы Ноғаев тағайындалды. Оның 

кандидатурасын облыс активіне Президент Әкім ші-

лігінің жетекшісі Аслан Мусин таныстырды. 44 жастағы 

Нұрлан Ноғаев бұған дейін Батыс Қазақстан облысы 

әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарды. 

Сонымен бірге Елбасы Жарлығымен Павлодар облы-

сы ның  әкімі  болып  Ерлан Мұхтарұлы Арын таға йын-

далды. Оның кандидатурасын Премьер-министр 

облыс активіне таныстырды.

Кеше Президент Жарлығымен бірқатар жаңа ми-

нистр тағайындалды. Атап айтқанда, бұған дейін 

Павлодар облысының әкімі болған Бақытжан Әб дір-ұлы Сағынтаев – экономикалық даму және сауда 

ми нистрі, бұған дейін сенатор болған Берік Мәжитұлы Имашев – әділет министрі, Нұрлан Жамбылұлы 

Қаппаров – қоршаған ортаны қорғау министрі, 

Рашид Төлеутайұлы Түсіпбеков  Экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

агенттігінің төр ағасы болып тағайындал ды.   

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ 

АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛДЫ

Кеше Мемлекет басшысы «Қазақстан Республика-

сы ның мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 

туралы» Жарлыққа қол қойды. 

Жарлық негізінде Байланыс және ақпарат министр-

лігі таратылып, оның өкілеттілігі өзге мемлекет тік ор-

ган дарға бөліп берілді. Атап айтсақ, ақпарат, мұрағат 

ісі және құжаттандыру саласындағы өкілеттілік тер – 

Мә дениет министрлігіне, ал байланыс, ақпарат тан-

дыру, мемлекеттік қызмет түрлерін автоматтандыру 

са ласын бақылау және халыққа қызмет көрсету орта-

лық та рының жұмысын үйлестіру қызметі Көлік және 

ком муникация министрлігіне берілді.

Сондай-ақ, жарлық бойынша, Мәдениет министр-

лігі  Мәдениет және ақпарат министрлігі болып 

қайта құрылды.

Жарлыққа сәйкес, еліміздің Туризм және спорт 

министрлігі  Спорт және дене тәрбиесі жөніндегі мемлекеттік агенттік болып қайта құрылды. Туризм 

саласындағы функциялар Индустрия және жаңа 

технологиялар министрлігіне берілді.

Сайлаудан кейінгі 

ауыс-түйістер

Кеше Мемлекет басшысының Жарлығына 

сәйкес, бұған дейін Қарағанды облысын 

басқарған Серік Нығметұлы Ахметов 

Премьер-министрдің бірінші орынбасары 

болып тағайындалды. Сонымен бірге Елбасы 

Жарлығымен бұған дейін экономикалық 

даму және сауда министрі қызметін атқарған 

Қайрат Нематұлы Келімбетов Премьер-

министрдің орынбасары міндетіне кірісті. 

Сондай-ақ кеше Елбасы Жарлығымен бірқатар 

облыстың жаңа әкімдері тағайындалды.

ОЙ-КӨКПАР Ұлттық драматургиямыз әлемдік классикалық дүниелердің көлеңкесінде қалып қойған жоқ па?

ЖОҚ

– Қазіргі біздің театрларымызда ұлт-

тық сипаттағы шығармалардың мо лы-

нан сахналанып жатқанын бай қа  мау, 

көр 

 

меу мүмкін емес. Әсіресе соңғы жыл   дары  қазақ  драматургтерінің  пье са-

ла ры сахнадан жиі көрініс таба бастады. 

Ал баз біреулер айтып жүр гендей, қазақ 

драматургиясы шетелдің клас сикалық 

дүниелерінің  көлең ке сін де  қалып  қойды 

деген пікірлермен ке ліс пеймін. Қазақ 

сахнасында ұлттық қой ылымдары мыз-

бен қатар, әлемге әй гілі шетелдік дра-

ма тург тердің туындылары да сахнала-

нып келеді. Бұл – әлем театрларына 

ор тақ үр діс. Егер де тек қана өзіміздің 

драматургиямызбен шектеліп қалатын 

болсақ, онда біз дің аямыз тарылып, өс-

пей қалар едік. Мұ нымен қоса бүгінде 

М.Әуезов, Ғ.Мү сі репов сынды алып та-

рымыздың клас сикалық шығармалары 

да көп  қо йы лады. 

ИӘ

– Еліміздегі театрлар ең алдымен 

өзі міздің ұлттық сана-сезімімізді тәрбие-

леу ге жұмыс істеуі керек. Өкінішке орай, 

біз де белгілі бір репертуарлық саясат 

бол мағандықтан, әр театр бұл бағытта 

«өзі – би, өзі – қожа» принципімен әре-

кет ету де. Әрине, кез келген өнер ұжымы 

шы ғармашылық еркіндікте жұмыс істеу-

ге құқылы. Дегенмен қазақ театры қа-

зақ қа қызмет етпесе, ұлттық драматур-

гия қайдан оңала қойсын?! Бұл жерде 

ұлттық идеологиялық мәселенің ұшы 

кө рініп тұрған соң, театрларымызда ай-

тылып, көрсетілетін дүниелердің қазақ-

тың өз жанына таныс әрі жақын болғ-

аны абзал. Осы мәселеде мемлекеттің 

өзі аса бір қызығушылық танытып отыр-

ма ғандықтан, көптеген театр өз генің 

дү ние сіне арқа сүйейді.  3-бетте

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

өнер академиясының профессоры, 

жазушы-драматург, Халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының 

лауреаты:

Әлия БӨПЕЖАНОВА, 

сыншы, мәдениеттанушы, 

Халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының 

иегері:

Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері театрға  қатысты мамандар 

ұлттық драматургиямызды қалай жандандырамыз деген 

сауалға жауап іздеумен келеді. Оның үстіне қазақ қоғамында 

театр – кенже дамыған өнер саласы. Дегенмен қазақ дра-

матургтері мен режиссерлері соңғы уақыттарда ұлттық 

мазмұндағы қойылымдарға айрықша назар аударып келе 

жатқандығын айта кету керек. Бұған қоса бүгінде театр са-

ласына серпін беру мақсатында мемлекет арнайы қаржы да 

бөліп келеді. Бірақ мақтаудан гөрі, сын-ескертпелерді көп ес-

титін қазақ театрлары бүгінгі көрерменнің сұранысын толық 

қанағаттандыра алып отыр дей аламыз ба? Қазіргі кезде 

еліміздегі театрларда шетелдік авторлардың туындыларын 

сахналауға деген әуестікті кәсібилікке ұмтылыс жасау деп 

бағалай аламыз ба? Осыдан туатын сұрақ: ұлттық драма-

тургиямыз әлемдік классикалық дүниелердің көлеңкесінде 

қалып қойған жоқ па? Бұған мамандар не дейді екен?

Шыбын өсіріп те пайда табуға болады

Тамара Қахарбек облыс орталы-

ғын дағы іргелі мекеменің биолабо ра-

ториясында аға лаборант болып қыз-

мет ететін. 80-жылдары. Өзінің қыз-

метін бүге-шігесіне дейін білетін білікті 

ма ман сонау 90-жылдары жұмыссыз-

дық қыспаққа алған шақта көптің 

қатарын толтырып, нәпақасыз қалған 

еді. Екі қолға бір күрек таба алмай 

жүргенінде бір күні шаруа қожа лық-

тарына егістіктер мен бау-бақшаларға 

зия нын тигізетін зиянкестерді құртатын 

шы бындардың аса қажет екенін біледі. 

Со дан оны өсіріп-бағуға білекті тү-

рініп, белсене кірісіп кетеді. Әрі өзіне 

де таң сық жұмыс емес. Білікті маман 

ол үшін не қажет екенін бағамдап, тез-

ақ бейімделіп ке теді. 10 жылдан астам 

уақыттан бері ауыл шаруашылығына 

аса қажетті шыбын 

дарды өсіріп-

бағумен айналысып келеді. Тұрғын 

үйінің ауласына шағын ғана үйшік 

тұрғызып, базардан үш литрлік шыны 

бан 


кілер сатып алады. Сөйтіп, 

Ташкенттен 40 мың теңгеге үш литрлік 

банкі толы көбелектің балаңқұрттарын 

(личинка)  сатып әкеледі. Ондағы ма-

ман дардың ақыл-кеңесін де құлағына 

құ йып келеді. Осы салада мол тә жі-

рибесі бар өзбекстандық мамандар 

шы бын өсірудің қыр-сырын үйретеді. 

Оның әр 5 грамында 1400 балаңқұрт 

болады екен. Қасықпен алып, алты 

банкіге бөліп салады. Ұсақ балаң-

құрттарды өсіріп-баптау да оңай емес. 

Олар қалдықтармен, ші ріндімен  қо-

ректенеді. Әр шыны ыдыстағы балаң-

құрттар күніне 3 грамм шіріндімен 

қоректенеді. Оны қолға түсіру де: 

қиын ның қиыны. Олардың «жемін» 

ке йінірек  Ал матыдан  алдыратын 

болды.  Бір  арты қ шы лы ғы:  қорек  бұ-

зыл майды әрі ұзақ уақыт сақ талады.

15-20 күнде шыны ыдыста 

көбелектер пайда болады. Оларды 

арпа қалдықта ры мен, құрғақ сүтпен, 

сары қантпен қоректен ді реді. Жүгері 

ұнынан быламық жасап, оған қант, 

сүт, май қосады. Балаңқұрттар асқа 

кел генде өте талғампаз.

Істің көзін тапқан 

адамға ауадан да 

ақша жасауға болады. 

Бұл – бұрынғының 

емес, бүгінгінің 

тәмсілі. Бұған шыбын 

шаруашылығымен 

айналысатын кәсіпкердің 

ісі дәлел бола алады. Иә, 

расында да, ызыңдап 

адамның мазасын 

алатын шыбын-

шіркейден де шаш 

етектен пайда табуға 

болады екен.

Кеше ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

жаңа құраммен жасақталған Парламент 

палаталарының бірлескен отырысына 

қатысып, Ата Заңның 59-бабына сәйкес, 

Парламенттің бесінші шақырылымының 

1-сессиясын ресми түрде Әнұранды әуелете 

отырып ашты. Сессия ашылысымен бірден іске 

кіріскен жаңа құрамдағы Мәжіліс өздерінің 

спикерін сайлап қана қоймай, Министрлер 

кабинетінің мәселесін де қарап тастады. 

Нәтижесінде Парламент жаңарғанымен, 

Мәсімов Үкіметі жұмысын жалғастыратын 

болды. 

Гүлжан КӨШЕРОВА

ТҮР


ТКІ

Жалғасы 4-бетте 

Қалыптасқан дәстүрге сәйкес жаңаша 

жасақталған жоғары заң шығарушы орган-

ның алғашқы сессиясын ашқан Елбасы де-

пу таттық корпусқа сөз арнаған болатын. 

Пре зидент ең алдымен таяуда өткен сай-

лаудың мәніне тоқталып, саяси науқанды 

«Тәуелсіздік тарихындағы бетбұрысты 

белес» ретінде атап өтті. Сайлау арқылы 

жарқын келешекке жауапты қадам жасал-

ғанын, демократиялық дамудың даңғылы 

арқылы жаңа кезеңге жаңа Пар ламент құ-

рылғанын айтты. Яғни Тәуелсіздіктің үшінші 

онжылдығы еліміздің саяси жаңаруымен 

басталды. «Өткен сайлау еліміздің саяси 

жүйесін жаңғыртуда тағы бір маңызды қа-

дам болды. Сайлаудың басты қоры тын дысы: 

барша қазақстандық еліміздің даму бағытын, 

экономиканың және қоғамдық-саяси 

саланың жаңғыруын, сондай-ақ ха лық тың 

әл-ауқатының жоғарылауын бір ауыз дан 

қолдады. Еліміз Тәуелсіздік жолында 

құндылық пен тұрақтылықты, тыныштық пен 

түсіністікті таңдады. Бұл – өрлеу мен өр кен-

деу үшін дауыс берген отандас та рымыздың 

ор тақ олжасы мен жасампаз жеңісі», – деді 

Елбасы. 

Қанат ҚАЗЫ

141,32

190,6

4,74

23,46

1,29

12623,98

1506,17

1166,18

111,39

1658,35

Мұрат ӘБЕНОВ , 

Мәжіліс депутаты:

– Тікелей эфир аяқталды. Телефо-

ным ның қуаты таусылды!.. Саяси шара-

лар дың қарқынына шыдамай, өші рі ле-

мін деп хабарлайды.

(twitter-дегі жеке парақшасынан)

...де

дiм-ай, а

у!

2-бет

4-бет

7-бет

Алатау 


бөктерінде – 

әлем чемпионаты

Нанның қамын 

кім ойлайды?

Ескі һәм 

жаңа Үкімет: 

дерек пен дәйек

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№9 (691) 21.01.2012 жыл, сенбі             www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Әлемдегі парламенттердің атаулары әрқалай

СЕРПІН


Ескі һәм жаңа Үкімет: дерек пен дәйек

«5 ҮЛКЕН ІС» ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ЖҮЗЕГЕ АСТЫ

1. Жаһандық дағдарыс кезінде Үкімет 

әлемдегі «дағдарысқа қарсы ең тиімді 

бағдарлама» деп мойындалған «5 үлкен 

іс» дағдарысқа қарсы бағдарламасын жа-

сап, жүзеге асырды. Осы бағдарламаның 

жү зеге асуы арқасында экономикамызда 

ре цессияға жол берілген жоқ. Яғни 2008-

2009 жылдарғы дағдарыс кезінде Қазақ-

стан ЖІӨ-ні оң сипатта ұстап тұра алды 

(2008 жылы өсім – 3,1 пайыз, 2009 жылы 

1,2 пайыз болды).

2. Жаһандық дағдарыс кезінде жүйе 

құраушы банктердің дефолтқа ұрыну қау-

піне қарамастан, қаржы секторы мен эко-

номиканы несиелеу көлемі тұрақты лығын 

сақтай алды. 11 млрд АҚШ доллары көле-

мінде банктердің сыртқы қарызы қайта 

құ рылымдалды, 147,5 миллиард теңге кө-

ле мінде Ұлттық қордың қаржысы мерзімі-

нен бұрын қайтарылды. Халық пен бизнес-

тің банк жүйесіне деген сенімі күшейді. 

Егер 2007 жылы екінші деңгейлі банктердің 

де позиттеріне салынған қаржы көлемі 3,9 

трлн теңге болса, 2011 жылдың бірінші 

жел тоқсанында бұл сома екі есеге өсіп, 8,4 

трлн болды. 

3. Әлемдік қаржы дағдарысының әсе-

ріне қарамастан, соңғы екі жылда Ұлттық 

банктің алтын-валюта қоры 39,3 пайызға 

өсіп, 32,1 млрд доллар болды. 

4. Қайнап тұрған жаһандық дағдарысқа 

қарамастан, мемлекеттің экономикасын 

тұрақтандыруға Ұлттық қордан қаржы 

тар тылды. Бұдан қордың активтері азай-

ған нан гөрі, керісінше көбейе түсіп, 2011 

жыл дың желтоқсанында 43,3 млрд дол-

ларға жетті. 

5. Дағдарыс алдында жылжымайтын 

мүлік нарығындағы және құрылыс сала-

сын да қалыптасқан «сабын көпіршіктері» 

жо йылды. Қазіргі таңда мемлекеттің қол-

дауы есебінен бұл сала еңсесін тіктеп, бая-

ғы аяңына түсті. 2010 жылдың 11 айымен 

са лыстырғанда 2011 жылдың осы мерзі-

мінің өсімі 2,9 пайызға қарқындады. 

6. Жұмыссыздық белең алып кетпес 

үшін кең ауқымды шаралар атқарылды. 

Өңір лік жұмыспен қамту стратегиясын жү-

зеге асыру аясында 2009 жылы 258,6 мың 

жұмыс орны құрылды, ал 2010 жылы 133 

мың жұмыс орны ашылды. Бұл орындарға 

2009 жылы – 247,8 мың адам, 2010 жы-

лы 129,5 мың адам жұмысқа орналасты. ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ЖЕТІЛДІРУ

7. Елдің инфрақұрылымын дамыту 

үшін стратегиялық маңызы бар бірқатар 

нысан жүзеге асты. Мәселен, 2009 жылы 

Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік электр 

беру нысанының екінші желісі іске 

қосылды. 2011 жылы Оңтүстік Қазақстан 

облысының Сырдария өзеніндегі Көксарай 

су реттегіші пайдалануға берілді. Бұдан 

бөлек Мойнақ ГЭС-і секілді ірі жоба 

құрылысы аяқталып, Балқаш ЖЭС мен 

Екібастұз ГРЭС-2 құрылысы басталды. 

8. Еліміздегі көлік инфрақұрылымын 

жақсарту мақсатында бірқатар ауқымды 

жоба жүзеге асуда. Осы арқылы Қазақ-

станның көлік әлеуеті арта түседі. Атап 

айтқанда, 2010 жылы Қазақстан аумағын-

дағы дәліз ұзындығы 2 787 шақырымды 

құрайтын, бес облыс аумағын басып өтетін 

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» жобасы 

қол ға алынды. Қорғас – Жетіген, Өзен –Тү-

рік 


менстанмен шекара теміржол желі-

лерінің құрылысын аяқтау белсенді түрде 

жүргізіліп келеді. «Бейнеу – Бозой – Ақ-

бұлақ» магистралды газ құбырының құры-

лысы салынуда.

9. Телекоммуникация саласында Next 

Generation Network және CDMA секілді 

озық технологиялар енгізу жөніндегі сер-

пін 

ді инновациялық жобалар белсенді жүр гізілуде. Ол елдің барлық аумағын 

жоғары сапалы байланыс және жоғары 

жылдамдықты интернетпен қамтамасыз 

етуге қауқарлы. 

10. 2011 озық наурызында Қазақстан 

Рес пуб ли касының  2011-2014  жылдарға 

арналған тұрғын үй құрылысы бағдарла-

масы бекітілді. Бағдарламаны жүзеге 

асыру жыл сайын шамамен алты млн шар-

шы метр үй салуды қамтамасыз етпек. 

2011 жылдың 11 айында қаржылан ды-

рудың барлық көзінен тұрғын үй құры лы-

сына 361,5 млрд теңге инвестиция тартыл-

ды. Бұл – 2010 жылдың көрсеткішімен 

са лыс тырғанда  124,7%  . 

11. 2010 жылы Үкімет 2020 жылға де-

йін Тұрғын үй-коммуналдық шаруашы-

лық ты ауқымды жаңғыртудың бағдар ла-

масын бекітті. Онда құрылыстан бастап, 

электрмен, газбен және жылумен қамтама-

сыз ету желілерін жөндеу мен жаңғырту, 

энергия үнемдегіш технологияларды енгізу 

және тұрғын үй қоры жағдайын жақсартып, 

тариф қалыптастыруды жетілдіру мәсе-

лелері қамтылады.

12. Республика жұртшылығын таза 

ауызсумен толыққанды қамтамасыз ету 

үшін жаңа қадамдар әзірленді. 2010-2020 

жылдарға арналған «Ақ бұлақ» жаңа 

салалық бағдарламасында бұл мәселе 

толық қамтылды. Бағдарлама аясында су 

шаруашылығы секторына жеке капиталды 

тарта түсу қарастырылады, жерасты сула-

рының ресурстық әлеуетін кеңінен 

пайдалану көзделеді. Сумен жабдықтаудың 

жаңа нысандары құрылысына жүйелі 

қадам қарастырылады. Бүгінгі таңда 

жалпы сомасы 33,7 млрд теңгені құрайтын 

қалалық сумен жабдықтаудың 82 жобасы 

және жалпы сомасы 19 млрд теңгені 

құрайтын қалалық су бөлудің 19 жобасы 

жүзеге асуда. Ал ауылдық жерлерде жалпы 

сомасы 28,6 млрд теңгені құрайтын 268 

нысанға құрылыс-монтаждау жұмыстары 

атқарылып жатыр. 

ЭКОНОМИКА ҚҰРЫЛЫМЫН ӨЗГЕРТУ

13. 2010 жылы Үкімет Үдемелі индус-

трия лық-инновациялық даму мемлекеттік 

бағ дарламасы аясында елді индустриялан-

дыру картасын жүзеге асыруға белсенді 

кірісті. Екі жылда 389 жаңа өндіріс салы-

нып, оларға 1,8 трлн теңге инвестиция са-

лын ды. 90 мың жұмыс орны ашылды.

14. Дағдарыстан кейінгі кезеңде кәсіп-

керлікті дамытудың жаңа бағдарламасы 

«Бизнестің жол картасы – 2020» әзірленіп, 

белсенді іске асырыла бастады. 2010 жыл-

дан бағдарламаның үш бағыты бо йынша 

жалпы сомасы 251,4 млрд теңге бо ла тын 

820 жоба субсидиялауға мақұл данды. 

15. Мемлекет басшысының дағдарыс-

тан кейінгі қалпына келтіру жөніндегі тап-

сырмаларын жүзеге асыру үшін Үкімет ел 

экономикасы үшін стратегиялық маңызы 

бар, бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды 

сауықтыру бағдарламасын іске қосты. Таяу 

бес жылда осындай 30-50 кәсіпорынды 

сауықтырып, бағдарламаға қатысушы 

кәсіпорындардың 70 пайыздан кем емес 

жұмыс орындарын сақтау жоспарлануда. 

16. 2011 жылы «Өнімділік – 2020» 

бағдарламасы іске қосылды. Бағдарлама 

аясында қазірдің өзінде жалпы сомасы 40 

Еуропалық парламент немен айналысады?

ЖАҢҒЫРУ


Елбасының 

ең сенімді көмекшісі

Рәсім бойынша Виктор Рогалев сөз 

алып, осыған дейін жұмыс істеп келген Үкі-

меттің жақсы жақтарымен таныстырып 

шықты. Оның айтуынша, соңғы бес жылда 

Қазақстан Республикасының Үкіметі талай 

қиын белестерді бағындырып, елімізді 

қиын-қыстау,  қысылтаяң сәттерден аман 

алып өткен. Оның ішінде, әрине, жаһандық 

қаржылық-экономикалық дағдарыстың 

толқынынан шайқалмай өте шыққаны мыз 

ең басты жетістігіміз болса керек. Депутат 

бұл дағдарыста Еуропа елдерінің көбі 

бюджет қаржысын қысқартып жатқан да, 

еліміздің Үкіметі Президент тапсыр ма сын 

тыңғылықты орындай келіп, жалақыны үш 

мәрте өсіріп, әлеуметтік төлемдерді 

көбейтіп, әлеуметтік бағдарламалардың 

ешқайсысын қысқартпай, өткергенімізді де 

тілге тиек етті. Үкіметтің жұмысына Ел ба-

сының да жақсы баға беріп, бұл Үкіметке 

бүй регі бұратынын да Виктор Рогалев жет-

кізді. «Сондықтан да Үкіметке сенім мәсе-

лесін еш талқылаусыз қолдауларыңызды 

сұ раймын», – деді Виктор Павлович.

Үкімет басшысына сенім туралы мәселе 

да уысқа салынды. Жақтағандар – 92, қа-

лыс қалғандар – 8, ал 5 депутат қарсы бол-

ды. Осылайша, шешім қабылданып, ба сым 

дауыспен Кәрім Мәсімов тағы да Үкі мет 

басшылығында қалды. «Парламент 

Мәжілісі Кәрім Қажымқанұлы Мәсімов 

басқарған Үкіметке сенім білдірді», – деді 

Нұрлан Зайроллаұлы.

Осыдан кейін сөз Кәрім Мәсімовтің өзіне 

берілді. Ол жаңа сайланған депу тат тарды 

құттықтап алып, Парламентпен қоян-

қолтық жұмыс істеуге дайын екенін айтты. 

Сондай-ақ ол осыған дейін Прези дент тің 

көмекшісі болып келгенін, келе шекте де 

болып қала беретінін ерекше атап өтті. 

Елімізде жаңа Мәжіліс сайланды. Ал басқа елдерде 

парламенттердің атаулары қалай аталады? 

Ринат ҒИЗАТОВ, Алматы 

Дүниежүзіндегі парламент-

тердің атаулары әрқалай. Со-

лар дың кейбіреулеріне тоқтала 

кетсек, Абхазияда, Арменияда, 

Бе лоруссияда, Белизде, Ва нуа-

туда, Венгрияда –Ұлттық жи-

налыс, Австралияда, Ұлы бри-

танияда, Германияда, Грузияда, 

Грецияда, Мысырда, Италияда, 

Канадада, Молдовада, Малай-

зия да, Науруда, Польшада – 

Пар ламент, Австрияда, Ресейде 

– Федералдық жиналыс, Әзір-

байжанда – Милли Мәжіл іс, 

Ал банияда, Косовода – Кувенд, 

Ан доррада – Бас Кеңес, Ауған-

стан 


да, Замбияда, Кубада – 

Ұлттық Ассамблея, Бельгияда 

– Федералдық Парламент, 

Бол гарияда – Халықтық жина-

лыс, Босния және Герцеговинада 

– Парламенттік скупщина, Бра-

зилияда – Конгресс, Бутанда – 

Цон гду, Данияда – Фолькетинг, 

Израильде – Кнессет, Үндіс тан да 

– Сансад, Иорданияда – Ма ж -

лис, Иракта – Өкілдер Кеңесі, 

Иран да – Исламдық кон суль та-

тивтік Кеңес, Ирлан дия да – Ой-

рахтяс, Исландияда – Альтинг, 

Ис 

панияда – Бас кор тестер, 

Кип р  де  –  Өкілдер  пала та сы, 

КХР-да – Бүкілқытайлық ха лық 

өкіл  дерінің жиналысы, Лат  вия-

да, Литвада – Сейм, Нор ве гия да 

– Стортинг, Сауд Ара бия сын да 

–  Мәжлис  аш-Шура,  Хор   ва тия да 

– Сабор, Шве цияда – Рик  с даг, 

Эстонияда – Рий ги когу, Жа по-

нияда Коккай деп аталады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет