МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

МазМұны. Содержание
жоғары білім. Высшее образование.................................................................................................................3
Кәсіптік білім. Профессиональное образование.......................................................................................37
Қазақ тілі мен әдебиеті. Казахский язык и литература..................................................................................37
Орыс    тілі  мен әдебиеті. Русский   язык и  литература..................................................................................49
Шетел тілі мен әдебиеті. Иностранный язык и литература..........................................................................52
Аударма ісі. Переводческое дело..........................................................................................................................58
Педагогика және оқыту әдістемесі. Педагогика и методика преподавания...........................................59
Психология.  Философия  ......................................................................................................................................78
Тарих. Саясаттану. История. Политология......................................................................................................82
Іс жүргізу және іскерлік әдебі. Делопроизводство и деловой этикет..........................................................84
Құқық. Право.............................................................................................................................................................89
Кәсіпкерлік.    Предпринимательство................................................................................................................96
Қаржы  және  экономика.  Финансы  и  экономика..........................................................................................98
Банк ісі және аудит. Банковское дело и аудит..............................................................................................113
Бюджет және бухгалтерлік есеп. Бюджет и бухгалтерский учет.............................................................115
Салық  және  салық  салу.  Налоги  и  налогообложение..............................................................................125
Маркетинг  және  менеджмент.  Маркетинг  и  менеджмент......................................................................128
Стандарттау.  Статистика.  Стандартизация.  Статистика........................................................................133
Математика,  физика  және  химия.  Математика,  физика  и  химия........................................................139
Информатика..............................................................................................................................................144
Қонақ үй ісі, туризм. Гостиничное дело, туризм............................................................................................168
Мәдениет және өнер. Культура и искусство...................................................................................................171
Тігін  өнеркәсібі.  Швейное  производство.....................................................................................................183
Тағам  өндірісі.  Пищевая  промышленность..............................................................................................201
Медицина................................................................................................................................................................221
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. 
Экология,  охрана  труда  и  техника  безопасности......................................................................................229
Ауыл және орман шаруашылығы. Сельское и лесное хозяйство.............................................................240
Геодезия және тау-кен ісі. Геодезия и горное дело.....................................................................................259
Мұнай-газ өндірісі. Нефтегазовое производство..........................................................................................273
Энергетика  және  байланыс.  Энергетика  и  связь........................................................................................287
Технологиялық машиналар және жабдықтар.
Технологические  машины  и  оборудование.................................................................................................299
Көлік.  Транспорт...................................................................................................................................................300
Құрылыс және сәулет. Строительство и архитектура....................................................................................314
Токарлық іс және металл өңдеу. Токарное дело и металлообработка...................................................321

3
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ердеМБеКоВ  Б.а.,  филология  ғылымдарының  докторы, 
профессор
 
Еңбекте  Абайдың  әдеби  айналасы,  ақынмен  тікелей 
қарым-қатынаста  болған  әдеби  орта  өкілдері,  олармен 
арадағы  рухани  байланыс  көздері  зерттеу  нысанына 
алынып,  ақын  айналасының  абайтану  ғылымындағы 
орны, Абайға әсер еткен әдеби ортаның ықпалы айқын-
далды.  Бұл  тұрғыда  Абай  әулетінің,  атап  айтатын  бол-
сақ, Зере әже, Шаншар атадан Ұлжан анаға дейін үзіл-
мей  жеткен  шешендік,  Құнанбай  тәрбиесінің  ақынға 
әсері,  сол  замандағы  би-шешендер  ортасындағы  жас 
ақынның орны, Абай мен аға буын ақындар арасындағы 
рухани жақындық көздері жан-жақты сөз болды.
Оқу құралы әдебиетші ғылыми қызметкерлерге, жоғары 
оқу орындары филология факультеттерінің студенттері-
не,  аспиранттарға,  магистранттарға,  мектеп мұғалімде-
ріне арналған. 
МазМұны: Кіріспе. Абайдың әдеби  айналасы: Абайта-
ну ғылымындағы әдеби орта мәселесі. Абайтану ғылымы 
және әдеби орта. «Абайдың әдеби ортасы» тақырыбын-
дағы  көкейкесті  мәселелер.  «Абайдың  әдеби  ортасы» 
тақырыбының  зерттелуі.  Әулеттің  ақынға  әсері.  Ақын-
ның  аналары.  Құнанбай  мен  Абай.  Абай  мен  Халиол-
ла. Құнанбай айналасындағы би-шешендер жә не Абай. 
Абайға  ықпал  еткен  ақындық  орта.  Жанақ  ақын  мен 
Абай. Шөже мен Абай. Шортанбай мен Абай. Дулат пен 
Абай. Сабырбай ақын, Абай және Қуандық қыз. Байкөк-
ше  ақын  мен  Абай.  Абай  және  ел  ішінің  күлдіргілері. 
Абайдың алды және Абайдан кейінгі әде биет. Абайдың 
ақындық  мектебі:  Абай  және  ақындық  орта.    Абайдың 
ақындық  мектебі.  Поэзиядағы  Абай  бей несі.  Ұстаз  бен 
шәкірт: поэзиядағы байланыс көздері. Ақын шәкірттер 
поэзиясындағы Абай бейнесі. Абай және ақын шәкірт-
тер: көркемдік сабақтастық. Абай айна ласындағы айтыс 
өнерінің  дамуы.  Тарихи  тақырып  және  нәзирагөйлік 
үлгілер. Абай және аудар ма. Абай және көркем аудар-
ма  дәстүрі.  Өнер  ортасы.   Абай  қа лыптастырған  өнер 
ортасы. Студенттердің шығар ма шылығын дамытуға ар-
налған тапсырмалар жиын тығы. 
2012 / 432 б. / 70 х 90
 1
/
16
ISBN 978-601-292-356-8
абайтану
Оқу құралы
аҚТаноВа  а.С.,  Семей  мемлекеттік  педагогикалық  
институтының қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының кандидаты
Қазақ балалар әдебиетінің зерттеу нысанынан кенжелеу 
қалған  саласы  балалар  драматургиясына  арналған  оқу 
құралында автор қазақ балалар драматургиясының туу, 
даму  жолын  өзіндік  ерекшеліктерін  саралап  көрсетеді. 
Бүгінгі  қазақ  балалар  драматургиясының  эстетикалық 
даму деңгейі мен ұлттық ерекшеліктері де арнайы зерт-
телген.
Оқу құралында арнайы жинақтарға шыққан драмалық 
туындылар мен мерзімді баспасөз беттерінен орын алған 
шығармалар талданған.
Кітап  жалпы  әдебиет  сүйер  қауымға  және  филология 
мамандығында оқитын студенттер мен магистранттарға 
арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Глоссарий. Кіріспе. Қазақ бала-
лар  драмасының  туу,  даму  жолдары.  Қазақ  бала лар 
драмасының  шағын  түрлері.  Балаларға  арнал ған  дра-
малық  шығармалардың  тақырыптық  жік телуі.  Ерте-
гілік  тақырыпта  жазылған  драмалық  шығар малар. 
Ересек  балаларға  арналған  драмалық  шығар малар.  Та-
рихи-әлеуметтік тақырыпта жазылған драматургия лық 
шығармалар.  Қорытынды.  Тәжірибелік  сабақтар.    Сту-
денттің оқытушының басшылығымен орындайтын өздік 
жұмыстары. Студенттің өз бетімен орындайтын тапсыр-
малары. Тест тапсырмалары.
2011/200 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-332-2
Балалар әдебиеті: 
Қазақ балалар 
драматургиясы
мәселелері
Оқу құралы

4
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МұхаМБеТоВ ж.
Оқу  құралы  тіл  білімінің  диалектология  саласының 
мәселелеріне  арналып,  оның  практикалық  жақтарын 
толық  қамтуға  арналған.  Білім  алушылардың  осы  курс 
бойынша  тәжірибелік  дағдыларын,  білім  қорларын 
қалыптастырып,  тіліміздегі  жалпыхалықтық  ерекше-
ліктер мен сөйлесу тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің 
әдеби  тілге  қатысын  анықтауға  септігін  тигізеді.  Еңбек-
тің  арнаулы  тарауларында  тіл  мамандарының  іздену-
шілігін  арттыру  мақсатында  қазақ  диалектологиясы 
тарихынан шолу түріндегі деректермен бірге пәннің те-
ориялық жақтарын оқу-әдістемелік, тәжірибелік тұрғы-
дан талдау ға арналған тапсырмалар, өзіндік жұмыстар, 
бақылау тапсырмалары, тестілер, т.б. берілген. Берілген 
түрлі  тапсырмалар  тілге  жеңіл,  тілі  жатық,  материал-
дардың  молдығы,  жан-жақтылығы  кітап  мазмұнының 
жүйелігімен ерекшеленеді.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының филология фа-
культетінің оқытушылары мен студенттеріне, аспирант-
тар мен ізденушілерге арналады.
МазМұны:  Диалектология  туралы  жалпы  түсінік. 
Диалектология  ғылымының  зерттеліп,  дамуы  туралы.  
Қазақ  диалектологиясының  зерттелуінен  соны  дерек-
тер  мен  мәліметтер.  Қазақ  диалектологиясы  курсы 
бойынша  бақылау-пысықтау,  жаттығу  тапсырмалары. 
Лексикалық  ерекшеліктер.  Фонетикалық  ерекшеліктер. 
Грамматикалық  ерекшеліктер.    Диалектілік  сипаттағы 
мақал-мәтелдер  мен  сөз  орамдары.  Диалектизмдер-
дегі  идиомалық  және  фразеологиялық  тіркестер.  Диа-
лектілік  ерекшеліктердің  лексика-семантикалық.  Топ-
тары.    Диалектологиялық  тәжірибе,  тілдегі  жергілікті 
ерекшеліктерді  жинау  мәселелері.  Тіліміздегі  диалек-
тілік  ерекшеліктерді  жинау  мен  зерттеу,  жергілікті  тіл 
ерекшеліктерін  жинаудың  әдіс-тәсілдері.  Диалектілік 
ерекшеліктерді жинау жұмысының бағдарламасы. Диа-
лектологиялық  тәжірибеде  орындалатын,  жергілікті 
тіл ерекшеліктерді жинаудың үлгі тапсырмалары. Диа-
лектілік  термин  аталымдары  туралы.  Диалектология 
ғылымының терминдік аталымдары. Тіл – тұңғиық қазы-
на.  Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу- 
әдістемелік  тапсырмалары.  Диалектология  курсы 
бойынша  бақылау  тапсырмалары.  СӨЖ  арналған  диа-
лектілік  ерекшеліктерді  кестелер  бойынша  толтырып, 
талдау тапсырмалары.  Тіліміздегі диалектизмдерді топ-
таудың  үлгі-сызбасы.  Қазақ  диалектологиясынан  тест 
тапсырмаларының  топтамасы.  Қазақ  диалектологиясы 
курсы бойынша библиографиялық көрсеткіштер тізімі.  
Пайдаланылған  әдебиеттер.  Шартты  белгілер.  Қысқар-
тулар.
2015. – 392 б./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-7568-10-8
Қазақ  
диалектологиясы
Оқу құралы
ҚаЛШаБеК а.
Автордың бұл еңбегі көп жылғы ізденістен туған дүние. 
Еңбекте  әдебиеттану  ғылымының  негізгі  теориялық 
мәселелері жаңа ғылыми тұжырымдар мен әдеби мате-
риалдар негізінде қарастырылады.
Оқулық жоғарғы оқу орындарының филология факуль-
тетінің  оқытушылары  мен  студенттеріне,  жалпы  әде-
биетсүйер қауымға арналады.
МазМұны:  Әдебиеттану  ғылымына  кіріспе.    Әдебиет 
теориясы.    Әдебиет  тарихы.  Әдебиет  сыны.  Қазақ  әде-
биеттану  ғылымының  даму  барысы.  Көркем  әдебиет. 
Әдебиет  туралы  түсінік.    Әдебиеттің  халықтығы.  Әде-
биеттің мәні не? Көркем бейне және оның жасалу жол-
дары. Әдебиеттегі бейнелеу (образ). Тип.  Көркем бейне 
жасау тәсілдері.  Көркем шығарма.  Мазмұн мен пішін. 
Идея және тақырып. Сюжет және композиция. Көркем 
шығарма тілі.  Троп деген не? Фигура деген не? Троп – 
көркем бейне жасайтын негізгі құрал.  Өлең құрылысы.  
Ырғақ.  Ұйқас.  Буын.    Әдебиеттің  тектері  мен  түрлері. 
Эпостық  жанрлар.  Лирикалық  жанрлар.  Драмалық 
жанрлар.    Әдеби  процесс.  Көркем  әдіс.  Әдеби  бағыт, 
ағымдар.  Әдеби ағым. Стиль. Тесты сұрақтар. Әдебиет-
тер.
2016 /208 б./ 70х90 1/16
Әдебиеттану 
ғылымына кіріспе
Оқулық
ҚаЛШаБеК а.
Әдебиеттану  
ғылымына кіріспе

5
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
идриСоВа С.Б.
Данная  монография  посвящена  методу  регулирования 
социально-трудовых отношений. В условиях рынка рас-
ширяется  сфера  договорного  регулирования,  что  при-
водит  к  повышению  регулятивной  функции  договоров 
о  труде,  их  классификация  по  различным  критериям, 
обосновывается «широкая» сфера трудового права. По-
требность  в  воздействии  нормативных  правовых  актов 
зависит  от  важности  общественного  отношения  и  от 
того,  насколько  объективно  необходимо  в  конкретных 
условиях направлять, регулировать эти отношения. 
Заслуживает  внимания  сравнительный  анализ  с  тру-
довым законодательством зарубежных стран, проблемы 
трансформации международных норм в национальное 
законодательство о труде.
Издание предназначено для студентов юридических ву-
зов,  преподавателей,  работников  правоохранительных 
органов.
Содержание: Введение. Метод правового регулиро-
вания социально-трудовых отношений: общее юридиче-
ское положение. Возникновение, изменение и прекраще-
ние трудовых правоотношений. Установление трудовых 
прав  и  обязанностей  субъектов.  Способы  защиты  прав 
и  средства  обеспечения  исполнения  обязанностей  по 
трудовому  праву.  Договоры  о  труде:  система.  Индиви-
дуальный трудовой договор. О социальном партнерстве. 
Международные договоры о труде. Ответственность по 
договорам  о  труде:  понятие.  Институт  ответственности 
по трудовому праву. Ответственность работников и ра-
ботодателей.  Соотношение  трудовой,  гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности 
за правонарушения. Заключение.
2003/ 224 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-612-98-6
договор как метод 
регулирования  
социально- 
трудовых  
отношений 
Монография
даму психологиясы 
(Теориялық және 
практикалық курс) 
Оқу құралы
СаТиеВа  Ш.С.,  психология  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент
Оқу  құралында  даму  психологиясының  маңызды  про-
блемалары  мен  тараулары  қарастырылған.  Бала  пси-
хикасы  дамуының  қозғаушы  күштері,  методологиялық 
негіздері,  шетел,  Ресей  психологтарының  негізгі  бағыт-
тары  көрсетілген.  Практикалық  сабақтардың  жүргізілу 
формалары әр түрлі, қызғылықты етіп түрленген. 
Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқитын студент-
терге,  магистранттарға,  бала  дамуы  қызықтыратын 
оқырмандарға арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Даму  психологиясының  та-
рихы.  Балалық  шақтың  тарихи  талдауы.  Балалық  шақ 
ғылыми  пән  ретінде.  Баланың  психикалық  дамуының  
ерекшеліктері.  Бала  психикасының  дамуын  стра тегия-
лық  зерттеу.  Даму  психологиясын  зерттеу  әдіс-тәсіл-
дері.  Зерттеу  стратегиясы:  Констатация  және  қа лып-
тастыру.  Эмпирикалық  зерттеуді  ұйымдастыру.  Жеке 
тұлға  да муының  психологиялық  проблемасы.  Даму 
үрдісінің  ерекшеліктері.  Жеке  тұлға  дамуының  қайнар 
көзі, қоз  ғаушы күші және шарты. Жеке тұлғаның даму 
ме ханизмдері.  Тұлғаның  өзіндік  сана-сезімі.  Өзіндік 
сана-сезімнің  құрылымдық  бөлшектері.  Олардың  ге-
незисі.  Психиканың  даму  теориясы.  Психиканың  даму 
теория лары  туралы  түсінік.  Биогенетикалық  даму:  Ре-
капитуляция туралы түсінік. Психоаналитикалық даму. 
Социо  генетикалық теория. Когнитивті теория. Ж. Пиа-
же  тұжырымдамасы.  Бала  дамуының  негізгі  теория-
лары. Этологиялық теория туралы түсінік. Бихевиоризм 
және әлеуметтік даму теориясы. Онтогенездегі даму ке-
зеңдері.  Жас  кезеңдердің  даму  тарихы.  Л.С.  Выготский 
еңбектеріндегі  бала  дамуы  мен  «психологиялық  жас» 
категориясы  туралы  түсінік.    Д.Б.  Эльконин  даму  ке-
зеңдері  мен  жас  кезеңдер  динамикасы  туралы  түсінік. 
Л.С.  Вы готскийдің  психикалық  дамуды  түсіндірудегі 
мәдени-тарихи  көзқарастары.  Нәрестелік  кезең  (туған-
нан  екі  жас  аралық).  Ерте  балалық  кезең  (бір  жастан 
үш  жас  аралық).  Ерте  балалық  кезеңдегі  психикалық 
да му.  П.Я.  Галь  периннің  ақыл-ойды  қалыптастырудың 
бес негізгі кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі кезең. Бала-
лардың  мектепке дайындығы.  Кіші мектеп жасы. Жас-
өспірімдік кезең. Бозбала шақ. Кемелдену кезеңі. Прак-
тикалық сабақтар.
 
2012 / 232 б. / 70 х 90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-384-1

6
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ӨТеСІноВ ж, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемле-
кеттік университетінің профессоры; 
оразаЛиеВ Б.а, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем-
лекеттік университетінің оқытушысы
Бұл  құралды  оқу  барысында  студенттер  ауыл  
шаруашылығы малдары үшін салынатын объектілердің 
құрылысы  мен  олардың  ішіндегі  температураның,  ауа 
ылғалдылығы  мен  тазалығының  зоогигиеналық  талап-
тарға сай болуын қадағалап, малдың түрлі індеттер мен 
аурулардан аман болуына септігін тигізетін шараларды 
қарастырады.
Еңбекте студенттерге кредиттік жүйеге сәйкес білім бе-
ру ге қолайлы теориялық, зертханалық дәрістер мен қа  тар 
тестік  сұрақтар  және  тағы  басқа  материалдар  бе ріліп, 
«Зоогигиена  және  санитарлық  талаптар»  пәніне  ар-
налған стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес дайын-
далған. 
Оқу  құралы  зоотехния  бакалавры  мамандығы  бойын-
ша  білім  алатын  студенттер  мен  мал  шаруашылығы 
саласының  мамандарына  малдарды  күтіп-бағу  мәселе-
лерін толық меңгеруге көмектеседі.
МазМұны:  Кіріспе.  Теориялық  мәселелер.  Ауыл-
шаруа шылық  өнімдерінің  сапалық  және  сандық  жа-
ғынан  зоогигиена  талаптары.  Қорадағы  гигиеналық 
мәселелер.  Атмосфералық  ауаның  жабық  қорадағы 
жан уарлар ағзасына ықпалы, зоогигиеналық қажеттілік. 
Ауа  қозғалысы  жылдамдығының  жануарлар  ағзасына 
әсері. Сумен қамтамасыз ету гигиенасы және суару тех-
нологиясы.  Ауылшаруашылық  жануарларының  азы-
ғы  мен  азықтандырылуының  санитарлық-гигиеналық 
ерек шеліктері.  Құнды  азықтармен  қамтамасыз  етудің 
гигиеналық  әсерлері.  Жайылым  және  қорада  ұстаудың 
жалпы  зоогигиеналық  талаптары.  Күтіп-бағу  гигие-
насы.  Ірі  қара  мал  гигиенасы.  Қой  мен  шошқа  шаруа-
шылықтарына  қойылатын  гигиеналық  талаптар.  Асыл 
тұқымды  шошқаларды  бағып-күтудің  зооги гиеналық 
мәселелері. Жылқы мен түйелерді күтіп-бағудың гигие-
налық шаралары. Құстарды өсірудің, бағудың гигиена-
сы. Қояндарды өсірудің зоогигиеналық талаптары. Жа-
бық қорада ұстау гигиенасы. Зертханалық жұмыстар.
2011/152 б/ 84х108 
1
/
16
ISBN  978-601-292-348-3 
 
БаШиМоВ  М.С.,  кандидат  наук,  специалист  в  области 
международных отношений, международного и европейского 
права, старший научный сотрудник Института европейс-
кого права и прав человека
Монография  представляет  собой  первое  в  отечествен-
ной  юридической  литературе  комплексное  сравни-
тельно-правовое  исследование  истории  становления 
и  развития  института  омбудсмена  (уполномоченного 
по  правам  человека).  На  основе  анализа  действующе-
го законодательства и практики различных стран мира 
рассматриваются  основные  проблемы  защиты  прав 
граждан  институтом  омбудсмена,  сущность,  общие 
черты института в различных правовых системах. Автор 
сосредоточил свое внимание на контрольных функциях 
омбудсмена.  Впервые  анализируется  деятельность  ом-
будсменов стран СНГ и Балтии, а также проект закона 
«Об Уполномоченном по правам человека» Республики 
Казахстан.
Книга может быть использована теоретиками и практи-
ками,  а  также  рассчитана  на  широкий  круг  читателей, 
интересующихся правовыми проблемами.
Содержание:  Введение.  Права  человека  и  институт 
омбудсмена:  эволюция  развития  прав  человека  и  их 
конституционное  закрепление.  Общая  характеристика 
способы защиты прав граждан в Республике Казахстан. 
Институт  омбудсмена  как  инструмент  защиты.  Па-
рижские принципы – институт омбудсмена. Аппараты 
омбудсмена.  Распространение  института  омбудсмена  в 
мире: история возникновения и распространение в стра-
нах Северной Европы. Институт омбудсмена в англо-сак-
сонской правовой системе. Уполномоченный Бундеста-
га  ФРГ  по  делам  военнослужащих.  Государственный 
контролер  Израиля.  Медиатор  (посредник)  Франции. 
Защитник  народа  Испании.  Представитель  по  правам 
граждан  Польши.  Уполномоченный  Государственного 
собрания Венгрии по защите личных данных и права на 
информацию. Комиссар по правам человека Совета Ев-
ропы. Омбудсмен Европейского союза. Становление ин-
ститута Уполномоченного по правам человека в станах 
СНГ  и  Балтии:  Украины,  России,  Грузии,  Узбекистана, 
Молдовы,  Литвы,  Азербайджана.  Перспективы  станов-
ления  института  Омбудсмена  в  Республике  Казахстан. 
Заключение. Приложения: Закон Республики Казахстан 
«Об уполномоченном по правам человека». Хронологи-
ческая таблица (дополненная автором), взятая из моно-
графии В.В. Бойцовой «Службы защиты прав человека 
и гражданина».
2003/212 с./60х90 
1
/
16
ISBN 9965-612-02-1 
зоогигиена 
және  
санитарлық 
талаптар
Оқу құралы
институт 
омбудсмена 
(уполномоченного 
по правам человека) 
Монография

7
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МУТаноВ Г.М., доктор технических наук, профессор, ака-
демик  более  десяти  международных  академий,  Президент 
Казахстанского национального мониторингового комитета 
Международного общества инженерной педагогики IGIP, член 
Международного  мониторингового  комитета  IGIP,  Прези-
дент  Казахстанского  общества  инженерного  образования, 
член  Совета  управляющих  института  информационных 
технологий в образовании  ЮНЕСКО (Париж);
КУЛиКоВ В.П.,  КУЛиКоВа В.П.
Учебное  пособие  содержит  вариант  информационной 
технологии учета неопределенности внутренных и внеш-
них  факторов,  влияющих  на  процесс  инвестирования, 
на основе классической теории вероятностей и аппарата 
интервальной математики. На доступном уровне демон-
стрируется  работа  основного  инструментария,  необхо-
димого  для  разработки  комплекса  методов  и  моделей, 
позволяющих  оценить  риск  инвестиционного  проекта, 
уменишить  риск  принятия  неэффективного  инвести-
ционного  решения,  повысить  эффективность  управле-
ния инвестиционной деятельностью.
Предназначено  для  студентов  экономических  вузов 
любых специальностей. Изучающих экономику, эконо-
мико-математические  модели,  модели  и  методы  про-
гнозирования; аспирантов и стажеров исследователей, а 
также для научных и практических работников.
2005/ 456 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-612-50-1 
 
информационная 
поддержка 
принятия 
инвестиционного 
решения 
в условиях 
риска
Учебное пособие
КадыСоВа р., доктор исторических наук, профессор
Целью учебного пособия является анализ исторической 
литературы  советского  и  постсоветского  периода  по 
довоенной модернизации советского общества. В посо-
бии обобщен и систематизирован историографический 
материал  по  социальной  и  культурной  жизни  с  1917 
по  1940  год.  Даны  список  рекомендуемой  литературы, 
тематика рефератов, вопросы для самостоятельной ра-
боты и тестовые задания по темам.
Содержание  данного  пособия  соответствует  програм-
ме  дисциплин  «Историография  истории  Казахстана», 
«Источниковедение»,  «Источники  по  истории  Казах-
стана» и программам по другим дисциплинам данной 
специальности.
Для студентов и магистрантов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «История» (520330, 
050203,6N0203),  а  также  может  быть  использовано  уча-
щимися колледжей, гимназий и школ.
Содержание:  Введение.  Проблемы  модернизации 
социальной  структуры.  Крестьянство:  трансформация 
социального облика класса в историографии. Историо-
графия рабочего класса как субъекта социальной струк-
туры.  Интеллигенция:  проблема  социальной  иденти-
фикации в историографии. Проблемы социокультурной 
модернизации  как  объект  историографического  по-
знания.  Выводы  и  стереотипы  советской  и  постсовет-
ской  историографии  социокультурной  модернизации. 
Тестовые  вопросы  по  спецдисциплине  «Историогра-
фия  социокультурной  модернизации».  Вопросы  для 
СРС. Темы рефератов. (Примерная тематика курсовых и  
дипломных проектов). Литература. 
2012/ 160 с./ 70х90 
1
/
16
ISBN 9965-612-98-6
историография 
социокультурной 
модернизации 
Учебное пособие

8
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ерМеКоВа Т.н., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика­
лық  университетінің  қазақ  тіл  білімі  кафедрасының  мең­
герушісі,  қазақ  тілі  кафедрасының  оқытушысы,  профессор, 
филология ғылымдарының кандидаты, Ресей Жаратылыста-
ну Академиясының корреспондент­мүшесі 
Оқу  құралы  студенттерге  (бакалаврларға)  құрмалас 
сөйлем  синтаксисінен  жүйелі  білім  беру,  аталған  син-
таксистік  бірліктің  грамматикалық,  семантикалық  си-
паты  мен  оны  топтастыру  ұстанымдарын  таныстырып, 
құрмалас  сөйлемнің  түрлерін,  компоненттерін  бай-
ланыстыратын, тұтастыратын тілдік тәсілдерді үйретуді 
мақсат  етеді.  Курс  жай  сөйлем  негізінде  қалыптасатын 
құрмалас сөйлем жүйесінің қалыптасу, даму жолдарын, 
сөйлемнің  грамматикалық-семантикалық  белгі лерін 
ажырата  білуге  үйретеді.  Оқу  құралы  Мемле кеттік 
жалпыға  міндетті  білім  стандарты  мен  типтік  бағдар-
ламаға  негізделіп  жазылған.  Кітап  университеттер  мен 
институттардың филология факультетінің студенттеріне 
арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Құрмалас    сөйлемдердің  сипа-
ты. Құрмалас сөйлемдердің қалыптасу тарихы мен даму 
жолдары.  Құрмалас  сөйлемнің  түрлері.  Сала лас  құр-
малас  сөйлемдер.  Жалғаулықты  салалас  құр маластар. 
Қарсылықты  салалас  құрмалас  сөйлемдер.  Жалғау-
лықты себептік,  шарттық және салыстырмалы салалас 
құрмалас  сөйлемдер. Жалғаулықты талғаулы, кезектес 
салалас  құрмалас    сөйлемдер.  Іргелес  салалас  құрма-
лас  сөйлемдер.  Сабақтас  құрмалас  сөйлемдер.  Есімше 
формаларының  қатысуымен  жасалатын  сабақ тас  құр-
малас  сөйлемдер.  Шартты  рай  және  басқа  есім,  етістік 
формаларының  қатысуымен  жасалатын  сабақтас  құр-
малас сөйлемдер. Көсемше формаларының қатысуымен 
жасалатын  құрмалас  сөйлемдер.  Құрмалас  сөйлем 
компоненттері  арасындағы  функционалдық  қатынас-
тар.  Көп  компонентті  құрмалас  сөйлемдер.  Құрмалас 
сөйлемдердің  коммуникативтік  талапқа  сай  ұйымда-
су  ерекшеліктері.  Құрмалас  сөйлем  компо ненттерінің 
кірігуі,  инверсия  және  ортақтасу  құбы лыстары.  Қазақ 
тілі құрмалас сөйлем синтаксисінің зерттелуі. Құрмалас 
сөйлем синтаксисінен практикалық тапсырмалар орын-
дауға  арналған  жаттығулар.  Тест  сұрақтары.    Бақылау 
сұрақтары. Глоссарий. Құрмалас сөйлемді талдау үлгі-
лері. Курстық, дипломдық жұмыс тақырыптары.  
2011/  224 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-335-3
Қазіргі қазақ 
тілінің құрмалас 
сөйлемі
Оқу құралы
оМараЛиеВ Т.о.доктор технических наук, профессор 
Казахстанского университета Дружбы народов
Учебное  пособие  рассматривает  теорию  катализа,  ме-
ханизм, химизм и основные параметры каталитических 
процессов технологии переработки нефти и газа. Книга 
написана  в  соответствии  с  требованиями  государствен-
ного стандарта профессионального образования типово-
го  учебного  плана  по  специальности  «Химическая  тех-
нология органических веществ».
Данное  издание  предназначено  для  студентов  коллед-
жей и вузов, преподавателям, аспирантам и инженерно-
техническим работникам отраслевого производства.
Содержание:  Введение.  Термодинамика  –  катализ. 
Влияние температуры на скорость химической реакции. 
Адсорбция – катализ. Механизм активации в катализе. 
Мультиплетная  теория  катализа  А.А.  Баландина.  Тео-
рия активных ансамблей Н.И. Кобозева. Теория С.З. Ро-
гинского. Основы технического катализа: катализаторы 
и каталитические реакции и их классификация. Кинети-
ка реакций на твердых и жидких катализаторах. Кислот-
ный катализ. Катализ в Алкилировании изопарафинов 
олефинами.  Катализ  в  полимеризации  олефинов.  Ка-
тализ в каталитическом крекинге. Катализ в изомериза-
ции нормальных парафиновых углеводородов. Катализ 
в каталитическом риформинге. Катализ в гидроочистке. 
Катализ в процессе гидрокрекинга. Каталитическое де-
алкилирование ароматических углеводородов.
2005/ 212 с./ 84х108
 1
/
16
ISBN 9965-477-47-7 
Катализ  
в переработке  
нефти и газа  
2-е издание
Учебное пособие

9
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ерМаҒанБеТоВ  Қ.Т.,  Е.  Букетов  атындағы  Қарағанды 
мемлекеттік  университетінің  радиофизика  және  элек-
троника  кафедрасының  профессоры,  физика­математика 
ғылымдарының кандидаты
Ұсынылып  отырған  оқу  құралында  кванттық  электро-
ника  аспаптарының  жұмыс  істеу  ұстанымы  негізінде 
жатқан,  дискретті  кванттық  энергия  деңгейлері  бар, 
кванттық  бөлшектер  жүйесінде  жүретін  физикалық 
құбылыстар, электрмагнит толқындардың орта арқылы 
өткенде  күшеюі,  кванттық  күшейткіштердің  кванттық 
өндіргіштерге айналуы үшін қажетті шарттар, кванттық 
күшейткіштердің, өндіргіштердің негізгі қасиеттері тал-
данған. 
Оқу  құралы  физика,  физика-техника  мамандықтары 
бойынша  оқитын  студенттерге  және  техникалық  уни-
верситеттердің сәйкесті ұқсас мамандықтарында оқи тын 
студенттеріне  арналған.  Жалпы  білім  жетілдіру  инсти-
туттарының тыңдаушыларына да көмегі бар.
МазМұны:  Кіріспе.  Электрмагнит  сәулелердің  мате-
риялық  ортамен  әсерлесуі.  Кванттық  көшулер.  Квант-
тық жүйелердің қозған күйден төменгі қозбаған күйге өз 
бетімен және еріксіз көшулері арқылы сәуле шығаруы. 
Эйнштейн  коэффициенттері.  Дипольдардың  электр 
өрісі  әсерінен  жүзеге  асырылатын  көшулер  және  ірік-
теу  ережелері.  Жарық  сәулесінің  шашырауы.  Спектр 
сызығының  жалпаюы  және  оның  себептері.  Кванттық 
күшейткіштердің  жұмыс  істеу  ұстанымы.  Әсерлі  ор-
таның қоныстану сандарын кері айналдыру. Оптикалық 
резонаторлар. Жазық резонатор және оның қасиеттері. 
Резонаторлардың түрлері. Кванттық өндіргіштер. Тербе-
ліс модаларын үйлестіру. Өндіргіштің импульс өндіре-
тін жұмыс күйі. Күшейткіштердің өз бетімен қозулары-
на  қажетті  шарттар.  Күшейтуге  қанығу  құбылысының 
әсері.  Өндіру  құбылысының  орнықсыздығы.  Резонатор 
сапалылығын өзгерту және модаларды үйлестіру. Лазер 
сәулелерінің  қасиеттері.  Монохроматтық.  Когеренттік. 
Бірбағыттылық. Жар ық тылық.  
2011/184 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-108-3 
Кванттық 
электроникаға 
кіріспе
Оқу құралы
наУМоВ а.В., (автор)РФ­ның Бас прокуратурасы Ака-
демиясы  Заң  институтының  профессоры,    РФ  Жоғарғы 
Соты жанындағы Ғылыми­консультациялық кеңестің мү­
шесі;
дУЛаТБеКоВ  н.о.,  (аударған),  «Болашақ»  Қарағанды 
университетінің  ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы, 
профессор,  қылмыстық  құқық  және  криминология  сала­
сындағы қазақстандық ғалым
Курсты белгілі Ресей криминалисі, Ресей Ғылым акаде-
миясы Мемлекет және құқық институтының бас ғылыми 
қызметкері А.В. Наумов РФ жаңа қылмыстық кодексіне 
негіздей отырып дайындаған. 
Кітапта  елде  болып  жатқан  демократиялық  реф ор-
малардың  жаңаша  үрдісіне  сәйкес  келетін  Ресей  қы л-
мыстық  құқығының  негізгі  идеялары  мен  қағидалары 
көрініс тапқан. 
Оқулық  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне,  ас-
пиранттарға, құқық қорғау органдары мен сот қызмет-
керлеріне арналған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  2-басылымға  алғы  сөз.  Қысқар-
тулар көрсеткіші. Автордан. Қылмыстық құқық ұғымы, 
жүйесі  және  міндеттері.  Қылмыстық  құқық  ғылымы. 
Қылмыстық  құқықтың  қағидалары.  Қылмыстық  заң. 
Қылмыс ұғымы. Қылмыс құрамы. Қылмыстың объектісі 
мен субъектісі. Қылмыстың объективтік және субъектив-
тік  жағы.  Қылмыстық  жауаптылық  және  оның  негізде-
рі. Қылмыс істеудің сатылары. Қылмысқа қаты су. Қыл-
мыстардың    көптігі.  Әрекеттің  қылмыстылығын  жоқ қа 
шығаратын  мән-жайлар.  Жаза  және  оның  мақсаттары. 
Жаза  жүйесі  мен  түрлері.  Жаза  тағайындау.  Шартты 
түрде  соттау.  Қылмыстық  жауаптылықтан  босату.  Жа-
задан  босату.  Рақымшылық,  кешірім  жасау,  соттылық. 
Кәмелетке  толмағандардың  қылмыстық  жауаптылығы. 
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Шетел-
дік  мемлекеттер  қылмыстық  құқығы  жалпы  бөлімінің 
негізгі ережелері. Қылмыстық құқық ғылымындағы не-
гізгі бағыттар (мектептер): тарих және қазіргі кезең.       
2001/664 б./60х90 
1
/
16
.
ISBN 9965-528-21-7
 
Қылмыстық құқығы. 
жалпы бөлiм.
Лекциялар 
курсы. – Қайта 
өңделген және 
толықтырылған 
2-басылымынан 
аударылды

10
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
дУЛаТБеКоВ    н.о.,  «Болашақ»  Қарағанды  униве рсите­
т інің  ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор, 
қылмыстық құқық және криминология саласындағы қазақ­
стандық ғалым
Бұл  еңбекте    қылмыстық    құқықтың    қордалы  сала-
ларының  бірі  –  жаза  тағайындау  институтының  
аспект і   лері жан-жақты сөз болады. Автор жаза тағайын-
дау институтының тұмса тарихынан бастап, күні бүгінге 
дейін сонар тартып, бір ізбен баяндап шығады. 
Оқулық заң, құқық саласына бейімделуші студенттерге, 
аспиранттарға, барша қауымға арналған. 
МазМұны: Алғы сөз. Жаза тағайындау институтының 
қа лыптасуы  мен  дамуының  тарихи  кезеңдері.  Әдет- 
ғұ рып  заңдарындағы  жаза  тағайындау  туралы.  Отар-
шылдық  кезеңіндегі  қылмыстық  заңдардағы  жаза 
тағайындау  институты.  Егемен  Қазақстанның  жаза 
тағайындау  институтындағы  жаңа  белестер.  Қылмыс-
тық  жаза  тағайындау  қағидалары.  Қағида:  оның  фило-
софиялық, құқықтық, әдістемелік мәні. Жаза тағайындау 
қағидалары. Жазаны жеке даралау мәсе лелері. Жазаны 
жеке-даралау кезінде сотталушының жеке басын есепке 
алу.  Қылмыстық  жауаптылық  пен  жазаны  жеңілдете-
тін  мән-жайлар.  Қылмыстық  жауаптылық  пен  жазаны 
ауырлататын  мән-жайлар.  Ерекше  жағдайларда  және 
қылмыстардың  көптігі  жағдайында  жаза  тағайындау. 
Жақын  және  алыс  шет  мемлекеттердің  қылмыстық 
заңнамаларындағы  жаза  тағайындау  институттары. 
«Қылмыстық  жаза  тағайындау  институтына  сотталу-
шылардың  көзқарасы»  атты  қолданбалы  әлеуметтік 
зерттеулердің  нәтижелері.  «Қарағанды  облысы  судья-
ларының  қазіргі  заманғы  жағдайларда  жаза  тағайын-
даудың  оңтайлылығы  және  тиімділігі  проблемалары 
жөніндегі әлеуметтік-құқықтық бағыт-бағдарлары» атты 
теориялық-қолданбалы  әлеуметтік  зерттеулердің  нәти-
желері.   
2002/446 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-528-56-х 
Қылмыстық жаза 
тағайындау  
(теория және  
практика 
мәселелері)
Оқулық
СарСенБаеВ Т.е.доктор юридических наук, профессор, 
руководитель  Аппарата  Сената  Парламена  Республики 
Казах стан
В  предлагаемой  читателю  работе  детально  рассматри-
ваются  права  и  обязанности  участников  процесса,  как 
защищающих  представляемые  или  свои  права  и  инте-
ресы, так и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства,  а  также  институт  отвода  участников 
уголовного процесса.
Комментарий  подготовлен  с  учетом  изменений  и  до-
полнений в Уголовно-процессуальным законодательстве 
Рес публики Казахстан по состоянию на апрель 2001 года.
Настоящая книга предназначена для студентов, препо-
давателей юридических вузов, практикующих юристов.
Содержание: Введение. Глава 9. Участники процесса, 
защищающие  свои  или  представляемые  права  и  инте-
ресы.  Подозреваемый.  Обвиняемый.  Защитник.  Обяза-
тельное  участие  защитника.  Отказ  от  защитника.  По-
терпевший. Гражданский истец. Гражданский ответчик. 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет